Strona główna

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego


Pobieranie 26.75 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.75 Kb.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów

tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala)

+ 48 17 872 10 10

fax: + 48 17 872 12 65

e-mail: rektorur@ur.edu.plUchwała nr 529/09/2015

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich

na Uniwersytecie Rzeszowskim
Na podstawie art. 196 ust. 6 oraz w nawiązaniu do art. 161 i 162 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 j.t. z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia:
§1

Dokonać zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim, zawartych w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Przyjęty Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.


§3

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Prorektor ds. Nauki.


Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor


prof. dr hab. Aleksander Bobko

Załącznik do Uchwały nr 529/09/2015

Senatu UR

ZMIANY DO REGULAMINU
STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

zatwierdzone przez Senat UR w dniu 24 września 2015 r.

Postanowienia ogólne

W §2 ust. 1 wykreśla się pkt 10.

W związku z tym §2 ust. 1, po zmianie numeracji, otrzymuje następujące brzmienie:

,,Użyte w Regulaminie studiów doktoranckich określenia oznaczają: 1. ustawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami,

 2. jednostka organizacyjna – wydział prowadzący studia doktoranckie,

 3. przewód doktorski – ogół postępowania prowadzący do nadania stopnia naukowego doktora – (od otwarcia przewodu doktorskiego do obrony dysertacji),

 4. rozprawa doktorska – rozbudowany tekst naukowy, pisany w celu uzyskania stopnia naukowego,

 5. doktorant – uczestnik studiów doktoranckich,

 6. rada doktorantów – kolegialny organ samorządu doktorantów,

 7. opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, sprawujący opiekę nad doktorantem przed otwarciem przewodu doktorskiego,

 8. promotor – samodzielny pracownik naukowy, kierujący pracą doktoranta po otwarciu przewodu doktorskiego,

 9. promotor pomocniczy – pracownik naukowy ze stopniem dr, współpracujący z promotorem w zakresie częściowego kierowania pracą doktoranta,

 10. punkty ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnych do uzyskania zakładanych efektów kształcenia’’.

Przedłużenia okresu odbywania studiów

dotychczasowe brzmienie §15 ust. 4:

,,Na wniosek doktoranta (zaopiniowany przez opiekuna naukowego albo promotora) kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia okresu studiów doktoranckich (urlopu naukowego) w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów’’.

nowe brzmienie §15 ust. 4:

,,Na wniosek doktoranta (zaopiniowany przez opiekuna naukowego albo promotora) Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia okresu studiów doktoranckich w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów’’.

dotychczasowe brzmienie §15 ust. 5:

,,Okres przedłużenia, o którym mowa w pkt. 4, nie może być dłuższy niż 2 lata. Czas trwania urlopu naukowego wlicza się do okresu studiów doktoranckich. W czasie jego trwania doktorant zachowuje swoje uprawnienia’’.

nowe brzmienie §15 ust. 5:

,,Okres przedłużenia, o którym mowa w pkt. 4, nie może być dłuższy niż 2 lata. Czas przedłużenia okresu odbywania studiów wlicza się do okresu studiów doktoranckich. W czasie jego trwania doktorant zachowuje swoje uprawnienia’’.

dotychczasowe brzmienie §15 ust. 6:

,,Na pisemny (zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora) wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o udzieleniu urlopu naukowego, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i odbyciu praktyk przewidzianych programem sesji zaliczeniowo–egzaminacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku i nie później niż do końca przedostatniego semestru. Urlop naukowy nie może trwać dłużej niż 2 lata’’.

nowe brzmienie §15 ust. 6:

,,Na pisemny (zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora) wniosek doktoranta, Kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu odbywania studiów, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i odbyciu praktyk przewidzianych programem sesji zaliczeniowo–egzaminacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku i nie później niż do końca przedostatniego semestru. Przedłużenie nie może trwać dłużej niż 2 lata’’.

dotychczasowe brzmienie §15 ust. 7:

,,Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do indeksu’’.

nowe brzmienie §15 ust. 7:

,,Przedłużenie okresu odbywania studiów stwierdza się wpisem do indeksu’’.

dotychczasowe brzmienie §15 ust. 8:

,,W trakcie urlopu doktorant jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach’’.

nowe brzmienie §15 ust. 8:

,,W trakcie przedłużenia okresu odbywania studiów doktorant jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach’’.

dotychczasowe brzmienie §15 ust. 9:

,,Po powrocie z urlopu naukowego lub innego, Kierownik studiów podejmuje decyzję w sprawie ewentualnych różnic programowych i określa sposób ich uzupełnienia. Kierownik studiów może odstąpić od tego wymogu’’.

nowe brzmienie §15 ust. 9:

,,Po powrocie z przedłużenia, Kierownik studiów podejmuje decyzję w sprawie ewentualnych różnic programowych i określa sposób ich uzupełnienia. Kierownik studiów może odstąpić od tego wymogu’’.

W §18 skreśla się dotychczasowy ust. 4:,,Doktorant ma prawo do jednorazowego podejścia w celu uzyskania zaliczenia lub egzaminu’’.
Ulega zmianie numeracja w §18

dotychczasowy ust 5 staje się ust. 4 o następującej nowej treści:

,,Doktorant do końca każdego semestru letniego danego roku jest zobowiązany złożyć na ręce Kierownika studiów doktoranckich następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy naukowej na osiem semestrów, zatwierdzonym przez promotora lub opiekuna naukowego do końca drugiego semestru i wpisanym do indeksu doktoranta (zgodnie z zatwierdzonym wzorem sprawozdania w danej jednostce prowadzącej studia doktoranckie),

  2. opinię opiekuna naukowego o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej,

  3. indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów (m in. zaświadczenie o odbyciu praktyki),

  4. inne dokumenty potwierdzające aktywność naukową doktoranta (np. wykaz publikacji).

Na ich podstawie Kierownik studiów zalicza dany rok akademicki’”.

dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 5

dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 6

dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 7.

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor


prof. dr hab. Aleksander Bobko


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość