Strona główna

Regulamin konkursu na wykonanie makiety maskotki regionalnej fundacji pomocy niewidomym


Pobieranie 17.57 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.57 Kb.
REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE MAKIETY MASKOTKI REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM

Cel konkursu:

WYŁONIENIE MASKOTKI REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM

§ 1

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym.

2. Patronat nad konkursem objął Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.


3. Przeznaczenie maskotki: popularyzacja działań pomocowych i wspierających osoby niedowidzące i niewidome, w tym szczególnie dzieci i młodzież.
4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 13 maja 2016 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 czerwca 2016 r.
6. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

7. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji, rozstrzyga organizator konkursu.§ 2

Zakres przedmiotowy konkursu:

 1. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie makiety trójwymiarowej nie przekraczającej 60 cm wysokości w technice dowolnej.
 1. Maskotka powinna nawiązywać do charakteru i profilu działalności pomocowej i wspierającej Fundacji. Pomocą i wsparciem objęte są dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami, a także osoby dorosłe.
 1. Każdy uczestnik może również dołączyć nazwę maskotki, jednak nazwa ta nie będzie przedmiotem konkursu i nie będzie miała wpływu na wybór komisji konkursowej.
 1. Każda praca będzie oceniana indywidualnie.

§ 3

Założenia konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich: szkół, przedszkoli, instytucji, organizacji i osób prywatnych.
 1. Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę.
 1. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.

§ 4

Miejsce, termin i sposób składania projektu:

 1. Informacje dotyczące konkursu na maskotkę Fundacji będą na stronie internetowej Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
 1. Do projektu maskotki należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek autora, adres i numer telefonu oraz adres e-mail, opcjonalnie- nazwę maskotki).
 1. Projekty maskotki należy składać w sekretariacie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym ul. Dąbrowskiego 55a, 41-500 Chorzów lub przesyłać poczta na adres Fundacji z dopiskiem „Maskotka Fundacji”
 1. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie, o którym mowa w § 1, pkt 3 nie będą podlegały ocenie komisji.

 2. Prace konkursowe /poza pracami nagrodzonymi/ można będzie odbierać w siedzibie Fundacji do 30 czerwca 2016 r.

§ 5

Zasady wyboru projektu maskotki:

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje Komisja powołana przez Zarząd Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
 1. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
 1. Komisji przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy.
 1. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.§ 6

Zasady przyznawania nagród:

 1. Powołana komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień.
 1. Autorowi wygranej pracy przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł.
 1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pisemnie (e-mail).
 1. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie do 20 czerwca 2016 r 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem maskotki ponosi uczestnik konkursu.
 1. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na stronie internetowej oraz na Facebooku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

§ 7

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie projektu maskotki do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy na rzecz Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na:

  1. utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,

  2. publiczne prezentowanie,

  3. umieszczenie w sieci Internet,

  4. wprowadzenie do komputerów zamawiającego,

  5. nieodpłatne wprowadzenie do obrotu maskotki,

  6. druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu maskotki,

  7. tworzenie na jego podstawie nowych opracowań,

  8. zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.
 1. Prawa nabyte na podstawie § 7, pkt 1 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym może przenieść na osoby trzecie.
 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu i osób wyróżnionych oraz umieszczenie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość