Strona główna

Regulamin studenckich praktyk zawodowych


Pobieranie 26.56 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.56 Kb.
Załącznik

do Zarządzenia Rektora

nr R-0201-18/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku

REGULAMIN

STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH


§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

 2. Praktyka – studencka praktyka zawodowa,

 3. organizator praktyki – instytucja przyjmująca studenta w celu odbycia praktyki.

§ 2


Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:

 1. poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

 2. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,

 3. pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,

 4. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,

a także - w miarę możliwości:

 1. poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich, itp.,

 2. poszerzenie znajomości języków obcych.

§ 3


 1. Praktyki zawodowe są integralną częścią programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej.

 2. Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku w Uczelni.

 3. Termin realizacji oraz czas trwania praktyki zawodowej w tym liczbę przyznanych punktów ECTS za jej zaliczenie określają kierunkowe plany studiów, zatwierdzone przez rady wydziałów.

§ 4


 1. Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych w §2.

 2. Student może skorzystać z oferty praktyk studenckich, przedstawionej w elektronicznej bazie danych, utworzonej przez działające w Uczelni Akademickie Centrum Kariery. Baza dostępna jest na stronie internetowej UEK pod adresem www.kariery.uek.krakow.pl.

§ 5

 1. Merytoryczny nadzór ze strony Uczelni nad odbywanymi przez studentów praktykami sprawują opiekunowie praktyk, którymi są nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez kierownika katedry do sprawowania opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi.

 2. Kierownicy katedr wyznaczają opiekunów praktyk studenckich na dany rok akademicki i przekazują na piśmie stosowną informację do właściwego dziekanatu, w terminie do 30 listopada każdego roku.

 3. Kierownik dziekanatu dokonuje zestawienia nazwisk opiekunów praktyk we wszystkich katedrach na wydziale i przekazuje informację do właściwego dziekana oraz do Działu Nauczania. Dziekan może zmniejszyć lub zwiększyć ilość opiekunów w Katedrze.

 4. Do obowiązków opiekuna praktyki należy:

 1. akceptacja wybranego przez studenta podmiotu gospodarczego lub instytucji jako miejsca praktyki,

 2. zatwierdzenie programu praktyki, uzgodnionego pomiędzy stronami umowy
  o organizację praktyki studenckiej,

 3. rozliczenie studenta z realizacji programu praktyki,

 4. dokonanie odpowiedniego wpisu do indeksu – po dostarczeniu przez studenta stosownego raportu z przebiegu praktyki.

 1. Za sprawowanie opieki nad praktykami pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, określone odrębnym zarządzeniem rektora, z zastrzeżeniem ust.6.

 2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w ust.5, jest złożenie
  po zakończeniu roku akademickiego imiennej listy studentów, nad którymi pracownik sprawował opiekę, podpisanej przez pracownika i kierownika katedry oraz potwierdzonej przez właściwy dziekanat.

 3. W Katedrze, w której jest powyżej 100 studentów odbywających praktykę może być wyznaczony więcej niż jeden opiekun praktyk.

§ 6


 1. Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem.

 2. Wzór umowy o odbycie praktyki określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. W przypadku gdy - z uwagi na wymagania organizatora praktyki - do podpisu przedstawiona jest umowa niesporządzona według wzoru, o którym mowa w ust.2, a jej treść zasadniczo odbiega od treści przedstawionej w załączniku, konieczne jest uzyskanie opinii radcy prawnego Uczelni, z zastrzeżeniem ust.4.

 4. Opiekun praktyki uwzględnienia dwustronną umowę zawartą pomiędzy Organizatorem praktyki a studentem lub umowę trójstronną pod warunkiem, iż praktyka odpowiada charakterowi studiów oraz spełnia (według opiekuna praktyk) cele, o których mowa w § 2. W takim przypadku nie jest wymagana opinia radcy prawnego.

 5. Po ostatecznym ustaleniu treści umowy, student przedstawia ją do podpisu osobom reprezentującym organizatora praktyki, składa swój podpis, po czym przedkłada umowę do podpisu przez Uczelnię. Do podpisania umowy o praktykę w imieniu Uczelni upoważniony jest kierownik katedry.

 6. Po podpisaniu umowy ze strony Uczelni, jeden jej egzemplarz przechowywany jest
  w katedrze, która zobowiązana jest do prowadzenia rejestru umów o praktykę. Drugi egzemplarz zachowuje student. Trzeci, za pośrednictwem studenta, przekazywany jest organizatorowi praktyki.

 7. Rejestr, o którym mowa w ust.5, zawiera co najmniej:

  1. nr pozycji w rejestrze,

  2. sygnaturę składającą się z oznaczenia „P”, oznaczenia roku akademickiego
   i kolejnego numeru umowy w danym roku akademickim (np. P-2012/2013-3 – oznacza trzecią umowę o praktykę zawartą w roku akademickim 2012/2013),

  3. datę zawarcia umowy,

  4. imię i nazwisko studenta, numer albumu, rok i kierunek studiów,

  5. wskazanie organizatora praktyki,

  6. rubrykę przewidzianą na adnotacje o ewentualnych aneksach (w rubryce tej należy wykazywać numery podpisanych aneksów oraz zakres wprowadzonych do umowy zmian),

  7. rubrykę przewidzianą na ewentualne uwagi, przy czym w przypadku wpisu uwagi opatrzona musi być ona datą.

 8. Okres przechowywania umów i aneksów w katedrach, a następnie sposób ich archiwizowania, określa obowiązująca w Uczelni instrukcja kancelaryjna.

§ 7


 1. Student zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem,
  a ponadto do:

 1. przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,

 2. przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,

 3. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

 4. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

 1. Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać się na odbywanie praktyk jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

§ 8


 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta raportu opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2
  do niniejszego regulaminu. Dopuszczalne jest zaliczenie praktyki na podstawie pisemnego raportu nie sporządzonego na wzorze, pod warunkiem, iż praktyka odpowiadała charakterowi studiów oraz zostały zrealizowane cele, o których mowa w § 2.

 2. Raport powinien być potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktykę ze strony organizatora praktyki.

§ 9


 1. Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta. Rozumie się przez nią zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, np. cywilnoprawnej, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem, o którym mowa w § 4 ust.1. W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki, student składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Decyzję w sprawie zaliczenia lub niezaliczenia praktyki podejmuje opiekun praktyk studenckich w danej katedrze.

 2. Od decyzji, o której mowa w ust.1 przysługuje odwołanie do dziekana.

§ 10


 1. Uczelnia nie zwraca Studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

 2. W związku z ust.1 studentowi odbywającemu praktyki nie przysługują żadne roszczenia finansowe w stosunku do Uczelni.

 3. Praca studenta odbywającego praktyki na rzecz organizatora praktyki ma charakter nieodpłatny, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy organizatorem praktyki a studentem, bez pośrednictwa Uczelni.

 5. Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokument potwierdzający ubezpieczenie jest załącznikiem do umowy o praktykę.

§11


Uczelnia ma prawo zakończyć odbywanie praktyk przez studenta przed terminem, np. w przypadku:

 1. naruszenia przez studenta dyscypliny pracy lub porządku pracy przyjętego u organizatora praktyki,

 2. nie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.

§ 12


Praktyki rozpoczęte lub zorganizowane przed datą wejścia w życie niniejszych Zasad odbywania praktyk odbywają się i są zaliczane według zasad dotychczasowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość