Strona główna

Regulamin konkursu na fotograficzną publikację roku 2016 § 1 Postanowienia ogólne


Pobieranie 25.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.91 Kb.
REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFICZNĄ PUBLIKACJĘ ROKU 2016
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na Fotograficzną Publikację Roku 2016 (dalej w regulaminie: Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Wizualnej, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000155981, o numerze NIP: 982-03-06-234, REGON: 473145380.
3. Współorganizatorem Konkursu jest: Księgarnia Bookoff, APM Sales and Services sp. z o.o., ul. Chmielna 73c/168, 00-801 Warszawa, NIP: 1132796321, KRS: 0000354351, REGON: 142403216.
4. Konkurs jest organizowany przy współpracy z www.miejscefotografii.blogspot.com.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych polskich publikacji z dziedziny fotografii wydanych w roku 2015.
§ 2 Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Publikacje mogą zgłaszać:

Wydawcy lub Autorzy publikacji (w porozumieniu z Wydawcą, jeśli książka posiada wydawcę),

w przypadku prac zbiorowych zgłaszającym może być wyłącznie Wydawca.
3. Zgłaszający – Wydawca lub Autor – musi pochodzić z Polski / być zarejestrowany na terenie Polski.
4. Każdy zgłaszający może przesłać dowolną liczbę publikacji.
5. Zgłaszane publikacje powinny mieć swoją premierę wydawniczą pomiędzy 1.01.2015 r. a 31.12.2015 r.
6. Do konkursu kwalifikują się jedynie publikacje wydane w formie drukowanej; publikacje elektroniczne (np. PDF), nie kwalifikują się.
7. Do konkursu można zgłaszać zarówno książki wydane przez wydawnictwo jak i książki z gatunku self-publishing.
8. Zgłoszenie powinno zawierać

1) dwa egzemplarze publikacji:

jeden egzemplarz służący do oceny publikacji,

jeden egzemplarz służący do prezentacji publikacji podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu - Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi

2) zdjęcie publikacji

3) wypełniony formularz (dostępny na www.fotofestiwal.com oraz www.fotopublikacja.pl).


W terminie 30 dni od zakończenia konkursu istnieje możliwość odbioru zgłoszonych egzemplarzy publikacji, która nie otrzymała nagrody i nie zakwalifikowała się do prezentacji w ramach wystawy. Publikacja może zostać odebrana w siedzibie Współorganizatora Konkursu, przy ul. Ogrodowej 7 w Warszawie (po uprzednim ustaleniu daty odbioru). Zwycięskie publikacje oraz publikacje, które zakwalifikowały się do wystawy nie będą zwracane. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia zgłoszonych egzemplarzy publikacji będące następstwem przeprowadzenia oceny przez Jury Konkursu.
9. Publikacja powinna zostać zgłoszona do dnia 4.05.2016 r.
10. SPOSÓB ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI:
Kompletne zgłoszenie należy dostarczyć:

- pocztą na adres:

APM Sales and Services sp. z o.o.

(Księgarnia Bookoff)

ul. Chmielna 73c/168

00-801 Warszawa


LUB

- osobiście na adres:

Księgarnia Bookoff

ul. Ogrodowa 7

00-893 Warszawa (zgłoszenia osobiste w godzinach pracy księgarni: pon-pt: 11-19; sob: 12-16)
dodatkowo formularz powinien zostać dosłany drogą mailową na adres: info@fotopublikacja.pl zgłoszenie publikacji powinno zostać umieszczone w kopercie lub opakowane w inny sposób, który ogranicza możliwość uszkodzenia prac.
Opakowanie powinno zostać opatrzone napisem „FOTOGRAFICZNA PUBLIKACJA ROKU 2016”.
W przypadku dostarczenia zgłoszenia przez pocztę decyduje data wysłania zgłoszenia (stempel pocztowy).
§ 3 Ocena publikacji
1. Ocenę publikacji dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Prace zostaną ocenione w 1 kategorii: książka fotograficzna.
3. W skład Jury wejdą:

Dorota Karaszewska

Marta Szymańska

Paweł Bownik

Franek Ammer

Michał Siarek

Paweł Rubkiewicz,

Joanna Kinowska,

Agata Zubrzycka
4. Decyzje Jury będą ostateczne.
5. Jury nie będzie miało obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
6. W konkursie zostanie przyznana nagroda: Nagroda Główna im. Krzyśka Makowskiego. Jury może, ale nie musi, przyznać dodatkowe wyróżnienia.
7. Publikacja, która zdobędzie Nagrodę Główną im. Krzyśka Makowskiego otrzyma:

tytuł Fotograficznej Publikacji Roku 2016,

voucher w wysokości 3.000 na produkty firmy Empresse,

po uzyskaniu zgody od Wydawcy (lub autora w przypadku, gdy książka nie posiada wydawcy) zostanie nieodpłatnie zaprezentowana podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (który zostanie przeprowadzony przez Organizatora Konkursu) w dniach 09.06-19.06.2016 r.,

informacje o publikacji będą rozpowszechniana w ramach akcji informacyjnej Fotofestiwalu- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (strona www, profil na portalu społecznościowym Facebook.com i inne).
8. Publikacja, która zdobędzie wyróżnienie jurorów, po uzyskaniu zgody autora, zostanie nieodpłatnie zaprezentowana podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu - Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (który zostanie przeprowadzony przez Organizatora Konkursu) w dniach 09.06-19.06.2016 r.. Informacje o publikacji będą rozpowszechniane w ramach akcji informacyjnej Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (strona www, profil na portalu społecznościowym Facebook.com i inne).
9. Dodatkowo jury konkursu wybierze co najmniej 10 książek, które po uzyskaniu zgody wydawcy (lub autora, jeśli publikacja nie posiada wydawcy) zostaną nieodpłatnie zaprezentowane podczas wystawy w ramach Fotofestiwalu- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi (który zostanie przeprowadzony przez Organizatora Konkursu) w dniach 09.06-19.06.2016 r.
§ 4 Postanowienia Końcowe
1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.fotopublikacja.pl
3. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@fotopublikacja.pl
4. Harmonogram konkursu:

a) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 4.05.2016 r.

b) posiedzenie Jury konkursu do 24.05.2016 r.

c) powiadomienie zgłaszających o wynikach do 31.05.2016 r.e) wystawa w ramach Fotofestiwalu- Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi: 09.06.2016- 19.06.2016 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do nie przyznawania tytułu Fotograficznej Publikacji 2016 Roku.
7. Zgłaszający, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączeni z udziału w Konkursie.
8. Przystąpienie do Konkursu (zgłoszenie publikacji) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.fotofestiwal.com oraz www.fotopublikacja.pl.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość