Strona główna

Regulamin małopolskiego konkursu „Tolerancja na warsztat!”


Pobieranie 18.89 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.89 Kb.
REGULAMIN MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU
Tolerancja na warsztat!”
I. Organizatorzy
Fundacja Wspierania Działań Artystycznych „Wolna Sztuka”, Fundacja Babel Images, we współpracy z Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
II. Cele konkursu
Upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji i przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie. Wsparcie kampanii na rzecz tolerancji. Kształtowanie poprzez sztukę pozytywnych postaw młodzieży. Odwoływanie się do takich wartości jak tolerancja, zrozumienie, zasady fair play oraz szacunek dla innych ludzi.
III. Warunki uczestnictwa


 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii, filmu lub pracy plastycznej. W konkursie brać udział mogą bądź pojedyncze prace, bądź cykle prac na temat tolerancji i zwalczania mowy nienawiści.

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie jest skierowane do młodzieży z Małopolski w wieku od 12 do 19 lat.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 • Jury będzie oceniać prace w trzech kategoriach:

 1. Film

 2. Fotografia

 3. Praca plastyczna

 • Jeden autor może zgłosić swój udział w jednej kategorii, przesyłając jedną pracę lub jeden cykl (składający się maksymalnie z 3 elementów - dotyczy to fotografii i prac plastycznych).

 • KATEGORIA FOTOGRAFIA

Zgłaszając pracę do konkursu, należy przesłać ją wydrukowaną, o maksymalnych wymiarach 300mm x 400mm.

 • KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA

Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (wykonana farbami plakatowymi, akwarelami, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, kolaż itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

 • KATEGORIA FILM

Film w dowolnym gatunku (dokument, fabuła, teledysk, animacja, eksperymentalny itp.) o czasie trwania nie dłuższym niż 5 minut, nagrany na nośnik w postaci płyty CD/DVD, należy przesłać na podany poniżej adres.

 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletności, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

 • Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu - podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość, instytucję.


IV. Kontakt

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Agnieszka Sznajder-Leśniak 793 200 28, e-mail: konkurs@freedomart.plV. Termin i miejsce nadsyłania prac
Pracę należy przesłać do 5 lutego 2016 roku, na poniższy adres
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
z dopiskiem KONKURS „Tolerancja na warsztat
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze prace w każdej z trzech kategorii, które najciekawiej ilustrować będą temat przewodni. W ramach każdej z kategorii wybrane zostaną trzy najlepsze prace oraz przyznane zostaną wyróżnienia. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową do 19 lutego 2015 roku. Rozdanie nagród i gala finałowa odbędą się 26 lutego 2015 roku, w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2 w Krakowie.
IX. Publikacja prac
Wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 4 w Krakowie. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora.

Przesłane na konkurs egzemplarze prac przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach konkursu oraz działalności i promocji Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:

wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzania egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, wszelkiego publicznego udostępniania dzieła lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także osoby trzecie, poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów; wszelkiego publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania.
X. Uwagi dodatkowe


 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 • Werdykt jury jest ostateczny (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Tolerancja na warsztat!

Współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”

Załącznik nr 1Karta uczestnika w konkursie „Tolerancja na warsztat!”

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiek : . . . . . . . . .
Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkoła/Dom Kultury, adres, telefon:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca konkursowa w kategorii:

Film

Fotografia

Praca plastyczna
Tytuł pracy …………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu/ jeśli dotyczy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . .
Uczestnik oświadcza, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem jego twórczości

i nie narusza praw osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie, dla celów realizacji konkursu i promocyjnych Organizatora.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Miejscowość, data Podpis autora prac/ opiekuna prawnego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość