Strona główna

Regulamin ogólnopolskiej olimpiady wiedzy pt. „Niskie emisje” Olimpiada organizowana jest w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno – edukacyjnej „ppmś – Polski Patrol Monitoringu Środowiska”


Pobieranie 13.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.89 Kb.REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY pt. „NISKIE EMISJE”


 1. Olimpiada organizowana jest w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno – edukacyjnej „PPMŚ – Polski Patrol Monitoringu Środowiska” dofinansowanej ze środków NFOŚiGW. Organizatorem Olimpiady jest:

Związek Miast i Gmin Morskich

ul. Wały Jagiellońskie 1

80-853 GDAŃSK

Tel. 58 323 70 08

zmigm@zmigm.org.pl
Olimpiada zostanie przeprowadzona przez Komitet (Jury Olimpiady) z siedzibą w biurze Związku w Gdańsku.


 1. Celem Olimpiady jest:

 • Zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza w Polsce,

 • Przybliżenie zagadnień dotyczących niskich emisji,

 • Zwrócenie uwagi uczestników na rolę, jaką odgrywa czyste powietrze w życiu każdego człowieka,

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska,

 • Inspiracja młodego pokolenia do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,

 • Przygotowanie uczestników do zagadnień, z którymi będą mieli kontakt w trakcie przyszłej pracy zawodowej lub kariery naukowej.
 1. Olimpiada składać się będzie z dwóch etapów:
 1. Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uczący się
  w Polsce, który:

 • przejawia zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza

 • prześle na adres Związku wypełnione zgłoszenie do Olimpiady, w ramach którego przedstawi swoje propozycje dotyczące rozwiązania problemu niskich emisji, jak również wykaże się doświadczeniem w pracy na rzecz szkolnego koła związanego z ochroną środowiska.

Zgłoszenie powinno być przygotowane pod kierunkiem opiekuna – nauczyciela bądź edukatora.
Zgłoszenie powinno być przesłane do siedziby organizatora w terminie do 31.01.2015 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z REGULAMINEM OLIMPIADY - dostępne także na stronie: www.zmigm@org.pl

Spośród nadesłanych prac Komitet wybierze 2 najlepsze prace z każdego województwa, ich autorzy trafią do etapu finałowego. 1. Komitet Olimpiady składa się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, sekretarza
  i jednego członka.

Celem działania Komitetu jest przeprowadzenie eliminacji do Olimpiady - ocenienie nadesłanych zgłoszeń i wybranie dwóch najlepszych z każdego województwa. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, lub w przypadku zastępstwa wiceprzewodniczący.

Do zadań Komitetu należą: • opracowanie zestawów pytań testowych i ustnych etapy finałowe Olimpiady

 • określenie tematyki i zakresu treści oraz wykazu obowiązującej literatury,

 • określenie zasad i warunków przeprowadzenia finału Olimpiady, jednolitych kryteriów oceniania testów finałowych i wypowiedzi ustnych,

 • nadawanie uczestnikom uprawnień finalisty i laureata, wydawanie zaświadczeń
  i dyplomów, wyróżnień oraz nagród, w tym indeksów na studia w Uniwersytecie Gdańskim na kierunkach ochrona środowiska i chemia.
 1. OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA:

 1. "Niskie Emisje jak temu zapobiec" poradnik wydany w ramach projektu „PPMŚ”

 2. www.powietrze.gios.gov.pl

 3. "Raport: Stan środowiska w Polsce, 2014" Biblioteka monitoringu środowiska (BMŚ), Warszawa 2014 (dostępny na stronach www.powietrze.gios.gov.pl

 4. www.nfosigw.gov.pl

 5. B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski: "Ochrona środowiska przyrodniczego", wyd. PWN, 2009

 6. M. Siemiński: "Środowiskowe zagrożenia zdrowia", wyd. PWN 2007

 7. Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy: "Chemia środowiska", wyd. PWN 2007

 8. B.J. Alloway, D.C. Ayres: "Chemiczne podstawy zanieczyszczeń środowiska",

wyd PWN 1999. 1. Finał Olimpiady odbędzie się 6 marca 2015r. w Gdańsku (Uniwersytet Gdański) i będzie składać się z pisemnego testu jednokrotnego wyboru - 30 pytań, dotyczących zakresu wiedzy podanej przez organizatora, ułożonych przez Komitet. Na podstawie wyników części pisemnej zostanie wyłonionych 5 finalistów, którzy przejdą do części ustnej, w której losować będą zestaw pytań zawierający jedno zadanie praktyczne.

Uczestnicy odpowiadają na sali przed Jury Olimpiady oraz pozostałymi uczestnikami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami i innymi gośćmi.

Wynik części ustnej każdego finalisty wraz z sumą punktów z testu finałowego zadecyduje


o jego miejscu wśród laureatów. W przypadku równej liczby punktów o miejscu danego laureata zadecyduje wynik z testu.


 1. Nagroda główną dla 5 najlepszych olimpijczyków będą INDEKSY na I rok Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ! Laureaci i ich opiekunowie otrzymają także nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.

ŻYCZYMY POWODZENIA!


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość