Strona główna

Regulamin rekrutacji I uczestnictwa w projekcie „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” § postanowienia ogólne


Pobieranie 51.7 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar51.7 Kb.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty”§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Projekt „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

 2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” z siedzibą przy al. Wolności 44 w Częstochowie, działające w partnerstwie ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z siedzibą przy ul. św. Jana 9 w Katowicach i Associazione di Promozione Socjale Mondo Nuovo z siedzibą przy via Fiorelli 16 w Lucerze.

 3. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu: od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2014 roku.

 4. Celem projektu jest wypracowanie, wypromowanie i wdrożenie do końca 2013 roku efektywnych struktur wolontariatu skierowanego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie województwa śląskiego z wykorzystaniem metod pracy i dobrych praktyk włoskiej organizacji Mondo Nuovo.

 5. Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  1. organizację szkoleń, warsztatów motywacyjnych, doradztwa w ramach Śląskiej Akademii Wolontariatu;

  2. organizację kwartalnych spotkań wolontariuszy i przedstawicieli organizacji społecznych.

§ 2.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty”;

 2. Organizatorze – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” z siedzibą przy al. Wolności 44 w Częstochowie;

 3. Partnerze – należy przez to rozumieć Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z siedzibą przy ul. św. Jana w Katowicach;

 4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Organizatora i Partnera, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników; 1. Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo w Projekcie;

 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała deklarację uczestnictwa i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby pracujące lub mieszkające w województwie śląskim, deklarujące chęć zwiększenia czasu i zakresu zaangażowania w wolontariat na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim.

 2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. wypełnienie i złożenie przez Kandydata deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu,

 2. weryfikacja formalna kwalifikowalności Kandydata,

 3. podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu Kandydata,

 4. poinformowanie Kandydata o zakwalifikowaniu do Projektu.

 1. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje:

 1. spełnienie kryteriów formalnych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu,

 2. kolejność zgłoszeń.

 1. Datę rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określa Organizator i Partner zgodnie z harmonogramem Projektu.

§ 4.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:

 1. korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach Projektu;

 2. otrzymania materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

 3. otrzymania poczęstunku podczas udziału w oferowanych formach wsparcia w ramach Projektu.

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

 1. uczestniczenia w szkoleniach i kwartalnych spotkaniach wolontariuszy,

 2. dokładnego wypełnienia dokumentacji uczestnika projektu oraz aktualizacji swoich danych, 1. potwierdzania obecności na szkoleniach i innych spotkaniach realizowanych w ramach projektu,

 2. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i poczęstunku,

 3. poddania się badaniom ewaluacyjnym.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Dokumenty, o których mowa w § 3 ustęp 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego , dokumenty te muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.

 3. Wzory dokumentów – deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – znajdują się w biurze Organizatora oraz w biurze Partnera.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2012 roku.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie.

 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz Partnera, a także na stronach internetowych www.agape-czestochowa.org oraz www.kafos.org.pl.

 7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

Załącznik nr 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

WOLONTARTIAT – NOWE PODEJŚCIE – LEPSZE REZULTATY”Deklaruję swój udział w projekcie „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty”, realizowanym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS oraz Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.03.2012 – 28.02.2014.IMIĘ (IMIONA)
NAZWISKO


PESEL


WIEK (w chwili przystąpienia do projektu)


WYKSZTAŁCENIE

brak
podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne
pomaturalne
wyższe


Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

tak
nie


MIEJSCE ZAMIESZKANIA

ulica
nr domu
nr lokalu
miejscowość
kod
województwo
powiat
obszar

miejski
wiejski


DANE KONTAKTOWE

tel. stacjonarny
tel. komórkowy
e-mail
STATUS NA RYNKU PRACY

bezrobotny
długotrwale bezrobotny
nieaktywny zawodowo
nieaktywny zawodowo – osoba ucząca się lub kształcąca się
samozatrudniony
rolnik
zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie (od 2 do 9 pracowników)
zatrudniony w małym przedsiębiorstwie (od 10 do 49 pracowników)
zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie (od 50 do 249 pracowników)
zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie (powyżej 249 pracowników)
zatrudniony w administracji publicznej
zatrudniony w organizacji pozarządowej


DANE DODATKOWE

przynależę do mniejszości narodowej lub etnicznej

tak
nie
jestem migrantem

tak
nie
jestem osobą niepełnosprawną

tak
nie
Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.

Oświadczam, że odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością jest mi znana.… … … … … … … … … … … … …
data

… … … … … … … … … … … … … … … … …
czytelny podpis uczestnika

… … … … … … … … … … … … … … … … …
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);

  4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, beneficjentowi realizującemu projekt Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” z siedzibą przy al. Wolności 44 w Częstochowie oraz Śląskiemu Form Organizacji Pozarządowych KAFOS z siedzibą przy ul. św. Jana w Katowicach. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;

  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

  6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.… … … … … … … … … … … … …
data

… … … … … … … … … … … … … … … … …
czytelny podpis uczestnika

… … … … … … … … … … … … … … … … …
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość