Strona główna

Regulamin Konkursu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych (partner naukowy) na najlepszą pracę magisterską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich postanowienia ogólne


Pobieranie 24.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.04 Kb.
Regulamin Konkursu

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Towarzystwa Inicjatyw Naukowych (partner naukowy)

na najlepszą pracę magisterską podejmującą problematykę stosunków
polsko-niemieckich


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerem naukowym Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Naukowych.§2

Nagroda za najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich, zwana dalej „Nagrodą”, jest przyznawana jednorazowo przez Fundację Współpracy


Polsko-Niemieckiej. Celem Konkursu jest wspomaganie rozwoju badań naukowych
w zakresie problematyki polsko-niemieckiej na polskich uczelniach publicznych
i niepublicznych.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.§4

 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce stosunków polsko-niemieckich, zwany dalej „Regulaminem”.

 2. Konkurs ma charakter jednorazowy.

 3. Przedmiotem Konkursu jest ocena prac naukowych magisterskich, obronionych w roku 2010 o tematyce wskazanej w § 2 Regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§5

 1. Wniosek o przyznanie Nagrody w Konkursie mogą składać następujące osoby:

  1. promotorzy prac magisterskich;

  2. recenzenci prac magisterskich.

 2. We wniosku o przyznanie Nagrody, wnioskodawca składa oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.

 3. Do wniosku należy dołączyć:

  1. jeden egzemplarz pracy magisterskiej, pozbawiony wszelkich znaków pozwalających na identyfikację autora pracy lub uczelni, na której praca została obroniona, w formie wydruku komputerowego oraz dołączonego zapisu pracy w formie elektronicznej na płycie CD;

  2. opinię osoby zgłaszającej pracę o zgłoszonej pracy magisterskiej oraz o jej autorze (bez wskazywania danych osobowych autora, które umożliwiałyby jego identyfikację), będącą jednocześnie uzasadnieniem złożonego wniosku;

  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów przez autora pracy magisterskiej lub zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z obrony pracy magisterskiej oraz fakt, że obrona pracy magisterskiej odbyła się w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 Regulaminu;

  4. kwestionariusz osobowy autora pracy magisterskiej zgłoszonej do Konkursu obejmujący zgodę autora pracy magisterskiej – uczestnika Konkursu – na zgłoszenie przez osoby wskazane w § 5 ust 1 pkt 1 i 2 pracy magisterskiej do Konkursu oraz oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 2, 3, 4, 5.

 4. Dokumenty określone w § 5 ust. 3 pkt 3 i 4 dostarczane są Kapitule Konkursu wraz z pracą konkursową oraz opinią osoby zgłaszającej pracę w dołączonej zaklejonej kopercie.

 5. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody w Konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 6. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Regulaminu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§6

 1. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 3 należy przesłać pocztą na adres siedziby Kapituły Konkursu w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.

 2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca kompletny wniosek, zostanie nadana pocztą w dniu 31 stycznia 2011 r.

 3. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

 4. Wszelkie zgłoszenia dokonane po wyżej wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.

 5. Organizator Konkursu nie zwraca uczestnikom ani wnioskodawcom zgłoszonych prac konkursowych.

§7

 1. Przez złożenie podpisu na wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, zgłaszający pracę konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) oraz zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora na potrzeby Konkursu nazwy instytucji, w której została obroniona zgłoszona praca konkursowa.

 2. Przez złożenie podpisu na dokumencie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Przez złożenie podpisu na dokumencie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

 4. Przez złożenie podpisu na dokumencie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Regulaminu, uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie jego pracy magisterskiej w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu zgodnie z celem Konkursu wynikającym z niniejszego Regulaminu.

 5. Przez złożenie podpisu na dokumencie, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Regulaminu, uczestnik oświadcza, że sporządzona przez niego praca magisterska jest jego autorstwa oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich, ani innych dóbr prawnie chronionych.

KAPITUŁA KONKURSU

§8

 1. Kapitułę Konkursu tworzą osoby zaproszone przez organizatora spośród pracowników naukowych oraz wybitnych praktyków.

 2. Kapituła Konkursu gromadzi wnioski o przyznanie nagrody, opiniuje wnioski, gromadzi środki finansowe oraz przyznaje nagrody.

 3. Organizację pracy Kapituły Konkursu określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 4. Decyzja Kapituły o wyborze nagrodzonej pracy jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 5. W przypadku powzięcia przez Kapitułę Konkursu, jej członka lub Organizatora, wiedzy, iż zgłoszona do Konkursu lub nagrodzona praca narusza prawa autorskie osób trzecich, Organizator Konkursu ma prawo do:

  1. wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

  2. odmowy przekazania Nagrody danemu uczestnikowi i nagrodzenia innego uczestnika Konkursu;

  3. podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu Nagrody w Konkursie, a w przypadku gdy nastąpiło już wręczenie Nagrody, do domagania się jej zwrotu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

KRYTERIA OCENY

§9

 1. Kapituła Konkursu ocenia prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. poziom naukowy prac;

  2. nowatorskość ujęcia tematu;

  3. możliwość zastosowania w praktyce;

  4. wartość wykorzystanej literatury.

NAGRODA

§10

 1. Spośród nadesłanych prac magisterskich, Kapituła Konkursu dokona wyboru jednej pracy, której autorowi przyznana zostanie nagroda pieniężna.

 2. Wysokość Nagrody wynosi 1000 EUR.

 3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

§11

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

 2. O przyznaniu nagrody Laureat Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie, w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Dodatkowo nazwisko Laureata będzie dostępne w siedzibie Organizatorów oraz umieszczone na stronach internetowych Organizatorów.

 3. Wręczenie Nagrody nastąpi podczas uroczystości, o której Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatorów. Laureat zobowiązuje się do osobistego odebrania Nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Wszelkie spory wynikłe lub związane z wykonywaniem praw lub obowiązków związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych łączących Organizatorów konkursu z uczestnikami, które wynikają lub są związane z niniejszym Regulaminem Konkursu, jest prawo polskie. W szczególności prawo polskie jest właściwe dla umowy udzielenia licencji oraz umowy przeniesienia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część.

 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Konkursu.

 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Organizatora, w siedzibie Kapituły Konkursu oraz na stronach internetowych Organizatora.

 7. Zgłoszenia do Konkursu wraz z pracami należy przesyłać na adres siedziby Kapituły Konkursu:

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych

ul. Bankowa 1140-007 Katowice

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie i liczymy na owocną współpracę.

W imieniu Organizatorów

dr Albrecht Lempp dr hab. Mariusz Kolczyński

Dyrektor Zarządzający Fundacji Prezes Towarzystwa Inicjatyw

Współpracy Polsko-Niemieckiej Naukowych©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość