Regulamin ubiegania się o udział w Programie akropol stypendiów licealnych efc I warunki rekrutacji Ubiegający się o udział w Programie akropol muszą spełniać następujące kryteria w I fazie rekrutacjiPobieranie 19.18 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar19.18 Kb.
Program AKROPOL stypendiów licealnych Edukacyjnej Fundacji Czerneckich EFC ma na celu wspomożenie w dalszym rozwoju edukacyjnym uzdolnionej młodzieży wiejskiej w trudnej sytuacji materialnej.

Fundator Edukacyjnej Fundacji Czerneckich daje gwarancję finansową, iż wszyscy Uczestnicy Programu AKROPOL (o których mowa poniżej) będą otrzymywać stypendium przez cały okres nauki w liceum pod warunkiem, że ich wyniki w nauce będą bardzo dobre i pod warunkiem przestrzegania zasad Regulaminu.Co roku Edukacyjna Fundacja Czerneckich EFC wyłania 100 gimnazjalistów na terenie całego kraju do Programu AKROPOL. Nie łatwo jest otrzymać nasze Stypendium i nie każdy kto złoży do 14 lutego formularz w naszej Fundacji stanie się Stypendystą EFC. Warto jednak spróbować: wysłać Formularz zgłoszeniowy on-line i wysłać nam pocztą podpisany poniższy Regulamin gdyż stypendia EFC to nie tylko gwarancja utrzymania i wyżywienia w okresie nauki w liceum. To również możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach Fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, a przede wszystkim możliwość aplikowania do wzięcia udziału w Programie PARTENON stypendiów uniwersyteckich EFC.
Regulamin ubiegania się o udział w Programie AKROPOL stypendiów licealnych EFC

I Warunki rekrutacji

Ubiegający się o udział w Programie AKROPOL muszą spełniać następujące kryteria w I fazie rekrutacji:

 1. są zameldowani na terenach wiejskich przez okres minimum pół roku przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego do Programu (z wyłączeniem młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych);

 2. żyją poniżej minimum socjalnego ogłaszanego co roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie (wskaźnik dostępny na stronie www.ipiss.com.pl);

 3. uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,0;

 4. złożyli w Fundacji: (i) on-line w pełni wypełniony Formularz oraz (ii) przesłali do Fundacji pocztą tradycyjną niniejszy Regulamin podpisany przez osobę aplikującą oraz jej opiekuna prawnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego roku, w którym kończą naukę w gimnazjum, do Regulaminu dołączając (i) informację o dochodach, o której mowa w pkt 2 powyżej oraz (ii) opinię wychowawcy osoby aplikującej potwierdzającą średnią ocen w I semestrze roku szkolnego oraz opisującą predyspozycje tej osoby do udziału w Programie zgodnie ze wzorem, (iii) opinię innego nauczyciela gimnazjum o kandydacie na stypendystę, jak też autoprezentacją wykonaną przez osobę aplikującą na stypendium zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Fundację;

 5. w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym kończą gimnazjum, ich imię i nazwisko pojawi się na liście rekrutacyjnej na stronie www Fundacji.

Ubiegający się o udział w Programie muszą spełniać następujące kryteria w II fazie rekrutacji:

 1. odbyli rozmowę z Opiekunem EFC pomiędzy 28 lutego a datą ogłoszenia wyników rekrutacyjnych w liceach;

 2. wyrazili zgodę na udostępnienie Opiekunowi EFC wyników punktowych rekrutacji do liceum;

 3. zostali przyjęci do liceum wskazanego przez Fundację;

 4. w terminie 3 dni od daty zakończenia rekrutacji przez wskazane przez EFC liceum, ich imię i nazwisko pojawi się na liście rekrutacyjnej na stronie www Fundacji. Edukacyjna Fundacja Czerneckich zastrzega sobie prawo wyboru stypendystów Programu AKROPOL spośród osób, które otrzymają najlepsze wyniki podczas rekrutacji do wskazanego liceum spośród osób aplikujących o stypendium EFC.

Osoby, które pozytywnie przejdą I i II fazę rekrutacji, chcące wziąć udział w Programie, zobowiązane są wraz ze swoimi opiekunami prawnymi podpisać z Fundacją indywidualną Umowę w sprawie warunków realizacji Programu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia II fazy rekrutacji. Od momentu podpisania Umowy osoby te stają się Uczestnikami Programu AKROPOL.

II Uczestnicy Programu AKROPOL otrzymują:

 1. stypendium wypłacane przez Fundację przez okres trzech lat nauki w liceum w miesiącach wrzesień-czerwiec;

 2. zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację;

 3. pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych proponowanych przez liceum;

 4. pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie;

 5. pokrycie kosztów wypożyczenia niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych;

 6. pokrycie kosztów dodatkowych indywidualnie określanych z każdym Uczestnikiem Programu AKROPOL w Umowie;

 7. możliwość uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich Fundacji w zakresie określonym w Umowie;

 8. możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Programie PARTENON Stypendiów Uniwersyteckich EFC na etapie III klasy liceum.


III Uczestnicy Programu AKROPOL zobowiązani są:

 1. dołożyć najlepszych starań aby kontynuować naukę w liceum na tym samym, wysokim poziomie;

 2. przestrzegać niniejszego Regulaminu, Umowy, statutu i regulaminu liceum oraz regulaminu bursy;

 3. uczestniczyć w organizowanych przez Fundację i liceum warsztatach edukacyjnych z zakresu autoprezentacji, liderstwa, kontaktów społecznych, budowy kariery i innych;

 4. angażować się społecznie na zasadach wolontariatu w akcje charytatywne organizowane przez Fundację i liceum;

 5. uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych i innych wydarzeniach animowanych przez Fundację;

 6. pomagać innym Uczestnikom Programu AKROPOL w szybszej adaptacji w nowym środowisku liceum i bursy;

 7. aktywnie wspierać Fundację w nagłaśnianiu jej działań w sposób szczegółowo uzgodniony z Fundacją (np. aktywność na stronie www Fundacji, portalach społeczności uczniowskiej).


IV Uczestnicy Programu AKROPOL i ich opiekunowie prawni zobowiązani są do:

 1. przedstawienia prawdziwych informacji w Formularzu oraz do załączenia do wysyłanego Regulaminu dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymogu minimum socjalnego, które to informacje i dokumenty Fundacja zobowiązuje się zachować w poufności;

 2. w okresie 2 lat licząc od podpisania Umowy, przedstawiania corocznej informacji o dochodach wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymogu minimum socjalnego, które to informacje i dokumenty Fundacja zobowiązuje się zachować w poufności, z tym że w przypadku istotnej poprawy warunków finansowych Fundacja i opiekunowie prawni Uczestnika Programu ustalą nowe warunki Umowy;

 3. informowania Fundacji o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg okresu stypendialnego Uczestnika Programu;

 4. współpracy z Fundacją, liceum i bursą w celu ułatwienia Uczestnikowi Programu maksymalnego korzystania z Programu AKROPOL i szybkiej adaptacji w środowisku liceum i bursy.

V Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygający głos ma Fundacja.

 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z momentem podpisania ich przez Zarząd Fundacji. Uczestnicy Programu informowani są o zmianach Regulaminu AKROPOL na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu i zobowiązujemy się przestrzegać zobowiązań w przypadku zostania Uczestnikiem Programu.

Podpis: ________________________________

Czytelnie imię i nazwisko osoby aplikującej: ________________________________

Podpis: ________________________________Czytelnie imię i nazwisko opiekuna prawnego: ________________________________
: userfiles -> file -> Komunikaty
Komunikaty -> Nathan Meyer elf belgrade, Serbia
Komunikaty -> Seminarium kontaktowe edukacji szkolnej – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Komunikaty -> 69. drużynowe mistrzostwa polski w szachach ekstraliga – I sesja wrocłAW, 23-26. 05. 2013 organizator
Komunikaty -> I. organizator
Komunikaty -> Regulamin Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego Organizator
Komunikaty -> Wychowawca: Mirosława Misiak-Ziębińska
Komunikaty -> Listopada 2011 pl. Sejmu Śląskiego 1 Katowice 17 listopada Sala Rady Wydziału Filologicznego im prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka
Komunikaty -> Ambasada Amerykańska zaprasza nauczycieli I edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu w usa poświęconym edukacji nt. Holokaustu
Komunikaty -> Komunikat organizacyjny
Komunikaty -> We współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2016”
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy