Strona główna

Regulamin siódmego rajdu ptasiarzy – 9 maja 2015 Celem Rajdu Ptasiarzy jest


Pobieranie 27.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.21 Kb.
REGULAMIN SIÓDMEGO RAJDU PTASIARZY – 9 MAJA 2015
Celem Rajdu Ptasiarzy jest:

• poznanie liczby gatunków ptaków jakie można zaobserwować w ciągu 24 godzin w najlepszym okresie do obserwacji ptaków w Polsce,

• poznanie najlepszych do obserwowania ptaków rejonów (województw) w Polsce,

popularyzacja ptasiarstwa,

• przeżycie wyjątkowej przygody z ptakami i przyjaciółmi z zespołu,

• wyłonienie i nagrodzenie zespołów, który potrafią zaobserwować najwięcej gatunków ptaków i podzielić się z innymi swoimi emocjami z rajdu.


Zasady “Rajdu Ptasiarzy” (Bird Race Poland) opracowane na podstawie materiałów znalezionych w internecie, publikacji Siblet (1999) “Proposed European Big Day Rules” (Alula 4/1999: 153) przystosowane do warunków polskich oraz zmieniane na podstawie doświadczeń z kolejnych edycji Rajdu Ptasiarzy.
1. Liczenie

a. Liczone są tylko gatunki ptaków, zgodnie z aktualną listą gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce (www.komisjafaunistyczna.pl) o statusie A, B i C.

b. Ptak musi być oznaczony wizualnie lub słuchowo. Jeśli ptak jest oznaczony jedynie do rodzaju to może być zaliczony do listy gatunkowej pod warunkiem, że żaden inny gatunek z tej grupy nie będzie zaliczony do listy, np. krzyżodziób Loxia sp., nur Gavia sp., wydrzyk Stercorarius sp.

c. Dopuszczalne jest oznaczanie ptaków ze zdjęć i nagrań głosowych zrobionych podczas rajdu, ale ptak musi być widziany lub słyszany przez co najmniej dwóch członków zespołu, z zastrzeżeniem punktu d.

d. 95% wszystkich gatunków musi być zaobserwowanych przez cały zespół. Pozostałe 5% może być zauważonych przez co najmniej dwóch członków zespołu.

e. Nie jest niezbędne, aby każdy członek zespołu obserwował tego samego osobnika danego gatunku. Jeśli w danym momencie tylko 3 osoby z zespołu zarejestrowały np. zimorodka, to czwarta osoba może później dołączyć z obserwacją zimorodka i wtedy ten gatunek będzie można uznać jako stwierdzony przez cały zespół.

f. Liczone ptaki muszą być żywe i dzikie. Ptaki w naturalny sposób kalekie mogą być również liczone. Jaja i gniazda ptaków nie mogą być wliczane do listy jako gatunki.

g. Żadne urządzenia elektroniczne nie mogą być używane do wabienia ptaków. Nagrania głosów ptaków (także zrobione podczas rajdu) mogą być używane jedynie do identyfikacji i wtedy kiedy cały zespół nie prowadzi obserwacji (np. podczas jazdy samochodem). Wabienie ptaków gwizdaniem i innymi głosami wydawanymi przez członków zespołu jest dozwolone.

h. Używanie latarek o dużym zasięgu jest zabronione. Słabe źródła światła są dozwolone jedynie gdy służą zapewnieniu bezpieczeństwa podczas raju, np. podczas chodzenia po ścieżkach w nocy.

i. Zabronione jest niepokojenie ptaków przy gniazdach i to nie tylko podczas trwania Rajdu Ptasiarzy ale we wszystkich sytuacjach.2. Czas

Liczenie ptaków musi odbywać się pomiędzy godzinami 0:00 a 24:00 w dniu rajdu –


9 maja 2015. W przypadku załamania pogody na większym obszarze kraju dzień i godzina rozpoczęcia rajdu może ulec zmianie. Informacje o ewentualnej zmianie terminu zostaną rozpowszechnione wśród zgłoszonych zespołów co najmniej na 8 godzin przed rozpoczęciem rajdu.
3. Obszar

a. Obszar, na którym przeprowadzany jest Rajd Ptasiarzy zawarty jest w granicach administracyjnych, przestrzeni powietrznej i morskich wodach terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.

b. Zespół zgłoszony do Rajdu Ptasiarzy liczy ptaki tylko w obrębie jednego, wybranego województwa.
4. Zespół i sposób prowadzenia obserwacji

a. Każdy zespół składa się z 3 do 5 osób.

b. W Rajdzie Ptasiarzy razem z zespołem mogą brać udział inne osoby (kierowca, obsługa, obserwatorzy, dziennikarze itp.). Żadna z tych osób nie może jednak brać udziału w wyszukiwaniu i oznaczaniu ptaków.

c. Do przemieszczania można wykorzystywać wszelkiego rodzaju pojazdy.

d. Wszyscy członkowie zespołu muszą przemieszczać się razem w tym samym pojeździe mechanicznym lub, jeśli jest to kilka pojazdów, np. rowery, muszą pozostawać w dystansie umożliwiającym kontakt głosowy.

e. Członkowie zespołu muszą pozostawać przez cały czas trwania rajdu razem, w dystansie umożliwiającym kontakt głosowy. Używanie urządzeń wspomagających kontakt pomiędzy członkami zespołu (telefony komórkowe, CB radio, krótkofalówki i inne) jest zabronione.

f. Każdy z członków zespołu może włączyć do listy jedynie gatunki rozpoznane przez siebie bez wątpliwości. Obowiązuje tu zasada rozsądnej współpracy pomiędzy członkami zespołu we wspólnym rozpoznawaniu gatunków.

g. Każdy z członków zespołu musi zapoznać się z zasadami Rajdu Ptasiarzy i stosować je podczas trwania rajdu.

h. Zabronione jest płoszenie ptaków oraz inne działania zmierzające do tego aby uniemożliwić zobaczenie ptaka przez inny zespół.

i. Wszystkie gatunki podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną muszą zostać zgłoszone i dopiero po zaakceptowaniu obserwacji będą dopisywane do listy gatunków stwierdzonych przez zespół.

j. Gatunki trudne w identyfikacji nie podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną powinny być zaliczane przez zespół ze szczególną ostrożnością i zaobserwowaniem kompletu cech diagnostycznych. Wskazane jest udokumentowanie ptaka na zdjęciu lub nagranie głosu ptaka. Dotyczy to przed wszystkim gatunków spoza listy 100 gatunków najczęściej stwierdzanych podczas dotychczasowych rajdów, zaznaczonych na formularzu wyników rajdu.

k. Członkowie zespołu i osoby towarzyszące muszą przestrzegać obowiązującego prawa ogólnego (np. ograniczeń prędkości, zakazów poruszania się na niektórych obszarach itp).

l. Każdy z członków zespołu oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania etyki ptasiarskiej przez cały czas trwania rajdu i nie tylko.

m. Członkiem zespołu może być osoba pełnoletnia, która uczestniczy w Rajdzie Ptasiarzy na własną odpowiedzialność. Dopuszczony jest udział w zespole jednej osoby nieletniej, która pozostaje w czasie rajdu pod opieką kapitana zespołu, za zgodą opiekunów prawnych osoby nieletniej.
5. Informacje zewnętrzne

a. Podczas rajdu członkowie zespołu są zobowiązani do unikania otrzymywania informacji o występowaniu ptaków ze źródeł zewnętrznych. Należy także unikać kontaktów pomiędzy zespołami podczas trwania rajdu. Kontakty osobiste oraz przy użyciu urządzeń elektronicznych z osobami spoza zespołu, a mogące mieć wpływ na stwierdzenia ptaków są zabronione. Podczas rajdu zabronione jest także przekazywanie pomiędzy zespołami jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na wyniki. Udowodnione stwierdzenie złamania tej zasady skutkuje wykluczeniem zespołu z rywalizacji.

b. Ogólne informacje o występowaniu ptaków w danym miejscu (tablice informacyjne, ulotki, zeszyty wizyt itp.) mogą być wykorzystywane, pod warunkiem, że nie były przygotowane specjalnie w celu wspierania uczestników rajdu.

c. Wszystkie informacje o występowaniu ptaków zebrane przez zespół w dniach poprzedzających termin Rajdu Ptasiarzy mogą być wykorzystywane podczas rajdu.


6. Terminy i sprawozdania

Zgłaszanie zespołów odbywa się do 3 maja do godziny 12:00. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres rajd@edredon.com.pl

W pliku zgłoszenia należy umieścić następujące dane:

• nazwę zespołu (nie dłuższą niż 5 wyrazów i 40 znaków)

• województwo w którym będzie prowadzony rajd oraz najważniejsze punkty z planowanej trasy rajdu

• dane kapitana zespołu – telefon komórkowy, e-mail, adres kontaktowy

• nazwiska i imiona pozostałych członków zespołu i osób towarzyszących oraz inne dane na specjalnym formularzu.
Kapitan zespołu zobowiązany jest do przekazania wyników z rajdu:


 • korzystając z indywidualnego kodu, musi wprowadzić do formularza znajdującego się na stronie: www.rajdptasiarzy.com.pl pełną listę gatunków zaobserwowanych podczas Rajdu Ptasiarzy. Dane należy przesłać do 24 godzin po zakończeniu rajdu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zespół zostaje zdyskwalifikowany.

 • w postaci dokumentacji stwierdzenia gatunków spoza listy 100 najczęściej stwierdzanych gatunków. Pliki ze zdjęciami umożliwiającymi rozpoznanie gatunku, po obróbce i kadrowaniu w formacie jpg (maksymalnie dłuższy bok 1200 pikseli) wraz z EXIF. Pliki z nagraniami głosów ptaka w formacie mp3, nie dłuższy niż 1 minuta każdy. Pliki muszą być opisane w formacie nazwa_zespołu_gatunek.jpg lub nazwa_zespołu_gatunek.mp3. Pliki należy przesyłać na adres rajd@edredon.com.pl

Dodatkowo członkowie zespołów mogą dostarczyć:

• po 3-5 zdjęć (taka sama ilość zdjęć ile osób liczył zespół) w formacie jpg (maksymalnie dłuższy bok 1200 pikseli) wraz z EXIF zrobionych podczas rajdu oraz nazwisko autora – 48 godzin po zakończeniu rajdu, w ramach konkursów fotograficznych na najciekawsze zdjęcie uczestników rajdu i najciekawsze zdjęcie ptaków.

• relację z przeznaczeniem do opublikowania w Ptakach Polski (tekst + zdjęcia) przygotowaną w formacie pdf – do 10 dni po zakończeniu rajdu.7. Organizatorzy Rajdu, Patronat medialny, Komisja Rajdu

 • Organizatorami Rajdu Ptasiarzy są: Jacek Betleja – właściciel sklepu ze sprzętem dla ptasiarzy www.edredon.com.pl oraz Dariusz Świtała – właściciel firmy LARK Dariusz Świtała.

 • Patronat medialny nad Rajdem Ptasiarzy zapewniają: wieloletni patron – redakcja czasopisma „Ptaki Polski” oraz inne podmioty, których nazwy i loga znajdują się na oficjalnej stronie Rajdu Ptasiarzy: www.rajdptasiarzy.com.pl

 • Redakcja ogłasza wyniki w kategoriach: najciekawsza relacja i najciekawsze zdjęcia zrobione podczas Rajdu Ptasiarzy.

 • Nadzór nad przygotowaniem oficjalnych wyników Rajdu Ptasiarzy sprawują Organizatorzy oraz powoływana doraźnie Komisja Rajdu posiadająca zdolność weryfikacji wyników nadesłanych przez zespoły. Członkowie Komisji nie biorą udziału w Rajdzie Ptasiarzy.

 • Organizatorzy ogłaszają wyniki w kategoriach rajdowych:

 1. zespół, który zaobserwował najwięcej gatunków

 2. region w którym zaobserwowano najwięcej gatunków

 3. innych kategoriach tworzonych na podstawie wyników nadesłanych przez zespoły, np.: siewki max, kaczki max, mewy max i inne w zależności od otrzymanych wyników

 • Organizatorzy Rajdu przy wsparciu Komisji Rajdu rozpatrują wnioski i zażalenia zespołów.

 • Komisja Rajdu może zadecydować o wykreśleniu z formularza danego zespołu gatunków, co do których ma wątpliwości o prawidłowości ich oznaczenia, jeśli zespół nie wykaże się odpowiednią dokumentacją. Dotyczy to gatunków nie podlegających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną.

 • Organizatorzy decydują o wszystkich dodatkowych elementach związanych z rajdem: nagrodach, gadżetach, kwestach, darowiznach i innych.


Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Ptasiarzy!


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość