Strona główna

Regulamin Krytej Pływalni Akwarium w Opolu


Pobieranie 21.91 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.91 Kb.
Regulamin Krytej Pływalni Akwarium w Opolu


 1. Kryta Pływalnia Akwarium w Opolu, w postanowieniach niniejszego regulaminu zwana dalej pływalnią, jest obiektem sportowo-rekreacyjnym Gminy Opole zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

 2. Pływalnia świadczy usługi w zakresie wynajmu i udostępniania części i całości dużej
  i małej niecki basenowej oraz urządzeń towarzyszących osobom fizycznym, organizacjom, związkom sportowym, szkołom oraz podmiotom gospodarczym dla realizacji ich celów rekreacyjnych, sportowych, dydaktycznych, rehabilitacyjnych, gospodarczych i innych.

 3. Korzystający z usług pływalni, zwani dalej klientami pływalni, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego jego przestrzegania. Wykupienie usługi jest jednoznaczne ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.

 4. Pływalnia jest czynna w godzinach od 6.00 do 22.00, a za zgodą Dyrektora MOSiR
  w innych godzinach. Klienci pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecek basenowych do godziny 21.50, natomiast obiektu pływalni do godziny 22.00.

 5. Klient po wykupieniu usługi, tzn. zakupieniu odpowiedniego biletu lub okazaniu ważnego karnetu, otrzymuje klucz do szafki w szatni, który należy zdać przy wyjściu z szatni. Czas dysponowania kluczem do szafki w szatni jest czasem korzystania z pływalni.

5a) Opiekun osoby niepełnosprawnej, która wykupiła usługę, otrzymuje klucz do szafki
w szatni nieodpłatnie.

 1. Na teren szatni klient może wejść tylko w klapkach basenowych lub boso.

 2. W szatniach odzież oraz obuwie należy przechowywać w szafkach ubraniowych. Zaleca się odzież wierzchnią oraz obuwie pozostawiać w szatni ogólnej.

 3. Pływalnia nie świadczy usługi depozytu.

 4. Pracownicy pływalni zarówno kobiety jak i mężczyźni mają prawo do przebywania
  w celach służbowych w szatniach damskich i męskich.

 5. Udając się na teren niecki basenowej należy obowiązkowo zmyć ciało pod prysznicem
  i przejść przez brodzik wypełniony substancja dezynfekującą.

 6. Na obszarze niecki basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego przylegającego do ciała. Osoby przebywające w wodzie obowiązuje czepek zakrywający w całości włosy na głowie. Osoby mające bardzo krótkie włosy nie obowiązuje noszenie czepka.

 7. Dzieci używające pieluch mogą przebywać w niecce tylko w szczelnych pieluchomajtkach.

 8. W przypadku zanieczyszczenia wody w stopniu wymagającym dodatkowej dezynfekcji niecki lub wymiany wody kosztami będzie obciążony opiekun dziecka lub organizator zajęć.

 9. Instruktorzy pływania, aerobiku i t.p., którzy nie wchodzą do wody, nie mają obowiązku zmywania ciała pod prysznicem. Mogą przebywać na plaży basenowej w szortach
  i koszulkach, w klapkach lub boso.

 10. Użytkowanie pływalni dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:

 • znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 • z chorobami zakaźnymi, wysypkami na skórze oraz ranami otwartymi.

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką
  i nadzorem osób pełnoletnich.

 2. Grupy zorganizowane odbywają swoje zajęcia na pływalni w oparciu o Regulamin korzystania z Krytej Pływalni Akwarium przez grupy zorganizowane, który jest integralną częścią Regulaminu Krytej Pływalni Akwarium w Opolu.

 3. Korzystanie z niecek basenu może odbywać się tylko w obecności ratownika.

 4. Ratownicy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i są upoważnieni do jego interpretacji.

 5. Ratownicy mają obowiązek wezwać osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej. W przypadku nie podporządkowania się wezwaniu, ratownicy zawiadamiają Policję z prośbą
  o podjęcie interwencji. Osoby opuszczające w tym trybie pływalnię nie mają prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

 6. Pracę ratowników nadzoruje bezpośrednio Kierownik Zespołu Obiektów

 7. Z dużej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 60 osób; przebywających
  w niecce, na zjeżdżalni, w wannie do hydromasażu, saunie i na plaży basenowej. Z małej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 15 osób.

 8. Temperatura wody w nieckach nie powinna być niższa niż 26 st. C.

 9. Osoby korzystające z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a w szczególności zabrania się:

  • skakania do wody bez asekuracji i nadzoru instruktora,

  • biegania po plaży basenowej,

  • nurkowania bez asekuracji i nadzoru instruktora,

  • hałasowania,

  • pływania z długimi włosami wystającymi poza czepek,

  • spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia,

  • wprowadzania na teren pływalni zwierząt.

 10. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

 11. Faktury za wykonane usługi są wystawiane w terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca, w którym zostały wykonane, na podstawie przedłożonych biletów wstępu.

 12. Klienci pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MOSiR – owi
  i osobom trzecim.

 13. MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.

 14. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego regulaminu i funkcjonowania pływalni można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji pływalni.

 15. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.

 16. Niniejszy regulamin zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Opolu wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2012 r. W dniu tym traci moc regulamin obowiązujący od 01 stycznia 2011 r.Regulamin korzystania przez grupy zorganizowane

z Krytej Pływalni Akwarium


 1. Grupa zorganizowana to grupa osób przebywająca na pływalni w celu rekreacyjnym, sportowym, dydaktycznym, rehabilitacyjnym, komercyjnym lub innym pod opieką instruktora w celu realizacji zaplanowanych zajęć.

 2. Grupa pod opieką jednego instruktora nie może liczyć więcej niż 15 osób. W przypadku prowadzenia zajęć przez więcej niż jednego instruktora, organizator zajęć winien wyznaczyć koordynatora (starszego instruktora). O wyznaczeniu koordynatora należy poinformować dyżurnego ratownika.

 3. Zajęcia grup odbywają się zgodnie z harmonogramem określającym ich czas i miejsce.

 4. Instruktor (koordynator) zobowiązany jest do:

  • zapoznania uczestników zajęć z Regulaminem Krytej Pływalni Akwarium w Opolu
   i czuwania nad jego przestrzeganiem,

  • sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników zajęć w szatniach basenowych przed i po zajęciach, pomieszczeniach sanitarnych, przejściach, na plaży basenowej, w niecce i w innych udostępnionych im pomieszczeniach
   i urządzeniach,

  • przeprowadzenia grupy z szatni na plażę basenową, policzenia uczestników, poinformowanie ratownika o przybyciu grupy i jej wielkości,

  • prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,

  • pobrania i zdania, przy udziale ratownika, z magazynku przy niecce dostępnego sprzętu,

  • poinformowania ratownika o zakończeniu zajęć i opuszczeniu niecki przez wszystkich uczestników.

 5. Instruktorzy przebierają się w szatniach basenowych. W tym celu pobierają nieodpłatnie z kasy klucze do szafek.

Przy prowadzeniu zajęć na dużej niecce w ilości 3 szt. na zajęcia prowadzone na torach numer 1 i 6 oraz po 1 szt. na zajęcia prowadzone na torach numer 2, 3, 4, 5.

Na zajęcia prowadzone na małej niecce pobierają 2 szt. kluczy.

Instruktorzy mają prawo pobrać klucze do szafek na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i zdać je w 15 minut po zakończeniu zajęć.

Przekroczenie czasu spowoduje obciążenie organizatora zajęć jak za korzystanie


z pływalni za biletem normalnym.

 1. Dopuszcza się oznakowanie każdego toru tablicą informacyjną o wymiarach maksymalnych: 70,00 x 50,00 cm z logo i oficjalną nazwą organizatora oraz napisem: „Tor zarezerwowany”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość