Strona główna

Rozdział I informacje podstawowe Cel wyścigu 1


Pobieranie 48.62 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar48.62 Kb.
R e g u l a m i n:  XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

ROZDZIAł I - Informacje podstawowe
Cel wyścigu *      1.1 Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego. Zadaniem wyścigu jest przybliżenie kolarstwa szerokim rzeszom społeczeństwa miast i wsi oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa. Organizatorzy wyścigu *  1.2 Stowarzyszenie „Akcja dla kolarstwa”: 98-100 łask, ul. Jodłowa 5/9, tel.  608.09.96.95.  fax +48 43 675 68 09 Dyrektor wyścigu Andrzej Syska tel. 608.099 695 Biuro Wyścigu *   1.3 Zespół Szkół Rolniczych – Sędziejowice czynne od dn. 25.07. 2012 od godz. 10,00 tel./ 608.09.96.95 Fax.. 48 -43 677.10.04. Klasa wyścigu * 1.4 Międzynarodowy Wyścig Kolarski ujęty jest w kalendarzu imprez UCI klasy 2.1 (junior). Uczestnictwo * 1.5 W wyścigu mogą uczestniczyć ekipy juniorów, zawodników urodzonych w latach 1994-95. Każdy zawodnik uczestniczący w wyścigu musi posiadać ważną licencje na 2012 r. W wyścigu będą uczestniczyły drużyny reprezentujące federacje kolarskie,  regionalne, klubowe i będą się składały z min. 4 max 6 zawodników. Ekipy zagraniczne muszą posiadać zezwolenie pisemne swojej federacji na udział w wyścigu. Zezwolenie musi zawierać nazwiska zawodników i czas trwania zezwolenia oraz aktualne badania lekarskie. Termin wyścigu *       1.6 XXI Międzynarodowy wyścig kolarski rozegrany będzie w dniach 26.07. - 29.07.2012 r. Wyścig będzie się składał z 4 etapów. Zgłoszenia *     1.7 Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na adres organizatora do dn. 20.07.2012 r. Zgłoszenia imienne zawodników, osób towarzyszących i pojazdów należy przesłać organizatorowi do dnia 23.07.2012. Druk zgłoszenia na WWW.tourdelodz.eu ROZDZIAł II - Przepisy sportowe.       Przepisy podstawowe * 2.1 Międzynarodowy wyścig kolarski, klasy 2.1 będzie przeprowadzony według przepisów sportowych UCI oraz według niniejszego regulaminu.  2.2 We wszystkich sprawach nie ujętych w tych przepisach decyzje będzie podejmowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z przedstawicielami Organizatora . 2.3 Organizator zapewni 3 pojazdy neutralne, których sposób poruszania się określi Komisja Sędziowska. Klasyfikacje * Classements * Classyfications     2.4 W czasie wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje: * Indywidualna.    * Punktowa * Aktywnych. * Wszechstronnego      * 17 lat.  * Drużynowa końcowa Klasyfikacja indywidualna • Classement individuel • Indywidual classification 2.5 O kolejności zawodników w klas: każdego etapu będzie decydował lepszy czas pokonania jego dystansu, a w przypadku równych czasów lepsze miejsce na mecie. O kolejności zawodników w klasyfikacji indywidualnej po etapach decydował będzie mniejsza suma czasów uzyskanych na wszystkich zakończonych etapach, łącznie z bonifikatami i karami czasowymi. Gdy te czasy będą równe o kolejności zawodników będzie decydować suma miejsc na każdym z etapów, a gdyby i ta była równa decyduje wyższe miejsce na ostatnim etapie. Klasyfikacja punktowa  2.6 Na mecie każdego etapu 7 pierwszych zawodników otrzyma następującą liczbę punktów za zajęte miejsca: 1 - 10,* 2 - 8,* 3 - 6,* 4 - 4,* 5 – 3*, 6 - 2,* 7 - 1,   Zwycięzcą klasyfikacji punktowej zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów i ukończy wyścig. Przy równej ilości punktów decydowała będzie liczba zwycięstw etapowych, liczba zwycięstw lotnych finiszy a następnie klasyfikacja generalna. Klasyfikacja aktywnych  2.7 Najaktywniejszym kolarzem będzie zawodnik, który ukończy wyścig i uzyska największą sumę punktów zdobytych na lotnych finiszach. Trzej pierwsi kolarze na każdym lotnym finiszu otrzymują odpowiednio 5, 3, 1 pkt. W przypadku równej ilości punktów wyżej w tej klasyfikacji będzie zawodnik zajmujący wyższą pozycje w klasyfikacji indywidualnej. .  Klasyfikacja wszechstronnego 2.8 Zwycięzcą klasyfikacji wszechstronnego kolarza wyścigu zostanie zawodnik, który ukończy wyścig i zdobędzie największą ilość punktów wynikających z sumy punktów zdobytych w klasyfikacjach najaktywniejszego i punktowej. Przy równej liczbie punktów będzie decydowało wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Klasyfikacja 17 lat  2.9 Klasyfikacją tą będą objęci zawodnicy urodzeni w 1995 roku. Lider po etapach i zwycięzca będą ustalani na podstawie klasyfikacji indywidualnej. Klasyfikacja drużynowa   2.10 Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej w klasyfikacji końcowej zostanie drużyna, która uzyska najmniejszą sumę czasów na poszczególnych etapach.
W "klasyfikacji drużynowej o kolejności drużyny na etapie będzie decydować najmniejsza suma czasów uzyskanych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z drużyny.
W przypadku uzyskania przez drużynę tych samych czasów o kolejności drużyn w tej klasyfikacji decydować będzie (zgodnie z przepisami sportowymi UCI punkt 2.6.016.):
- Liczba pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej na etapach.
- Liczba drugich miejsc w klasyfikacji drużynowej na etapach.
- Liczba trzecich miejsc w klasyfikacji drużynowej na etapach.                                                2.11. Na każdym z etapów do dekoracji stanie trzech pierwszych zawodników na etapie a następnie zawodnicy, którzy będą jechać w koszulkach liderów klasyfikacji. Dekoracje na linii mety. Dział III Przepisy ogolne.  Bonifikaty.         3.1 Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca na mecie etapów ze startu wspólnego otrzymują odpowiednio 10, 6, 4 sek. bonifikaty które będą uwzględnione w klasyfikacji indywidualnej po danym etapie. Pomiar czasu             3.2 Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością do sekundy. Limit czasu            3.3 Kolarz, który przekroczy o 15% limit czasu zwycięzcy w etapach ze startu wspólnego, nie ma prawa startu w następnym etapie. Pomoc techniczna           3.4 Podczas wszystkich etapów ze startu wspólnego obowiązują zasady pomocy technicznej jak w wyścigach etapowych zgodnie z przepisami UCI. 3.5 Radio wyścigu - 44,125 MHz Strefa podawania żywności        3.6 Na każdym z etapów ze startu wspólnego podawanie żywności i napojów może odbywać się po przejechaniu 50 km od startu do rozpoczęcia 20 km przed metą. Pobieranie to może odbywać sie tylko za pierwszym pojazdem sędziowskim. 3.7 Liderzy poszczególnych klasyfikacji zobowiązani są uczestniczyć w wyścigu w koszulce lidera danej klasyfikacji otrzymanej od organizatora. Zawodnicy lidera drużynowego, którzy nie mają obowiązku noszenia koszulek liderów którejś z klasyfikacji indywidualnej będą jechali w koszulkach otrzymanych od organizatora. Jeśli ten sam zawodnik będzie liderem więcej niż jednej klasyfikacji zobowiązany będzie jechać w koszulce klasyfikacji mającej pierwszeństwo i od organizatora otrzyma tylko te koszulkę. Pierwszeństwo w stosunku do wszystkich klasyfikacji ma klasyfikacja indywidualna a następnie punktowa. Porządek i bezpieczenstwo *    3.8 Obowiązuje jazda w kaskach sztywnych. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu czołówki i zasadniczego peletonu. 10 minut po przejeździe głównego peletonu ruch drogowy będzie wznawiany i zawodnicy mający większą stratę, znajdą się w normalnym ruchu drogowym. Kolarze i inni uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego, podczas jazdy poza kolumną wyścigu, a przepisów sportowych podczas jazdy w kolumnie. Podczas jazdy w kolumnie, zarówno przed startem do wyścigu jak i w czasie wyścigu należy używać świateł mijania. Pojazdy spieszące do udzielenia pomocy powinny używać świateł drogowych. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu. Kary  3.9 W stosunku do zawodników i osób towarzyszących, wykraczających poza regulamin sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami sportowymi UCI. Komisja Sędziowska ma prawo nałożyć karę za inne przewinienia niż określone w wyżej wymienionych przepisach i regulaminach.   Nagrody        3.10 Nagrody w wyścigu będą określone w dalszej części niniejszego regulaminu. Nagrody zgodne z przepisami UCI na 2012r Postanowienia koncowe        3.11 Kierownicy ekip odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszymi regulaminem i innymi oficjalnymi dokumentami. 3.12 Kierownicy ekip odpowiedzialni są za materialne szkody i zniszczenia w pomieszczeniach użytkowanych przez ich drużyny. 3.13 Kierownicy ekip odpowiedzialni są materialnie za przydzielone urządzenia łączności radiowej. 3.14 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność 3.15 Otrzymane od organizatora numery startowe zawodnicy umocowują według zaleceń Komisji Sędziowskiej. 3.16 Przed metą każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i znakom szefa kolumny. Nie wolno zatrzymywać pojazdu bez przyczyny lub go pozostawiać, lecz jak najszybciej zaparkować we wskazanym miejscu. 3.17 Podczas wyścigu wszystkie samochody powinny być oznakowane specjalnymi tablicami informacyjnymi wyprodukowanymi przez organizatora. 3.18 Organizator wyścigu nie pokrywa należności za wszelkie dodatkowe usługi zlecone przez uczestników w trakcie trwania wyścigu takie jak: telefony, faksy, pranie ubiorów, wypożyczanie dodatkowych kompletów prześcieradeł i ręczników oraz dodatkowe posiłki i napoje poza serwowanym menu. Koszty pokrywają indywidualnie osoby zamawiające daną usługę. 3.19 Wszystkie ekipy zaproszone na wyścig muszą posiadać własne pojazdy techniczne. 3.20 Wszystkie pojazdy uczestniczące w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenia OC, NW i AC zgodnie z przepisami obowiązującymi w RP. 3.21 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w wyścigu jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu opracowanego przez organizatora oraz przepisów sportowych wyznaczonych przez UCI. 3.22 Dyrektorzy sportowi ekip odpowiedzialni są za przygotowanie zawodników do dekoracji. Zasady finansowania 3.23 Ekipy zagraniczne będą uczestniczyły w wyścigu na koszt organizatora, który zabezpiecza zakwaterowanie i wyżywienie poczynając od kolacji w przeddzień I etapu do śniadania w dniu następnym po ostatnim etapie. Zakwaterowanie i wyżywienie ekip Polskich wynosi 290 zł za cały wyścig (25.07 kolasja – 29.07 obiad). 3.24 Zgodnie z przepisami P.Z.Kol. zawodnicy zdobywają Klasy Mistrzowskie Międzynarodowe, Klasy Mistrzowskie Narodowe i Klasy Mistrzowskie I

UWAGA. Pozostałe szczegółowe informacje wraz z opisami i mapkami tras, dojazdu do etapów itp. mieszczone będą w Oficjalnym Folderze Wyścigu.

Zapraszam Na strone WWW.tourdelodz.eu gdzie znajdziecie wszystkie materiały o wyścigu a także w zakładce zgłoszenia do pobrania pliki.

W związku z tym, że organizator na 3 dni przed wyścigiem chce ogłosić w prasie liste startową z nazwiskami i numerami zawodników, nazwy klubu i nazwiska dyr. Ekipy proszę o wcześniejsze zgłoszenia.

Promując kolarstwo Polskie dla ekip, które zgłoszą 2 drużyny (przykład Kadra OZKol Łódź I i Kadra OZKol. Łódź II) druga drużyna otrzymuje 10% upustu na zakwaterowanie i wyżywienie. Koszt uczestnictwa drugiej ekipy wyniesie 260 zł. od osoby.Ze sportowym pozdrowieniem

Andrzej Syska

Dyrektor Wyścigu

Tel. 608.09.96.95 email:wyscig@vp.pl lub wyscig@op.pl

  

  

 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość