Strona główna

Regulamin przyznawania Honorowych Odznaczeń Federacji Pracodawców Polski Zachodniej Zatwierdzony na Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w dniu 16. 11. 2006 roku rozdział I przepisy ogólne


Pobieranie 1.26 Mb.
Strona1/11
Data20.06.2016
Rozmiar1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Regulamin przyznawania Honorowych Odznaczeń Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

Zatwierdzony na Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w dniu 16.11.2006 roku

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

§ 1.


Federacja Pracodawców Polski Zachodniej posiada własne odznaczenia honorowe, które zostały zatwierdzone w drodze uchwały przez Radę Wykonawczą Federacji Pracodawców Polski Zachodniej (§ 2 ust. 5 Statutu Federacji Pracodawców Polski Zachodniej).

§ 2.


1. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej posiada następujące odznaczenia honorowe:

a) Honorową Odznakę Srebrną,

b) Honorową Odznakę Złotą,

c) Honorową Odznakę Brylantową,

d) Krzyż Honoru, który dzieli się na trzy stopnie:

- I stopień - Brylantowy Krzyż Honoru,

- II stopień - Złoty Krzyż Honoru,

- III stopień - Srebrny Krzyż Honoru.

§ 3.

1. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej posiada również Wyróżnienie, jakim jest Certyfikat Honoru.2. Zasady i tryb przyznawania honorowych odznaczeń oraz wyróżnień określają szczegółowe regulaminy.

ROZDZIAŁ II Kapituła Odznaczeń Honorowych

§ 4.


Honorowe Odznaczenia Federacji Pracodawców Polski Zachodniej przyznaje i cofa Kapituła Odznaczeń Honorowych, zwana w dalszej części „Kapitułą Odznaczeń” w składzie:

1) Przewodniczący Rady Wykonawczej,

2) Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej,

3) Dyrektor Generalny,

4) Dyrektor ds. Organizacji biur i programów pomocowych,

5) oraz jedna osoba z Komisji Problemowych wytypowana przez Przewodniczącego Rady Wykonawczej.

§ 5.

1. Członkowie Kapituły Odznaczeń, spotykają się przynajmniej raz w roku przed Zgromadzeniem Ogólnym Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w celu zatwierdzenia listy osób zgłoszonych do otrzymania odznaczeń.2. Posiedzenia Kapituły Odznaczeń zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

3. Przewodniczący Rady Wykonawczej pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły odznaczeń oraz prowadzi zebrania i decyduje w sprawach spornych.

4. Na wniosek Przewodniczącego Rady Wykonawczej w posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć inni Członkowie Federacji z głosem doradczym.

§ 6.


1. Uchwały Kapituły o przyznaniu i cofnięciu odznaczeń zapadają większością głosów.

2. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń.

3. Kapituła Odznaczeń może w drodze uchwały pozbawić odznaczenia w przypadku stwierdzenia, iż odznaczony:

a) został skazany wyrokiem prawomocnym na karę pozbawienia praw publicznych,

b) dopuścił się czynu, w skutek, którego stał się niegodny posiadanego odznaczenia,

4. Z każdego posiedzenia Kapituły sporządzony jest protokół.

§ 7.

1. Wręczenie Odznaczeń i Wyróżnień powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający przede wszystkim osiągnięcia i zasługi osób, które je otrzymują.2. Uprawnionymi do wręczania Odznaczeń i Wyróżnień w imieniu Federacji Pracodawców Polski Zachodniej są Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej oraz w szczególnych okolicznościach za zgodą w/w Dyrektor Generalny Federacji.

§.8


Odznaczenia Honorowe przyznawane są na wnioski pracodawców oraz dyrektorów w biurach Federacji (ustnie lub pisemnie) i składane na posiedzeniach Rad Wykonawczych, zarządach i zgromadzeniach związków pracodawców, przynajmniej dwa miesiące przed planowanym wręczeniem.

§ 9.


1. Regulamin przyznawania poszczególnych Odznaczeń i Wyróżnień stanowią odrębne regulaminy.

2. Wzory Odznaczeń i Wyróżnień ustala i zatwierdza uchwała Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 10.

Ewidencję Odznaczeń i Wyróżnień Honorowych prowadzi Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.ROZDZIAŁ III Regulamin przyznawania Honorowych Odznak Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

§ 11.


Honorowe Odznaki Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, zwane dalej „Odznakami”, stanowią szczególne wyróżnienia za wybitny wkład we wszechstronny rozwój organizacji pracodawców.

§ 12.


Odznaki Honorowe przyznaje się osobom fizycznym.

§ 13.


Odznaki Honorowe przyznawane są głównie na wniosek pracodawców.

§ 14.


Odznaki Federacji Pracodawców Polski Zachodniej otrzymują przede wszystkim członkowie związków zrzeszonych w Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, a także osoby, które przyczyniły się do rozwoju organizacji pracodawców, a także rozwoju społeczno- gospodarczego regionu i kraju.

§ 15.


1. Honorowe Odznaki Federacji Pracodawców Polski Zachodniej dzieli się na:

a) Honorową Odznakę Srebrną,

b) Honorową Odznakę Złotą,

c) Honorowa Odznakę Brylantową.

2. Odznaki przyznawane są za zasługi w następującej kolejności:

a) Honorowa Odznaka Srebrna - stanowi pierwsze w kolejności odznaczenie,

b) Honorową Odznakę Złotą - otrzymuje osoba, która wcześniej otrzymała

Honorową Odznakę Srebrną,

c) Honorową Odznakę Brylantową - otrzymuje osoba, która wcześniej otrzymała

Honorową Odznakę Złotą.

3. Przed nadaniem poszczególnych, wyższych odznak powinien minąć przynajmniej rok; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo za zgodą Przewodniczącego Rady Wykonawczej.

§ 16.


Honorowe odznaki Federacji Pracodawców Polski Zachodniej przyznaje i cofa Kapituła Odznaczeń Honorowych według Regulaminu Przyznawania Odznaczeń i Wyróżnień Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 17.


Wręczenie Odznak wraz z legitymacją odbywa się uroczyście.

§ 18.


1. Wzory Honorowych Odznak oraz legitymacji ustala i zatwierdza uchwałą Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

2. Wzór odznak określa załącznik nr 1. do regulaminu.

§ 19.

Odznaki przypina się i nosi na lewej piersi.§ 20.

Ewidencje przyznanych i cofniętych odznaczeń prowadzi Buro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 21.

Uchwała o nadawaniu odznak powinna być opublikowana w danym informatorze i/lub na stronie internetowej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.§ 22.

Osoby, którym nadano odznaki, otrzymują je bezpłatnie.

§ 23.

1.W przypadku zagubienia odznaki lub legitymacji, zainteresowany powinien zawiadomić pisemnie Prezydium Rady Wykonawczej o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia, po czym Prezydium może wyrazić zgodę na ponowne wydanie odznaki.ROZDZIAŁ IV Regulamin przyznawania Certyfikatu Honoru Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

§ 24.


1. Certyfikat Honoru Federacji Pracodawców Polski Zachodniej nadaje się przede wszystkim Członkom zrzeszonych związków, a także innym osobom fizycznym z instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, które wybitnie przyczyniły się w wszechstronny rozwój organizacji pracodawców, a także całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu i kraju.

2. Nominowani do Certyfikatu Honoru Federacji winni być posiadaczami Honorowej Odznaki Brylantowej.

§ 25.

Certyfikat Honoru, zwany w dalszej części „certyfikatem”, nadaje Kapituła odznaczeń w drodze uchwały.§ 26.

Wręczenie certyfikatu powinno mieć charakter uroczysty podkreślający osiągnięcia i zasługi osób, którym certyfikat został wręczony.

§ 27.

Wzór certyfikatu określa załącznik nr 2.§ 28.

Ewidencję przyznanych i cofniętych certyfikatów Federacji Pracodawców Polski Zachodniej prowadzi Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 29.

Uchwała o nadawaniu certyfikatów powinna być opublikowana w danym informatorze i/lub na stronie internetowej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.§ 30.

Osoby, którym nadano certyfikaty, otrzymują je bezpłatnie.

§ 31.

Wręczenie certyfikatu powinno mieć charakter uroczysty.§ 32.

1. W przypadku zagubienia certyfikatu, zainteresowany powinien zawiadomić pisemnie Prezydium Rady Wykonawczej o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia, po czym Prezydium może wyrazić zgodę na ponowne wydanie certyfikatu.ROZDZIAŁ V Regulamin przyznawania Krzyży Honoru Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

§ 33.


Krzyże Honoru zwane w dalszej części „krzyżami” stanowią kolejne, honorowe odznaczenie Federacji Pracodawców Polski Zachodniej po Odznakach Honorowych i Certyfikacie Honoru.

§ 34.


1. Krzyże Honoru nadaje się osobom fizycznym, przede wszystkim Członkom Federacji, a także innym osobom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju organizacji pracodawców, budowania społeczeństwa obywatelskiego, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu i kraju.

2. Nominowani do Krzyży Honoru Federacji Pracodawców Polski Zachodniej winni być posiadaczami Certyfikatu Honoru Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 35.

1. Krzyż Honoru dzieli się na trzy stopnie:a) I stopień - Brylantowy Krzyż Honoru,

b) II stopień - Złoty Krzyż Honoru,

c) III stopień - Srebrny Krzyż Honoru.

2. Krzyże Honoru przyznawane są za zasługi wg § 34. stopniowo, w następującej kolejności:

a) III stopień - Srebrny Krzyż Honoru– otrzymuje osoba, która wcześniej otrzymała

Certyfikat Honoru,

b) II stopień - Złoty Krzyż Honoru – otrzymuje osoba, która wcześniej otrzymała

Srebrny Krzyż Honoru,

c) I stopień -Brylantowy Krzyż Honoru– otrzymuje osoba, która wcześniej

otrzymała Złoty Krzyż Honoru.

3. Przed nadaniem Krzyża Honoru wyższego stopnia powinien minąć przynajmniej rok; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo za zgodą Przewodniczącego Rady Wykonawczej.

§ 36.


1.Krzyże Honoru nadaje Kapituła Odznaczeń w drodze uchwały.

§ 37.


Wręczenie Krzyży Honoru powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający przede wszystkim osiągnięcia i zasługi osób, którym odznaczenie zostało wręczone.

§ 38.


1. Wzory Krzyży Honoru ustala i zatwierdza uchwałą Prezydium Rady Wykonawczej FPPZ.

2. Wzór Krzyży określa załącznik nr 3. do regulaminu.

3. Krzyże Honoru przypina się i nosi na lewej piersi.

4. Krzyże Honoru wręcza się wraz z dokumentem (legitymacją), potwierdzającym uprawnienia do jego posiadania.

§ 39.

Ewidencję przyznanych i cofniętych krzyży prowadzi Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.§ 40.

Uchwała o nadaniu krzyży powinna być opublikowana w danym informatorze i/lub na stronie internetowej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

§ 41.

Osoby, którym nadano krzyże, otrzymują je bezpłatnie.§ 42.

W przypadku zagubienia krzyża lub legitymacji, zainteresowany powinien zawiadomić pisemnie Prezydium Rady Wykonawczej o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia, po czym Prezydium może wyrazić zgodę na ponowne wydanie krzyża.

Uchwalono i zatwierdzono na Prezydium

Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców

Polski Zachodniej w dniu 16.11.2006 roku

ROZDZIAŁ VI Regulamin przyznawania Honorowego Wyróżnienia z okazji XV lat Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

§ 43.
Rada Wykonawcza Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, mając na uwadze działalność Federacji w latach 1992-2007 oraz planowaną na tę okazję uroczystość – uchwaliła okolicznościowe, jednorazowe - Honorowe Wyróżnienie z okazji XV lat działalności Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, zwanej dalej „wyróżnieniem”.


§ 44.
Wyróżnienie nadaje się przede wszystkim Członkom Federacji, firmom instytucją oraz osobom, które przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w latach 1992-2007r.
§ 45.
Wyróżnienie przyznaje i cofa Kapituła Odznaczeń Honorowych, zgodnie z Regulaminem przyznawania honorowych Odznaczeń Federacji Pracodawców Polski Zachodniej-§4 do § 10.
§ 46.


  1. Wręczenie wyróżnienia powinno mieć charakter uroczysty podkreślający osiągnięcia i zasługi osób lub instytucji, którym wyróżnienie zostało wręczone.

  2. Wyróżnienie wręcza się wraz z dyplomem.

  3. Przed wręczeniem wyróżnienia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Federacji uzasadnia jej nadanie.

§ 47.


  1. Wyróżnienie może być nadane jeden raz.

  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wyróżnienie może zostać nadane jako wyróżnienie pośmiertne, przekazuje się je wówczas członkowi rodziny wyróżnionego.

§ 48.
Wzór wyróżnienia określa załącznik nr 1 do regulaminu.


§ 49.
Ewidencję przyznawanych wyróżnień prowadzi Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.
§ 50.
Uchwała o nadaniu wyróżnienia powinna być opublikowana w danym informatorze i/lub na stronie internetowej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.
Uchwała nr 3/2007 Rady Wykonawczej

Federacji Pracodawców Polski Zachodniej

z dnia 09.05.2007r.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość