Strona główna

Regulamin wewnętrzny Ekstraklasy S. A. w sprawie postępowania odwoławczego od zastosowanego przez kluby Ekstraklasy zakazu klubowego


Pobieranie 11.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.01 Kb.
Regulamin wewnętrzny Ekstraklasy S.A. w sprawie postępowania odwoławczego od zastosowanego przez kluby Ekstraklasy zakazu klubowego

Na podstawie art.14 ust. 5 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504) stanowi się, co następuje :

1. Organem właściwym do rozpoznania odwołania od zastosowanego przez klub Ekstraklasy zakazu klubowego jest Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. zwana dalej „ Komisją”.

2. Przewodniczący Komisji dla rozpoznania poszczególnych spraw może wyznaczyć trzyosobowy skład orzekający spośród członków Komisji wyznaczając równocześnie jego przewodniczącego. W takim wypadku wyznaczony skład ma uprawnienia Komisji.

3. Osoba ukarana składa na piśmie odwołanie od zastosowanego zakazu klubowego bezpośrednio do Ekstraklasy S.A. w terminie 7 dni od doręczenia przez klub informacji o zastosowanym zakazie klubowym. Termin uznaje się za dochowany także w wypadku nadania przed jego upływem pisma zawierającego odwołanie w polskim urzędzie pocztowym. Odwołanie w imieniu osoby ukaranej może złożyć także jej pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni.

4. Odwołanie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby ukaranej;

b) oznaczenie zakazu klubowego , którego dotyczy;

c) podnoszone zarzuty oraz ewentualne dowody na ich poparcie;

d) podpis osoby ukaranej lub jej pełnomocnika.

W przypadku reprezentowania osoby ukaranej przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

5. W odwołaniu można zawrzeć wniosek o zawiadomienie o terminie posiedzenia, wskazując adres e-mail lub numer telefonu/faksu kontaktowego.

6. Odwołujący się zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 100 złotych na rachunek Ekstraklasy S.A. oraz załączyć dowód tej opłaty do odwołania.

7. Informacja Klubu o zastosowanym zakazie klubowym powinna zawierać decyzję wraz z uzasadnieniem, pouczenie o formie, trybie i terminie wniesienia odwołania. Do informacji powinien zostać dołączony odpis niniejszego regulaminu. Klub jest zobowiązany do udostępnienia osobie ukaranej materiału dowodowego, na podstawie którego zastosowano zakaz klubowy, w siedzibie klubu.

8. Odwołanie wniesione po terminie, niespełniające warunków formalnych, o których mowa w pkt. 4 lub do którego nie dołączono dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 6 Komisja pozostawia bez rozpoznania czyniąc o tym wzmiankę w protokole posiedzenia i powiadamiając Klub oraz ukaranego.

9. W wypadku wniesienia odwołania spełniającego warunki formalne Ekstraklasa S.A. zawiadamia o powyższym klub stosujący zakaz przesyłając odpis odwołania. Klub zobowiązany jest w terminie 3 dni do przedstawienia Komisji decyzji wraz z uzasadnieniem oraz materiału dowodowego, na podstawie którego zastosowano zakaz, regulaminów imprezy masowej i stadionu oraz może udzielić odpowiedzi na odwołanie.

10. Przewodniczący lub upoważniony przez niego Komisarz Ligi wyznacza termin posiedzenia po upływie 3 dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 9. Przewodniczący lub upoważniony przez niego Komisarz ustala termin posiedzenia w celu rozpoznania odwołania. Posiedzenie nie może odbyć się później niż w przeciągu 14 dni od daty złożenia odwołania przez osobę ukaraną zakazem klubowym. O terminie posiedzenia nie zawiadamia się klubu ani osoby ukaranej, chyba że o to wnioskowały. Osoba ukarana będzie zawiadamiana o terminie posiedzenia jeśli spełni warunek określony w pkt. 5.

11. Posiedzenie Komisji jest jawne dla osoby ukaranej i klubu. Osoba ukarana ma prawo zapoznać się z materiałem dowodowym sprawy oraz ewentualną odpowiedzią klubu na odwołanie przed terminem posiedzenia. Każda ze stron ma prawo ustosunkować się na posiedzeniu do zebranego w sprawie materiału dowodowego.

12. Przewodniczący zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną i zarządza niejawną naradę. Orzeczenie Komisji zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków Komisji nie może wstrzymać się od głosu. W razie równomiernego rozdzielenia głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji zobowiązani są do dochowania tajemnicy narady.

13. Komisja utrzymuje w mocy zastosowany zakaz klubowy, jeżeli stwierdzi, ze odwołanie jest bezzasadne. W wypadku uwzględnienia odwołania Komisja uchyla zastosowany wobec osoby ukaranej zakaz klubowy i zobowiązuje Klub do zwrotu wniesionej opłaty osobie ukaranej lub uwzględniając częściowo odwołanie skraca okres zastosowanego zakazu.

14. W razie uznania, iż zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych dowodów w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy Komisja może uchylić zastosowany zakaz klubowy i przekazać sprawę klubowi do ponownego rozpoznania zwracając opłatę osobie ukaranej. Klub w takim wypadku związany jest przy ponownym rozpatrywaniu sprawy wytycznymi Komisji.

15. W wypadku uchylenia zakazu przez klub, cofnięcia odwołania lub wystąpienia innej sytuacji, w wypadku której rozpoznanie odwołania stało się bezprzedmiotowe Komisja umarza postępowanie i zwraca opłatę.

16. Komisja doręcza klubowi i osobie ukaranej orzeczenie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od jego wydania. Orzeczenie powinno być podpisane przez Przewodniczącego Komisji Ligi lub Przewodniczącego składu orzekającego. Orzeczenie Komisji jest ostateczne.

17. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Ligi.

18. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

Warszawa, dnia 25 lutego 2010 roku Prezes Zarządu Andrzej Rusko

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość