Strona główna

Regulamin rozgrywek piątek piłkarskich o ś rodkaPromocjiSportuiRekreacji amator


Pobieranie 301.57 Kb.
Strona2/3
Data19.06.2016
Rozmiar301.57 Kb.
1   2   3

-6-

III ILOŚĆ ZAWODNIKÓW 1 - Zawodnicy W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem 2 - Wymiana zawodników Wymiana zawodników może być przeprowadzona podczas każdych zawodów rozgrywanych pod auspicjami FIFA i konfederacji lub związków krajowych w oparciu o przepisy gry. Maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 7. [ … ] . Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy zmieniający innego zawodnika. Zmiana zawodników następuje w czasie przerwy w grze z zachowaniem następujących warunków: - zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,


- zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną,
- zmiana jest dokonana, gdy zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, od tego momentu staje się on zawodnikiem grającym, a zawodnik, którego zastąpił przestaje nim być,
- zmiana jest przedmiotem władzy i jurysdykcji sędziów zarówno zgłoszona sędziemu jak i nie

[ W ROZGRYWKACH OPSiR AMator NA ŁAWCE REZERWOWYCH MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ MAKSYMALNIE 10 ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH ]

3 - Naruszenia / sankcje Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści:
- gra winna być przerwana,
- zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska,
- zawodnik rezerwowy zostaje napomniany (żółta kartka),
- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry. Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany 00 – 600 zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własną strefą zmian:
- gra winna być przerwana,
- winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka),
- gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej
z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce
w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry. Rozstrzygnięcia International F.A. Board Rozstrzygnięcie 1
W chwili rozpoczęcia gry, każda drużyna musi liczyć, co najmniej pięciu zawodników.
Rozstrzygnięcie 2
Jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę należy zakończyć.

-7-

IV UBIÓR ZAWODNIKÓW 1 - Bezpieczeństwo Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika. 2 - Podstawowy ubiór (wyposażenie) Do podstawowego, obowiązkowego ubioru zawodnika należą: - sweter lub koszula,


- spodenki
- skarpety,
- ochraniacze,
- obuwie - zezwala się na używanie wyłącznie obuwia płóciennego lub treningowego
z miękkiej skóry z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału. Używanie obuwia jest obowiązkowe, [ … ]
- numery na koszulkach i spodenkach muszą być kontrastującego koloru.

[ W ROZGRYWKACH DOZWOLONE JEST TYLKO OBÓWIE O JASNEJ PODESZWIE ZAWODNCY W OBÓWIU O INNYM KOLORZE PODESZWY NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO GRY.]

3 - Ochraniacze muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry), - muszą być wykonane z odpowiedniego materiału (guma, plastik lub podobne tworzywa), - muszą zapewniać odpowiedni stopień ochrony 4 - Bramkarze mogą nosić długie spodnie, - ich ubiór musi odróżniać się kolorystycznie od ubioru innych zawodników i sędziów. Jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska, którą założy musi mieć na plecach jego własny numer 5 - Naruszenia / sankcje Za każde naruszenie przepisów tego artykułu: - winnemu zawodnikowi sędzia poleca opuszczenie pola gry w celu poprawienia Lub uzupełnienia swojego ubioru,
- zawodnik ten nie może powrócić na pole gry zanim sędzia po sprawdzeniu ubioru na to nie zezwoli,
- zawodnik może powrócić na boisko tylko podczas przerwy w grze

V SĘDZIA 1 – Władz Sędziego. Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy gry, w odniesieniu do zawodów, na które został wyznaczony, od momentu przybycia na miejsce ich rozgrywania do jego opuszczenia. 2 - Uprawnienia i obowiązki. Sędzia: - egzekwuje przestrzeganie przepisów gry,


- nie przerywa gry gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym czasie,
- sporządza sprawozdanie z zawodów, które dostarcza władzom informuje o sankcjach nałożonych na zawodników i/lub przedstawicieli drużyn oraz innych incydentach, które zaistniały przed, w trakcie lub po zawodach,
- pełni obowiązki sędziego czasowego o ile ten jest nieobecny,

-8-

- przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz, - wyciąga sankcje dyscyplinarne wobec zawodników winnych popełnienia przewinień karanych napomnieniem lub wykluczeniem,


- nie zezwala osobom nieuprawnionym wchodzenia na pole gry,
- przerywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i dopilnuje, by został zniesiony z pola gry,
- zezwala na kontynuowanie gry dopóki piłka nie będzie poza grą, jeżeli jego zdaniem zawodnik został lekko kontuzjowany,
- rozstrzyga, czy piłka przeznaczona do gry spełnia wymogi Artykułu 2. 3 - Decyzje sędziego. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczna. 4 – Drugi Sędzia Drugi sędzia jest wyznaczony do działania po przeciwnej stronie pola gry niż sędzia. Ma prawo używania gwizdka. Drugi sędzia ma obowiązek pomagać sędziemu w prowadzeniu zawodów zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Ponadto drugi sędzia: - ma władzę do przerywania gry za naruszenie przepisów gry,
- zapewnia prawidłowe przeprowadzenie zmian. [ … ] Rozstrzygnięcia International F.A. Board  Rozstrzygnięcie 1
Jeżeli sędzia i drugi sędzia jednocześnie sygnalizują naruszenie przepisów, ale istnieje między nimi rozbieżność, która drużyna powinna być ukarana, przeważa decyzja sędziego.
Rozstrzygnięcie 2
Zarówno sędzia jak i drugi sędzia mają prawo do napominania lub wykluczania zawodników, ale w przypadku rozbieżności przeważa decyzja sędziego

[ W ROZGRYWKACH OPSiR AMator SĘDZIOWIE PIERWSZY JAK I DRUGI MAJĄ TAKA SAMĄ WŁADZE W PRZYPADKU ODMIENNYCH DECYZJI KONSULTUJĄ JĄ Z SĘDZIĄ TECHNICZNYM I WSPÓLNIE PODEJMUJĄ DECYZJE ]

5 – Trzeci Sędzia Poza sędzią i drugim sędzią na nowo definiuje się oficjalną funkcję trzeciego sędziego
i sędziego czasowego. Obaj zajmują miejsce za stolikiem sędziego czasowego i są odpowiednio wyposażeni, aby wypełnić następujące obowiązki: 6 – Sędzia czasowy: [ … ]
- włącza i zatrzymuje zegar,
- kontroluje 1 - minutowe przerwy w grze, uzgadnia je z zespołem, - kontroluje karę 2 - minutową, [ KARY CZASU ] kiedy zawodnik został wykluczony i uzgadnia, który zawodnik zajmie jego miejsce na boisku,
- wskazuje początek i koniec meczu oraz przerw w grze przez użycie ostrzegawczych sygnałów,
- rejestruje ilość przerw na życzenie (1 - minutowe) i w razie potrzeby informuje sędziów,
- notuje ilość fauli akumulowanych popełnianych przez każdy zespół,
- daje sygnał dźwiękowy, gdy pięć fauli zostało popełnionych i w razie potrzeby informuje sędziów. 7 – Trzeci sędzia: [ … ] - notuje nazwiska i numery strzelców bramek,
- notuje nazwiska z numerami zawodników napomnianych i wykluczonych z gry oraz przyczyny powyższych kar,
- notuje ilość fauli akumulowanych popełnianych przez zespoły informując w razie potrzeby sędziów i zespoły

-9-

- wypełnia sprawozdanie z meczu, - dostarcza innych istotnych informacji dotyczących meczu.


W przypadku zastrzeżeń do pracy sędziego czasowego, sędzia ma prawo zwolnić go z jego funkcji i wyznaczyć zastępstwo składając w tej sprawie sprawozdanie odpowiednim władzom.
Sędzia czasowy powinien być wyposażony w odpowiedni zegar z urządzeniem rejestrującym faule akumulowane dostarczony przez federację lub klub, na którego obiekcie rozgrywane są zawody.

[ W ROZGRYWKACH OPSiR Amator FUNKCJE TRZECIEGO SĘDZIEGO JAK I SĘDZIEGO CZASOWEGO PEŁNI JEDEN SĘDZIA KTÓRY MA TAKIE SAME PRAWA W PODEJMOWANIU DECYZJI JAK INNI SĘDZIOWIE ]

VI CZAS TRWANIA GRY 1 - Części gry Czas trwania gry składa się z dwóch równych części po 20 minut. Czas ten jest kontrolowany przez sędziego czasowego, którego obowiązki określa Artykuł 5.Czas trwania każdej połowy meczu winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego. 2 - Czas dla drużyny Drużyny mają prawo do jednej 1 – minutowej przerwy podczas każdej połowy meczu
z zastosowaniem następujących zasad:- trenerzy każdej drużyny są upoważnieni do zgłaszania chęci uzyskania przerwy trwającej 1 minutę, [ … ]
- przerwa taka może być udzielona w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się o nią jest w posiadaniu piłki (np. rzut wolny, rzut rożny lub rzut z autu), - sędzia czasowy sygnalizuje pozwolenie na, przerwę, gdy piłka jest poza grą za pomocą gwizdka lub innego sygnału dźwiękowego różniącego się od używanych przez sędziów, - kiedy przerwa jest przyznana zawodnicy muszą pozostać na polu gry. Jeżeli chcą oni uzyskać instrukcje od trenera, to ich przekazanie może odbyć się przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych. Osoba udzielająca instrukcji nie może wchodzić na boisko.
- drużyna, która nie wykorzystała przysługującej 1 - minutowej przerwy w grze w pierwszej połowie jest uprawniona tylko do jednej przerwy podczas drugiej połowy meczu.

[ W ROZGRYWKACH OPSiR AMator DRUŻYNY MAJĄ PRAWO DO 1 – MINUTOWEJ PRZERWY W CAŁYM MECZU ]

3 - Przerwy między częściami gry Przerwa między pierwszą a drugą połową meczu nie może przekroczyć  15 minut [ … ]

[ W ROZGRYWKACH OPSiR AMator 5 MINUT ]

Rozstrzygnięcia International F.A. Board Rozstrzygnięcie 1
Jeżeli sędzia czasowy jest nieobecny, trener zgłasza chęć przerwy 1 - minutowej do sędziego na boisku Rozstrzygnięcie 2
Prawo do przerwy 1 - minutowej nie dotyczy dogrywki

-10-

VII ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY 1 - Ustalenie stron pola Przed rozpoczęciem gry sędzia przeprowadza losowanie poprzez podrzucenie monety.  Drużyna wygrywająca losowanie wybiera, na którą bramkę atakuje podczas pierwszej połowy meczu. Drużyna, która przegrała losowanie rozpoczyna grę. Drużyna wygrywająca losowanie rozpoczyna drugą połowę meczu. W drugiej połowie zawodów drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne 2 - Rozpoczęcie gry Rozpoczęcie gry jest sposobem zaczęcia i wznowienia gry: - przy rozpoczęciu zawodów,
- po zdobyciu bramki,
- przy rozpoczęciu drugiej połowy meczu,
- przy rozpoczęciu każdej połowy dogrywki, o ile taka jest przewidziana.
Wykonanie: - wszyscy zawodnicy zajmują miejsca na własnej połowie boiska, - zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości, co najmniej 3 metry od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze,
- piłka leży nieruchomo na punkcie środkowym pola gry,
- sędzia daje sygnał gwizdkiem,
- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta i porusza się do przodu,
- wykonawca nie może zagrać jej ponownie zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika. Po zdobyciu bramki, grę wznawia drużyna przeciwna. 3 - Naruszenia / sankcje Jeżeli zawodnik rozpoczynający grę dotknie piłkę zanim zostanie zagrana przez innego zawodnika - zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeżeli to przewinienie popełniono na polu karnym drużyny przeciwnej, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Za każde inne naruszenie przepisów gry związane z wykonaniem rozpoczęcia gry - rozpoczęcie gry należy powtórzyć 4 - Rzut sędziowski Rzut sędziowski jest sposobem wznowienia gry po chwilowej przerwie w grze, której zarządzenie sędzia uzna za konieczne z każdego powodu nie wymienionego gdziekolwiek indziej w przepisach gry w piłkę nożną. Wykonanie Sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania gry. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego rzut sędziowski należy wykonać
z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie piłka znajdowała się w chwili przerwania gry. Piłka jest w grze gdy dotyka podłoża. 5 - Naruszenia/sankcje Rzut sędziowski należy powtórzyć: - jeśli piłka została dotknięta przez zawodnika zanim dotknęła podłoża,
- jeśli piłka, po dotknięciu podłoża opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek
z zawodników

-11-

VIII PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ 1 – Piłka poza grą Piłka jest poza grą , gdy: -całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu, - gra została przerwana przez sędziego, - uderzy w sufit. 2 - Piłka w grze Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy: - odbija się od słupka bramkowego, poprzeczki i pozostanie na polu gry, - odbija się od któregoś z sędziów, gdy znajdują się oni na polu gry Rozstrzygnięcia International F.A. Board Rozstrzygnięcie 1 Kiedy mecz rozgrywany jest w hali, a piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki. Rzut z autu wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z „wyimaginowaną” linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła sufit.

IX JAK ZDOBYWA SIĘ BRAMKĘ 1 - Zdobycie bramki Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że drużyna zdobywająca bramkę nie naruszyła wcześniej w jakikolwiek sposób Przepisów gry.

X GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE 1 - Rzut wolny bezpośredni Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno


z następujących sześciu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły: - kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, - podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, - skacze na przeciwnika, - atakuje (nawet barkiem) przeciwnika, - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, - popycha przeciwnika. Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień: - przytrzymuje przeciwnika, - pluje na przeciwnika, - za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym), - rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym). Rzut wolny wykonuje się z - miejsca przewinienia. Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane. 2 - Rzut karny Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień (p. "Rzut wolny bezpośredni") zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki i zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze.
-12-

3 - Rzut wolny pośredni Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno
z następujących przewinień: - po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika, - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonywanego przez współpartnera, - dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy (za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika). Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik zdaniem sędziego: - gra w sposób niebezpieczny, - celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki), - przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk, - popełnia jakikolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej w Artykule 3 dla którego sędzia przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienia 4 - Naruszenia / sankcje [ … ] Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień: - jest winny nie sportowego zachowania, - słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie, - uporczywie narusza przepisy gry, - opóźnia wznowienie gry, - nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym, - wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego, - rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego. Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia. Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Winnemu zawodnikowi należy udzielić napomnienia zakładając, że nie popełniono innego, cięższego przewinienia.

[ W ROZGRYWKACH OPSiR AMator ZAWODNIK UKARANY ŻÓŁTĄ KARTKĄ ODSUWANY JEST OD GRY NA CZAS OD 1 DO 5 MINUT (KARA CZASU) OBOWIĄZUJĄ ROZSTRZYGNIĘCIA INTERNATIONAL F.A. BOARD JAK PRZY WYKLUCZENIU ZAWODNIKA ]

5 - Przewinienia - karne wykluczenia z gry Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień: 1) gra brutalnie, 2) pluje na przeciwnika lub inną osobę, 3) zachowuje się wybitnie nie sportowo, 4) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,

-13-

5) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), 6) pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym, 7) otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu. Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie 3 lub 4, a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca gdzie nastąpiło przewinienie. Rozstrzygnięcia International F.A. Board Rozstrzygnięcie 1 Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki. W takim przypadku: - jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład, - jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład, - jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę – mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika, - jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład o 1 zawodnika, - jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku, drugiego sędziego i może nastąpić tylko w przerwie w grze.XI RZUTY WOLNE 1 - Rodzaje rzutów wolnych Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie. Podczas wykonywania rzutów wolnych pośrednich jak i bezpośrednich piłka musi leżeć nieruchomo, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonywał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba, że została ona dotknięta przez innego zawodnika 2 - Rzut wolny bezpośredni Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika – bramka jest uznana 3 - Rzut wolny pośredni Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika. 4 ­- Miejsce wykonania rzutu wolnego - wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości, co najmniej 5 metrów od piłki zanim będzie w grze, - piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się. 5 - Naruszenia / sankcje Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagają przepisy - rzut wolny należy powtórzyć. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie (ale nie ręką), zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika - zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. Jednakże, gdy to przewinienie zostało popełnione w obrębie pola karnego - rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

- 14 -

Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej. Rozstrzygnięcia International F.A. Board Rozstrzygnięcie 1 Sygnalizacja: - rzut wolny bezpośredni - sędzia trzyma jedno ramie poziomo wskazując kierunek, w jakim rzut ma być wykonany. W przypadku, gdy przewinienie odlicza się jako akumulowane, sędzia kieruje palec wskazujący drugiej ręki ku dołowi powiadamiając w ten sposób trzeciego sędziego (lub innego sędziego przy stoliku), że dolicza faul jako akumulowany. - rzut wolny pośredni - sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc swoje ramię ponad głowę. Utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka zostanie dotknięta przez innego zawodnika lub wyjdzie z gry. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,XII FAULE AKUMULOWANE 1 - Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi. Pierwsze 5 fauli akumulowanych popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane w sprawozdaniu z meczu 2 - Wykonanie rzutów wolnych Przy pierwszych 5 faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu: - zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny, - wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki zanim zostanie ona wprowadzona do gry, - bramka może zostać zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego. Począwszy od 6 zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu: - drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego, - zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany, - bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki, - wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana. Wykonanie - zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika, - po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry, - żaden rzut wolny nie może być wykonany z odległości mniejszej niż 6 m od linii bramkowej. Jeżeli przewinienie, które zazwyczaj karane jest rzutem wolnym pośrednim zostało popełnione w polu karnym, rzut wolny wykonuje się z linii pola karnego, najbliżej miejsca przewinienia, - jeżeli zawodnik popełnia 6 faul na połowie przeciwnika lub na własnej, ale pomiędzy linią środkową, a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest z tego drugiego punktu karnego. Rzut wolny winien być wykonany według zasad opisanych w punkcie „Wykonanie rzutów wolnych”, - jeżeli zawodnik popełnia 6 faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów, a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce,
1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość