Strona główna

Rev 1 (Presse 150)


Pobieranie 81.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar81.19 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

10245/1/09 REV 1 (Presse 150)

(OR. en)


KOMUNIKAT PRASOWY

2944. posiedzenie RadyRolnictwo i rybołówstwo

Bruksela, 25 maja 2009 r.


Przewodniczący Jakub ŠEBESTA
minister rolnictwa Republiki Czeskiej


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła konkluzje na temat uproszczenia wspólnej polityki rolnej.

Rada przeprowadziła wymianę poglądów w sprawie przyszłej reformy wspólnej polityki rybołówstwa.

W dziedzinie imigracji Rada przyjęła bez debaty:

 • dyrektywę przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, oraz

 • dyrektywy Rady w sprawie poprawy warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji („niebieska karta UE”).

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

UPROSZCZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ – konkluzje Rady Error: Reference source not foundZielona księga w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

ROLNICTWO

 • Europejski plan odbudowy gospodarczej – część dotycząca rozwoju obszarów wiejskich* Error: Reference source not found

 • Sektor bawełny Error: Reference source not found

 • Wspólna organizacja rynku – włączenie nowych przepisów Error: Reference source not found

 • Wydatki w dziedzinie weterynarii Error: Reference source not found

RYBOŁÓWSTWO

 • Uchylenie obowiązującego aktu prawnego Error: Reference source not found

SPRAWY ZEWNĘTRZNE

 • Plan działania UE i państw Azji Środkowej dotyczący narkotyków Error: Reference source not found

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Zwolnienia od podatku – majątek osobisty Error: Reference source not found

 • Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu Error: Reference source not found

 • Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych Error: Reference source not found

 • Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 1/2009 zatytułowane „Operacje bankowe w regionie śródziemnomorskim w ramach programu MEDA oraz poprzednich protokołów” – konkluzje Rady Error: Reference source not found

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

 • Kary i środki skierowane przeciw pracodawcom zatrudniającym nielegalnie cudzoziemców w UE Error: Reference source not found

 • Niebieska karta UE – warunki pobytu dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców Error: Reference source not found

HANDEL

 • Umowa między UE i Szwajcarią w sprawie handlu produktami rolnymi Error: Reference source not found

POLITYKA HANDLOWA

 • Koncesje na mięso drobiowe Error: Reference source not found

TRANSPORT

 • Transport lotniczy – stosowanie Traktatu do niektórych kategorii porozumień Error: Reference source not found

BADANIA NAUKOWE

 • Dodatkowy program badawczy dotyczący reaktora wysokostrumieniowego Error: Reference source not found

EDUKACJA

 • Włączenie nowego programu Erasmus Mundus do Porozumienia EOG Error: Reference source not found

Mianowanie

 • Komitet Regionów Error: Reference source not found

 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Error: Reference source not found

Przejrzystość

 • Publiczny dostęp do dokumentów Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Sabine LARUELLE minister MŚP, samozatrudnienia, rolnictwa i polityki naukowej

Kris PEETERS premier rządu flamandzkiego i flamandzki minister ds. reform instytucjonalnych, ds. administracyjnych, polityki zewnętrznej, mediów, turystyki, portów, rolnictwa, rybołówstwa morskiego oraz polityki obszarów wiejskich

Bułgaria:

Waleri CWIETANOW minister rolnictwa i polityki żywnościowejRepublika Czeska:

Jakub ŠEBESTA minister rolnictwa

Ivo HLAVÁČ sekretarz stanu ds. rolnictwa

Dania:

Eva Kjer HANSEN minister ds. żywnościNiemcy:

Ilse AIGNER federalny minister żywności, rolnictwa i ochrony konsumentów

Gert LINDEMANN sekretarz stanu, Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów

Estonia:

Gert ANTSU zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Brendan SMITH minister rolnictwa, rybołówstwa i żywnościGrecja:

Konstantinos KILTIDIS sekretarz stanu ds. rozwoju obszarów wiejskich i żywnościHiszpania:

Elena ESPINOSA MANGANA minister środowiska, wsi i gospodarki morskiej

José Luis MARTÍNEZ GUIJARRO minister rolnictwa i rozwoju wsi autonomicznej wspólnoty Kastylia–La Mancha

Francja:

Michel BARNIER minister rolnictwa i rybołówstwaWłochy:

Antonio BUONFIGLIO sekretarz stanu ds. polityki rolnej i leśnictwaCypr:

Panicos POUROS dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i ŚrodowiskaŁotwa:

Jānis DŪKLAVS minister rolnictwaLitwa:

Kazimieras STARKEVIČIUS minister rolnictwaLuksemburg:

Fernand BODEN minister rolnictwa, uprawy winorośli i rozwoju wsi; minister klas średnich, turystyki i mieszkalnictwaWęgry:

József GRÁF minister rolnictwa i rozwoju wsiMalta:

Theresa CUTAJAR zastępca stałego przedstawicielaHolandia:

Gerda VERBURG minister ds. rolnictwa, przyrody i jakości żywnościAustria:

Nikolaus BERLAKOVICH federalny minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i gospodarki wodnejPolska:

Marek SAWICKI minister rolnictwa i rozwoju wsiPortugalia:

Jaime SILVA minister rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwaRumunia:

Liviu HARBUZ sekretarz stanu ds. rolnictwa, lasów i rozwoju wsiSłowenia:

Milan POGAČNIK minister rolnictwa, leśnictwa i żywnościSłowacja:

Peter JAVORCZIK zastępca stałego przedstawicielaFinlandia:

Sirkka-Liisa ANTTILA minister rolnictwa i leśnictwaSzwecja:

Eskil ERLANDSSON minister rolnictwaZjednoczone Królestwo:

Huw IRRANCA-DAVIES parlamentarny podsekretarz stanu ds. środowiska naturalnego i morskiego, dzikiej przyrody i wsi

Richard LOCHHEAD minister ds. wsi i środowiska (rząd Szkocji)

Michelle GILDERNEW minister w departamencie rolnictwa i rozwoju wsi (rząd Irlandii Północnej)Komisja:

Joe BORG komisarz

Mariann FISCHER BOEL komisarz

OMAWIANE PUNKTY

UPROSZCZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie komunikatu Komisji zatytułowanego „Uproszczona polityka rolna dla Europy – sukces dla wszystkich” 9859/09.

Oprócz złożenia kilku oświadczeń dotyczących faktu, że uproszczenie polityki jest działaniem priorytetowym, które wymaga ciągłej uwagi, Rada zwróciła się do Komisji, by natychmiast dogłębnie rozważyła propozycje Rady1 z myślą o tym, aby Rada wróciła do tego zagadnienia podczas prezydencji szwedzkiej w listopadzie 2009 roku.

Zielona księga w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat przyszłej reformy wspólnej polityki rybołówstwa na podstawie zielonej księgi Komisji (8977/09).

Bez uszczerbku dla wyników toczących się konsultacji krajowych ministrowie zdecydowali, że następujące kwestie powinny zostać poruszone w ramach dyskusji o reformie wspólnej polityki rybołówstwa:


 • lepsze dostosowanie zdolności połowowych floty do dostępności zasobów;

 • ograniczenie odrzutów w drodze opracowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych;

 • delegowanie procesu decyzyjnego na szczebel regionalny/krajowy;

 • odpowiedzialne zachowanie na wszystkich etapach działania w dziedzinie rybołówstwa;

 • większa skuteczność kontroli;

 • zróżnicowane podejście do rybołówstwa przemysłowego i łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;

 • zmiana zasad finansowania, oraz

 • propagowanie rozwoju akwakultury.

Ponadto państwa członkowskie podkreśliły wagę ścisłych konsultacji z zainteresowanymi stronami służących zagwarantowaniu, że strony te zaakceptują wynik reformy.

Wyniki tego procesu konsultacyjnego zostaną opublikowane w przyszłym roku, a następnie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu zostanie złożony wniosek prawodawczy.SPRAWY RÓŻNE

a) Oświadczenie w sprawie kolejnych kroków w procesie stopniowego eliminowania odrzutów

Prezentacja dokonana przez Komisję

Rada przyjęła do wiadomości oświadczenie Komisji i poglądy niektórych ministrów na temat kolejnych kroków w procesie eliminowania odrzutów.

W czerwcu 2007 r. Rada przyjęła konkluzje na temat komunikatu Komisji zatytułowanego „Strategia na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie europejskim” (11063/07).

Ponadto w rozporządzeniu o TAC i kwotach na 2009 rok przyjęto pewne środki służące ograniczeniu odrzutów, zwłaszcza w Morzu Północnym.

b) Odszkodowania za straty inwentarza żywego powodowane przez duże zwierzęta mięsożerne

- Wniosek delegacji fińskiej

Rada odnotowała obawy wyrażone przez delegację fińską – popieraną przez delegacje: cypryjską, estońską, grecką, litewską, polską, rumuńską, słowacką, słoweńską, węgierską i włoską – dotyczące odszkodowań za straty inwentarza żywego powodowane przez duże zwierzęta mięsożerne, które były objęte ścisłą ochroną na mocy dyrektywy o siedliskach przyrodniczych1 (10014/09).

Przedstawicielka Komisji stwierdziła, że wszystkie przypadki dotyczące odszkodowań powinny być traktowane indywidualnie i zwróciła się do rolników, by robili wszystko, co w ich mocy, by zapobiegać atakom zwierząt. Ponadto przypomniała zgromadzonym, że w ramach dyrektywy o siedliskach możliwe jest – pod pewnymi warunkami – monitorowanie zbyt licznych populacji dużych zwierząt mięsożernych.

c) Problem wysokich marż w handlu żywnością

Wniosek delegacji polskiej

Rada odnotowała poglądy wyrażone przez delegację polską – popieraną przez delegacje: belgijską, bułgarską, estońską, francuską, grecką, irlandzką, litewską, luksemburską, węgierską i włoską – dotyczące problemu wysokich marż w handlu żywnością (9854/09).

Komisja, stwierdzając, że podziela obawy polskiej delegacji dotyczące funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, przedstawiła przegląd inicjatyw mających zaradzić temu problemowi podjętych przez Komisję od zeszłego roku. Końcowe sprawozdanie na temat prac przeprowadzonych przez Komisję powinno być dostępne przed końcem roku.

W styczniu 2009 roku Rada dokonała wymiany poglądów na temat komunikatu Komisji zatytułowanego „Ceny żywności w Europie”1, który zawierał również mapę drogową mającą za zadanie poprawić funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności.

26 marca 2009 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję2 dotyczącą tej kwestii, wzywając Komisję do zagwarantowania rozsądnych cen żywności dla konsumentów i przyzwoitego dochodu dla rolników.

d) Sytuacja na rynku wieprzowiny

Wniosek delegacji francuskiej

Rada odnotowała wniosek delegacji francuskiej, popieranej przez inne delegacje, w odniesieniu do sytuacji na rynku wieprzowiny (10116/09).

Przedstawicielka Komisji podtrzymała pogląd, zgodnie z którym na obecnym etapie nie występuje konieczność stosowania jakiegokolwiek środka.

e) Sytuacja na rynku mleczarskim

Wniosek delegacji francuskiej, niemieckiej i austriackiej

Rada odnotowała wniosek złożony przez delegacje: francuską, niemiecką i austriacką, popierany przez delegacje: belgijską, cypryjską, grecką, hiszpańską, irlandzką, litewską, luksemburską, łotewską, polską, portugalską, rumuńską, słowacką, węgierską i włoską1 dotyczący sytuacji na rynku mleczarskim (10117/09).

Przedstawicielka Komisji stwierdziła, że w reakcji na pogarszającą się sytuację przyjęto już środki wsparcia, takie jak refundacje wywozowe na masło, ser oraz pełnotłuste i odtłuszczone mleko w proszku, wprowadzenie prywatnego składowania masła i interwencję w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Zapowiedziała możliwość wypłaty 16 października zaliczki w wysokości 70% płatności bezpośrednich, tak by zapewnić gotówkę wszystkim rolnikom. Stwierdziła też, że Komisja jest otwarta na pewne środki, takie jak: • rozszerzenie programu dystrybucji mleka w szkołach o zdrowe produkty mleczne,

 • przedłużenie okresu interwencji po 31 sierpnia,

 • przedłużenie wsparcia na składowanie masła po 15 sierpnia.

Na zakończenie obiecała przedstawiać w Radzie – począwszy od czerwcowego posiedzenia – kwartalne sprawozdania na temat sytuacji na rynku mleczarskim.

Mając poparcie niektórych delegacji w tym względzie, stanowczo stwierdziła, że nie jest gotowa na ponowne rozpoczynanie dyskusji na temat pakietu „oceny funkcjonowania”.

f) Posiedzenie Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, Nowy Jork, 4–15 maja

Informacje przedstawione przez prezydencję

Na 17. posiedzeniu Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju określono globalne cele rozwoju obszarów wiejskich, cele z zakresu własności ziemi, walki z suszami i pustynnieniem oraz rozwoju Afryki. Negocjacje zakończyły się opracowaniem strategii dla zrównoważonego rolnictwa do 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.eu2009.cz/en/csd

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

ROLNICTWO

Europejski plan odbudowy gospodarczej – część dotycząca rozwoju obszarów wiejskich*

Rada przyjęła rozporządzenie i decyzję dokonującą transpozycji umowy w sprawie europejskiego planu odbudowy gospodarczej – części dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich – do prawa UE (8567/09 + 8568/09 + 9789/09 ADD1 REV1). Dwa wspomniane akty prawne udostępniają szerzej fundusze UE na rozwój szerokopasmowej infrastruktury internetowej w obszarach wiejskich oraz na zwiększanie wysiłków państw członkowskich w zakresie radzenia sobie z nowymi wyzwaniami określonymi w ocenie funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, w tym zmianą klimatu, energiami odnawialnymi, gospodarowaniem wodą, różnorodnością biologiczną i środkami towarzyszącymi restrukturyzacji sektora mleczarskiego. W myśl wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w 2009 roku 600 mln euro będzie dostępnych na sfinansowanie szerokopasmowego Internetu i ocenę funkcjonowania WPR w ramach rozwoju obszarów wiejskich, a 420 mln euro zostanie zabezpieczonych poprzez mechanizm odszkodowawczy w ramach budżetowej procedury pojednawczej UE na 2011 rok (listopad 2010).Sektor bawełny

Rada przyjęła większością kwalifikowaną, z głosem sprzeciwu delegacji brytyjskiej, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2008 z myślą o przedłużeniu okresu programowania krajowych programów restrukturyzacji1 w sektorze bawełny z czterech do ośmiu lat (6585/09).Wspólna organizacja rynku – włączenie nowych przepisów

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 1234/2007, na mocy którego zastąpiono różne rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków (CMO) rozporządzeniem o jednolitej wspólnej organizacji dla wszystkich rynków rolnych. (7046/09)

Zmieniające rozporządzenie włącza przepisy przyjęte w kontekście reformy polityki w zakresie wina1. A zatem zmiany mają wyłącznie charakter techniczny i nie wprowadzają żadnych zmian polityki. Dzięki temu wspomniane rozporządzenie przyczynia się do dalszego uproszczenia prawa i zagwarantowania pewności prawa.

Wydatki w dziedzinie weterynarii

Rada przyjęła ujednoliconą wersję decyzji Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (8673/09).

Nowa decyzja zastępuje różne akty włączone do decyzji Rady 90/424/EWG, jednocześnie w pełni zachowując ich treść.

RYBOŁÓWSTWO

Uchylenie obowiązującego aktu prawnego

Rada przyjęła rozporządzenie (9554/09) i decyzję (9555/09) uchylającą 14 rozporządzeń, 1 dyrektywę i 11 decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa. Akty te są przestarzałe, mimo że formalnie wciąż obowiązują. Usunięcie z obowiązującego prawodawstwa aktów, które nie mają już faktycznego oddziaływania, jest zgodne ze strategią lepszego stanowienia prawa instytucji UE.SPRAWY ZEWNĘTRZNE

Plan działania UE i państw Azji Środkowej dotyczący narkotyków

Rada przyjęła nowy plan działania – na lata 2009–2013 – UE i państw Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan) dotyczący narkotyków (9961/09) i przekazała go do zatwierdzenia podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE i Azji Środkowej w dniach 29–30 maja 2009 r. w Duszanbe. Nowy plan, który zastępuje obecnie obowiązujący plan z 2002 roku, uwzględnia w szczególności konieczność współpracy regionalnej, wpływ handlu heroiną na sytuację w regionie oraz niepokojące tendencje w zakresie uprawy i zażywania narkotyków na poziomie lokalnym. Nowy plan działania ma również służyć utrzymywaniu i wzmacnianiu dialogu między UE i regionem Azji Środkowej.SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Zwolnienia od podatku – majątek osobisty

Rada przyjęła ujednoliconą wersję dyrektywy Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (8687/09).

Nowa dyrektywa zastępuje różne akty włączone do dyrektywy Rady 83/183/EWG, jednocześnie w pełni zachowując ich treść.

Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu

Rada przyjęła ujednoliconą wersję rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (8688/09).

Nowe rozporządzenie zastępuje różne akty włączone do rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93, jednocześnie w pełni zachowując ich treść.

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Rada przyjęła ujednoliconą wersję rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (8689/09).

Nowe rozporządzenie zastępuje różne akty włączone do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2728/94, jednocześnie w pełni zachowując ich treść.

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 1/2009 zatytułowane „Operacje bankowe w regionie śródziemnomorskim w ramach programu MEDA oraz poprzednich protokołów” – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje: 1. „Rada z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne nr 1/2009, w którym przeanalizowano operacje bankowe w ramach programu MEDA i poprzednich protokołów w celu ustalenia, czy projekty w trakcie realizacji były odpowiednio monitorowane przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz czy osiągnęły swoje cele.

 2. Rada odnotowuje, że w myśl głównego wniosku sprawozdania specjalnego należy zapewnić lepszą koordynację działań pomocowych podejmowanych przez Wspólnotę, EBI i pozostałych partnerów międzynarodowych/lokalnych.

 3. Rada docenia konstruktywną reakcję Komisji w odpowiedzi na wnioski sprawozdania specjalnego.

 4. Rada zatwierdza zalecenia mające na celu utworzenie przygotowanego dla każdego przypadku programu oceny i monitorowania operacji bankowych (obejmującego między innymi aspekty środowiskowe i zabezpieczającego interesy finansowe Wspólnoty).

 5. Rada z satysfakcją odnotowuje, że dzięki ustanowieniu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w odpowiedni sposób rozwiązano kilka ze zgłaszanych problemów. Wzywa jednak Komisję do należytego uwzględnienia zaleceń zawartych w sprawozdaniu”.

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

Kary i środki skierowane przeciw pracodawcom zatrudniającym nielegalnie cudzoziemców w UE

Rada przyjęła dyrektywę wymierzoną w zwalczanie nielegalnej imigracji poprzez zakaz zatrudniania nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, ustanowienie minimalnych norm w odniesieniu do kar i środków stosowanych w państwach członkowskich UE wobec pracodawców, którzy naruszają ten zakaz (3612/09 i 8917/1/09 ADD 1 REV 1).

Nowe zasady mają służyć zakończeniu nadużyć popełnianych przez nierzetelnych pracodawców, którzy zawierają kontrakty z nielegalnie przebywającymi obywatelami, oferując im na rynku pracy niskie płace i kiepskie warunki pracy.

Na mocy odnośnej dyrektywy pracodawcy w UE będą zobowiązani do tego, by:

a) przed podjęciem zatrudnienia przez obywateli krajów trzecich wymagali od nich posiadania ważnego zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego ich do pobytu;

b) przechowywali – co najmniej przez cały okres zatrudnienia – kopię lub odpis zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego do pobytu do celów przedstawienia przy ewentualnej kontroli ze strony właściwych organów państw członkowskich;

c) powiadamiali właściwe organy wyznaczone przez państwa członkowskie w terminie określonym przez każde z państw członkowskich o rozpoczęciu zatrudnienia obywateli krajów trzecich.

Sankcje za naruszenie zakazu będą obejmowały kary finansowe, których kwota wzrasta w zależności od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców; pokrycie kosztów ich powrotu w tych przypadkach, gdy przeprowadzane są procedury powrotu. W stosunku do pracodawców zatrudniających nielegalnych pracowników mogą mieć zastosowanie również inne kary, takie jak wykluczenie z uprawnienia do funduszy publicznych lub z uczestniczenia w publicznych przetargach.

Odnośna dyrektywa jest krokiem w kierunku realizacji postanowienia Rady Europejskiej o posiadaniu zbioru jasnych, przejrzystych i sprawiedliwych zasad mających na celu zwiększenie współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie zwalczania nielegalnego zatrudnienia z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności osób, których dotyczy ten problem.

Nowe prawo, zgodne z zasadami Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zwiększy pewność prawną wszystkich zainteresowanych stron.

Dyrektywa stanowi również reakcję na obawy dotyczące zagwarantowania tego, by imigranci mogli godnie żyć w UE i cieszyć się takimi samymi prawami jak obywatele krajów przyjmujących.

Poprzez promowanie dialogu i współpracy z krajami pochodzenia UE przyznaje, że migracja generuje zamożność zarówno dla krajów trzecich, jak i Europy, i w pozytywny sposób przyczynia się do wzmocnienia różnorodności kulturowej. Z tych przyczyn UE promuje współpracę z krajami pochodzenia i krajami docelowymi, tak by dostosować przepływ migracyjny do zdolności przyjmowania krajów docelowych.Niebieska karta UE – warunki pobytu dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców

Rada przyjęła dyrektywę mającą na celu ułatwienie warunków wjazdu do UE i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (17426/08 i 9057/09).

Dzięki wprowadzeniu szybkiej procedury wydawania specjalnego zezwolenia na pobyt i na pracę – tzw. „niebieskiej karty UE” – dyrektywa ustanawia dla pracowników państw trzecich bardziej atrakcyjne warunki podjęcia w państwach członkowskich UE pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Posiadacze niebieskiej karty będą mieli łatwiejszy dostęp do rynku pracy oraz będą mogli korzystać z wielu praw ekonomiczno-społecznych i korzystnych warunków łączenia rodzin i przemieszczania się w ramach UE.

W dyrektywie określono wspólne kryteria, jakie mają zostać ustanowione przez państwa członkowskie UE w odniesieniu do osób ubiegających się o niebieską kartę, nie naruszając korzystniejszych warunków przewidzianych w przepisach krajowych.

Okres ważności niebieskiej karty UE będzie wynosił od jednego roku do czterech lat, z możliwością przedłużenia. Niebieską kartę można także wydawać na okresy krótsze lub przedłużać jej ważność o okresy krótsze, tak aby uwzględnić okres zatrudnienia i dodatkowe trzy miesiące.

Zgodnie z zasadami ustalonymi w dyrektywie posiadacze niebieskiej karty UE będą traktowani w taki sam sposób, jak obywatele państwa członkowskiego wydającego niebieską kartę, w odniesieniu do:


 • warunków pracy, w tym płacy i warunków zwolnienia;

 • wolności zrzeszania się;

 • kształcenia, szkolenia i uznawania kwalifikacji;

 • przepisów prawa krajowego dotyczących zabezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych;

 • dostępu do towarów i usług, w tym procedur uzyskiwania zakwaterowania, informacji i usług doradczych; oraz

 • swobodnego dostępu do całego terytorium danego państwa członkowskiego z zachowaniem ograniczeń określonych w prawie krajowym.

Osoba legalnie przebywająca przez osiemnaście miesięcy w pierwszym państwie członkowskim na podstawie niebieskiej karty UE oraz członkowie jej rodziny mogą – na pewnych warunkach –przenieść się do państwa członkowskiego innego niż pierwsze państwo członkowskie w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały dwa lata na włączenie nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego.HANDEL

Umowa między UE i Szwajcarią w sprawie handlu produktami rolnymi

Rada zatwierdziła decyzję w sprawie zawarcia umowy zmieniającej umowę w sprawie handlu produktami rolnymi ze Szwajcarią (12446/1/08). Nowa umowa, która wejdzie w życie 1 czerwca 2009 r., przewiduje w szczególności dostosowanie – w związku z ostatnimi rozszerzeniami UE – załączników, w których wyszczególnia się chronione nazwy produktów sektora winnego i chronione nazwy napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty, oraz załączników, które dotyczą takich kwestii, jak zdrowie roślin, nasiona i ekologiczne produkty rolne. Ponadto rozszerza się kompetencje Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria ds. Rolnictwa w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zmiany załączników, tak by ułatwić regularną aktualizację tej umowy zgodnie z potrzebami.POLITYKA HANDLOWA

Koncesje na mięso drobiowe

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z myślą o modyfikacji koncesji na mięso drobiowe.TRANSPORT

Transport lotniczy – stosowanie Traktatu do niektórych kategorii porozumień

Rada przyjęła ujednoliconą wersję rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (8690/09).

Nowe rozporządzenie zastępuje różne akty włączone do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3976/87, w pełni zachowując ich treść.

BADANIA NAUKOWE

Dodatkowy program badawczy dotyczący reaktora wysokostrumieniowego

Rada przyjęła decyzję w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (reaktor wysokostrumieniowy) (9646/09). Główne cele programu obejmują zapewnienie bezpiecznej i pewnej eksploatacji reaktora wysokostrumieniowego w Petten, aby zagwarantować dostępność strumieni neutronów do celów eksperymentalnych, oraz umożliwienie efektywnego wykorzystania reaktora wysokostrumieniowego przez instytucje badawcze w wielu dziedzinach.EDUKACJA

Włączenie nowego programu Erasmus Mundus do Porozumienia EOG

Rada zatwierdziła projekt decyzji Wspólnego Komitetu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczącej włączenia nowego programu Erasmus Mundus na lata 2009–2013 do Porozumienia EOG (9252/09).Mianowanie

Komitet Regionów

Rada przyjęła decyzję, na mocy której na okres pozostający do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., mianowane zostały następujące osoby

a) na stanowisko członka:


 • Ugo CAPPELLACCI, Presidente della Regione Sardegna,

 • Satu Tietari, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen,

 • Anne Karjalainen, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen,

 • Risto ERVELÄ, Sauvon kunnanvaltuuston jäsen (zmiana mandatu),

 • Risto KOIVISTO, Pirkkalan kunnanjohtaja (zmiana mandatu),

b) na stanowisko zastępcy członka:

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Rada przyjęła decyzję o mianowaniu jako członków, na okres pozostający do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 20 września 2010 r., następujących osób: • Ronny LANNOO, Adviseur-generaal UNIZO,

 • Reet Teder, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikadirektor - I grupp - tööandjate esindajad. (dyrektor polityczny estońskiej Izby Handlowej – grupa I – przedstawiciele pracodawców)

Przejrzystość

Publiczny dostęp do dokumentów

Rada przyjęła: • przy sprzeciwie delegacji: estońskiej, francuskiej, fińskiej i szwedzkiej – odpowiedź na wniosek nr 10/c/01/09 (ponowny) złożony przez Petera CRADDOCKA (8735/09).

 • przy sprzeciwie delegacji: niemieckiej, irlandzkiej i włoskiej – odpowiedź na wniosek nr 11/c/01/09 (ponowny) (8738/1/09 REV 1).

 • odpowiedź na pismo wysłane przez Radę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące skargi 523/2009/TS wniesionej przez Martina OTTMANNA (8671/09).1Zob. w szczególności dok. 9103/09.

1Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50).

1Zob. komunikat prasowy 5471/09.

2 Dok. EP T6–0191/2009 – sprawozdawca Katerina Batzeli

1Delegacje: holenderska i brytyjska poparły wezwanie Komisji do ostrożnego podejścia.

1Do protokołu posiedzenia Rady zostało włączone osobne oświadczenie w momencie przyjmowania oceny funkcjonowania, gdyż sektor bawełny nie był w niej uwzględniony (zob. 5263/09 ADD1).

1Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 3/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 9548 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10245/1/09 REV 1 (Presse 150)PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość