Regulamin uczestnictwa w programie międzylaboratoryjnych badań biegłOŚci laboratoriów badających ryby I produkty rybne na obecnośĆ anisakis spp. W 2015 rokuPobieranie 32.65 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar32.65 Kb.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW BADAJĄCYCH RYBY I PRODUKTY RYBNE NA OBECNOŚĆ ANISAKIS SPP. W 2015 ROKU

§ 1. Cel programu


 1. Celem programu międzylaboratoryjnych badań biegłości laboratoriów badających ryby i produkty rybne jest stworzenie możliwości potwierdzenia kompetencji laboratoriów wykonujących badania urzędowe.

 2. Program jest organizowany i realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i pozwala wiarygodnie określić kompetencje laboratoriów do wykonywania badań.

§ 2. Organizator programu


 1. Organizatorem programu jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. anisakiozy, zlokalizowane w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy,

 2. NIP 716-00-10-761,

 3. KRS 0000118357

Koordynator badań PT – prof.dr hab. Tomasz Cencek – tel.81 889 33 39,e-mail:tcencek@piwet.pulawy.pl

Osoby ds. kontaktów z uczestnikami programu: dr Mirosław Różycki, lek. wet. Ewa Chmurzyńska, lek. wet. Ewa Bilska – Zając.

81 889 – 33 – 14 / mrozycki@piwet.pulawy.pl

lub 81 889 – 33 – 13 / ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl , ewa.bilska@piwet.pulawy.pl
 1. Dane teleadresowe Organizatora:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Al. Partyzantów 57

24-100 PuławyNr telefonu/: 81 889 33 14/81 886 25 95

§ 3. Adresaci programu


 1. Program badań adresowany jest do laboratoriów urzędowych wykonujących badanie mięsa w kierunku anisakis.§ 4. Uczestnictwo w programie


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w programie następuje poprzez przekazanie listy laboratoriów z danego województwa przez wyznaczonych wojewódzkich koordynatorów. Lista ta z pełnymi danymi identyfikującymi laboratorium ( w tym o ile możliwe z weterynaryjnym numerem zakładu np.: adres i numer IW) jest przesyłana jest na adres ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl a kopię na adres mrozycki@piwet.pulawy.plw arkuszu Excel. Termin rozpoczęcia badań w poszczególnych województwach jest uzgadniany z ZHW.

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator nadaje laboratorium poufny indywidualny kod i hasło identyfikacyjne. Pod tym kodem będą prezentowane wyniki badań.


§ 5. Zakres oznaczeń oferowanych w roku 2015 1. Oznaczenia ilościowe: oznaczanie liczby larw Anisakis spp. w rybach

.
§ 6. Harmonogram badań
W roku 2015 przeprowadzone będą badania biegłości wg poniższego harmonogramu:


Lp.

Etap

Terminarz badań biegłości

1.

Nadsyłanie zgłoszeń

do 15.03.2015

2.

Wysyłanie próbek do wojewódzkich koordynatorów

Po uzgodnieniu terminu wysyłki próbek

3.

Dostarczenie próbek do Uczestnika

W sposób uzgodniony z wojewódzkim koordynatorem

4.

Rozpoczęcie badań przez Uczestnika

Oznaczenia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora

5.

Termin nadsyłania wyników

W ciągu 8 dniu od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora

6.

Termin wysłania Sprawozdania z badań

10 tygodni od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora


§ 7. Dostarczenie próbek do badań


 1. Transport próbek odbywa się w sposób uzgodniony z wojewódzkim koordynatorem.

 2. W trakcie transportu próbki przechowywane są w warunkach zapobiegających uszkodzeniu larw. Anisakis spp..


§ 8. Zawartość przesyłki


 1. W skład przesyłki wysyłanej do wojewódzkiego koordynatora wchodzą:

 • Pismo przewodnie do wojewódzkiego koordynatora

 • Lista laboratoriów z nadanymi kodami i hasłami oraz adres interaktywnej strony do przesyłania wyników.

 • Pojemniki z próbkami do badań. „PRÓBKA ...

 • Wkłady chłodzące (jeśli to konieczne)

 1. Ewentualne uszkodzenie pojemnika z próbkami do badań lub brak któregoś z elementów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu należy niezwłocznie zgłosić koordynatorowi..


§ 9. Wykonanie badań


 1. Przed przystąpieniem do badań Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Programie dostępnym na stronie internetowej: www.piwet.pulawy.pl w zakładce Badania Biegłości, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych oraz metodyką wykonania badania. Metodyka wykonania badania oraz szczegółowa instrukcja przesyłania wyników dostępne są dla Uczestników po zalogowaniu się na stronę: www.piwet.pulawy.pl/pt_anisakis 2015

 2. Badanie należy wykonać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora.§ 10. Przekazanie wyników Organizatorowi


 1. Do przekazania wyników służy strona internetowa http://www.piwet.pulawy.pl/pt_anisakis2015 , na której po zalogowaniu się i wypełnieniu wszystkich pól należy zapisać wyniki

 2. . Wyniki wysłane do Organizatora po uzgodnionym terminie nie będą uwzględniane w Sprawozdaniu z badań.


§ 11. Opracowanie wyników


 1. Opracowanie wyników stanowi porównanie wyników uzyskanych przez Uczestnika z wartością przypisaną.

 2. Wykonawca badań ma dostęp do oceny jakościowej bezpośrednio po wykonaniu badania. Formularz wyniku należy wydrukować i przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 3. Wojewódzki koordynator badań w terminie wskazanym w § 6 otrzyma w formie elektronicznej Sprawozdanie z badań.

 4. Informacje o przeprowadzonych badaniach i uzyskanych wynikach zostaną przekazane do Głównego Lekarza Weterynarii oraz Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 5. Wojewódzki koordynator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o ewentualnych wykrytych niezgodnościach i błędach występujących w Sprawozdaniu mających wpływ na ocenę wyników. Powiadomienie takie należy przesłać na adres e-mail Organizatora podany w § 2 pkt. 3.

 6. Po otrzymaniu informacji o dostrzeżonych błędach Organizator niezwłocznie dokona korekty w Sprawozdaniu, jeśli wynikają one z przyczyn Organizatora. Nowa wersja Sprawozdania wraz z wyjaśnieniami odnośnie przyczyn korekty, przesłana zostanie do wojewódzkich koordynatorów.

 1. Wojewódzki koordynator badań biegłości zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi informacji o przyczynach wyników niezgodnych uzyskanych przez Uczestników oraz zaplanowanych działaniach korygujących (w terminie do 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badań), a następnie o ich realizacji (w terminie do 14 dni od zrealizowania działań korygujących). Informacje te należy przesłać na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 pkt. 3.§ 12. Reklamacje


 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 pkt. 3, w której zawarte zostaną zastrzeżenia i uwagi w stosunku do sposobu przeprowadzenia „Międzylaboratoryjnych badań biegłości laboratoriów badających ryby i produkty rybne na obecnośćAnisakis spp..w tym do oceny wyników otrzymanych przez Uczestnika.

 2. Termin złożenia reklamacji upływa z 14 dniem od otrzymania Sprawozdania z badań przez wojewódzkiego koordynatora.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu miesiąca od otrzymania, a jej wynik prześle Uczestnikowi.

 4. W przypadku nie zaakceptowania wyniku reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora PIWet – PIB.§ 13. Koszt uczestnictwa w badaniach


 1. Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości jest bezpłatne (dla urzędowych laboratoriów). Odpłatność za udział w badaniach PT dla laboratoriów prywatnych wynosi 800 PLN

 2. W ramach sterowania, jakością laboratorium może wykonać badania zestawów dodatkowych. Koszt przygotowania, transportu i analizy wyników dla zestawu dodatkowego wynosi 800 PLN.§ 14. Rezygnacja z uczestnictwa w badaniach


 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z badań biegłości, która jest możliwa tylko w przypadku likwidacji laboratorium, wojewódzki koordynator powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi w terminie do 7 dni przed dniem wysłania próbek wysyłając e-mail z tytułem „Rezygnacja z badań biegłości” na adres podany w § 2 pkt. 3.
MIĘDZYLABORATORYJNE BADANIA BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW BADAJĄCYCH RYBY I PRODUKTY RYBNE NA OBECNOŚĆ ANISAKIS SPP.. W ROKU 2015.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Krajowe Laboratorium Referencyjne Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych


/


: ssl
ssl -> Uchwała Nr xxxii/1006/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2001 roku
ssl -> Uchwała nr 74/728/99 zarządu miasta gdańska z dnia 12. 99r
ssl -> Wykaz członków oddziału bialskopodlaskiego aktualizacja 16. 05. 2013 r
ssl -> to tylko przejazd do Orszy I nocleg. Wśród uczestników podróży byli m in.: płk Zenon Zgoła – sekretarz zg sslw rp, ppłk Benedykt Siemaszko – prezes Krakowskiego Oddziału sslw rp, ppłk Jan Ptasiński – prezes Lubelskiego Oddziału sslw
ssl -> Lp nazwisko i imię Lp nazwisko imię
ssl -> Uchwa�a Nr lxii/867/98 Rady Miasta Gda�ska z dnia 17 czerwca 1998 r w sprawie powo�ania komisji konkursowych dla wyboru dyrektor�w szk� prowadzonych przez Miasto Gda�sk. Na podstawie art. 18, ust
ssl -> Werner Ryszard Kirchner (1918-2008)
ssl -> Zarządzenie Nr 28/02 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2002r
ssl -> Kleczkowski urodził się 8 kwietnia 1917roku w Dębowie Rodzice: Stanisław Kleczkowski I Rozalia Kleczkowska z domu Szulkowska. Od roku 1919 zamieszkuje w domu rodzinnym w Kleczkowie
ssl -> Uchwała Nr xvii/549/99
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy