Strona główna

Regulamin Konkursu na opracowanie projektu graficznego na logo powiatu Aleksandrowskiego. § Cel konkursu


Pobieranie 17.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.67 Kb.
Załącznik

do uchwały Nr 48/2015

Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 28 maja 2015 r.
Regulamin Konkursu na opracowanie projektu graficznego

na LOGO Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 1. Cel konkursu.

Celem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Powiatu Aleksandrowskiego w postaci LOGO zawierającego znak graficzny oraz nazwę Powiat Aleksandrowski.


§ 2. Organizator konkursu.

1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu graficznego na LOGO Powiatu Aleksandrowskiego jest Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, zwany dalej Organizatorem.


§ 3. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako LOGO Powiatu Aleksandrowskiego do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych


i promocyjnych.

2. Znak graficzny nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.

3. Projekty LOGO powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania
(na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, gadżetach, itp.). Wybrane LOGO będzie stanowić element marki powiatu.
§ 4. Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia,

b) są pełnoletnie,

c) dostarczyły wraz z projektem opracowanego znaku graficznego wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3. Wyłonione drogą niniejszego konkursu LOGO staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować. Autor pracy zwycięskiej konkursu zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora praw autorskich do opracowanego przez siebie LOGO.

4.Prawa autorskie pozostałych prac pozostaną własnością autorów, a Powiat Aleksandrowski nie wykorzysta ich w swoich materiałach promocyjnych bez zgody autora.

5. Powiat Aleksandrowski zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania praw autorskich do wystawienia prac zgłoszonych do konkursu na wystawie we wskazanym przez Organizatora miejscu.
§ 5. Forma prezentacji projektu konkursowego.

1. Projekt logo należy składać łącznie w następujących formatach:

1) kolorowy wydruk na sztywnym papierze w dwóch rozmiarach: dużym ( max. 200x200 mm.) oraz miniaturze ( 25x25 mm.);

2) na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: TIFF, BMP o rozdzielczości min. 600 dpi oraz w formacie wektorowym CDR, z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania;

2. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu logo bez utraty jakości.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty graficzne.

4 W przypadku gdy uczestnik konkursu składa więcej niż jeden projekt, do każdego z nich należy dołączyć wydruk oraz płytę CD lub DVD z projektem, wg zasad określonych w ust. 1
i 2.

5. Do projektu należy dołączyć krótki opis użytej symboliki i kolorystyki.

6. Nadesłane i złożone prace konkursowe i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
§ 6. Miejsce i termin nadsyłania prac.

1. Projekty LOGO należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie


z dopiskiem: „Konkurs na LOGO Powiatu Aleksandrowskiego” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu) i opisaną płytą CD-R, na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Słowackiego 8

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

2. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 31 lipca 2015 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie,

z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją Konkursu oraz


za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury.


§ 7. Ocena prac.

1. Prace spełniające wszystkie wymagania określone w § 5 oceniane będą zgodnie


z następującymi kryteriami:

a) oryginalność znaku, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, dobra identyfikacja znaku


z Powiatem Aleksandrowskim;

b) estetyka formy graficznej;

c) czytelność i funkcjonalność, łatwość konwersji .

2. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim Komisja Konkursowa składającą się z 3 przedstawicieli Powiatu Aleksandrowskiego oraz 2 specjalistów z dziedziny grafiki i plastyki.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 8. Ogłoszenie wyników.

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 września 2015 roku.

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www.aleksandrow.pl

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy
i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.

5. Zwycięski projekt stanie się LOGO Powiatu Aleksandrowskiego po zatwierdzeniu


go stosowną uchwałą Zarządu Powiatu.

6.Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.


§ 9. Nagroda.

1. Za najlepszy projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda


w wysokości 1 500 zł (brutto).

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród oraz wyboru zwycięskiego logo.


§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Interpretacja zasad Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.

2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

3. Organizator przewiduje możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, przedłużenia terminu składania prac, przerwania lub odwołania konkursu z powodu ważnych przyczyn. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej powiatu: www.aleksandrow.pl.

4. Prace konkursowe nie będą oddawane uczestnikom konkursu, lecz zostaną zachowane jako dokumentacja konkursowa.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie

przepisy obowiązującego prawa.
§ 11. Informacje dodatkowe.

Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować do Starosty Aleksandrowskiego:

- listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 8, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

- e-mail: lidiakulpa@aleksandrow.pl- telefonicznie: 54 282 79 23


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość