Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego


Pobieranie 8.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.13 Kb.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

SPORTY LETNIE – MOGĄ BYĆ BEZPIECZNE” 1. Organizatorem konkursu jest Prywatna Firma Handlowa „ALDA” ul. Żywiecka 158, 43-365 Wilkowice przy współudziale Urzędu Gminy Wilkowice.

 2. Uczestnikiem konkursów może zostać dziecko w wieku od 5 do 13 lat, którego zgłoszenie zostanie dostarczone przez jego prawnych opiekunów, na adres wskazany w pkt. 6 Regulaminu.

 3. Zadania konkursowe:

Praca wykonana dowolną techniką przedstawiająca wizję bezpieczeństwa uprawiania sportów letnich.

 1. Czas trwania konkursu: od 20.04.2011 do 31.05.2011.

 2. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:

 3. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby firmy „ALDA” w Wilkowicach przy ulicy Żywieckiej 158, w terminie do dnia 31.05.2011 r.

 4. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.

 5. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie:

w dniu 08.06.2011r.

 1. Laureatami konkursu będzie 6 osób, wyłonionych przez Komisję Konkursową spośród uczestników spełniających wymogi określone w niniejszym regulaminie, które dostarczyły, zdaniem Komisji, najlepsze prace konkursowe.

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone: na stronie internetowej www.alda.bielsko.pl, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilkowice oraz Gazecie Gminnej.

 3. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 15.06.2011 o godz.17.00 w siedzibie firmy „ALDA”. Warunkiem odebrania nagrody jest osobista obecność w czasie wręczenia nagród.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danych, wizerunku laureatów, a także prac konkursowych do celów promocyjnych i reklamowych. Dotyczy to także przeprowadzania z laureatem wywiadów przeznaczonych do publikacji w mediach. Złożenie pisemnej zgody opiekuna prawnego laureata na powyższe jest warunkiem otrzymania nagrody.

 5. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród.

 6. Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym konkursem.

 7. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

PFH ALDA

Stanisław Damek

Tel. 33/ 817 18 13

e-mail:biuro@alda.bielsko.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość