Strona główna

Regulamin Konkursu dla uczniów pt. „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?” I. Definicje


Pobieranie 17.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.06 Kb.


Regulamin Konkursu dla uczniów pt. „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?”

I. Definicje


 1. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, w którego imieniu działa agencja reklamowa Wunderman z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66.

 2. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie agencji reklamowej Wunderman, e-mail: konkurs@cop14.gov.pl , fax: 022 552 70 01.

 3. Zgłoszeniem konkursowym zwanym dalej „Zgłoszeniem” jest wypełniony przez opiekuna ucznia zeskanowany Formularz zgłoszeniowy oraz Praca konkursowa.

 4. Pracą konkursową zwaną dalej „Pracą” jest opis programu ekologicznego w jednej z trzech form: praca opisowa, praca opisowa z ilustracjami lub praca w programie Power Point.

 5. Nauczyciel koordynujący zwany dalej „Opiekunem” kieruje pracami ucznia/zespołu uczniów nad projektem, zgłasza go do Konkursu oraz przygotowuje Zgłoszenie i przesyła je na adres e-mail: klimat@cop14.gov.pl.

II. Cel


 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie programu ekologicznego dla ich szkoły możliwego do wdrożenia w ciągu jednego roku szkolnego. Powinny się w nim znaleźć: plan działań ekologicznych (np. segregacja śmieci, ograniczanie zużycia energii elektrycznej, ograniczanie wytwarzania CO2 poprzez sadzenie drzew itp.) oraz plan wdrażania i promocji zachowań proekologicznych wśród uczniów.

III. Warunki uczestnictwa


 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i społecznych, jak też do zespołów szkół i liceów zaproszonych przez Ministerstwo Środowiska do uczestnictwa w programie edukacyjnym. Uczestniczyć mogą zarówno indywidualni uczniowie, jak i zespół uczniów (maksymalnie 2 uczniów).

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zeskanowanego Formularza zgłoszeniowego oraz Pracy konkursowej przez Opiekuna na adres e-mail: klimat@cop14.gov.pl w terminie od 12 stycznia do 2 lutego 2009 r., do godz. 17.00.

 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

 4. Praca powinna zawierać porady/zasady dotyczące:

 • Szkoły,

 • Klasy,

 • Zachowań proekologicznych uczniów.

 1. Dopuszczalne formy Pracy (jedna do wyboru):

  • Praca opisowa – format Word, maksymalnie 5 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na stronie)

  • Praca opisowa z ilustracjami – format Word, maksymalnie 8 stron (1800 znaków na stronie), ze zdjęciami lub grafikami wklejonymi w formacie JPG.

  • Prezentacja Power Point – maksymalnie 20 slajdów

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 9 lutego 2009 r.

 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.cop14.gov.pl/strefazklimatem

 4. Zgłoszenia niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie.

IV. Ocena


 1. Oceny Prac dokona Jury składające się z przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz agencji Wunderman.

 2. Jury będzie zwracało uwagę na pomysłowość Prac i możliwość ich wykorzystania, a także zgodność z regulaminem.

V. Nagrody


 1. Autorom najlepszych prac przyznane zostaną nagrody:

 • Trzy równorzędne zestawy nagród głównych dla ucznia/ dla zespołu uczniów do podziału – odtwarzacz MP3 i cyfrowy aparat fotograficzny

 • Wyróżnienia dla 5 klas, które zgłosiły największą liczbę uczestników – 35 koszulek dla jednej klasy.

 1. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nieprzyznania nagród głównych.

 2. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.cop14.gov.pl/strefazklimatem 9 lutego 2009 r.

 3. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres szkoły na imię i nazwisko Opiekuna w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

VI. Postanowienia ogólne


 1. Nadesłanie Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Opiekuna, że uczeń/uczniowie którego/-ych Prace Opiekun przesyła, posiada/ -ają prawa autorskie do tej Pracy, że nie jest ona plagiatem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz że nie narusza w żaden inny sposób praw osób trzecich, w tym autorskich praw osób trzecich.

 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Opiekuna zgody na publikację jego imienia i nazwiska, a także na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ministerstwo Środowiska – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) - dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

 3. Opiekun zobowiązuje się do poinformowania szkoły (uczniów biorących udział w Konkursie, nauczycieli, dyrekcji), że uczestnik/-nicy Konkursu zostali wyróżnieni i przekazania nagród.

 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.cop14.gov.pl/strefazklimatem

 5. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 7. Informacja o zmianie w Regulaminie oraz o zawieszeniu lub zakończeniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej.

 8. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem/-ami i/lub Opiekunem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 9. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 10. Pytania dotyczące Konkursu należy nadsyłać do sekretariatu konkursu, który mieści się w siedzibie agencji reklamowej Wunderman przy ulicy Dobrej 56/66, mail: klimat@cop14.gov.pl, fax: 022 552 70 01.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 6 stycznia 2009 r.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość