Strona główna

Rok akademicki 2014/2015 Mgr Agata Gielżyńska


Pobieranie 40.87 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.87 Kb.
Rok akademicki 2014/2015

Mgr Agata Gielżyńska

Ocena ilościowa krwinek czerwonych płodu w krążeniu matki i jej zastosowanie w profilaktyce choroby hemolitycznej płodu/noworodka.

Promotor: Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, obrona 10 października 2014
Mgr Monika Nesteruk

Identyfikacja zaburzeń mitochondrialnych w mysim modelu cukrzycy z użyciem genomiki integracyjnej.”Promotor: Dr hab. Ewa Hennig, obrona 15 grudnia 2014
lek. Eliza Pawlik-Pachucka

Epigeniczne modyfikacje promotorów genów kodujących jądrowe receptory trijodotyroniny w komórkach jądrzastych krwi w aspekcie wieku.”Promotor: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, obrona 14 kwietnia 2015
Mgr Katarzyna Gmerek

Potencjalnie patogenne zmiany błon komórkowych krwinek czerwonych podczas ich przechowywania w warunkach banku krwi.

Promotor: Dr hab. Jadwiga Fabiańska-Mitek, obrona 16 czerwca 2015

Rok akademicki 2013/2014

Mgr Natalia Fedoryszak-Kuśka

Udział gangliozydów w formowaniu i modulowaniu właściwości domen błon komórkowych. Badania z użyciem fluoryzujących pochodnych glikosfingolipidów.”

Promotor: Dr hab. Tadeusz Pacuszka, obrona 12 listopada 2013 r.
Lek. Łukasz Nyk

Badania nad dokładnością ocen złośliwości oraz klinicznego i patologicznego zaawansowania raka stercza”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, obrona 4 grudnia 2013 r.
lek. Dorota Wretowska

Skale oceny przygotowania jelita grubego do kolonoskopii: zastosowanie i ocena porównawcza dwóch metod oczyszczania.”

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Reguła, obrona 26 maja 2014
lek. Katarzyna Zgoła

Zastosowanie kardiografii impedancyjnej do monitorowania parametrów hemodynamicznych u chorych poddawanych elektrycznej kardiowersji lub defibrylacji arytmii serca.”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kułakowski, obrona 28 maja 2014
lek. Katarzyna Skonieczna

Czy jaskra normalnego ciśnienia ma podłoże autoimmunologiczne?”

Promotor: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek, obrona 2 czerwca 2014
mgr Piotr Glinicki

Analityczne i kliniczne uwarunkowania pomiaru stężenia chromograniny A (cgA) we krwi oraz ocena przydatności tego badania we wstępnej diagnostyce guzów nadnerczy i w zespołach mnogich nowotworów endokrynnych”.

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Jeske, obrona 1 września 2014


Rok akademicki 2012/2013
Mgr Anna Wójcicka

Metylacja rejonu paromotorowego genu THRB w raku nerki typu jasnokomórkowegi. Wpływ trijodotyroniny na ekspresję genów kodujących metylotransferazy”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman, obrona 21 listopada 2012 r.
Mgr Aneta Majewska

Modyfikacje epigenetyczne wybranych genów (Gck, Pck1, Cc12, Tnfa) w wątrobie myszy towarzyszące otyłości i głodzeniu”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski, obrona 10 września 2013 r.

Rok akademicki 2011/2012
Lek. Marcin Łyżniak

Ocena warunków cytotoksyczności produktów metabolizmu bakterii - w tym listeriolizyny O – względem wybranych komórek mononuklearnych krwi”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kawiak; obrona: 19 października 2011 r.
Lek. Paweł Polaczek

Analiza możliwości wykorzystania systemu wspomagania komputerowego w planowaniu zaburzeń osi kończyny dolnej z wykorzystaniem metody Ilizarowa”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, obrona 14 listopada 2011 r.
Mgr Jacek Połosak

Badanie związku pomiędzy starzeniem człowieka a ekspresją i odmianami polimorficznymi genów XPD i WRN, kodujących białka biorące udział w utrzymaniu integralności genomu”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, obrona 30 listopada 2011 r.
Mgr Małgorzata Roszkowska-Gancarz

Badanie związków pomiędzy szlakiem leptyny i długowiecznością-znaczenie odmian polimorficznych genów LEP i LEPR, ekspresji receptora i stężenia hormonu w osoczu krwi”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, obrona 7 grudnia 2011 r.
Lek. Olgierd Głuszak

Wpływ leczenia metforminą i simwastatyną na wybrane parametry metaboliczne u kobiet z zespołem policystycznych jajników otrzymujących doustną tabletkę antykoncepcyjną”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski, obrona 5 września 2012 r.
Mgr Joanna Bogusławska

Rola 3UTR i mikroRNA w zaburzeniach ekspresji jodotyroninowej dejodynazy typu I w raku nerki typu jasnokomórkowego CCRCC”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman, obrona 6 września 2012 r.
Lek. Andrzej Podgórski

Ocena wpływu operacyjnego uwolnienia przykurczu stawu łokciowego na stabilność operowanego stawu”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski, obrona 12 września 2012 r.

Rok akademicki 2010/2011
Lek. Aleksandra Kruszyńska

Proinsulina, insulinopodobny czynnik 3 (INSL-3) i adiponektyna w patogenezie zespołu policystycznych jajników. Wpływ leczenia metforminą”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Stefan Zgliczyński; obrona: 22 grudnia 2010 r.
Lek. Elżbieta Karpińska-Gasztoł

Wskaźniki oporności insulinowej i procesu zapalnego oraz leptyna i adiponektyna a nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u osób z chorobą wieńcową i prawidłową tolerancją glukozy”.

Promotor: prof. dr n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka; obrona: 22 grudnia 2010 r.
Lek. Mirosław Kiedrowski

Czynniki predykcyjne zaawansowanej neoplazji i dużych polipów ząbkowanych w proksymalnej części jelita grubego”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Janina Orłowska; obrona 20 kwietnia 2011 r.
Lek. Maria Stelmachowska-Banaś

Wpływ leczenia na gospodarkę węglowodanową w akromegalii”.

Promotor: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, prof. nadzw. w CMKP; obrona: 25 maja 2011 r.
Lek. Krzysztof Goryca

Wielokierunkowe analizy danych mikromacierzowych w modelowaniu zmian sygnalizacji komórkowej nowotworów jelita grubego”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski; obrona: 21 września 2011 r.

Rok akademicki 2009/2010

Lek. Agnieszka Skierczyńska

Niedokrwienie wysiłkowe w izolowanym sercu szczura ze zwiększonym ciśnieniem późnorozkurczowym; wpływ kwasu dwuchlorooctowego i trimetozydyny ”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz; obrona: 27 października 2009 r.
Lek. Sebastian Dzierzęcki

Znaczenie prognostyczne wartości białka S-100B w korelacji z przepływami mózgowymi badanymi techniką Dopplera przezczaszkowego u chorych po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym”.

Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nzw. w CMKP; obrona: 16 grudnia 2009 r.
Mgr Anna Stachurska

Oddziaływanie komórek raka stercza linii PC-3 z fibronektyną w warunkach In vitro”.

Promotor: dr hab. n. med. Hanna Kowalczyńska, prof. nzw w CMKP; obrona: 16 grudnia 2009 r.
Mgr Joanna Żołnierowicz

Wpływ czynników genotoksycznych na komórki stransfekowane genem fuzyjnym BCR/ABL poddane działaniu imatinibu”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jrzy Kawiak; obrona: 24 lutego 2010 r.
Mgr Magdalena Skrzypczak

Możliwości i ograniczenia ekspresyjnych mikromacierzy oligonukleotydowych w poszukiwaniu zaburzeń sygnalizacji komórkowej raka jelita grubego”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski; obrona: 26 maja 2010 r.
Lek. Marcin Złotorowicz

Anatomia tętnicy przyśrodkowej okalającej udo-możliwości mikrochirurgicznej rekonstrukcji”.

Promotor: dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. nzw. w CMKP; obrona: 23 czerwca 2010 r.
Lek. Stanisław Szempliński

Krytyczna ocena własnego schematu biopsji „mappingowej” stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka; obrona: 29 września 2010 r.

Rok akademicki 2008/2009
Lek. Natalia Krześniak

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów wpływu heparyndrobnocząsteczkowych na wczesną fazę gojenia ran”

Promotor: prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki; obrona: 8 października 2008 r.


Lek. Anna Kaniewska

Subtotalna i częściowa fasciektomia w chorobie Dupuytrena z częściowymzajęciem rozcięgna dłoniowego ręki: prospektywne badania z randomizacją.”

Promotor: dr hab. med. Józef Jethon, prof. nzw. w CMKP, obrona: 8 października 2008 r.


Mgr Weronika Króliczak

Negatywna regulacja promotora genu S100A6 kodującego kalcyklinę (białkowiążące Ca2+ przez białko p53”

Promotor: dr hab. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka; obrona: 24 października 2008 r.


Mgr Marlena Godlewska

Określenie budowy aminokwasowej głównych konformacyjnych epitopówperoksydazy tarczowej rozpoznawanych przez autoprzeciwciała w

autoimmunologicznych schorzeniach tarczycy”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Gardas; obrona: 24 listopada 2008 r.


Lek. Marzena Mazurek

Wartości stężenia alfa-fetoproteiny w płynie owodniowym w poszczególnychtygodniach ciąży prawidłowej i powikłanej aberracji chromosomowych u

płodu”.

Promotor: dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nzw. CMKP; obrona: 24 listopada 2008 r.


Mgr Karolina Hanusek

Aspekty molekularne działania inhibitorów kinazy białkowej CK2”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski; obrona: 15 czerwca 2009 r.

Rok akademicki 2007/2008

Lek. Marcin Tyrakowski

Analiza możliwości wykorzystania systemu komputerowego wspomaganiachirurgii ortopedycznej w planowaniu osteotomii bliższego końca kości udowej”.

Promotor: dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. nzw. w CMKP; obrona 25 czerwca 2008 r.


Lek. Maciej Płończak

Wartość autogenicznych przeszczepów komórek chrzęstnych wdoświadczalnym leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej u królika”

Promotor: dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. nzw. w CMKP; obrona 25 czerwca 2008 r.


Mgr Piotr Brągoszewski

Ocena użyteczności molekularnych badań mitochondriów w praktyceklinicznej”.

Promotor: prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski; obrona 25 czerwca 2008 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość