Strona główna

Regulamin zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego uj cm w roku akademickim 2015/16


Pobieranie 8.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.23 Kb.
Regulamin zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2015/16

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają się w I, II, III Katedrze Chirurgii UJ CM wg podziału ogłoszonego w Planie studiów a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W ramach zajęć chirurgicznych odbywają się także zajęcia zintegrowane z biochemią, zajęcia w Katedrze Chirurgii Klatki Piersiowej, zajęcia w Katedrze Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, zajęcia w Katedrze Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii, zajęcia w Katedrze Chirurgii Dziecięcej, zajęcia praktyczne w Zakładzie Dydaktyki Medycznej.

Zajęcia te odbywają się w stosownych jednostkach Wydziału Lekarskiego UJ CM, nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

2. Zajęcia z chirurgii obejmują ćwiczenia, seminaria, wykłady. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń oraz seminariów oraz aktywny w nich udział.

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń i wykładów, godziny w których odbywają się zajęcia określa harmonogram studiów.

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają się w grupach, których liczebność określa Regulamin Studiów UJ.

5. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym. Nie jest dopuszczalna nieobecność na seminarium. W uzasadnionej sytuacji losowej zaliczenie seminarium możliwe jest u asystenta prowadzącego dane seminarium.

6. Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż zielony oraz obuwie zamienne.

7. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje poprzez stosowny wpis w karcie dokumentującej zajęcia koordynator zajęć w poszczególnej jednostce na podstawie udziału w zajęciach, przygotowania się studenta do ćwiczeń oraz jego pracy w czasie ćwiczeń.

8. Zaliczenia seminariów dokonuje asystent prowadzący seminarium poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć chirurgicznych.

9. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest spełnienie warunków określonych w dokumencie „Wymagania, zasady, forma oraz warunki dopuszczenia do zaliczenia z chirurgii w roku akademickim 2015/16 dla studentów III roku studiów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie”


10. Po zakończeniu zajęć wszyscy studenci zdają zaliczenie testowe z całości materiału z chirurgii na roku IV

11. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.

12. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu uwzględniając liczbę osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.

13. Wpisu zaliczenia do USOS dokonuje kierownik II Katedry Chirurgii UJ CM po spełnieniu wszystkich określonych tym regulaminem wymogów oraz spełnieniu warunków uzyskania zaliczenia oraz złożeniu w sekretariacie II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21 kompletnie wypełnionej „Indywidualnej karty zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM


w roku akademickim 2015/16”

14. Zaliczenie zajęć z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

15. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać koordynatorom dydaktycznym w poszczególnych jednostkach: I Katedra Chirurgii UJ CM – Pan dr Czesław Osuch oraz Pan dr Szymon Pietruszka, II Katedra Chirurgii UJ CM –Pan dr Maciej Matłok oraz Pan dr Michał Pędziwiatr, III Katedra Chirurgii UJ CM – Pan dr Aleksander Konturek oraz Pan dr Jakub Kenig, Katedra Biochemii – Pani dr Barbara Piekarska, Katedra Chirurgii Dziecięcej – Pan dr Andrzej Zając, Katedra Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – Pan dr hab. Roma Pfitzner, Katdra Chirurigii Klatki Piersiowej – Pan prof. Jarosław Kużdżał, Katedra Chirurgii Szczękowo – Twarzowej –Pani dr hab. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, Zakład Dydaktyki Medycznej – Pan dr Tomasz Cegielny, w następnej kolejności Kierownikom Katedr.

W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu prosimy o kontakt z Koordynatorem Zajęć Chirurgicznych – Panem prof. dr. hab. med. Andrzejem Budzyńskim lub Panem dr Maciejem Matłokiem (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)16. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – Pan prof. dr hab. med. Andrzej Budzyński oraz dr med. Maciej Matłok.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość