Regulamin organizacyjnyPobieranie 208.23 Kb.
Strona1/3
Data17.06.2016
Rozmiar208.23 Kb.
  1   2   3


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

FIRMY

WODOCIĄGI I KANALIZACJI „AKWA” SPÓŁKA Z O.O.
W NYSIE

Na podstawie § 13 Umowy Spółki z dniem 04-0=-2003r. Zarząd Spółki wprowadza regulamin organizacyjny , który ustala strukturę organizacyjną oraz zakresy działania

komórek organizacyjnych Spółki.

Spis treści:I.Część ogólna
Rozdział I. Ogólna charakterystyka Spółki.

 1. Podstawa prawna działania

 2. Charakterystyka SpółkiRozdział II. Zasady organizacji i zarządzania.


 1. Organizacja Spółki

 2. Zarządzanie Spółką

 3. Zasady zarządzania w Spółce

 4. Dokonywanie czynności prawnych

 5. Udzielanie informacji na zewnątrz

 6. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 7. Tryb organizowania i wprowadzania w życie aktów prawnych

 8. Ogólne zasady realizacji zadań przez komórki organizacyjne

 9. Organizacja kontroli wewnętrznej

10. Kontrola zewnętrzna

Rozdział III. Ogólne prawa ,obowiązki i odpowiedzialność kierowników

i pracowników Spółki.


 1. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kierowników komórek

organizacyjnych

 1. Uprawnienia ,obowiązki i odpowiedzialność pracowników Spółki.


II.Część szczegółowa
Rozdział I. Opis struktury organizacyjnej.


 1. Zarządzenie Wodociągami i Kanalizacją „AKWA” Sp. z o.o.

 2. Układ komórek organizacyjnych i ich powiązań.

 3. Schemat organizacyjny WiK „AKWA w Nysie zał.Nr.1


Rozdział II . Zakres uprawnień , obowiązków i odpowiedzialności

Zarządu Spółki.
Rozdział III. Zakresy działania komórek organizacyjnych Zarządu. 1. Komórki organizacyjne pionu Prezesa Zarządu - Dyrektora

 2. Komórki organizacyjne pionu Z-cy Dyrektora ds. Technicznych

 3. Komórki organizacyjne pionu Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-

Finansowych


 1. Część ogólnaRozdział I. Ogólna charakterystyka W i K „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie.

____________________________________________________________

 1. Podstawa prawna działania :
 • Kodeks Spółek Handlowych /Ustawa z dnia 15 września 2000r.

Dz. U. Nr 94 poz.1037


 • Uchwała Nr. XXIV /152/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28-02-1992r.
 • Akt założycielski Spółki – Umowa Spółki / akt notarialny – repetytorium A Nr.1710/92r z późn.zmianami.
 • Postanowienie sądu – Sąd Rejonowy w Opolu – Sąd Gospodarczy – VIII Wydział KRS z dnia 2 grudnia 2002 roku o wpisaniu W i K „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie do

Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestr Przedsiębiorstw pod Nr KRS 0000136443


 1. Charakterystyka
 • pełna nazwa: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z o.o. w Nysie

 • nr. identyfikacyjny : 753-000-07-73

 • siedziba : Al. Wojska Polskiego 2 48-300 Nysa

 • organ założycielski: Miasto i Gmina Nysa

 • przedmiot działania : prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek

w zakresie produkcji, handlu i usług w zakresie:

1. produkcji i dostawy wody na zaopatrzenie ludności i pozostałych odbiorców.

2. odbiór i oczyszczanie ścieków.


 1. prowadzenie gospodarki konserwacyjno –remontowej sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych w celu utrzymania ich w stałej zdolności

eksploatacyjnej.

 1. programowanie kierunków rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 2. wykonawstwo inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej.

 3. działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska.

 4. eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych Gminy Nysa.

8. działalność produkcyjno-wytwórcza w branży wodno –kanalizacyjnej.

 1. handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym.
 • zasięg działania : Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • zasada działania : Pełny rozrachunek gospodarczy, Spółka posiada osobowość

prawną.


Rozdział II. Zasady organizacji i zarządzania


______________________________________________ 1. Organizacja Spółki:  1. Wyrazem wewnętrznej organizacji Spółki jest jej struktura organizacyjna

wynikająca ze spełnianych zadań , oparta na podziale funkcji między

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
 1. Zarządzanie Spółką:  1. Władzami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników

 • Rada Nadzorcza

 • Zarząd Spółki.A . Zgromadzenie Wspólników

 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał

w sprawach:
1/ rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
2/ podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat,
3/ uchwalania oraz zwrotów dopłat ,
4/ umarzania udziałów ,
5/ powoływania o odwoływania Zarządu i Rady Nadzorczej ,
6/ podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki .Podwyższenie kapitału może być dokonane ze środków Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub funduszy rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.
7/ przyjęcia nowych Wspólników do Spółki,
8/ nabywania ,zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości ,
9/ nabywania , zbywania ,wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
10/ zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Spółki opracowanego przez Zarząd

i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą ,


11/ uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej ,
12/ tworzenia funduszy celowych ,
13/ zmiany umowy Spółki,
14/ rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwadzieścia milionów złotych.
15/ podjęcie decyzji dotyczącej dalszego istnienia Spółki , jeżeli bilans wykaże straty

przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.


16/ połączenia spółek, podziału lub przekształcenia Spółki,
17/ likwidacji i rozwiązania Spółki,

    1. Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 3. Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników przy czym pracownicy

Spółki zachowują prawo wyboru 2 członków

 1. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin , który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

Regulamin ten zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.


 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa ,


2/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu ,bilansu oraz rachunku zysków i strat,-
3/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
4/ składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli.
5/stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielanie Zarządowi pokwitowania z jego działalności,
6/ nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu ,
7/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
8/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki.


C/ Zarząd Spółki.


 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy składa się z Prezesa - Dyrektora
 1. Kompetencje Zarządu obejmują wszystkie sprawy , których Kodeks Spółek Handlowych ani umowa Spółki nie zastrzegają dla innych organów ,

a w szczególności:


 • kierowanie bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

 • zarządzanie majątkiem Spółki

- do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu – samodzielnie.

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań

do kwoty 20 milionów złotych bez uzyskiwania zgody Zgromadzenia

Wspólników.

- w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu do składania oświadczeń w zakresie

praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu

Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu –łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

- prokurenta powołuje i odwołuje Zarząd Spółki.

- członka Zarządu Spółki obowiązuje zakaz konkurencji,


 1. Bieżącą działalnością Spółki kieruje Prezes , a w razie jego nieobecności Prokurent

4. Prezes Zarządu – Dyrektor jest osobą reprezentującą pracodawcę w rozumieniu

kodeksu pracy.
5. Zakres działania Zastępcy Dyrektora ds. technicznych - DT obejmuje :


 • nadzorowanie spraw techniczno-eksploatacyjnych Spółki , postępu technicznego

i racjonalizacji transportu oraz bhp ,a w szczególności :

 • nadzór , koordynowanie i kierowanie pracą podległego pionu za pośrednictwem

kierowników podległych działów,

 • programowanie i realizacja inwestycji i remontów ,

 • ogólny nadzór nad stanem wszystkich urządzeń i maszyn produkcyjnych obiektów sprzętu oraz transportu,

 • organizacja systemu zapobiegania i usuwania awarii,

 • nadzór nad przygotowaniem ,zabezpieczeniem wykonawstwa ,realizacją i rozliczaniem remontów bieżących maszyn i urządzeń ,budynków i budowli służących do produkcji wody , odprowadzania i oczyszczania ścieków, uzbrojenia zewnętrznego podziemnego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz produkcji pochodnej /zaplecze techniczno-warsztatowe /

 • inicjowanie i nadzorowanie działalności w zakresie postępu technicznego i wynalazczości,

 • poprawa warunków bhp oraz likwidacja występujących zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz stanu zabezpieczenia p.poż.

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania służb laboratoryjnych,

 • nadzorowanie sporządzania bilansu w zakresie zapotrzebowania materiałowego oraz zaopatrzenie w środki produkcji,

 • nadzorowanie gospodarki magazynowej,

 • zabezpieczenie terminowego zlecenia opracowań dokumentacji techniczno-projektowej,

 • zabezpieczenie opracowania wstępnych opinii, ekspertyz dot. zakresu zabezpieczenia realizacji potrzeb inwestycyjnych i remontów kapitalnych

przedsiębiorstwa,

kosztorysowej dotyczącej zadań inwestycyjnych , remontów kapitalnych oraz kontrola realizacji tych zadań,

 • organizowanie rozruchu urządzeń powykonawczych inwestycjach i modernizacjach,

 • zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontów kapitalnych,

 • nadzór nad prawidłowością zakupu środków trwałych

 • nadzorowanie ekip powykonawczych 1. Zakres działania Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych – DE

obejmuje:
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych ponosi odpowiedzialność za prowadzenie nadzoru nad właściwym , zgodnym z aktualnymi przepisami realizowaniem statutowych czynności przez podległe mu komórki organizacyjne pionu ekonomicznego.

W szczególności dotyczy to zagadnień rachunkowości Spółki ,spraw administracyjno-

gospodarczych ,socjalno-bytowych ,funduszu płac oraz pozostałych związanych z ekonomią Spółki.

Realizacje powierzonych funkcji nadzoru przez Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-

finansowych odbywa się w ramach przydziału następujących obowiązków:

- organizacja , nadzór oraz dbałość o doskonalenie systemu rachunkowości Spółki

celem umożliwienia dostarczenia bieżącej rzetelnej informacji ekonomicznej dla

podejmowania decyzji gospodarczych,

- opracowywanie zasad obiegu i kontroli dokumentów zapewniających właściwy

przebieg operacji gospodarczych,

- nadzór i kierowanie gospodarką finansową Spółki

- współuczestnictwo w opracowywaniu planów działalności Spółki , oraz analiza ich

realizacji,

- nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowywaniem sprawozdawczości

wewnętrznej i GUS

- kontrola zagadnień wydatków z funduszy : socjalnego i mieszkaniowego z

z zatwierdzonym podziałem,

- przeprowadzenie rachunku ekonomicznego większych zamierzeń gospodarczych

od strony przyszłych efektów produkcyjno-ekonomicznych,

- organizacja prac nad terminowym sporządzaniem bilansu Spółki,

- nadzór nad realizacją sprzedaży usług wykonywanych przez Spółkę ,ustalanie

przyczyn odchyleń od założonych wielkości

- opracowywanie cen usług świadczonych przez Spółkę ,planów kosztów

działalności z tym związanych

- bieżąca analiza wyników ekonomicznych ,oraz opracowywanie stosownych

wniosków w sprawach zmian polityki gospodarczej,

- bieżące prowadzenie kontroli realizacji zadań w podległych komórkach

organizacyjnych / sprawowanie kontroli,


- realizacja poleceń władz zwierzchnich Spółki dotyczące jej działalności w tym

Zgromadzenia Wspólników , Rady Nadzorczej i Zarządu,
 1. Zasada zarządzania

3.1.


W zakresie zarządzania obowiązuje zasada jedności dyspozycji.

Jej istota wyraża się tym ,że każdy pracownik podlega jednemu przełożonemu, od

od którego lub za pośrednictwem którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadania.

Bezpośrednimi przełożonymi w Spółce są:
 • Prezes Zarządu -Dyrektor Spółki w stosunku do swoich zastępców Dyrektora

oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowisko.


 • Z-cy Dyrektora kierujący określonymi pionami organizacyjnymi w stosunku do

kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących

samodzielne stanowiska. • Kierownicy działów w stosunku do podporządkowanych im pracowników.

Pracownik otrzymujący polecenie od przełożonego wyższego szczebla winien wykonać polecenie ,zawiadamiając jednocześnie swego bezpośredniego przełożonego jeszcze przed wykonaniem tego polecenia.


3.2.
Korespondencja wychodząca na zewnątrz podpisywana przez Prezesa Zarządu lub

prokurenta .


3.3.

Ostatecznej aprobaty i podpisu Prezesa Zarządu wymagają:

a/ wewnętrzne akty prawne

b/ pisma kierowane do organu założycielskiego ,organów kontrolnych i terenowych

organów administracji państwowej,

c/ decyzje przewidziane szczególnymi przepisami oraz zastrzeżone do wyłącznej

aprobaty.
4. Dokonywanie czynności prawnych.
4.1.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes -Dyrektor , a w razie jego nieobecności Prokurent.


5. Udzielanie informacji na zewnątrz.
5.1.

Informacji z zakresu działalności Spółki jako całości udziela Prezes Zarządu- Dyrektor lub zastępcy Dyrektora .

5.2.

Kierownicy Działów /komórek udzielają informacji w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych.


5.3.

Pracownicy udzielają informacji w zakresie działania swoich stanowisk pracy.

 1. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes Zarządu , a w razie jego nieobecności wyznaczony prokurent w każdy poniedziałek w godz. 15°° - 16°° w pozostałych dniach zgłaszających skargi lub wnioski przyjmuje się w godzinach pracy.


7. Tryb opracowywania i wprowadzania w życie wewnętrznych aktów prawnych.
7.1.

Pojęcie wewnętrznych aktów prawnych.


Przez wewnętrzne akty prawne rozumie się uchwały Zarządu Spółki i zarządzenia

Prezesa.


7.2.
Tryb opracowania zarządzeń:


Obowiązek merytorycznego opracowania zarządzeń , jak również wnioskowanie korekt i aktualizacji ciąży na właściwych kompetencyjnie komórkach organizacyjnych Spółki.

Projekty te winny być zaparafowane przez kierownika komórki opracowującej projekt

Tak przygotowany projekt za pośrednictwem stanowiska ds. organizacji przekazywany jest Zarządowi Spółki , który podejmuje decyzję o jego wprowadzeniu.

Po wykonaniu odpowiedniej liczby egzemplarzy zarządzenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze prowadzonym przez inspektora Sekretariatu. Rejestr prowadzony jest w następującym układzie graficznym:
 • kolejny numer zarządzenia

 • data wejścia w życie

 • przedmiot uregulowania

 • uwagi

Stanowisko ds. organizacji opracowuje samodzielnie tylko projekty aktów w sprawie

uregulowań organizacyjnych i dba o właściwą stronę formalną projektów. Ponadto inicjuje przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych przez kompetentne komórki organizacyjne w sprawach wymagających uregulowania , przedstawia projekty aktów Zarządowi Spółki do podpisu, rejestruje i przekazuje zainteresowanym wg odpowiedniego rozdzielnika. W fazie obowiązywania zarządzenia kontroluje sposób jego wykonania , zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie jego ustaleń i terminów realizacji.


8. Ogólne zasady realizacji zadań przez komórki organizacyjne
8.1.
Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określone w części szczegółowej niniejszego regulaminu ustalają ich właściwości do samodzielnego lub przy współpracy innych komórek załatwiania spraw . W przypadku pilnej potrzeby na polecenie Zarządu Spółki każda komórka organizacyjna zobowiązana jest udzielić pomocy innej komórce poza zakresem współpracy przewidzianej normalnym podziałem zadań. Zakres udzielanej pomocy każdorazowo ustala Zarząd Spółki.
8.2.
Każda komórka organizacyjna jest zobowiązana do udzielania wszelkich informacji i materiałów źródłowych dotyczących zadań realizowanych przez tę komórkę innej komórce , której są one niezbędne do prawidłowego działania.
8.3.
Podział zadań w WiK „AKWA” w Nysie Spółka z o.o. przewidziany niniejszym regulaminem ustala zadania zasadnicze i szczegółowe dla poszczególnych

komórek organizacyjnych.

Zadania dla Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza , zaś dla stanowisk kierowniczych poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych ustala Zarząd Spółki.

Zadania dla podległych pracowników komórek ustalają bezpośredni ich przełożeni.

Zadania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną podlegają zaopiniowaniu przez Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych.


 1. Organizacja kontroli wewnętrznej.

1. System kontroli wewnętrznej ustala Zarząd Spółki sprawując jednocześnie ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu , jak również prawidłowością wykorzystania ustaleń kontroli.

2. Kontrola wewnętrzna organizowana jest jako:

kontrola funkcjonalna sprawowana w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na kierowniczych stanowiskach oraz podległe im komórki organizacyjne w zakresie ich kompetencji.

3. Do realizacji kontroli funkcjonalnej zobowiązani są:


 • kierownicy wszystkich szczebli organizacyjnych do podległych komórek i

pracowników,

- powołane przez Zarząd Spółki doraźne komisje lub zespoły,
 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu kontrola oznacza wykonanie następujących

czynności:

 • sprawdzanie czy powierzone zadania i obowiązki zostały wykonane zgodnie z

ustalonym zakresem zadań i kompetencji , odpowiadają metodą i trybom

postępowania, • porównywanie osiągniętych wyników i sprawdzanie ich prawidłowości,

 • ocena wyników i wynikających wniosków,
 1. Kontrola instytucjonalna sprawowana jest przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie

Wspólników
10. Kontrola zewnętrzna
Działalność Spółki może być poddawana określonym kontrolom organów zewnętrznych.

Kontrolujący Spółkę okazuje Prezesowi Zarządu lub podczas jego nieobecności Prokurentowi upoważnienie do dokonania czynności kontrolnych , następnie dokonuje wpisu w książce kontroli.

Obowiązek prowadzenia książki kontroli obciąża stanowisko insp. Sekretariatu.

Pracownicy Spółki mają obowiązek udzielić kontrolującemu wyjaśnień i okazać żądane dokumenty.Rozdział III.
Ogólne prawa , obowiązki i odpowiedzialność kierowników ,pracowników Spółki

_____________________________________________________________________

 1. Uprawnienia ,obowiązki i odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych

Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki zarządzają podległą komórką samodzielnie

w ramach ustalonych uprawnień. Każdy kierownik posiada przydzielony zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających :
- ze stosunku pracy określonego umową o pracę i niniejszego regulaminu

organizacyjnego,

- z przydzielonego podległej komórce zakresu działania i związanych z nim zadań,

- z wykonywanych funkcji zarządzania w związku z zajmowanym stanowiskiem,


Każdy kierownik ponosi odpowiedzialność nie tylko za niewykonanie obowiązków lecz także za niewykorzystanie swych uprawnień , jeżeli spowodowało to szkodę dla Spółki.

Uprawnienia i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji kierowniczej są wspólne dla wszystkich stanowisk kierowniczych bez względu na szczebel hierarchiczny.


1.1.
Uprawnienia kierowników.
Kierownicy komórek organizacyjnych uprawnieni są do:


 • żądania od swojego przełożonego określenia planowanych zadań dla kierowanej

 • komórki w terminach umożliwiających wykonanie tych zadań,

 • żądania przekazania im wszystkich dokumentów i aktów prawnych dotyczących

 • kierowanej komórki

 • zgłaszania występujących potrzeb komórki

 • dysponowania środkami przydzielonymi komórce dla wykonania określonych zadań.

 • wnioskowania i opiniowania w sprawach kadrowych w zakresie dotyczącym kierowanego personelu oraz doboru pracowników do kierowanej komórki

 • występowania z wnioskami w sprawach awansowania ,nagradzania, premiowania,

 • wyróżniania oraz w sprawach kar dyscyplinarnych podległych pracowników,

 • wyznaczania zastępstwa na czas swojej nieobecności,

 • podpisywania wszelkich dokumentów o charakterze wewnętrznym nie wymagających podpisu Prezesa lub Prokurenta.

1.2.
Podstawowe obowiązki kierowników.


Każdy kierownik z tytułu wykonywanej funkcji zobowiązany jest:


 • znać szczegółowo zadania kierowanej komórki i zakres jej współpracy z innymi

 • komórkami,

 • szczegółowo znać przepisy zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące działalności

 • kierowanej komórki,

 • do dokonania podziału zadań pomiędzy poszczególnych pracowników ,

 • zapewniającego właściwe wykonanie zadań przy najlepszym wykorzystaniu pracy ludzkiej i urządzeń technicznych,

 • przygotować propozycje zakresu czynności lub jego zmian dla podległych sobie

 • pracowników,

 • składać sprawozdanie z działalności kierowanej komórki,

 • znać postęp prac wykonywanych przez podległych pracowników,

 • współpracować z innymi komórkami organizacyjnymi,

 • utrzymywać dyscyplinę pracy wśród podległych sobie pracowników,

 • racjonalnie gospodarować powierzonym podległej komórce mieniem,

 • stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

1.3.
Odpowiedzialność kierowników.
Każdy kierownik komórki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za:


 • realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczej,

 • realizację zadań przydzielonych kierowanej komórce ,

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych

 • wykonywanie przez podległych pracowników obowiązków pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,

 • skutki prawne podejmowanych decyzji, sporządzonych i podpisywanych dokumentów,

 • brak nadzoru nad powierzonym odcinkiem pracy,

 • z innych tytułów na mocy odrębnych przepisów,

W zależności od przydzielonych zadań i przyznanych do ich wykonania uprawnień ,

odpowiedzialność kierowników przybiera formę odpowiedzialności za :


 • kontrolę lub nadzór

 • wykonanie zadania

Do realizacji kontroli funkcjonalnej i nadzoru zobowiązani są:
 • kierownicy wszystkich szczebli organizacyjnych w stosunku do podległych komórek i

pracowników,


 • pracownicy , których zakresy czynności przewidują sprawowanie określonych

 • funkcji kontrolnych,

 • powołane przez Zarząd Spółki doraźne komisje lub zespoły,

W rozumieniu niniejszego regulaminu – kontrola oznacza wykonanie następujących czynności:
 • sprawdzanie czy powierzone zadania i obowiązki są wykonane zgodnie z

 • ustalonym zakresem zadań i kompetencji ,odpowiadają metodą i trybem postępowania,

 • porównanie osiągniętych wyników i sprawdzanie ich prawidłowości,

 • ocena wyników i wynikające wnioski,

W rozumieniu niniejszego regulaminu – nadzór oznacza wykonanie funkcji zwierzchnich w stosunku do całokształtu działalności określonej komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy w celu pełnego i prawidłowego wykonania zadań ciążących na tej komórce lub stanowisku.

Kierownik ponosi odpowiedzialność z tytułu braku kontroli i sprawowania właściwego

nadzoru , jeżeli w wyniku niewykonania przez niego funkcji w tym zakresie powstała szkoda. Odpowiedzialność ma również miejsce w przypadku niewykonania określonych zadań lub wykonania ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych ,norm, otrzymanych poleceń itp.

 1. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność pracowników Spółki.

Prawa i obowiązki pracowników oraz wewnętrzne stosunki pracy unormowane są:
 • powszechnym ustawodawstwem pracy,

 • zakładowym układem zbiorowym pracy,

 • postanowieniami regulaminu pracy

 • postanowieniami niniejszego regulaminu organizacyjnego,

 • postanowieniami innych przepisów prawnych związanych z uprawnieniami pracowników wynikających ze stosunku pracy w tym uregulowaniami porozumienia płacowego

2.1.
Uprawnienia pracowników.


Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych uprawnieni są do:


 • żądania od przełożonego pouczenia o sposobie załatwienia powierzonych czynności,

 • żądania wyjaśnień w sprawach za które jest odpowiedzialny ,

 • składanie wniosków w zakresie usprawnień działalności Spółki,

2.2.
Podstawowe obowiązki pracowników.


Do podstawowych obowiązków należy:


 • znajomość ogólna zakresu działania całej komórki,

 • znajomość zakresu działania co najmniej 2-ch stanowisk komórki w celu możliwości zastępstwa,

 • codzienna analiza wykonywanych przez siebie czynności

 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji,

 • przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy,

 • informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie załatwionych spraw i napotykanych trudnościach,

2.3.
Odpowiedzialność pracowników.


Pracownik Spółki ponosi odpowiedzialność za:


 • przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie dotyczącym zajmowanego

 • stanowiska i wykonywanej pracy,

 • terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym wykonywanie

 • zadań wynikających z zakresu czynności,

 • wyrządzone straty,

 • inne na mocy odrębnych przepisów, 1. : usr files
  usr files -> Sprostowanie
  usr files -> Fax 433 27 05, 40 80 614, sekretariat – 40 80 505, 433 2274, 433 2234
  usr files -> Informacja z działalności Burmistrza Nysy od dnia 26 maja 2008 roku do dnia 15 czerwca 2008 roku. Inwestycje
  usr files -> Fax 433 27 05, 40 80 614, sekretariat – 40 80 505, 433 2274, 433 2234
  usr files -> Wychowawstwo
  usr files -> 90 zł Wykonane wydatki : 38. 325. 523,20 zł
  usr files -> Priorytet 1: Zapewnienie funkcjonalnej, łatwo dostępnej infrastruktury technicznej oraz życia w czystym środowisku naturalnym
  usr files -> Spis treści I. Obszar I czas realizacji planu rozwoju wsi skorochóW 3
  usr files -> Informacja z działalności Burmistrza Nysy od dnia 17 grudnia 2010 do 14 stycznia 2010 roku
  usr files -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w okresie od 01. 01. 2005r do 31. 12. 2005r


  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy