Strona główna

Regulamin rozgrywek piątek piłkarskich o ś rodkaPromocjiSportuiRekreacji amator


Pobieranie 301.57 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar301.57 Kb.
  1   2   3
REGULAMIN ROZGRYWEK PIĄTEK PIŁKARSKICH

O ś r o d k a P r o m o c j i S p o r t u i R e k r e a c j i

AMator

Lp.

Artykuł

Tytuł

Punkt

Strona

1

I

Organizator rozgrywek


I-Obowiązki Organizatora


1


2


II

Zgłoszenie Drużyny do Rozgrywek

I-Lista zgłoszeniowa,

II-Wpisowe, III-Terminarze

IV-Ilość Zawodników, V-Kolejność w tabeli

VI-Inne

1

2

3

3 - 4

3

IIIPrzepisy gry


I-Pole gry,

II-Piłka,

III-Ilość Zawodników

IV-Ubiór Zawodnika, V-Sędzia

VI-Czas trwania gry

VII-Rozpoczęcie wznowienie gry

VIII-Piłka w grze i poza nią,

IX-Zdobycie bramki

X-Gra niedozwolona i nie sportowe zachowanie

XI-Rzut wolny

XII-Faule Akumulowane

XIII-Rzut karny

XIV-Rzut z autu

XV-Rzut od bramki, XVI-Rzut z rogu

XVII-Rozstrzygnięcie meczu,

XVIII-Współpraca Sędziów

5 – 6

6

7

8 – 9

10

11

12

12

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16

17

18 - 19

19

19 - 20


5


IV


Kary


I-Kartki, II-Zakaz gry

III-Walkower, IV-Odebranie punktów,

V-Kary finansowe

20 – 21

22

22


6


V


Klasyfikacje


I-Fair Pley, II-Król Strzelców

III-Najlepszy Bramkarz,

IV- Najlepszy Zawodnik

23

23

23

7

VI

Nagrody

I-Zespołowe, II-Indywidualne, III-Fair Pley

24

8

VII

Postanowie

nia Końcowe

24

U W A G A !!! Z N A C Z E N I E O Z N A C Z E Ń

[ … ] - INFORMACJA O INNYCH PRZEPISACH w ROZGRYWKACH OPSiR

[ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W ROZGRYWKACH OPSiR AMator ]

Artykuł I Organizator rozgrywek

Organizatorem rozgrywek jest:

Ośrodek Promocji Sportu i Rekreacji AMator,

który nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

I Obowiązki organizatora1. Opracowuje terminarz rozgrywek.

2. Weryfikuje wyniki spotkań .

3. Dokonuje obsady sędziowskiej.

4. Rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek.

5. Prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.

6. Zapewnia szatnie z prysznicami.

7. Ubezpieczenie rozgrywek.

8. Zapewniaj piłki do gry.

9. Organizuje spotkania z drużynami.

OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI DRUŻYNY NA SPOTKANIU PRZED

ROZGRYWKAMI JEST OBOWIAZKOWA.

BRAK REPREZENTANTA DRUŻYNY WYKLUCZA JĄ Z ROZGRYWEK.
Artykuł II Zgłoszenie Drużyny do Rozgrywek
I Lista Zgłoszeniowa

1. Listę zgłoszeniowa zawiera :

a- dokładną nazwę drużyny.

b- listę zawodników / max 25 zawodników , zawierającą: imię i nazwisko

zawodnika PESEL lub datę urodzenia, informacje, w jakiej drużynie grał w

poprzednim sezonie oraz informacje o udziale zawodnika w rozgrywkach PZPN

(w przypadku nie posiadania nr PESEL, datę urodzenia i nr dokumentu ).c- nazwisko, imię, kontakt telefoniczny i adres email osoby odpowiedzialnej za drużynę.

2. Lista zgłoszeniowa zostaje złożona u organizatora na spotkaniu przed rozpoczęciem

rozgrywek.3. Zmianę zawodnika dokonuje się poprzez wykreślenie starego i wpisanie nowego

zawodnika w protokole meczowym.a- zespoły mogą dokonywać zmian zawodników do 2 kolejki od końca rundy grupowej

b- suma wszystkich zawodników zgłoszonych w rozgrywkach nie morze

przekroczyć 25 graczy bez limitu zmian.

c- zawodnik danej ligi wykreślony z listy po 2 kolejce nie morze być zgłoszony do

innej drużyny tej samej ligi.d- zawodnik, który zostanie wykreślony z listy danego zespołu nie morze do końca

rozgrywek być ponownie zgłoszony w tej drużynie.5. Do 2 kolejki ten sam zawodnik może grać w różnych zespołach tej samej klasy

rozgrywkowej, ale tylko w jednej drużynie w tej samej kolejce. W przypadku rozegrania

meczu w więcej niż jednej drużynie zespól, którym zawodnik rozegrał następny mecz

zostaje ukarany walkowerem a zawodnik może być ukarany dyskwalifikacją

od 1 do 4 meczy

6. Jeśli więcej niż jedna drużyna zgłosi tego samego zawodnika w tej samej klasie

rozgrywkowej to jest on przypisany do tego zespołu, w którym rozegra pierwszy mecz

po drugiej kolejce.

-1-

7. Ten sam zawodnik może grać w więcej niż jednym zespole, ale w różnych klasach

rozgrywkowych.8. Zawodnik zgłoszony w więcej niż jednej drużynie w meczach Finałowych może grać

tylko w jednej z nich.

Jest zawodnikiem tej drużyny w której pierwszej rozegrał mecz finałowy.

9. Zawodnicy niepełnoletni tj. między 16 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w

rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,

dołączonej do listy zgłoszeniowej.

W wyjątkowych sytuacjach po zwróceniu się do organizatora z prośbą na

piśmie może on wyrazić zgodę na grę młodszych zawodników.

10. Organizator ma prawo weryfikować listy zgłoszeniowe oraz nie dopuścić

danego zawodnika lub zawodników do rozgrywek, bez podawania powodów.

11. Wszystkich czynnych zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie dostarczone

wraz z listą zgłoszeniową.Zawodnicy bez aktualnych badań nie są objęci ubezpieczeniem .
II Wpisowe

1. Drużyny zobowiązują się wpłacić 50 % wpisowego w dniu spotkania

poprzedzającego rozpoczęcie rozgrywek a następne 50 % nie później niż do 4 kolejki

włącznie. Wysokość wpłat ustalana jest na spotkaniu organizacyjnym.

2.Drużyna która nie ureguluje wpisowego w terminie nie będzie mogła rozgrywać meczy :

a- za pierwszym razem mecz zostaje odwołany (bez konsekwencji walkoweru) i przełożony

na inny termin drużyna zostaje obciążona kosztami przełożenia meczu.b- następnie mecz zostaje odwołany a zespół zostaje ukarany.

4.Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania

regulaminu i przepisów gry.

III Terminarze1. Terminy wszystkich spotkań są ustalane z góry na całą rundę.

a- Organizator rozgrywek redaguje terminarz na podstawie :

- losowania które ustala kolejność spotkań między zespołami ( pierwsza runda ).

- prośby zespołów w których podane są terminy w których nie będą mogły rozegra

meczów oraz dogodne godzin rozgrywania meczy (najpóźniej podczas 1 kolejki ).

- układ kalendarza w danym roku.

- organizator w miarę możliwości będzie brał pod uwagę sugestie zespołów.b- Organizator najpóźniej na Trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek przekazuje

drużynom ścisły terminarz na pierwsze 2 kolejki.c- Organizator najpóźniej na podczas Pierwszej kolejki rozgrywek przekazuje drużynom

ścisły terminarz na pierwsze 4 kolejki i ramowy pozostałych spotkań oraz terminy

meczy zaległych oraz pucharowych.

d- W przypadku odwołania kolejki przez organizatora kolejka ta jest przekładana na

termin zapasowy.e- Dwie ostatnie kolejki rundy grupowej i Finałowej muszą być rozegrane w takiej

kolejności jak

podane w terminarzu, (kolejka odwołana przesuwana jest na następną ).

f- Terminy meczy zaległych ustala organizator i zespoły muszą się do nich dostosować.

h- Jeśli organizator powiadomi drużynę minimum na 4 dni wcześniej musi się ona zgodzić

na rozegranie 2 meczy w jednym dniu .-2-

h- Organizator na wniosek drużyny pod pewnymi warunkami może zgodzić się na zmianę

terminu meczu:

- drużyna musi zgłosić chęć przełożenia meczu nie później niż na 6 dni przed

jego terminem.

- wpłaci organizatorowi przed przełożeniem meczu opłatę za przełożenie meczu

w wysokości 150 złi- Jeden zespól morze mieć maksymalnie przełożone 2 mecze w rundzie grupowej i 1

rundzie finałowej wliczając w to:

- mecze przełożone przez organizatora.

- mecze przełożone przez zespól zgłaszający chęć przełożenia meczu.

- mecze zgłoszone przed rozpoczęciem rozgrywek.

j- Zespół nie może nie zgodzić się na przełożenie meczu jeśli organizator na 24 godziny

przed terminem meczu powiadomi o takim fakcie chociaż jednego z przedstawicieli

zespołu.

l- Wszystkie mecze przełożone muszą zostać rozegrane:

- runda grupowa przed terminem w którym jest wyznaczona 2 kolejka od końca .

- runda finałowa przed terminem w którym jest wyznaczona Ostatnia kolejka.

Ł- Zespół który nie chce rozegrać meczu przełożonego w terminie wyznaczonym przez

organizatora jest karany walkowerem oraz zakazem przekładania meczy w

następnym sezonie.
IV Kolejność w tabeli

1. O kolejności w tabeli ligowej decyduje:

a- większa ilość zdobytych pkt.(wygrana 3 pkt, remis 1 pkt., przegrana 0 pkt).

b- wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku trzech lub

więcej drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich meczy).c- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach.

d- większa ilość zdobytych goli.

e- w przypadkach miejsc decydujących o awansie spadku ,barażach dodatkowy

mecz.


f- dodatkowe mecze i mecze o I,II i III miejsce muszą wyłonić zwycięzcę:

- w przypadku remisu w regulaminowym czasie, zwycięzców wyłonią seria

rzutów karnych.

- najpierw 5 serii, a jeżeli te nie przyniosą rozstrzygnięcia.

- seria “do skutku” wg przepisów określonych przez PZPN).
V Inne

1. Drużyny stawiają się na zawody 15 min. przed ich rozpoczęciem.

2. Kierownicy ( kapitanowie ) drużyn zobowiązani są przed meczem do czytelnego

wpisania imion i nazwisk i numerów zawodników do protokołu meczowego i

zaznaczenie bramkarza.

3. Niewypełnienie protokołu przed meczem skutkuje :

a- Sędzia nie rozpoczyna meczu do póki nie jest wypisany protokół.

b- Mecz jest skrócony o czas oczekiwania na wypisanie protokołu.

c- Drużyna zostaje ukarana karą finansową w wysokości 5 zł.

d- Za każde Trzy kolejne nie wypełnienia protokółu w terminie drużynie

odejmowany jest Jeden punkt.4. Wszelkie kary finansowe muszą zostać uregulowane przed rozpoczęciem meczu.

-3-

c- Nie uregulowanie kary finansowej skutkuje nie odbyciem się meczu i ukaraniem

drużyny walkowerem.d- Kary finansowe regulowane są tylko i wyłącznie u Sędziego Technicznego

zawodów.

e- Sędzia niema prawa rozpocząć meczu gdy kara nie jest uregulowana , a gdy

tak postąpi to on płaci karę za drużynę.5. Na drużyny spóźnione czeka się 1 minutę. Po tym czasie sędzia kończy zawody i

przyznany zostaje walkower dla drużyny która stawiła się na zawody, w stosunku 3-0.a- W wyjątkowych sytuacjach organizator morze wydłużyć czas oczekiwania na drużynę.

b- W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz, nie odbyty mecz weryfikowany jest

jako walkower dla drużyny przeciwnej w stosunku 3-0.c- Drużyna która nie stawiła się na zawody jest ukarana karą odebrania 3 pkt

d- W przypadku nie stawienia się obydwu drużyn i nie odbycia się meczu w wyznaczonym

terminie, mecz weryfikowany jest jako obustronna przegrana, bez konsekwencji

bramkowych i bez odbierania punktów.

6. Miejscem odbywania się zawodów jest Hala Chojeńskiego Klubu Sportowego

w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18.7. Organizator może przenieść całość lub część rozgrywek np. Puchar Ligi w inne miejsce.

8. Na ławce rezerwowych mogą przebywać: kierownik drużyny, trener i zawodnicy

rezerwowi.9. Każdy zawodnik podczas trwania zawodów musi posiadać dokument tożsamości.

10. Sędzia i organizator jak również kierownicy ( kapitanowie) obu drużyn w towarzystwie

ww. osób mają prawo sprawdzenia dokumentów zawodników.11.Sprawdzenie dokumentów tożsamości może nastąpić przed lub po zakończeniu spotkania

12. Nie posiadanie dokumentu tożsamości kwalifikuje się do przegrania meczu przez

walkower.13. Organizator może potwierdzić tożsamość zawodnika gdy ten nie posiada dokumentu.

14. Zespoły w pełni odpowiadają za swoich kibiców i osoby towarzyszące i

muszą pamiętać , że nie są jedynymi użytkownikami terenu na którym

prowadzone są rozgrywki .

15. W rozgrywkach na terenie boiska obowiązuje zakaz jedzenia i spożywania

napojów ( z wyłączeniem wody mineralnej ) oraz palenia tytoniu .

Na boisko mają wstęp tylko zawodnicy uczestniczący w zawodach wraz z

kierownikiem drużyny i sponsorem. W przypadku nie zastosowania się do

niniejszego punktu. regulaminu sędzia lub organizator ma obowiązek nakazać

osobom łamiącym regulamin opuszczenie boiska. W razie nie zastosowania

się do przepisu sędzia kończy spotkanie a organizator pociąga zawodników do

odpowiedzialności.....

16. Sędzia kończy mecz gdy:

a- Jest obrażany przez zawodników ,kibiców lub osoby towarzyszące.

b- Czuje się zagrożony przez zawodników ,kibiców lub osoby towarzyszące.

c- Zawodnicy, kibice lub osoby towarzyszące naruszają jego nietykalność cielesną.

d- Zawodnicy, kibice lub osoby towarzyszące uniemożliwiają mu wykonywanie jego

obowiązków lub.17. Organizator ZABRANIA sędziom prowadzenia meczy w/w sytuacjach

nakazuje przerywanie meczy .

18. Organizator zabrania osobom biorącym udział w rozgrywkach wyrażania w

Sposób ostentacyjny swoich sympatii klubowych oraz zobowiązuje ja do

kulturalnego zachowania się na obiektach na których rozgrywane są zawody.

-4-

Artykuł III Przepisy gry
I POLE GRY

1 - Wymiary pola gry Pole gry musi być prostokątne. Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej.

Na zawodach krajowych:

Na zawodach międzynarodowych:

Długość:

minimum

25 m

Długość:

minimum

38 m

 

maksimum

42 m

 

maksimum

42 m

Szerokość:

minimum

15 m

Szerokość:

minimum

18 m

 

maksimum

25 m

 

maksimum

22 m

2 - Oznaczenie pola gry Pole gry jest oznaczone liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami. Dwie dłuższe linie graniczne są nazywane liniami bocznymi. Dwie krótsze, nazywane są liniami bramkowymi. Wszystkie linie mają szerokości 8 cm. Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową. Punkt środkowy jest oznaczony na środku tej linii.
Z punktu środkowego wyznacza się okrąg o promieniu 3 m. 3 - Pole karne
Pole karne wyznacza się po obu stronach pola gry w sposób następujący: od zewnętrznej krawędzi słupków bramkowych zakreśla się łuki o promieniu 6 m łączące się z jednej strony pod kątem prostym z linią bramkową, a z drugiej strony połączone ze sobą linią równoległą do linii bramkowej o długości 3,16 m 4 - Punkt karny
Punkt karny wyznacza się w odległości 6 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych. 5 - Drugi punkt karny
Drugi punkt karny wyznacza się w odległości 10 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych 6 - Strefa zmian Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych
i bezpośrednio przed nimi.  W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i opuszczają pole gry podczas zmian. Strefy zmian mają, co najmniej 3 m długości i są oznaczone z każdej strony za pomocą linii prostopadłej do linii bocznej mającej 8 cm szerokości i 80 cm długości,
z czego 40 cm narysowane jest wewnątrz, a 40 cm na zewnątrz pola gry. Odległość pomiędzy bliższymi końcami stref zmian, a linią środkową wynosi, co najmniej 3 m.  Obszar pomiędzy strefami zmian, bezpośrednio przed stolikiem sędziego czasowego musi pozostać pusty. 7- Bramki Bramki muszą być umieszczone pośrodku linii bramkowych.  Składają się
z dwóch pionowych, równoodległych od narożników pola gry słupków połączonych górnymi końcami poziomą poprzeczką. Odległość (licząc od wewnątrz) pomiędzy słupkami wynosi 3 m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do powierzchni boiska wynosi 2 m. Zarówno słupki jak i poprzeczki mają tę samą grubość i szerokość - 8 cm. Siatki bramkowe, wykonane z konopi, juty lub nylonowe, są przymocowane do tylnej krawędzi słupków i poprzeczki.

-5-

Dolna część siatek powinna być zamocowana zagiętymi prętami lub podparta w inny odpowiedni sposób. Głębokość bramki mierzona jako odległość od wewnętrznej krawędzi słupków na zewnątrz pola gry wynosi, co najmniej 80 cm u góry i co najmniej 100 cm na wysokości podłoża. 8 - Względy bezpieczeństwa Bramki mogą być przenośne, ale muszą być pewnie zakotwiczone w podłożu podczas gry. 9 - Nawierzchnia pola gry Nawierzchnia musi być gładka, płaska i nieścieralna. Zaleca się stosowanie drewna lub innych sztucznych materiałów. Należy unikać stosowania nawierzchni betonowych lub podobnych. RozstrzygnięciaInternational F.A. Board Rozstrzygnięcie 1


W przypadku, gdy linie bramkowe mają długość pomiędzy 15 a 16 m, promień łuku koła pola karnego wynosi tylko 4 m. Punkt karny nie znajduje się wówczas na linii pola karnego, ale pozostaje w odległości      6 m od środka linii bramkowej pomiędzy słupkami i w równej odległości od nich. Rozstrzygnięcie 2
W odległości 5 m od łuku pola rożnego, na zewnątrz pola gry może być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii bramkowej, by zachowana została przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu. Oznaczenie to ma szerokość 8 cm. Rozstrzygnięcie 3
Ławki zawodników rezerwowych są usytuowane poza liniami bocznymi, bezpośrednio obok pola gry.

. II PIŁKA 1 - Właściwości i wymiary Piłka musi być: kulista,wykonana ze skóry lub innego dozwolonego materiału, obwodzie nie mniejszym niż 62 cm i nie większym niż 64 cm, wadze nie mniejszej niż 400 gramów i nie większej niż 440 gramów, w chwili rozpoczęcia zawodów, ciśnieniu wynoszącym 0,4 do 0,6 atmosfery (400 – 600 g/cm2) mierzonym w odniesieniu do poziomu morza 2 - Wymiana wadliwej (niezdatnej do gry) piłki Jeżeli piłka podczas trwania zawodów pęknie lub stanie się niezdatna do gry: grę należy przerwać, gra powinna być wznowiona, po wymianie uszkodzonej piłki, rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie piłka pierwotnie stała się niezdatna do gry. Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas przerwy w grze, gra winna być wznowiona w zależności od przyczyny jej przerwania (rozpoczęcie gry, rzut od bramki, rzut rożny, rzut karny lub rzut z autu).Piłka nie może być wymieniona podczas zawodów bez zezwolenia sędziego Rozstrzygnięcia International F.A. Board Rozstrzygnięcie 1


Piłki filcowe nie są dopuszczalne podczas zawodów międzynarodowych.
Rozstrzygnięcie 2
Po opuszczeniu z wysokości 2 m piłka nie powinna odbić się od powierzchni boiska niżej niż 50 cm i wyżej niż 65 cm (przy pierwszym odbiciu).W zawodach mistrzowskich dozwolone jest użycie wyłącznie takich piłek, które spełniają minimum wymagań stawianych w art.2. W zawodach mistrzowskich, rozgrywanych pod auspicjami FIFA i konfederacji zgoda na użycie piłki jest uzależniona od tego, czy piłka posiada jedno z trzech następujących oznaczeń:
- oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),
- oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),
- referencję „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie międzynarodowym).
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość