Strona główna

Regulamin konkursu „Piaseczno przyszłości, czyli kolażowe wariacje mieszkańców”


Pobieranie 38.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.33 Kb.
Regulamin konkursu

Piaseczno przyszłości, czyli kolażowe wariacje mieszkańców”POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Piaseczno przyszłości – kolażowe wariacje mieszkańców” jest Piaseczyńska Grupa Obywatelska. Pomysłodawcami projektu są Katarzyna Obłąkowska-Kubiak i Paweł Dobosz.

 2. Koordynatorem konkursu i osobą wyznaczoną do kontaktu z uczestnikami jest Katarzyna Obłąkowska-Kubiak tel. 0 698 912 733, e-mail: k.oblakowska-kubiak@wp.pl

 3. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Piaseczna: artystów i amatorów, osób dorosłych, uczniów i dzieci.

 2. Uczestnikiem konkursu może być grupa mieszkańców gminy Piaseczno.

 3. Grupa jest to zbiorowość od dwóch do sześciu osób.

 4. Mieszkańcem gminy Piaseczno jest osoba mieszkająca w Piasecznie bez względu na miejsce zameldowania.

 5. W dalszej części Regulaminu Konkursu scharakteryzowana powyżej grupa mieszkańców nazywana jest Uczestnikiem.

 6. W Konkursie uczestniczyć mogą zarówno grupy formalne, jak i nieformalne, tj. pary, rodziny, przyjaciele, pracownicy firmy lub instytucji, członkowie organizacji społecznych. Dzieci szkolne mogą przygotowywać prace w ramach zajęć szkolnych.

 7. Celem konkursu jest edukacja i integracja poprzez sztukę, promocja gminy Piaseczno, budowane zaangażowania społecznego i odpowiedzialności społecznej zarówno wśród mieszkańców, jak i lokalnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw.

 8. Przedmiotem konkursu są prace wykonane w technice artystycznej kolaż (collage).

 9. Technika kolażu rozumiana jest jako: technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw: gazet, fotografii, tkaniny, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi, np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem.

 10. Dopuszcza się prace wykonane w programach graficznych na komputerze. Jednak do konkursu muszą być one zgłoszone wyłącznie w formie wydruku i w tej formie są oceniane. Oceniana jest forma materialna, a nie wirtualna.

 11. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną przez Organizatora upublicznione w drodze pokonkursowej wystawy ogólnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piasecznie oraz innych wystaw prac zwycięskich (lub ich reprodukcji). Organizator dopuszcza możliwość zmiany miejsca wystaw i zorganizowania kolejnych wystaw. Dokładne terminy zostaną podane na stronie www Organizatora oraz w prasie lokalnej po ogłoszeniu wyników.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do umieszczenia na wystawach pokonkursowych, a także do odwołania wystaw bez podania przyczyn.

 13. Poprzez zgłoszenie pracy Konkursu Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wykorzystanie w dowolnych wydawnictwach, wytwarzanie dowolną techniką, w szczególności przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych i innych, techniką komputerową lub inną,

 2. w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej,

 3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt. b – publiczne wykonanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Przenoszone prawa uprawniają Organizatora do eksploatacji prac i ich powielonych egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami, a także do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych prac autorskich od prac.

 2. Organizator zapewnia, że w każdym przypadku wykorzystania pracy zostanie ona oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, chyba, że uczestnik dokonując zgłoszenia pracy, zastrzeże na piśmie swoją anonimowość.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja w całości niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie w oświadczeniu bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie razem z pracą konkursową „Oświadczenia członka grupy - uczestnika konkursu” osobno przez wszystkich członków danej grupy (Załącznik nr 1).

 3. „Oświadczenie członka grupy - uczestnika konkursu” można pobrać ze strony internetowej:

 • www.kagrafka.pl

 • www.tozsamosc.piaseczno.eu

 • www.naszepiaseczo.pl

 1. Osoby poniżej 18 roku życia, wyrażające chęć wzięcia udziału w konkursie, muszą na „Oświadczeniu uczestnika konkursu” posiadać czytelny podpis przynajmniej jednego z prawnych opiekunów, poświadczającego tym samym zgodę na uczestnictwo podopiecznego w konkursie.

 2. Uczestnik musi złożyć pracę wykonaną w technice kolażu (collage).

 3. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, których Uczestnik jest autorem i do których posiada nieograniczone prawa osobiste i majątkowe.

 4. Każdy Uczestnik może złożyć więcej niż jedną pracę, jednak nie więcej niż pięć.

 5. Prace należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49.

 6. Każda praca powinna być szczelnie opakowana.

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oznaczenie pracy Schematem Podpisu Pracy (Załącznik nr 2), który można pobrać ze strony internetowej:

 • www.kagrafka.pl

 • www.tozsamosc.piaseczno.eu

 • www.naszepiaseczo.pl

 1. Określenie grupy (przypisanie do kategorii) następuje w drodze samookreślenia przez członków grupy i podlega weryfikacji przez Organizatorów konkursu. Organizatorzy konkursu mają prawo zmienić kategorię, do której grupa się przypisała.

 2. Organizator konkursu otrzymuje wszelkie prawa do dysponowania pracami od autorów, którzy przekazując prace na cele konkursu oświadczają, iż posiadają zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób na nich przedstawionych.

 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 20 września 2010 roku (liczy się data złożenia/wpłynięcia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piasecznie).

 4. Zgłoszenia niekompletne, tzn. nie zawierające informacji wyszczególnionych w pkt. 10, „Oświadczenia członka grupy - uczestnika konkursu”, a także wykonane w technice innej niż jest to opisane w pkt. 5 lub po terminie wskazanym w pkt. 13 nie będą podlegały ocenie Jury.

 5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 6. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nadesłane prace oceniane będą w pięciu kategoriach:

 1. Generalna (wszystkie prace).

 2. Dzieci (osoby do lat 12).

 3. Młodzież (osoby od lat 13 do lat 17).

 4. Dorośli (osoby od lat 18).

 5. Rodziny (spokrewnieni dorośli i dzieci).

 6. Przekrojowa (osoby z różnych grup wiekowych nie będące rodziną)

 7. Profesjonaliści (np. architekci, plastycy, samorządowcy itp.)

 1. Nagroda Generalna może nałożyć się z nagrodą w innej kategorii.

 2. Oceny nadesłanych do konkursu prac dokona Jury w składzie:

 • Joanna Ferlian-Tchórzewska (fotograf, podróżniczka)

 • Barbara Jankowska (artysta plastyk, instruktor)

 • Henryka Masłowska (malarka, instruktor)

 • Wiesława Nastały-Płaskocińska (artysta plastyk, instruktor)

 • Paweł Obłąkowski (architekt, plastyk)

 • Andrzej Olędzki (architekt, artysta)

 • Daniel Putkiewicz (samorządowiec, radny Powiatu Piaseczyńskiego)

 • Kamil Staniszek (dziennikarz, redaktor naczelny „Kuriera Południowego”)
 1. Jury przyzna I miejsce w każdej kategorii oraz dodatkowe wyróżnienia według własnego uznania.

 2. Jury ma prawo do nie przyznania nagród.

 3. Przy ocenie zgłoszonych prac Jury kierować się będzie kryteriami takimi, jak:

 1. Pomysł i przesłanie spełniające wymogi tematu

 2. Oryginalność pracy i wykonania

 3. Czytelność, przejrzystość, spójność przekazu

 4. Ciekawy układ kompozycyjny i forma plastyczna

 5. Estetyka

 1. Jury konkursowe przyzna zastępujące nagrody:Kategoria

I miejsce

wyróżnienie

Generalna

Całodzienna wycieczka Piaseczyńską Koleją Wąskotorową.

Przejście po Parku Linowym „Małpi Gaj” na Zimnych Dołach.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.


Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.

Dzieci

Zajęcia z Robotyki (RoboMaster) w Akademii Piaseczno.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.

Młodzież

Przejście po Parku Linowym „Małpi Gaj” na Zimnych Dołach.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicachWycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.

Dorośli

Przejście po Parku Linowym „Małpi Gaj” na Zimnych Dołach.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.

Przekrojowa

Przejście po Parku Linowym „Małpi Gaj” na Zimnych Dołach.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.

Rodziny

Całodzienna wycieczka Piaseczyńską Koleją Wąskotorową.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.

Profesjonaliści

Przejście po Parku Linowym „Małpi Gaj” na Zimnych Dołach.

Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach.Wycieczka z przewodnikiem po Piasecznie i okolicach. 1. Pula nagród może wzrosnąć.

 2. Prace nagrodzone zostaną odpowiednio wyróżnione na wystawie pokonkursowej.

 3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi pomiędzy 27 września a 1 października 2010 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piasecznie. Dokładna data zostanie podana na stronie www Organizatora, www.kagrafka.pl, www.naszepiaseczno.pl, www.tozsamosc.piaseczno.pl.

 5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.kagrafka.pl, www.naszepiaseczno.pl, www.tozsamosc.piaseczno.pl oraz w prasie lokalnej.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE CZŁONKA GRUPY - UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………..……………………………………………………..…..

Rok urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania (ulica, kod, miasto): .………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………..……

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………….………

Nazwa grupy uczestnika: …………………………………………..……………………………………………………….….

Wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu artystyczno-integracyjnego „Piaseczno przyszłości, czyli kolażowe wariacje mieszkańców”, organizowanego przez Piaseczyńską Grupę Obywatelską, oraz informuję, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki.

Organizator wykorzystuje dane wyłącznie w celach konkursowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.).

Wyrażam również zgodę na przeniesienie nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania materiałami będącymi przedmiotem pracy konkursowej.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis uczestnika*

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis Prawnego Opiekuna w przypadku osoby poniżej 18 roku życia**

*Brak czytelnego podpisu Uczestnika uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

** Osoby poniżej 18 roku życia, wyrażające chęć wzięcia udziału w konkursie, muszą na oświadczeniu posiadać czytelny podpis przynajmniej jednego z Prawnych Opiekunów, poświadczającego tym samym zgodę na uczestnictwo Podopiecznego w konkursie.

Załącznik nr 2

SCHEMAT PODPISU PRACY

KONKURS „Piaseczno przyszłości, czyli kolażowe wariacje mieszkańców”

Nazwa grupy: ……………….………………………………..………………………..………………………………………..…..

Skład grupy (imiona i nazwiska członków grupy):


 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Określenie kategorii grupy (proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię):

 1. dzieci (do lat 12)

 2. młodzież (od 13 do 17 lat)

 3. dorośli (od 18 lat)

 4. przekrojowa (osoby z różnych grup wiekowych nie będące rodziną)

 5. rodzina

 6. profesjonaliści

Adres do kontaktu (ulica, kod, miejscowość):………………………………………………………………………..

Adres e-mail (jeden):…………………………………………………………………………………………………….………Telefon kontaktowy (jeden):………………………………………………………………………………………….………


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość