Strona główna

Regulamin nagrody cel I organizator


Pobieranie 10.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.82 Kb.
Dotyczy Nagrody im. Andrzeja Zawady, przyznawanej w trakcie
Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz Finału „Kolosy”


REGULAMIN NAGRODY 1. CEL I ORGANIZATOR
  1. Nagroda im. Andrzeja Zawady to wyróżnienie dla dotychczasowych dokonań laureata oraz rekomendacja i wsparcie dla ambitnego projektu eksploracyjnego. Do nagrody Prezydent Miasta Gdyni dołącza grant w wysokości 10.000 zł , który ma umożliwić młodym globtroterom spełnienie ambitnych podróżniczo-eksploracyjnych celów.

  2. Patronem nagrody jest wybitny himalaista, twórca sukcesów polskiego zimowego himalaizmu – Andrzej Zawada. Pomysł nagrody powstał z jego inspiracji. W trakcie pracy w Kapitule Kolosów Andrzej Zawada zgłosił pomysł stworzenia specjalnej kategorii nagrody dla ludzi młodych. Nagroda została przyznana po raz pierwszy w lutym 2002 roku, rok po śmierci patrona.

  3. Organizatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady jest Miasto Gdynia.

  4. Nagroda przyznawana jest corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, w trakcie finału nagrody „Kolosy”. 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Nagrodę mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 27 lat. Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku gdy średnia wieku wszystkich członków wyprawy nie przekracza 27 lat.

  2. Warunkiem ubiegania się o grant jest przesłanie wypełnionego formularza „Zgłoszenie do nagrody im. Andrzeja Zawady” na adres Urzędu Miasta Gdyni oraz wersji elektronicznej w pliku doc. na adres: kapitula@kolosy.pl

  3. Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady, ze względu na zobowiązanie przeznaczenia nagrody na realizację wyprawy, musi być podpisane przez samego kandydata lub osobę odpowiedzialną za realizację projektu w przypadku zgłoszenia grupowego.

  4. Formularz „Zgłoszenie do nagrody im. Andrzeja Zawady” można pobrać na stronie www.gdynia.pl oraz osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia, pok. 421.

  5. Kandydaci do nagrody im. Andrzeja Zawady muszą dołączyć szczegółowy projekt wyprawy, na którą są zobowiązani przeznaczyć grant.

  6. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prelekcji podczas Spotkań. Prelekcja powinna dotyczyć największego dokonania kandydata z ostatnich dwóch lat.

  7. W przypadku otrzymania nagrody, konieczne jest zdanie relacji pisemnej, wraz dokumentacją fotograficzną, z wykonania deklarowanej w zgłoszeniu wyprawy oraz wygłoszenie prelekcji w następnej edycji Spotkań.

  8. W przypadku nie dojścia jej do skutku deklarowanej w zgłoszeniu wyprawy laureat zobowiązany jest do zwrotu nagrody finansowej do UM w Gdyni.

  9. Laureat zobowiązany jest uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

  10. Organizator nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu kandydata.

3. KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW


  1. Kapituła nagrody, wraz z Prezydentem Gdyni, dokona wyboru laureata (zespołu) biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek eksploracyjny oraz oryginalność i jakość przygotowanego projektu. Projekt może dotyczyć każdej formy eksploracji, tj. alpinizmu, eksploracji jaskiń, żeglarstwa, podróży.

  2. Kapituła może przeprowadzić dodatkowe przesłuchania kandydata, w celu wyjaśnienia wątpliwości, w trakcie Spotkań.

4. TERMINY
  1. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 15.02.2007 roku. Obowiązuje data stempla pocztowego.

  2. IX. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finał „Kolosy 2006”, odbędą się w dniach 15-17.03.2006 r. w Gdyni, w Centrum Gemini – kinie Silver Screen.

  3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody – grantu w wysokości 10.000 zł ufundowanego przez Prezydenta Miasta Gdyni, odbędzie się w dniu 17.03.2007 r.
   w trakcie finału w Centrum Gemini – kinie Silver Screen. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Laureat nagrody im. A. Zawady może także, po spełnieniu dodatkowych wymagań, kandydować do bieżącej edycji Kolosów. Szczegóły na: www.kolosy.pl

  2. Organizator dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość