Strona główna

Regulamin konkursu pt.: „Munkowy FreeStyle”


Pobieranie 10.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.73 Kb.
Regulamin konkursu pt.: „Munkowy FreeStyle”

W związku z 90. rocznicą urodzin i zarazem 50. rocznicą śmierci Andrzeja Munka, patrona elbląskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, kino Światowid ogłasza obchody jubileuszu reżysera, które potrwają od września do listopada 2011 roku. W ramach obchodów rocznicy planowane są następujące działania:  • Wydanie folderu informacyjnego o życiu i twórczości Andrzeja Munka, oraz przebiegu obchodów jubileuszu

  • Konkurs pt.: „Kim był Munk? ” skierowany do młodych dziennikarzy i artystów (projekcja filmu Munka dla szkół przy ogłoszeniu wyników)

  • Konkurs pt.: „Munkowy FreeStyle” na przygotowanie najlepszej prelekcji do wybranego filmu reżysera

  • Cykliczne spotkania z twórczością Andrzeja Munka w klubie Mjazzga

  • Projekcje filmów Andrzeja Munka na spotkaniach DKF

  • Wystawa plakatów do filmów Munka

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu pt.: „Munkowy FreeStyle” jest Centrum Spotkań Europejskich – Kino Światowid w Elblągu.

2. Celem tego konkursu jest poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na temat Andrzeja Munka oraz wzbudzenie zainteresowania twórczością reżysera.

3. Do konkursu należy zgłaszać się mailowo na adres: konkurs@swiatowid.elblag.pl, w temacie wpisując ANDRZEJ MUNK. W treści maila powinny znajdować się: imię i nazwisko uczestnika, wiek, telefon kontaktowy oraz tytuł filmu, do którego prelekcja zostanie przygotowana. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września 2011 roku. Przesłuchania zostaną przeprowadzone w drugiej połowie październiku 2011 roku. Termin zostanie uzgodniony z uczestnikami mailowo.

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzania konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem: www.kino.swiatowid.pl. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora pod adres e-mail: konkurs@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznie: 55-611-20-56

5. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie ma charakter nieodpłatny.

6. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne – zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polski, które spełniają warunki określone w Regulaminie. Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie za zgodą rodzica, opiekuna, kuratora bądź wychowawcy klasy.

7. Jury, decydując o wynikach konkursu, bierze pod uwagę następujące kryteria:

- walory merytoryczne, dydaktyczne, językowe i interpersonalne,

- zgodność tematyki materiału z tematem konkursu,

- oryginalność podejścia do tematu (pomysł na materiał konkursowy),

- wartość merytoryczną i walory edukacyjne prelekcji

8. Werdykt JURY jest ostateczny i niepodważalny. Obrady JURY są tajne.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora mailowo zarówno o wynikach prac JURY, jak i o dniu wręczania nagród. Protokół JURY dostępny będzie najpóźniej od 1 grudnia 2011 r. na stronie internetowej www.kino.swiatowid.elblag.pl.

10. JURY przyzna nagrody:

- I Nagrodę -  nagroda pieniężna oraz możliwość zaprezentowania swojej pracy na spotkaniu DKFu oraz przeprowadzeniu dyskusji po projekcji filmu Andrzeja Munka.

- II Nagrodę, III Nagrodę – nagrody rzeczowe

- wyróżnienia

11. JURY ma prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nie przyznania.

OPIS ZADANIA:

W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia. Należy przygotować prezentację (nie dłuższą niż 15 min.) dotyczącą wybranego filmu Andrzeja Munka i przedstawić ją podczas przesłuchań komisji oceniającej. Docelowo prezentacja ma mieć charakter prelekcji podczas spotkania DKF-u i ma przygotować widzów do odbioru filmu Andrzeja Munka. Prezentacja ma dotyczyć jednego z poniższych pełnometrażowych filmów fabularnych:

Błękitny krzyż (1955)

Człowiek na torze (1956)

Eroica (1957)

Zezowate szczęście (1959)

Termin zgłoszenia: 30.09.2011Przesłuchanie: październik 2011

Ogłoszenie wyników: listopad 2011


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość