Strona główna

Rola czynnika ludzkiego w polskim rolnictwie streszczenie


Pobieranie 34.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.8 Kb.
ANNA NOWAK

ROLA CZYNNIKA LUDZKIEGO W POLSKIM ROLNICTWIE

STRESZCZENIE

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę wybranych cech ilościowych i jakościowych czynnika ludzkiego w rolnictwie. Zwrócono uwagę na poziom zatrudnienia, a także na wykształcenie i wiek osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Zagadnienia te wydają się szczególnie ważne w sytuacji naszego członkostwa w UE. Duże zatrudnienie w rolnictwie polskim oraz niski poziom wykształcenia rolników, stanowią barierę rozwoju wsi i rolnictwa. Dochodzi do tego niechęć do współpracy producentów rolnych oraz do korzystania z pomocy instytucji doradczych.


ANNA NOWAK

THE ROLE OF HUMAN FACTOR IN POLISH AGRICULTURE

Summary

This paper identifies and examines the chosen quantitative and qualitative features of human factor in agriculture. In considering mentioned above an attention was paid to over-employment in agriculture although with decreasing tendencies. Development inhibiting factor in agriculture is low level of farms mangers education. It should be explained that, for a vibrant and thriving rural sector operation it is crucial to have well-informed farm managers. Being better informed often depends on having alternative sources of information like for example advisory centers. Statistical data shows that over half of farmers population is not educated in rural sciences and farmers very rarely took the opportunity to benefit from these centers. Moreover few of them cooperated within producers groups.PIOTR PRUS

ŹRÓDŁA INFORMACJI JAKO NARZĘDZIA PODEJMOWANIA DECYZJI


PRZEZ ROLNIKÓW

STRESZCZENIE

Efektywne prowadzenie gospodarstw rolniczych warunkowane jest posiadaniem przez ich właścicieli dostępu do rzetelnych informacji, warunkujących podejmowanie racjonalnych decyzji. Celem badań było zapoznanie się z deklaracjami rolników na temat wykorzystywanych przez nich źródeł informacji oraz poznanie ich opinii na temat osób, których rady cenią w trakcie podejmowania ważnych decyzji produkcyjnych.

Badania wykazały, że większość rolników podnosiła swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe poszukując specjalistycznych informacji na temat zarządzania gospodarstwem rolnym. Wymienianymi przez nich głównymi źródłami informacji były: branżowe czasopisma, kursy i szkolenia, programy telewizyjne i radiowe, targi oraz wystawy. Respondenci bardzo wysoko cenią, także rady specjalistów z ośrodków doradztwa rolniczego.


PIOTR PRUS

SOURCES OF INFORMATION AS A TOOL FOR DECISION TAKING BY FARMERS

SUMMARY

An effective way of farm management is determined by having an access to reliable information by farm owners. The aim of the presented research was to familiarize with the sources of information used by the questioned farmers and to find out their opinion on the subject of people who advices were highly valued by them.Research showed that most of farmers had raised own knowledge and professional qualification seeking the specialistic information on the subject of holding managements. As they mentioned main sources of information were: business periodicals, courses and professional trainings, TV and radio programmes, trade fairs and exhibitions. Respondents very high valued also specialists opinions from the Agricultural Advisory Service Centers.

JOANNA RYBKA


WOJCIECH KNIEĆ

PRZYGOTOWANIE DORADCÓW ODR DO WDRAŻANIA PROW 2007-2013 W OPINII KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH ZESPOŁÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

STRESZCZENIE

Działalność Ośrodków Doradztwa Rolniczego obejmuje szeroki zakres zagadnień związany z różnymi formami aktywności mieszkańców obszarów wiejskich. W opracowaniu dokonano analizy przygotowania doradców terenowych do realizacji wybranych zadań z zakresu wspierania działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich, w tym wdrażania działań PROW 2007-2013. Analizę rozszerzono o ocenę dostępu doradców do informacji z poszczególnych źródeł.

W opracowaniu wykorzystano wyniki z badania sondażowego zrealizowanego w okresie od września do października 2007 roku. W badaniu wzięło udział 52 Kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, którzy dokonali oceny przygotowania swoich zespołów doradców do realizacji określonych zadań. Jak wynika z badań doradcy nie są wystarczająco przygotowani do realizacji zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, aktywizacją zawodową mieszkańców wsi, organizowaniem i funkcjonowaniem grup producentów rolnych oraz poprawą jakości artykułów rolno-spożywczych.

JOANNA RYBKA


WOJCIECH KNIEĆ

PREPARATION OF AGRICULTURAL ADVISORS FROM ODR FOR IMPLEMENTATION OF PROW 2007-20013 IN THE OPINION OF THE MENAGERS OF DISTRICT TEAM


OF AGRIULTURAL ADVISORY SERVIVE

SUMMARY


Activities of Agricultural Advisory Service Centers (ODR) consist of wide spectrum of issues connected with different forms of rural areas inhabitants activities. It has been analyzed whether advisors are prepared to deal with some tasks to support farming and diversification on rural areas and to support implementation of PROW 2007-2013 (Programme for Development of Rural Areas for 2007-2013) operations. Analysis was extend with assessment of advisors access to information from different sources.

Results in study were obtained from survey investigation realized in period since September till October 2007. 52 Managers of District Teams of ODR which assessed preparation of the advisers’ teams to realization of definite tasks. The investigation showed, that advisers are not enough prepared for realization of tasks connected with diversification, organization and functioning of the agricultural producers’ groups as well as the improvement of food quality.


ROMAN CHORÓB

WPŁYW INFORMACJI I DORADZTWA NA ROZWÓJ INICJATYW GOSPODARCZYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA

STRESZCZENIE

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące źródeł informacji i inspiracji w zakresie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez rolników, jak również określono potrzeby doradcze rolników w dziedzinie przedsiębiorczości.

Z analizy wywiadów z rolnikami wynika, że w procesie pobudzania inicjatyw gospodarczych ludności wiejskiej znaczącą rolę odgrywają nadal Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Ich skuteczność w inspirowaniu rolników jest wyższa niż środków masowego przekazu i wpływu najbliższego otoczenia. Pomocy ośrodków zasięgali zwłaszcza rolnicy młodsi i osoby z niższym poziomem wykształcenia.

Rolnicy przedsiębiorczy są w większości przypadków (59%) chętni do dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami i fakt ten należy wykorzystać w służbie doradczej, propagując pozytywne przykłady rozwoju inicjatyw gospodarczych.

ROMAN CHORÓB

INFORMATION AND ADVISORY SERVICE IN DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON FARMERS IN PODKARPACIE REGION

SUMMARY

The paper includes the results of the investigation concerning information and inspiration sources used by farmers to take up economic initiative. The advisory work needed by farmers were determined.The survey analysis shows that agricultural advisory play an important role in stimulating economic activity of farmers. This media are more effective than mass media and the influense of the closest environment. Mainly younger farmers and those with lower qualifications request assistance at the agricultural advisory centres.

Agro-businessmen in general (59%) are willing to share experience and this fact should be utilised in advisory work disseminating the positive entrepreneurial models.

DANUTA MIERZWA

AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZESPOŁOWYCH FORM


GOSPODAROWANIA NA WSI

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje aktualny stan i perspektywy rozwoju grup producenckich. Syntetycznie zebrany materiał pozwala porównać formy prawne - ich wady i zalety – związane z wyborem organizacji do wspólnych działań. Ponadto opracowanie zawiera informacje o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z którego będą mogli korzystać rolnicy zorganizowani w grupy producenckie w celu zwiększenia konkurencyjności ich gospodarstw.

DANUTA MIERZWA

THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF JOINT FORMS
OF FARMING IN THE RURAL AREAS

SUMMARY


The article presents the current state and development prospects of producers’ groups. The material collected in a synthetic way makes it possible to compare legal forms – their advantages and disadvantages – with regard to the choice of organization for common undertakings. Besides, the paper includes information of the Programme for the Development of Rural Areas for years 2007-2013, which will be available to farmers organized in producers’ groups in order to boost the competitiveness of their farms.

ARKADIUSZ SADOWSKI

EKONOMICZNE UZASADNIENIE ROZLICZANIA PODATKU VAT NA ZASADACH OGÓLNYCH W WYBRANYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE
HARMONIZACJI PRAWA PODATKOWEGO POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono analizę racjonalności rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych w wybranych typach gospodarstw rolnych. Uwzględniono zarówno obecnie obowiązujące przepisy podatkowe, jak i planowane od maja 2008 roku zmiany, wynikające z Traktatu Akcesyjnego i stanowiące element harmonizacji prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Podstawą analizy były przepływy pieniężne, na podstawie których opracowano 2 warianty: pozostanie na ryczałcie oraz rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych. Ocenę racjonalności wyboru jednej z form dokonano poprzez porównanie dochodu pieniężnego w obydwu wariantach. W wyniku przeprowadzonej analizy określono, iż racjonalnym jest rozliczanie VAT na zasadach ogólnych w gospodarstwach roślinnych i trzodowych, nieuzasadnione natomiast jest w gospodarstwach mlecznych.

ARKADIUSZ SADOWSKI

ECONOMIC JUSTIFICATION OF VAT SETTLEMENT ACCORDING TO GENERAL RULES IN SELECTED FARM TYPES IN THE LIGHT OF HARMONIZATION OF POLISH TAX LAW WITH THE EC LAW

SUMMARY


In the paper the analysis of justification of VAT settlement according to the general rule in selected farms was presented. Both present regulations and changes planned from May 2008 were taken into account. These changes come from Accession Treaty and they are the element of harmonization of domestic law with the EC law. The basis for the analysis were cash flows, on the basis of which two scenarios were worked out: remaining on a lump sum and settling the tax according to the general rule. The evaluation concerning the justification of the choice of one option was done by comparing cash income in both scenarios. As a result of investigation it was defined that settlement of VAT according to general rule is justified in crop and pig farms and unjustified in milk farms.

JACEK DACH, ZBYSZEK ZBYTEK

Zasady prawidłowego kompostowania obornika w gospodarstwach rolnych

STRESZCZENIE

Kompostowanie obornika jest technologią, która dynamicznie rozwija się w wielu krajach Europy Zachodniej i Ameryce. Dzięki zaletom, które zostały odkryte w trakcie licznych badań, technologia ta jest popierana przez różne organizacje rolnicze oraz instytucje rządowe.

W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań kompostowania obornika prowadzonych od 1994 r., we współpracy z AR w Poznaniu, INRA Rennes oraz PIMR. Określono zasady prawidłowego kompostowania, zwłaszcza parametry początkowe pryzm obornika. Przedstawiono porównanie przebiegu oraz efektów kompostowania obornika z tradycyjnym, beztlenowym przechowywaniem tego nawozu w pryzmach. Poruszono problem emisji amoniaku w ujęciu całościowym, od momentu formowania pryzm aż do aplikacji obornika lub kompostu na polu. Dokonano również oceny ekonomicznej technologii tlenowej i beztlenowej. Stwierdzono, iż kompostowanie obornika z zastosowaniem rozrzutnika jest metodą bardzo mało wydajną, a w konsekwencji kosztowną. Dlatego nie powinna być ona polecana do średnich i dużych gospodarstw, gdzie preferowane musi być użycie aeratora ciągnikowego. Koszty nawożenia kompostem i obornikiem są związane ze średnią odległością transportową z gospodarstwa na pole. W miarę wzrostu tej odległości oraz masy wywożonego nawozu, zwiększa się w gospodarstwie zysk z wdrożenia technologii tlenowej. W przypadku największych gospodarstw roczny zysk może być większy niż cena zakupu prostego aeratora ciągnikowego.


JACEK DACH, ZBYSZEK ZBYTEK

THE RULES OF CORRECT MANURE COMPOSTING PROCESS IN THE FARMS

SUMMARY

Manure composting process is a technology dynamically developing both in many West European countries and America. Besides many advantages which were discovered during the numerous research, this technology is promoted by the different agricultural organizations and governmental institutions.The paper represents the results of long term research on manure composting carried from 1994 r. in the cooperation of Institute of Agricultural Engineering Agricultural University of Poznan, INRA Rennes and PIMR. The principles of correct manure composting were defined, in particular the initial parameters of manure heaps.

The comparison of process and effects of manure composting with traditional anaerobic storage in heaps was represented. Also the issue of ammonia emission in a general frame was touched, since the moment of piles formation till the manure or compost application on the field. An economic estimation of both oxygenic and anaerobic technology was executed. It has been stated that manure composting with usage of spreader is a very low efficient method and in consequence expensive. Therefore should not be recommended for medium and big size farms, where usage of tractor aerator is preferable.The costs of compost and manure fertilization are related with average transporting distance from farm to field. Along with the increase of this distance and fertilizer mass, grows the farm profit because of the oxygenic technology implementation. In case of the biggest farms the annual profit can be higher than the purchase price of a simple tractor aerator.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość