Strona główna

Regulamin


Pobieranie 19.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.84 Kb.

Regulamin


V BIALSKIEGO TURNIEJU JĘZYKA POLSKIEGO


 1. Organizator
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: Alina Krawczyk, Katarzyna Dawidowicz, Krystyna Michałowska-Zys.


2. Cele turnieju

 • integracja środowiska lokalnego,

 • rozwijanie zainteresowań poprawną polszczyzną,

 • doskonalenie umiejętności językowych młodego i dojrzałego pokolenia,

 • aktywizowanie szlachetnej rywalizacji,

 • poszukiwanie sposobu na dobrą zabawę.


3. Adresaci konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy Biała Rawska poza absolwentami polonistyki i pracownikami naukowymi w tej dziedzinie. Do udziału w turnieju zapraszamy także osoby zatrudnione na terenie gminy Biała Rawska nie będące jej mieszkańcami.


Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy pierwszych miejsc w poprzednich edycjach.
4. Forma turnieju

Turniej polega na rozwiązaniu testu składającego się z około 20 zadań. Zadania dotyczą zagadnień ortograficznych, interpunkcyjnych oraz błędów gramatycznych takich jak: błędy fleksyjne (w odmianie), składniowe (w budowie zdania), leksykalne (niepoprawne użycie wyrazu w konkretnym tekście lub niewłaściwa konstrukcja związku frazeologicznego), stylistyczne (niedostosowanie użytego środka językowego do całości wypowiedzi) i logiczne (językowe odbicie błędów myślenia).5. Zakres materiału

Uczestnicy powinni wykazać się: • zasady użycia wybranych samogłosek i spółgłosek

 • wielkie i małe litery

 • pisownia łączna lub rozdzielna

 • pisownia skrótów i skrótowców

 • użycie łącznika i dzielenie wyrazów

 • przyswojona pisownia wyrazów zapożyczonych

 • zasad interpunkcji

 • podstawowymi umiejętnościami z zakresu składni, frazeologii i fleksji.


6. Zasady uczestnictwa

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swego udziału do 10 października 2015 r. jedną z poniższych możliwości:

   • drogą e-mailową: turniejbialszczan@wp.pl (za pośrednictwem karty zgłoszenia lub bezpośrednią informacją),

   • telefonicznie 46 8159546 (sekretariat szkoły) lub 603 087 532, 502 281 512 (organizatorzy).

 • organizatorki będą prowadziły bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadają osobie wyrażającej chęć udziału w turnieju numer identyfikacyjny i przekazują tę informację e-mailem lub bezpośrednio przed turniejem.


7. Przebieg turnieju

 1. Konkurs odbędzie się 16 października 2015 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

 2. Turniej polega na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zawierających trudności ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne. Każde zadanie poprzedzone będzie dokładnym poleceniem.

 3. Na napisanie testu uczestnicy mają 90 minut.

 4. Prace uczestników konkursu zostaną zakodowane.

 5. Podczas pisania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych i słowników.

 6. Przy wypełnianiu testu nie wolno stosować wersalików, a więc dokonywać zapisów wielkimi, drukowanymi literami.

 7. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter.

 8. Jeśli na podstawie napisanego przez uczestników testu nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac z tą samą liczbą punktów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. W ten sposób wyłonieni zostaną finaliści, którzy otrzymają najwięcej punktów.

 9. Test turniejowy zostanie sprawdzony w ciągu 7 dni.

 10. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 października 2015 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie turnieju: www.turniejbialszczan.cba.pl. Uczestnik znajdzie tam swój kod nadany mu podczas konkursu, a przy kodzie – liczbę uzyskanych punktów. Uczestnicy otrzymają wynik swojej pracy także drogą e-mail lub telefonicznie. Do publicznej wiadomości zostaną podane jedynie nazwiska pięciu uczestników, (oczywiście za ich zgodą) którzy uzyskają najlepsze wyniki.

 11. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.

 12. Zadania testowe opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „Słowniku ortograficznym PWN”, Warszawa 2008.


8. Nagrody

Zwycięzca otrzymuje tytuł BIALSKIEGO MISTRZA KULTURY JĘZYKA, statuetkę, i nagrodę ufundowaną przez Partnerów turnieju.

Dwie kolejne osoby, które zdobędą największą ilość punktów uzyskują tytuły PIERWSZEGO BIALSKIEGO WICEMISTRZA KULTURY JĘZYKA i DRUGIEGO BIALSKIEGO WICEMISTRZA KULTURY JĘZYKA i otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów turnieju.

Przewidujemy także upominki-niespodzianki w innych kategoriach. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.


9. Komisja konkursowa

Poprawność wykonania zadań testowych oceniać będzie komisja składająca się z nauczycieli polonistów miejscowych szkół. Komisja otrzymuje od organizatorów zakodowane prace.
10. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia, przedłużenia lub unieważnienia całego konkursu albo prac pojedynczych uczestników.

Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień regulaminu.
Organizatorzy turnieju:
Alina Krawczyk

Katarzyna DawidowiczKrystyna Michałowska-Zys©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość