Strona główna

Rok II studia stacjonarne Dzieje myśli o sztuce dr Gabriela Świtek 2010/2011


Pobieranie 54.95 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar54.95 Kb.
Rok II

Studia stacjonarne

Dzieje myśli o sztuce

dr Gabriela Świtek

2010/2011
Wybrane problemy:
- Koncepcje powinowactwa sztuk w nowoczesnej myśli o sztuce: ut pictura poesis, ut pictura musica, correspondance des arts

- Brytyjski sensualizm a refleksja o sztuce w XVIII wieku. Omów najważniejsze pojęcia i postawy estetyczne na przykładzie wybranych tekstów źródłowych ("entuzjazm", "rozkosze wyobraźni", smak, geniusz).

- La Font de Saint-Yenne, Denis Diderot i Charles Baudelaire. Scharakteryzuj krytykę artystyczną XVIII i XIX wieku.

- Architecture parlante i teoria charakteru w architekturze w pismach Etienne-Louis Boullée'go i Claude-Nicolasa Ledoux.

- Początki nowoczesnej koncepcji muzeum. Porównaj poglądy Quatremère'a de Quincy i Marie-Alexandre Lenoira.

- Jean-Baptiste Dubos i Gotthold Efraim Lessing. Porównaj ich poglądy na sztukę.

- Muzeum jako świątynia sztuki, sztuka jako religia. Przedstaw koncepcje na przykładzie pism niemieckich romantyków.

- Co to jest romantyzm? Scharakteryzuj romantyczną myśl o sztuce na podstawie pism Stendhala i Charlesa Baudelaire'a.

- Romantyzm i symbolizm w myśli o sztuce XIX wieku. Porównaj postawy na przykładzie wybranych tekstów źródłowych.

- Czy impresjonizm jest realizmem? Porównaj krytykę artystyczną Champfleury'ego i Edmonda Duranty'ego.

- Nurty estetyzmu w myśli o sztuce XIX wieku: Theophile Gautier, Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans, James McNeill Whistler, Oscar Wilde.

- Krytyka artystyczna neoimpresjonizmu a założenia estetyki naukowej w II połowie XIX wieku (Félix Fénéon, Georges Seurat).

- Koncepcje przestrzeni w teorii kubizmu i futuryzmu (Albert Gleizes, Jean Metzinger, Guillaume Apollinaire, Gino Severini)

- Teorie malarstwa abstrakcji. Wassily Kandinsky i Piet Mondrian.

- Dadaizm i surrealizm. Porównaj postawy estetyczne na podstawie wybranych tekstów źródłowych.

- Koncepcje nowoczesności w myśli o sztuce. Od Charlesa Baudelaire'a do Waltera Benjamina.DZIEJE MYSLI O SZTUCEObowiązkowe antologie tekstów źródłowych

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, red. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1989.

Manifesty romantyzmu 1790-1830, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975.

Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, red. H. Morawska, Warszawa 1977, t. 1-3.

Moderniści o sztuce, red. E. Grabska, Warszawa 1971.

Artyści o sztuce, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969.
Antologie tekstów w języku angielskim (lektury uzupełniające)

Art in Theory 1648-1815, red. C. Harrison, Oxford 1993.

Art in Theory 1815-1900, red. C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Oxford 1998.

Art in Theory 1900-2000, red. C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Oxford 1991.

Wybór bibliografii przedmiotu w układzie tematycznym (lektury uzupełniające)
Rozwój i podstawowe pojęcia estetyki XVIII wieku (A.G. Baumgarten, G.B. Vico, I. Kant)

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, 1976.

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t.III, Warszawa, 1965.

S. Krzemień-Ojak, Estetyka G.B. Vico, Studia Estetyczne, I, 1964.

G.B. Vico, Nauka nowa (wybór), Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, Warszawa, 1994.

G.B. Vico, Nauka nowa, oprac. i wstęp S. Krzemień-Ojak, PWN Warszawa, 1966.

E. Wolicka, „Trzej świadkowie – trzy wykładnie idei „klasyczności” w kulturze europejskiej’ (m.in. Kant), w: Klasycyzm i klasycyzmy, Materiały z sesji SHS, Warszawa, 1994.

W. Juszczak, „Mroczne źródło poznania” (Kant), w: tenże, Fakty i wyobraźnia, Warszawa, 1979.

H.G. Gadamer, Prawda i metoda (rozdz. 2 – A,B,C „Subiektywizacja estetyki przez Kantowską krytykę”, oraz 3.A „Problem kształcenia estetycznego”, Kraków, 1993.
Angielska refleksja o sztuce I połowy XVIII wieku (Shaftesbury, Addison, Hogarth)

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa, 1989.

W. Folkierski, Ze studiów nad 18 wiekiem. Estetyka Shaftesbury’ego. Diderot a Shaftesbury, Kraków, 1920.

Z. Łempicki, Renesans, Oświecenie, Romantyzm i inne studia z historii kultury (rozdz. O Shaftesbury’m), Warszawa, 1966.

Spectator [wybór tekstów] (Addison), oprac. Z. Sinko, Wrocław, 1957.

S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX w., Warszawa, 1961, s. 51-140.

R. Paulson, Hogarth, His Life, Art and Times, t.1-2, New Haven, 1971, tłum. pol. w wersji skróconej H. Andrzejewska, Z. Potkowska, Warszawa, 1984.
Angielska refleksja o sztuce II połowy XVIII wieku (Reynolds, Blake, Gilpin, Price, Payne Knight)

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa, 1989.

W. Juszczak, „Laokoon Blake’a”, w: tenże, Fakty i wyobraźnia, Warszawa, 1979.Manifesty romantyzmu 1790-1830, red. A. Kowalczykowa, Warszawa, 1975 (Blake, Zaśłubiny Nieba i Piekla, przekł. i wstęp. W. Juszczak)

S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX w., Warszawa, 1961.The Genius of the Place. The English Landscape Garden 1620-1820 (antologia tekstów, m.in. Price i Payne Knight), red. John Dixon Hunt, Peter Willis, London, 1975.
Francuska refleksja o sztuce I połowy XVIII wieku (Dubos, La Font de Saint-Yenne, Comte de Caylus)

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa, 1989.

A. Morawińska, „Dubos o poezji i malarstwie”, w: Słowo i obraz, red. A. Morawińska, Warszawa, 1982.

A. Szczepańska, „Idea postępu w myśli o sztuce 16-18 w.”, w: Myśl o sztuce i sztuka 17 i 18 w., red. J. Białostocki, Warszawa, 1970, s. 80-85 (m.in. Du Bos).

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż i Wenecja XVI-XVIII w, Warszawa 1996. (m.in. Comte de Caylus)


Początki krytyki artystycznej (Diderot)

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa, 1989.

M. Skrzypek, Diderot, Warszawa, 1982

D. Diderot, Paradoks o aktorze i inne utwory, tłum. i wstęp. J. Kott, Warszawa 1950.

W. Folkierski, Ze studiów nad 18 wiekiem. Estetyka Shaftesbury’ego. Diderot a Shaftesbury, Kraków, 1920.Niemiecka refleksja o sztuce połowy XVIII wieku (J.J. Winckelmann, Herder, Lessing)

S. Kostka Potocki, O sztuce u dawnych czyli Winkelmann Polski, T.1-3, Warszawa 1815

K. Nowakowska-Sito, „Szlachetna prostota i spokojna wielkość. Sztuka XIX wieku a klasyczna Grecja Winckelmanna”, w: Klasycyzm i klasycyzmy, Materiały sesji SHS, Warszawa 1994, s.159-168.
J.G. Herder, Myśli o filozofii dziejów (wybór), tłum. Zenon Skuza, Elipsa, Warszawa 2000

J.G. Herder, Dzieła wybrane, Wrocław 1988


E. Adler, Herder i Oświecenie niemieckie, Warszawa 1965
G.E. Lessing, Laokoon..., Wrocław, 1962.

R. Ingarden, „Lessinga Laokoon”, Studia z estetyki, Warszawa, 1957

J. Maurin-Białostocka, Lessing i sztuki plastyczne, Wrocław 1969

J. Maurin-Białostocka, „Lessing jako historyk sztuki”, Rocznik Historii Sztuki, 1969


A. Pieńkos, ‘Laokoon – figura cierpienia w „dobie klasycyzmu”, Klasycyzm i klasycyzmy, Materiały sesji SHS, Warszawa 1994, s.121-129.

H. Markiewicz, „Ut pictura poesis. Dzieje toposu i problemu”, w: Tessera ku czci M. Porębskiego..., Kraków 1981

R.W. Lee, „Ut pictura poesis: The Humanistic Theory of Painting”, The Art Bulletin, December 1940, vol. XXII no 4, s. 197-269.

Myśl architektoniczna wieku Oświecenia (M.-A. Laugier, Francesco Algarotti, C.-L. Ledoux, E.-L. Boullée)

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa, 1989.

K. Pawłowski, „J.F.Blondel, i P. Patte – pionierzy nauczania urbanistycznego we Francji”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1962, nr 4

K.P. Pawłowski, Francuska myśl urbanistyczna epoki Oświecenia, Warszawa, 1970.

A.Rottermund, „Rola Doktryny Duranda..”, Myśl o sztuce, Materiały z sesji SHS, Warszawa, 1976

R. Sennett, Ciało i kamień, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, 1996, s. 234-237

H. Rosenau, Boullée and Visonary Architecture, Nowy Jork, 1976.


Dwa pojęcia myśli architektonicznej XVIII wieku: charakter, wzniosłość (E. Burke)

Jan Białostocki, „Charakter. Pojęcie i termin w teorii i historii sztuki”, w: tenże, Teoria i twórczość, Poznań 1961, s. 46-80.

H.-Walter Kruft, A History of Architectural Theory, Princeton Architectural Press, New York, 1994 [rozdz. 13. Relativist architectural aesthetics, the Enlightenment and Revolutionary architecture, s.141-165 Germain Boffrand, Jacques-Francois Blondel)

K. Pawłowski, „J.F.Blondel, i P. Patte – pionierzy nauczania urbanistycznego we Francji,” Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1962, nr 4


E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, Warszawa, 1968.

S. Morawski, „Światopogląd i estetyka Burke’a”, Archiwum Historii i Filozofii..., 1971.

S. Morawski, „O recepcji myśli estetycznej Burke’a”, w Polska i Anglia. Stosunki kulturalno-artystyczne, Warszawa, 1974. [kat.]

Niemiecka refleksja o sztuce w dobie wczesnego romantyzmu (J.W. Goethe, W.F. Wackenroder, F. Schlegel, F. Pforr)

J.W. Goethe, Wybór pism estetycznych, Warszawa 1981.

J.W. Goethe, fragment tekstu o „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda, Tygodnik Powszechny, 1954, nr 454

J.W. Goethe, Podróż włoska, Warszawa 1980


J. Białostocki, „U stóp Propylejów: Goethe i sztuka”, w: tenże, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1959


Novalis, Uczniowie z Sais, Warszawa 1979

F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, Warszawa 1972


Manifesty romantyzmu, red. A. Kowalczykowa, Warszawa, 1975

Manifesty literackie „Burzy i Naporu”, red. G. Koziełek, Wrocław 1988 (m.in. Herder, Goethe)

Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977


A. Kowalczykowa, „O wzajemnym naświetlaniu się sztuk w romantyzmie”, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980

J. Woźniakowski, „Arabeska w literaturze i sztuce wczesnego romantyzmu”, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, Wrocław 1980

E. Klin, „O programie romantycznym F. Schlegla”, Roczniki Humanistyczne KUL, 12, 1962.

K. Sauerland, „Średniowiecze w oczach romantyków niemieckich”, Archiwum Historii Filozofii, 1967

F. Schelling, Filozofia sztuki, Warszawa 1983

M. Puszko, „Problem zmienności sztuki w filozofii społecznej niemieckiego romantyzmu”, Przegląd Humanistyczny, 1980, nr 1

I. Kozina, „Jedna prawda i wiele prawd – ideał i idea w romantycznej koncepcji sztuki”, w: Prawda i twórczość, red. M. Kapustka, Wrocław 1998
Teorie romantycznego pejzażu (P.O. Runge, C.G. Carus; F.R. Chateaubriand; John Constable, Thomas Cole)

P. Krakowski, „Krajobraz w poglądach estetycznych romantyków niemieckich”, Folia Historiae Artium, t. X., 1974, s. 163-181.

P. Krakowski, „Krajobraz idealny w malarstwie XVIII i XIX wieku”, Folia Historiae Artium, 1976

G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993.

W. Sobaszek, „Carus na rozstaju dróg romantyzmu”, w: Tematy, tradycje, teorie w sztuce doby romantyzmu, red. J. Białostocki, Warszawa 1981, s. 254-325.

M. Sekrecka, Chateaubriand jako teoretyk i krytyk literacki, Lublin 1958

F.R. Chateaubriand, Opis podróży z Paryża do Jerozolimy, Warszawa 1980

J. Parvi, „O literackiej podróży romantycznej (z zagadnień kompozycji i pejzażu u Chateaubrianda)”, Kwartalnik Neofilologiczny, 1967, nr 1


Francja i Anglia w dobie romantyzmu (V. Hugo, E. Delacroix, C. Baudelaire; John Ruskin)

H. Morawska, Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, Warszawa 1976.

Stendhal, Wybór pism różnych, Warszawa 1965.

J. Starzyński, „Sztuka widzenia według Stendhala”, Przegląd Humanistyczny, 1969, nr 4

J. Starzyński, O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.

J. Starzyński, Romantyzm i narodziny nowoczesności, Warszawa 1972.

J. Starzyński, „Delacroix i Baudelaire”, Rocznik Historii Sztuki, 1965.

E. Delacroix, Dzienniki, Warszawa, 1968.

T. Gautier, Pisarze i artyści romantyczni, Warszawa 1965.

T. Gautier, Podróż do Hiszpanii, Warszawa 1979.

C. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne, Wrocław, 1961.

C. Baudelaire, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, Warszawa 1971.

C. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, Warszawa 1998.

L. Sokół, „C. Baudelaire i teoria groteski”, Rocznik Historii Sztuki, 1976.


Francuska krytyka XIX wieku (Thoré, Fromentin, Goncourtowie)

H. Morawska, Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, Warszawa 1976.

H. Morawska, Kłopoty krytyka. Thoré-Bürger wśród prądów epoki, Wrocław, 1970.

Thoré-Bürger, Nowe kierunki w sztuce XIX wieku. Wybór tekstów... Wrocław, 1972.


E. Fromentin, Mistrzowie dawni, Wrocław, 1956.

J. Białostocki, „Między romantyzmem a pozytywizmem. Stanowisko Fromentina w dziejach krytyki artystycznej”, w: E. Fromentin, Mistrzowie dawni, oraz w: J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1959.


E. i D. de Goncourt, Sztuka XVIII wieku, Wybór, przekład i oprac. J. Guze, Warszawa 1981.

E. i D. de Goncourt, Dziennik, Wybór i przekład J. Guze, Warszawa, 1988.

E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa, 1971.

E. Grabska, „Goncourtowie – eklektycy wyrafinowani”, w: Myśl o sztuce, Warszawa, 1976, s. 165-174.

E. Grabska, „Dom artysty”, w: Porównania. Studia o kulturze modernizmu, red. R. Zimand, Warszawa 1983.

Historyzm – nowa postawa wobec historii oraz początki nowoczesnej koncepcji muzeum (Quatremere de Quincy, M.-A. Lenoir)

C. Wąs, „Historia jako żywioł. Koncepcje historii i sztuki w myśli niemieckiej XIX w.”, w; Historia a system, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1997.

A. Szczepańska, „Idea postępu w myśli o sztuce (XVII-XVIIIw.)”, w: Myśl o sztuce i sztuka XVII i XVIII wieku, red. J. Białostocki, Warszawa 1970, s.29-120

F.C. Haber, „Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu”, w: Czas w kulturze, red. A. Zajączkowski, Warszawa 1988, s. 375-402.


K. Pomian, „Kolekcjonerstwo i filozofia (narodziny nowożytnego muzeum)”, Archiwum Historii Filozofii..., 1975.

K. Pomian, „Historia i estetyka w myśli francuskiej 17-19 w.”, Archiwum Historii Filozofii..., 1974.

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż i Wenecja XVI-XVIII wiek, Warszawa, 1996.

U. Eco, „Muzeum i jego przemiany”, Kresy, lato 1993, nr 15.

F. Haskell, „Malarz i muzeum”, Kresy, lato 1993, nr 15.

Z. Waźbiński, „Założenia programowe środkowoeuropejskich galerii malarstwa w XVIII wieku”, Acta Univeritatis N. Copernici. Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, 91, 1979.Realizm (Czernyszewski, Champfleury, Courbet, Duranty, Zola)

S. Krzemień-Ojak, „Realizm: narodziny pojęcia i krystalizacja doktryny”, Estetyka, 1962


L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974.

H. Morawska, Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, Warszawa 1976, t. 1. W poszukiwaniu nowoczesności, t.. 3, Realizm.

H. Morawska, Kłopoty krytyka. Thoré-Bürger wśród prądów epoki, Wrocław, 1970 [rozdz. III, „Teoria i praktyka realizmu”, rozdz. IV, „Spór o realizm, czyli krytycy Courbeta”]
M. Czernyszewski, O sztuce, Warszawa 1952.

M. Czernyszewski, Pisma estetyczne i krytyczno-literackie, Wrocław, 1964


E. Zola, Słuszna walka. Wybór pism o sztuce, Warszawa 1983.

E. Zola, Dzieło, Warszawa 1966Estetyzm (Gautier, Baudelaire, Whistler, Pater, Wilde, Symons, Huysmans)

Lektury:

T. Gautier, Pisarze i artyści romantyczni, Warszawa 1965.

T. Gautier, Podróż do Hiszpanii, Warszawa 1979.
C. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne, Wrocław, 1961.

C. Baudelaire, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, Warszawa 1971.

C. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, Warszawa 1998.

L. Sokół, „C. Baudelaire i teoria groteski”, Rocznik Historii Sztuki, 1976.


J.K. Huysmans o sztuce, wybór, oprac. i wstęp. E. Grabska, przekł. H. Ostrowska-Grabska, Ossolineum 1969.

E. Grabska, „J.K. Huysmans a pojęcie modernizmu”, w: Sztuka około 1900. Materiały Sesji SHS, Warszawa, 1969.

J.K. Huysmans, Na wspak, Warszawa 1976.
W. Pater, Wybór pism, Lwów, 1909

W. Pater, Renesans, Warszawa, 1999

J. Krawczyk, „Głowa na którą wszystek koniec świata przyszedł” (o Paterze), w: Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczna literacką interpretacją dziejów, red. M.Kitowska-łysiak, E. Wolicka, Lublin 1995
O. Wilde, Pisma zebrane, Warszawa 1922-1924.
E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa, 1971.

Porównania. Studia o kulturze modernizmu, red. R. Zimand, Warszawa, 1983.
Symbolizm (Moreas, Aurier, Denis)

Jean Moreas, Symbolizm (1886), w: E. Grabska, red., Moderniści o sztuce, Warszawa, 1971, s.254-257.

A. Aurier, Symbolizm w malarstwie – Paul Gauguin (1891); Symboliści (1892), w: E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa, 1971, s. 263-275, s. 352-366.

M. Denis, Definicja neotradycjonizmu (1890); Od Gauguina i Van Gogha do klasycyzmu (1909), w: Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa, 1969, s.70-78.


M. Denis, „P. Cezanne 1939-1906”, Sztuki Piękne, I, 1924-25

M. Denis, „Epoka symbolizmu”, Głos Plastyków, IV, 1935, nr 1-16

M. Denis, „O malarstwie dzisiejszym”, Museion, 1911, nr 7-8

H. H. Hofstatter, Symbolizm, Warszawa 1987

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985

M. Porębski, „Symbolizm, dekadentyzm, modernizm”, Nurt, wrzesień 1967

H.G. Gadamer, „Symbol i alegoria”, w: Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1991, s. 98-106.
Programy i teorie artystyczne I połowy XX wieku (manifesty awangardowe; kubizm, futuryzm ...)

Artyści o sztuce, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa, 1969.

Malarze mówią o sobie..., red. J. Guze, Kraków 1963.

E. Grabska, Apollinaire i teoretycy kubizmu, Warszawa 1966.

R.M. Rilke, „Listy o Cezannie”, Format, 1991, nr 4-5 i 1997, nr 6-7.

A.Vollard, Słuchając Cezanne’a, Degasa, Renoire’a, Warszawa 1962.

G. Apollinaire, Kubiści, Kraków 1967.

G. Apollinaire, Wybór pism, Warszawa, 1980.

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986.

A.Gleizes, Posłannictwo twórcze człowieka w dziedzinie plastyki, Warszawa 1927.

A. Warnod, wywiad z P. Picasso, Przegląd Artystyczny, 1946, nr 1.
J. Ratajczak, Krzyk i ekstaza (antologia ekspresjonizmu), Poznań 1987.

C. Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1987.

M. Żurowski, „Teoretycy futuryzmu”, Przegląd Humanistyczny, 1959, nr 5.

T. Miczka, Czas przyszły niedokonany: o włoskiej sztuce futurystycznej, Katowice 1994.

H. Matisse, „Notatki malarza” (tłum. M. Pankiewiczowa), Sztuki Piękne, IV, 1927-28, nr 6.

S. Herstal, „H. Matisse o malarstwie”, Przegląd Artystyczny, I, 1946, nr 5

F. Léger, Funkcje malarstwa, Warszawa 1970.
P. Mondrian, „Sztuka realistyczna i sztuka ponadrealistyczna”, Forma, 1938, nr 6.

J. Ładnowska, „O notatkach teozoficznych Mondriana”, w: „Autokomentarz artysty”, Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie, 1987, nr 2/20.

A. Buszko, „Filozoficzne treści sztuki i malarstwa P. Mondriana”, Biuletyn Historii Sztuki, 1994, nr 1-2.

M. Kossakowska, Teoria awangardy francuskiej. Puryzm i jego twórcy, Wrocław 1980.

G. Gazda, Awangarda – nowoczesność i tradycja, Łódź 1987.

M. Porębski, „Awangarda a rozwój w sztuce”, w: Co robić po kubizmie? Red. J. Malinowski, Kraków 1981.Wybory i ryzyka awangardy, red. U. Czartoryska, R. Kluszczyński, Warszawa 1985.

A. Turowski, Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930, Warszawa 1990.

A. Turowski, „Na granicy języka: Rodczenko, Malewicz”, w: Tessera ku czci M. Porębskiego..., Kraków 1981.

A. Turowski, Między sztuką a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, Kraków 1981.

P. Piotrowski, Metafizyka obrazu.. (m.in. o głównych teoriach awangardy), Poznań 1985.

S. Morawski, „Czy zmierzch estetyki?”, w: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, Warszawa 1987, t.1.


Manifest dadaistyczny (1918);

André Breton, Nadrealizm i malarstwo (1926), Geneza i perspektywa nadrealizmu (1941);

Max Ernst, [Collages] (1936); w: Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969.
H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986

K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985


K. Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1983


Surrealizm. Teoria i praktyka literacka (antologia), red. A. Ważyk, Warszawa 1973

4xParyż, Warszawa 1986 (katalog wystawy); teksty: T. Tzara, A. Breton, A. Artaud.

Max Ernst. Książki i grafiki, katalog wystawy Warszawa 1982

W. Kandinsky, Język form i kolorów (1912); Sztuka dzisiejsza jest żywotna bardziej niż kiedykolwiek (1935); w: Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969.


W. Kandinsky, O duchowości w sztuce, Łódź 1996


W. Kandinsky Punkt i linia a płaszczyzna..., Warszawa 1986.

W. Kandinsky, Eseje o sztuce i artystach, Kraków 1991.

W. Kandinsky, „Zagadnienia formy”, w: Brzask epoki. W walce o nową sztukę, red. J. Hulewicz, t.i, Poznań, 1929
K. Malewicz, Suprematyzm (1927), w: Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969.

K. Malewicz, „O sztuce”, Blok, 1924, nr 2, 3-4, 8-9.

K. Malewicz, „Świat jako bezprzedmiotowość”, Praesens, 1926, nr 1 (fragm. W Rocznik Historii Sztuki, 1976)

K. Malewicz, „Deformacja w kubizmie”, Zwrotnica, 1927, nr 12.K. Malewicz, „Suprematyzm”, Forma, 1936, nr 5

Kazimierz Malewicz, Zeszyt Teoretyczny Galerii GN, red. S. Bojko, L. Brogowski, Gdańsk, 1983.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość