Strona główna

Regulamin konkursu na opracowanie graficznego projektu: logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


Pobieranie 27.05 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.05 Kb.
Regulamin konkursu na opracowanie graficznego projektu:
logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Konkurs został ogłoszony z chwilą zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej


Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pod adresem: www. radaopwim.gov.pl

1. Nazwa i adres Organizatora konkursu.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa


2. Cel konkursu.


 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego, zwanego „logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zwanej dalej: ROPWiM, będącego graficznym symbolem ROPWiM.

 2. Logo będzie miało zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych ROPWiM, w wersji papierowej i elektronicznej, m.in. w wydawnictwach książkowych, w publikacjach w internecie, na banerach promocyjnych, w publikacjach prasowych, w albumach, na drukach, kopertach, katalogach, itp.


3. Przedmiot konkursu.


 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego (projekt koncepcyjny) logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, które będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich i promocyjnych ROPWiM.

 2. Logo może mieć dowolną formę graficzną, jednakże powinno konweniować
  z charakterem instytucji jaką jest ROPWiM.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 2. Konkurs skierowany jest do dyplomowanych grafików, projektantów, artystów plastyków, legitymujących się dyplomem wyższej uczelni oraz wykonawców, którzy z ww. osobami współpracują i zawodowo zajmują się projektowaniem reklamowym.

 3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie - postanowienia dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.

 4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które zapoznały się z regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia, nadesłały prace konkursowe, zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu konkursu, dostarczyły wraz z projektem logo ROPWiM wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 6. Laureat konkursu przenosi autorskie prawa majątkowe do projektu logo wybranego w ramach niniejszego konkursu na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z organizacją konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biura Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i osoby zasiadające w Jury, a także członkowie ich rodzin.


5. Wymagania jakie powinien spełniać projekt.


 1. Projekt graficzny logo stanowiący pracę konkursową, należy przesłać w formie: wydruku na papierze (format A4) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, zapisany w formacie png w rozdzielczości 300 dpi oraz w postaci wektorowej w formacie pdf, w wersji kolorowej i w wersji czarno-białej, w wersji powiększonej (wymiar boku: 170 mm) i w wersji pomniejszonej (wymiar boku: 20 mm). Jeżeli w logo będzie użyta czcionka (font), należy podać jej nazwę.

 1. Każda praca konkursowa musi być oznaczona jedynie znakiem (godłem1) autora - zgodnie z zasadą anonimowości. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zawierający dane autora, podpisany własnoręcznie przez autora i zawierający godło, o którym mowa powyżej oraz kopię dyplomu (poświadczoną za zgodność przez uczestnika konkursu), o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 niniejszego regulaminu, należy umieścić w zaklejonej kopercie. Praca konkursowa wraz z wnioskiem przygotowanym jak wyżej i kopią dyplomu, musi także znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

"Praca na konkurs: Logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Nie otwierać przed: 21.07.2010 r. godz. 9.00.”

 1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć kilka projektów - nie więcej jednak niż 5.

 1. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty już publikowane, istniejące znaki graficzne, zastrzeżone znaki towarowe, itp.

 1. Autor projektu (uczestnik konkursu) zobowiązany jest do uregulowania wszystkich kwestii wynikających z praw autorskich w związku z udziałem w niniejszym konkursie.


6. Miejsce i termin składania prac konkursowych


 1. Prace konkursowe należy składać w Biurze Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, w pok. Nr 4099, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.07.2010 r. do godz. 15.00. Osobą upoważnioną do przyjmowania prac na konkurs jest Pani Marta Mialik, pracownik Biura Rady OPWiM.

 2. Prace złożone po tym terminie nie podlegają ocenie Jury.

 3. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie uczestnicy spełniający wymagania określone w niniejszym regulaminie.

 4. Składający otrzyma przy złożeniu pracy konkursowej pokwitowanie, które będzie stanowić podstawę do identyfikacji autora lub do odebrania nie nagrodzonej pracy.

 5. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.

 6. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt 1 nie będą podlegały ocenie Jury.


7. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności koncepcji z Informacją o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu konkursu, a także pod względem walorów artystycznych.

8. Zasady przyznawania nagród. Jury konkursu.


 1. Nagrodą za najlepszą pracę w konkursie (nagroda główna) będzie udzielenie zamówienia na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej logo Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, autorowi tej pracy (projektu), na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

Wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 25.000 zł brutto.

Ponadto, Organizator przyzna dwa wyróżnienia.

Autor wyróżnionej pracy (projektu) otrzyma nagrodę w wysokości 2.500 zł brutto.


 1. Wyboru najlepszej pracy w konkursie na projekt graficzny logo ROPWiM dokona Jury powołane przez Pana dr hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta, Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w składzie:

- przedstawiciel ROPWiM,

- artysta plastyk,

- artysta plastyk,

- historyk sztuki,- radca prawny.

 1. Jury stosując zasadę anonimowości, dokona oceny prac konkursowych oznaczonych jedynie godłem i wskaże pracę (projekt), której autor otrzyma nagrodę. Każdy z Jurorów oceni prace nadesłane na konkurs. Prace oceniane będą w skali 1-5. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie stosowny protokół przez radcę prawnego, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury. Autor każdej z prac zostanie ujawniony w trakcie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, po otwarciu koperty z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie zawierającym dane autora.

 2. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagrody jeżeli żadna ze złożonych prac nie będzie odpowiadała wytycznym zawartym w Informacji o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 3. Wynik konkursu nie zobowiązuje Organizatora konkursu do wykorzystania projektu jako logo ROWiM.

 4. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.


9. Wyniki konkursu.


 1. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu: 23 lipca 2010 r., godz. 12.00.

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biurze Rady OPWiM, w sali konferencyjnej, a następnie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem: www.radaopwim.gov.pl
  i przesłane pocztą uczestnikom konkursu.

 3. Jury poda w trakcie czynności ogłoszenia wyników liczbę punktów przyznanych poszczególnym pracom konkursowym w toku prac Jury.

 4. Jury otworzy publicznie wszystkie koperty zawierające wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie i dokona weryfikacji najwyżej ocenionych wniosków (projekt nagrodzony i projekty wyróżnione) w zakresie spełniania wymogów formalnych.

 5. Jeżeli ww. wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Jury wezwie uczestnika konkursu do uzupełnienia braku formalnego a w przypadku nieuzupełnienia braku podejmie decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu lub nieprzyznaniu wyróżnień.


10. Postanowienia końcowe.


 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych danych przez uczestników konkursu.

 3. Organizator konkursu przewiduje możliwość zmiany regulaminu konkursu, przerwania albo odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeśli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione ze względu na awarię techniczną, działanie siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa – pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.radaopwim.gov.pl
 1. Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy konkursu mogą odbierać swoje prace w Biurze Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 - z wyjątkiem nagrodzonej pracy i prac wyróżnionych, które stają się własnością Organizatora. Jednocześnie, autorzy ww. prac (projektów) wyrażają zgodę na:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu (utworu) - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie rozpowszechniania projektu (utworu):

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej (Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach, albumach i czasopismach a, także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- w związku z organizacją niniejszego konkursu. 1. Prace nieodebrane do 31.08.2010 r. zostaną odesłane pocztą na koszt autora.1 Godło – 4 cyfry arabskie, umieszczone na pracy w górnym prawym rogu; maksymalny wymiar łączny 15 mm

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość