Strona główna

Regulamin programu opieki nad studentami zagranicznymi erasmus+ guardian angel w katolickim uniwersytecie lubelskim jana pawła II


Pobieranie 14.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.96 Kb.
REGULAMIN PROGRAMU OPIEKI NAD STUDENTAMI ZAGRANICZNYMI ERASMUS+ GUARDIAN ANGEL W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II

 1. Organizatorem programu Erasmus+ Guardian Angel jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 2. Jednostką organizacyjną koordynującą realizację programu Erasmus+ Guardian Angel jest Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą.

 3. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady udziału w programie Erasmus+ Guardian Angel w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w tym procedurę zgłoszenia się do programu oraz udziału w nim.

 4. Wykaz skrótów i pojęć użytych w regulaminie:

  1. Erasmus+ Guardian Angel - program opieki nad studentami zagranicznymi. Student KUL biorący udział w tym programie zobowiązuje się przede wszystkim do udzielenia pomocy studentom zagranicznym Erasmusa+ studiującym na KUL-u w różnych sytuacjach opisanych w dalszej części regulaminu;

  2. Opiekun (Guardian Angel) – student KUL każdego rodzaju i poziomu studiów, który przystąpił do programu Erasmus+ Guardian Angel i zobowiązał się do opieki nad studentem/studentami zagranicznym/-i przebywającymi w KUL w ramach programu Erasmus+;

  3. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

  4. SOWM – Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych;

  5. Regulamin programu opieki nad studentami zagranicznymi - Regulamin programu opieki nad studentami zagranicznymi Erasmus+ Guardian Angel w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 5. Warunkiem ubiegania się o udział w programie Erasmus+ Guardian Angel jest dobra (komunikatywna) znajomość języka obcego – angielskiego lub innego (hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego lub niemieckiego) – umożliwiającego kontakt ze studentami z poszczególnych krajów.

 6. Złożenie przez studenta KUL wypełnionego formularza zgłoszeniowego do programu Erasmus+ Guardian Angel oraz Regulaminu programu opieki nad studentami zagranicznymi z podpisem, świadczącym o zapoznaniu się z punktami niniejszego regulaminu, jest równoznaczne z przystąpieniem do programu Erasmus+ Guardian Angel. Student KUL wypełniając formularz jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją programu Erasmus+ oraz zobowiązuje się do pełnienia opieki nad studentem zagranicznym w czasie jego pobytu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 7. Konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego podanych w formularzu zgłoszeniowym do programu Erasmus+ Guardian Angel. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu studenta zostaną udostępnione studentowi zagranicznemu, a także innym osobom zaangażowanym w program Erasmus+ Guardian Angel.

 8. Student zagraniczny zostaje przydzielony Opiekunowi przez pracownika SOWM. Opiekun potwierdza przyjęcie opieki nad przydzielonym mu studentem zagranicznym za pomocą poczty elektronicznej, przez wysłanie wiadomości do SOWM.

 9. Opiekun, któremu został przydzielony student zagraniczny, ma prawo odmówić opieki nad studentem jedynie z uzasadnionych przyczyn. Dwukrotne odmówienie przyjęcia opieki nad studentem z zagranicy automatycznie wyklucza osobę z programu.

 10. Do obowiązków Opiekuna należy m.in.:

  1. nawiązanie kontaktu z przydzielonym studentem przed jego/jej przyjazdem do Polski (dostarczenie studentowi zagranicznemu potrzebnych informacji na temat dojazdu z lotniska oraz w miarę możliwości odbiór studenta z dworca autobusowego/kolejowego) i stały kontakt ze studentem w ciągu roku akademickiego;

  2. doprowadzenie studenta zagranicznego do miejsca zakwaterowania i pomoc przy zameldowaniu;

  3. udział w Orientation Days razem z przydzielonym studentem oraz w imprezach integracyjnych (zarówno organizowanych przez SOWM, jak również koła naukowe i poszczególne wydziały/instytuty);

  4. pomoc w zaaklimatyzowaniu się na uczelni (oprowadzenie po kampusie uczelni ze wskazaniem jego najważniejszych jednostek; pomoc w dokonywaniu formalności na uczelni, np. w dziekanacie czy bibliotece; pomoc w obsługiwaniu platformy e-kul, np. w znalezieniu planu zajęć, kodowaniu zajęć czy zapisywaniu się na zajęcia);

  5. kontakt z koordynatorem instytutowym programu Erasmus+ w sprawach dydaktycznych oraz z właściwym dziekanatem i SOWM w sprawach administracyjnych związanych z pobytem studenta zagranicznego (np. zadbanie o to, aby student dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty w ustalonym terminie);

  6. pomoc przy założeniu konta w banku, kupieniu biletu miesięcznego itp., wykupieniu polisy ubezpieczeniowej (jeśli to konieczne), a także udzielenie informacji o najbliższych placówkach poczty, szpitala, apteki; możliwości zakupu karty telefonicznej, startera do telefonu komórkowego, itp., pomoc w nagłych przypadkach – towarzyszenie podczas wizyty u lekarza, w szpitalu lub na policji;

  7. pomoc w załatwianiu formalności związanych z legalizacją pobytu i zameldowaniem w Oddziale ds. Cudzoziemców (wypełnienie formularza po polsku).

 11. Za udział w programie Erasmus+ Guardian Angel Opiekunowi przysługuje:

  1. uwzględnienie uczestnictwa w programie Erasmus+ Gurdian Angel przy ubieganiu się o przyznanie stypendium na wyjazd na część studiów lub praktykę w ramach programu Erasmus+;

  2. wpis do suplementu do dyplomu ukończenia studiów o treści: „Erasmus+ Guardian Angel – pełnienie funkcji opiekuna studentów zagranicznych Erasmus+”;

  3. zaświadczenie o pełnieniu roli Opiekuna, wraz z wyszczególnieniem realizowanych zadań;

  4. udział w imprezach integracyjnych oraz wycieczkach organizowanych przez SOWM dla studentów zagranicznych Erasmusa+ (udział Opiekuna jest bezpłatny lub może być częściowo dofinansowany).

 12. Ustępu 11 nie stosuje się w przypadku otrzymania przez Opiekuna negatywnej oceny jego pracy, wystawionej przez studenta zagranicznego Erasmusa+, w ankiecie wypełnianej pod koniec pobytu.
 1. W przypadku otrzymania przez Opiekuna negatywnej oceny jego pracy, wystawionej przez studenta zagranicznego Erasmusa+ w trakcie pobytu, Opiekun może zostać wykluczony z programu przez SOWM.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w programie lub ukończenia studiów student KUL ma obowiązek poinformowania SOWM o tym fakcie w formie pisemnej.


Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem programu opieki nad studentami zagranicznymi Erasmus+ Guardian Angel w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Lublin, dn. …………………… …………...……………………………………..(podpis studenta KUL)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość