Strona główna

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Leśnik”


Pobieranie 11.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.38 Kb.
Regulamin Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego

Leśnik” w Orzechowie Morskim

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów wyżej wymienionego ośrodka oraz ich mienia. Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych Ośrodka.

 2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego ośrodka.

 3. Najemca pokoju zwany dalej „gościem ośrodka” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10.00 do 17.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt – za zgodą recepcji.

 4. Ośrodek umożliwia za dodatkową opłatą wykupienie wyżywienia (obiad, kolacja). Zamówienie posiłków odbywa się w recepcji Ośrodka:

  • obiadu – najpóźniej do godz. 10.00,

  • kolacji – najpóźniej do godz. 15.00.

Po tej godz. Ośrodek może odmówić sprzedaży posiłku.

 1. Ośrodek obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co siedem dni lub na życzenie gościa.

 2. Ośrodek obowiązany jest: do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa ośrodka następujących usług: przyjmowaniu bagażu na przechowanie.

 3. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną zgłoszone do recepcji Ośrodka.

 4. Gość ośrodka nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę, bez zgody Kierownika Ośrodka.

 5. W ośrodku należy zachować ciszę od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych. (art. 51 k.w.).

 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach ośrodka nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników, żelazek. Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol.

 7. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających (art. 415 k. c.). Wysokość zwrotu za uszkodzenie wyposażenia ośrodka będzie adekwatne do wysokości kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub wyposażenia.

 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do gościa. Gość ośrodka przyjmuje do wiadomości, że znajdujący na terenie ośrodka parking jest parkingiem niestrzeżonym, otwieranym i zamykanym przez obsługę recepcji.

 9. Przedmioty pozostawione przez gościa będą odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego. Z braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez trzy miesiące, a po tym terminie komisyjne likwidowane.

 10. Gość ośrodka ma prawo do zamieszkania w pomieszczeniach (trzy domki) ze zwierzęciem. Do ośrodka nie wolno wprowadzać psów następujących ras: rottweiler, pitt bull terier, bull terier, japanase tosas, dogo argentino, fila brazilliero, staffordshire bull terier, amerykański staffordshire terier itp. oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.

Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach rekreacyjnych na terenie ośrodka, w szczególności nie wolno wprowadzać zwierzęcia do restauracji. W czasie poruszania się gościa ośrodka po terenie ośrodka ze zwierzęciem, winno być ono prowadzone na smyczy, a w przypadku psa dodatkowo w kagańcu.

Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych ośrodka. 1. Do użytku gości są parawany i koce plażowe. Zabrania się wynoszenia z pokoi na plażę ręczników które są własnością Ośrodka.

 2. Przechowywać rower na terenie ośrodka należy w miejscu wyznaczonym przez pracownika recepcji, nie dozwolone jest przechowywanie w pomieszczeniach mieszkalnych.

 3. We wszystkich pokojach oraz pomieszczeniach użytku publicznego na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (Dz. U. 2010 nr 81 poz. 529) z późniejszymi zmianami. Za złamanie zakazu palenia tytoniu Gość Ośrodka zostanie obciążony kwotą w wysokości 250 zł, która pozwoli na pokrycie kosztów usunięcia skutków palenia tytoniu.

Regulamin sporządzono na podstawie Dziennika Ustaw z 2006 nr 22 poz. 169.Kierownictwo Ośrodka©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość