Strona główna

Regulamin konkursu „zachodniopomorskie magnolie efs 2014” w województwie zachodniopomorskim Postanowienia ogólne § 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie efs 2014”


Pobieranie 38.14 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar38.14 Kb.


REGULAMIN

KONKURSU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2014”
w województwie zachodniopomorskim


Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2014” dla Projektodawców realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim.

§ 2
Organizatorem konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2014” (dalej: "Konkurs") jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dalej: „WUP w Szczecinie”).

§ 3


Celem niniejszego Konkursu jest:

 1. Wyłonienie oraz promocja projektów realizowanych przez Projektodawców ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  2007-2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 2. Popularyzowanie wiedzy o funduszach europejskich i ich roli w rozwoju Pomorza Zachodniego.

 3. Uhonorowanie zwycięzców konkursu w trakcie oficjalnego spotkania.


Zasady wyboru projektów

§ 4 1. Nominowanie projektów w poszczególnych kategoriach odbędzie się na podstawie wypełnionej
  i zgłoszonej przez Projektodawcę fiszki opisu projektu w danej kategorii lub zostaną one wyłonione spośród wszystkich realizowanych, bądź zakończonych projektów przez opiekunów poszczególnych projektów w ramach danego Wydziału Wdrażającego PO KL WUP w Szczecinie. Następnie każdy Naczelnik Wydziału Wdrażającego PO KL VI – IX WUP w Szczecinie, bądź osoba go zastępująca wskaże po konsultacji z opiekunami projektów ostateczne 3 projekty nominowane w ramach danego Priorytetu przez Wydział Wdrażający PO KL WUP w Szczecinie.

 2. W skład Komisji dokonującej ostatecznego wyboru nominowanych projektów w każdej z kategorii wymienionej poniżej będą wchodzić przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: Naczelnicy Wydziałów Wdrażających PO KL, Wydziału Kontroli, Wydziału Koordynacji PO KL oraz przedstawiciel Dyrekcji WUP w Szczecinie. Ocena dokonywana będzie na podstawie kart
  do głosowania.

 3. Ustala się 6 kategorii podlegających nominacji:

 1. „Najlepszy Projektodawca PO KL”

 2. „Ambasador niepełnosprawnych”

 3. „Kreator ekonomii społecznej”

 4. „Inwestycje w kadry”

 5. „Partnerstwo PO KL”

 6. „Twarz PO KL”

 1. Ustala się kryteria wyboru dla poszczególnych nominowanych w 5 kategoriach opisanych
  w niniejszym § pkt. 3 kategorie. I-V:

 1. Najlepszy Projektodawca PO KL”:

a/ Terminowość składania wniosku o płatność.

b/ Poprawność składanych dokumentów.

c/ Przestrzeganie zasad PO KL.

d/ Realizacja zgodna z założeniami projektu.

e/ Liczba projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

f/ Liczba zrealizowanych projektów.

g/ Efektywność.


 1. Ambasador niepełnosprawnych”:

a/ Liczebność osób niepełnosprawnych.

b/ Efektywność.

c/ Kompleksowość działań.


 1. Kreator ekonomii społecznej”:

a/ Liczba inicjatyw podejmowanych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

b/ Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem.

c/ Efektywność realizowanych form wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.


 1. Inwestycje w kadry”:

a/ Pomysł.

b/ Rozliczanie projektu.

c/ Efektywność.

d/ Najciekawsze rozwiązania równościowe. 1. Partnerstwo PO KL”:

a/ Wartość dodana partnerstwa.

b/ Rozliczanie projektu.

c/ Zaangażowanie partnera/ wymiar partnerstwa.


 1. Projekty zgłoszone do nominacji są projektami zakończonymi lub projektami w trakcie realizacji. Przez realizację projektu rozumie się złożony i zatwierdzony minimum pierwszy wniosek o płatność.

 2. Projekty nagrodzone i nominowane w 2011, 2012 oraz 2013 roku w I, II i III edycji Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” zostają wyłączone z niniejszego konkursu.

 3. Nominowani mogą być tylko Projektodawcy realizujący projekty w 2013 i 2014 roku.

§ 5 1. Nominacja w kategorii „Twarz PO KL”, o której mowa w § 4 pkt. 3, kategoria VI, zostanie przyznana osobie, która w sposób znaczący wspiera działania na rzecz wdrażania oraz promocji działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim.

 2. Nominowana osoba w niniejszej kategorii wybrana zostanie spośród wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie oraz promocję działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim.

§ 6 1. Projektodawca, który zamierza zgłosić swoją kandydaturę projektu w kategoriach wymienionych w § 4 pkt. 3 ust I-V lub osoby szczególnie wspierającej działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w woj. zachodniopomorskim wymienionej w § 4 pkt. 3 ust VI, powinien właściwie wypełnić i uzasadnić swoją propozycję zgodnie z przygotowaną fiszką opisu projektu stanowiącą Załącznik nr 2, a także fiszką opisu kandydata stanowiącą Załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

 2. W przypadku zgłoszenia swojego projektu zgodnie z § 6 pkt. 1 w kilku kategoriach niezbędne jest wypełnienie fiszki opisu projektu wraz z uzasadnieniem do każdej kategorii oddzielnie, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszego Regulaminu.

 3. Wypełnioną fiszkę opisu projektu w kategoriach I-V oraz sylwetki osoby nominowanej
  w kategorii VI, Projektodawca przekaże do WUP w Szczecinie w formie elektronicznej
  do dnia 15 sierpnia 2014 roku na adres e-mail: galaEFS@wup.pl.

 4. Naczelnicy Wydziałów Wdrażających PO KL WUP w Szczecinie wybierają spośród wszystkich zgłoszonych fiszek opisu projektu - maksymalnie 3 projekty w danej kategorii.


Prace Komisji dokonującej wyboru laureata

§ 7 1. W celu wyłonienia Projektodawców w kategoriach wymienionych w § 4 pkt. 3 I-VI zostanie powołana Komisja dokonująca wyboru laureata spośród trzech nominowanych Projektodawców w danej kategorii.

 2. Do składu Komisji zostaną zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz laureaci dotychczasowych edycji konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”.

 3. Prace Komisji odbywać się będą na posiedzeniach o charakterze niestacjonarnym.

 4. Członkowie Komisji oceniającej otrzymają w wersji elektronicznej dokumenty na podstawie, których dokonają wyboru laureata w danej kategorii I-VI tj.:

a/ „Karta oceny i wyboru Projektodawcy” – stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

b/ Fiszki opisu projektów przygotowanych przez opiekuna projektu w merytorycznym Wydziale Wdrażającym PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Wzór fiszki projektów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

c/ Opis kandydatury osoby nominowanej w kategorii VI wymienionej w § 4 pkt.
3 przygotowanej przez Wydziały Wdrażające PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie. Wzór opisu sylwetki osoby nominowanej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.


 1. Po dokonaniu oceny członek Komisji zobowiązany będzie do przekazania w formie elektronicznej (skan) oraz papierowej podpisanej „Karty oceny i wyboru Projektodawcy”.
  Wersję papierową należy dostarczyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na adres: ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, natomiast wersję elektroniczną (skan) przesłać na adres: galaEFS@wup.pl.

 2. W pracach Komisji uczestniczyć będzie wskazany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pracownik pełniący rolę Sekretarza.

 3. Posiedzenie Komisji uznaje się za zakończone w momencie zatwierdzenia protokołu z prac Komisji, sporządzonego przez Sekretarza na podstawie dostarczonych elektronicznie
  i papierowo wszystkich „Kart oceny i wyboru Projektodawcy”.

 4. Obradom Komisji przewodniczy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba przez niego wskazana.

 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące pracy Komisji oraz ustalenia rozstrzygane są przez Przewodniczącego Komisji.

 6. Przewodniczący Komisji ma prawo dodatkowego zwołania członków Komisji w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do dnia 30 września 2014 roku.

 7. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania prac Komisji i jego terminowością czuwać będzie Przewodniczący Komisji.

 8. Decyzja Komisji w sprawie wyboru najlepszego projektu w danej kategorii I- V zgodnie
  z § 4 pkt. 3 oraz Laureata w kategorii VI jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.


Przyznawana punktacja

§ 8 1. Członkowie Komisji na podstawie „Karty oceny i wyboru Projektodawcy” – stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu przydzielą punkty w skali od 1 do 10 w każdej
  z kategorii wymienionej w § 4 pkt. 3.

 2. W przypadku równej ilości głosów podczas obrad Komisji ostateczny głos należy
  do Przewodniczącego Komisji.


Laureaci

§ 9 1. Projektodawca, który w ramach danej kategorii § 4 pkt. 3 ust. I-VI uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uhonorowany statuetką.

 2. Fundatorem statuetek jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zakup statuetek finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 3. Wręczenie statuetek odbędzie się do dnia 30 października 2014 roku.

 4. W przypadku, gdy wybrany Laureat nie przybędzie z przyczyn losowych na Galę
  w ww. terminie, będzie miał możliwość odebrania przyznanej statuetki w siedzibie WUP
  w Szczecinie do dnia 24 listopada 2014 r. lub na jego pisemną prośbę zostanie przesłana
  na adres korespondencyjny.

 5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w ust. 4, laureat konkursu traci prawo do przyznanej nagrody.


Promocja dobrych praktyk

§ 10 1. Filmy dotyczące nominowanych projektów zostaną wykorzystane w formie dobrych praktyk
  na cele promocyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na stronie www.wup.pl.


Postanowienia końcowe

§ 11 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu.

 2. Regulamin konkursu w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej WUP w Szczecinie www.wup.pl.

§ 12 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wojewódzki Urząd Pracy
  w Szczecinie.


Załączniki:


 1. Karta oceny i wyboru Projektodawcy;

 2. Fiszka opisu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;

 3. Opis kandydata nominowanego do kategorii VI „Twarz PO KL”.


Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość