Strona główna

Regulamin III międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „ Wieloznaczność dźwięku


Pobieranie 31.31 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.31 Kb.
Regulamin

III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej

Wieloznaczność dźwięku”


 1. Organizatorem III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Wieloznaczność dźwięku, zwanej dalej Konferencją, jest Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki działające na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 2. Celem Konferencji jest pogłębianie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym dotyczącej dziedziny jaką jest muzyka, a także poszerzanie horyzontów myślowych, dzielenie się swoim doświadczeniem oraz innowacyjnymi technikami stosowanymi w badaniach dotyczących sztuki.

 3. W Konferencji mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia teorii muzyki, muzykologii oraz innych dyscyplin akademickich, którym bliska jest tematyka Konferencji.

 4. Kierownictwo merytoryczne Konferencji sprawuje prof. dr hab. Anna Granat-Janki. Kierownictwo organizacyjne sprawuje Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego z Zarządem w składzie: Joanna Kołodziejska, Aleksandra Machura i Kamil Jędrzejewski.

 5. W ramach Konferencji odbędzie się część naukowa wypełniona wystąpieniami w formie referatów, wykładu specjalnego, warsztatów oraz część artystyczna w postaci koncertu.

 6. Konferencja odbędzie się w terminie 21-22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2.

 7. Koszty przejazdu, zakwaterowania i utrzymania pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje.

 8. Udział w Konferencji jest bezpłatny i może mieć formę uczestnictwa czynnego lub biernego.

 9. Uczestnictwo czynne obejmuje: udział we wszystkich wydarzeniach Konferencji, wygłoszenie referatu (czas trwania wystąpienia: maksymalnie 20 minut), materiały konferencyjne, zaświadczenie czynnego uczestnictwa w Konferencji oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

 10. W celu zgłoszenia swojego udziału na Konferencji, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl i przesłać jego skan na adres: kolo1@amuz.wroc.pl. Oryginał wypełnionego formularza (wersję papierową) należy dostarczyć Organizatorom najpóźniej w dniu Konferencji. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Istotną część formularza zgłoszeniowego obejmuje abstrakt zgłaszanego wystąpienia. Pozytywna ocena abstraktu decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konferencji.
 1. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać w terminach:

 • uczestnictwo czynne – do 14 marca 2016 r. (wraz z tytułem referatu i jego streszczeniem) 1. Wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować mailowo na adres: na adres poczty elektronicznej: kolo1@amuz.wroc.pl.

 2. Osoby zgłaszające uczestnictwo czynne zostaną poinformowane przez Organizatora
  o Programie Konferencji w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r.

 3. Uczestnicy zgłaszający się na Konferencję z dniem wysłania formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na:

 1. wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Konferencji, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,

 2. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) niezbędnych do udziału w Kongresie i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

 2. podane przez uczestnika dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Konferencji i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator,

 3. posiadają prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia,

 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Konferencji. 1. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konferencji z ważnych przyczyn.Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

Wieloznaczność dźwięku”


Imię i nazwisko: Miasto/miejscowośćUczelnia 
Rok studiów

Wydział i specjalność 
Numer telefonuAdres e-mail
Typ uczestnictwa


Czynne

Bierne
Forma wystąpienia uczestnika czynnego

wykładplakatprezentacjainneTytuł lub temat wystąpienia 

Abstrakt wystąpieniaPomoce potrzebne w czasie wystąpienia (np. laptop, projektor multimedialny...)

Ewentualne pytaniaZgłaszam udział w III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej

„Wieloznaczność dźwięku”
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konferencji i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z moim wizerunkiem jako uczestnika w czasie Konferencji,
ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora bez konieczności każdorazowego
ich zatwierdzania,

2. udzielam nieodpłatnie Organizatorowi Konferencji prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych


z moim wizerunkiem jako Uczestnika w trakcie Konferencji na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie


i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konferencji zgodnie


z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) niezbędnych do udziału w Konferencji oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu jest Akademia Muzyczna
  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław ,

 2. wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Konferencji i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizator,

 3. posiadam prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia,

 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Konferencji.………………………………………………

……………………………………………………………….

Miejscowość, data

Czytelny podpis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość