Strona główna

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej im. Juliana suskiego w jasieńcu § 1


Pobieranie 21.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.57 Kb.
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA SUSKIEGO

W JASIEŃCU
§ 1

 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu przyjmowane są:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ( Jasieniec, Alfonsowo, Boglewice, Bronisławów, Czachów, Dobra Wola, Franciszków, Gniejewice, Gośniewice, Gołębiów, Ignaców, Justynówka, Kurczowa Wieś, Marynin, Michałówka, Miedzechów, Nowy Miedzechów, Olszany, Osiny, Wola Boglewska, Łychowska Wola, Przydróżek, Rytomoczydła, Ryszki, Stefanków, Turowice, Tworki, Warpęsy) – na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr 1);

 2. na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr 2) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie.

 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone przed 2007 rokiem, którym odroczono obowiązek szkolny, dzieci które w roku kalendarzowym 2014 kończą 7 lat i dzieci sześcioletnie urodzone do 30 czerwca 2008 roku (którym nie odroczono obowiązku szkolnego), a które były objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiadają pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 1. Szkoła informuje rodziców / prawnych opiekunów za pomocą ogłoszeń na:

- tablicach ogłoszeń w siedzibie szkoły,

- tablicy ogłoszeń w przedszkolu - w porozumieniu z dyrektorem przedszkola,

- stronie internetowej szkoły,

- stronie internetowej gminny, o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do 31 marca 2014 r.§ 2

 1. Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:

- wicedyrektor szkoły,

- pedagog szkolny,

- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w liczbie 3.


 1. Postępowanie rekrutacyjne, przeprowadza się w oparciu o harmonogram rekrutacji wprowadzony przez dyrektora szkoły w drodze odrębnego zarządzenia po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu z organem prowadzącym szkoły.

 2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce w szkole innej niż obwodowa, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej w formie pisemnego oświadczenia o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:Lp.

Kryterium

Liczba pkt.

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole.

4

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole, w której ubiega się o przyjęcie.

4

3.

Miejsce pracy jednego z rodziców jest najbliższe siedziby PSP im. J. Suskiego w Jasieńcu.

3

4.

Dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania.

2

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/ prawnych opiekunów, w zapewnieniu mu należytej opieki.

2 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Zgłoszone karty będą rozpatrywane na bieżąco. Pod uwagę będą brane kryteria wymienione w pkt. 1 oraz kolejność zgłoszeń.§ 4

 1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje zgodnie z prawem oświatowym.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska;

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista jest opatrzona podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz datą podania jej do publicznej wiadomości;

- sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego
  w Jasieńcu.

 2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w pkt. 3 komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sadu administracyjnego. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Suskiego nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

§ 5

Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.§ 6

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.§ 7

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący. 1. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, zapisuje się:

- jednakową liczbę uczniów, uwzględniając wiek dzieci;

- stosuje się zasadę koedukacyjności - równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców. 1. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 osób. 1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom / prawnym opiekunom do wiadomości na zebraniu organizacyjnym, którego termin ustala dyrektor szkoły. 1. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I Publicznej Szkoły im. Juliana Suskiego w Jasieńcu dyrektor szkoły podaje do wiadomości do końca lutego 2014 i 2015 roku.

Załączniki:

1.Karta zgłoszenia dla kandydata z obwodu szkoły podstawowej.2. Karta zgłoszenia dla kandydata z poza obwodu szkoły podstawowej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość