Strona główna

Rozporządzenie komisji (ewg) nr 4001/87 z dnia 23 grudnia 1987 r zmieniające rozporządzenie (ewg) nr 2783/75 w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj I mleka


Pobieranie 20.56 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.56 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 4001/87
z dnia 23 grudnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2783/75 w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej1, zmienionej rozporządzeniem (EWG) nr 3985/872, w szczególności jego art. 15,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanawia, z mocą od 1 stycznia 1998 r. scaloną nomenklaturę towarową opartą na systemie zharmonizowanym, która będzie spełniać wymagania zarówno Wspólnej Taryfy Celnej jak i nomenklatury towarowej dla celów statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty;
w związku z tym, należy dostosować wyszczególnienie towarów i pozycje taryfowe, które znajdują się w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2783/753, zgodnie z terminologią Nomenklatury Scalonej; te dostosowania nie wymagają wprowadzenia zmian merytorycznych,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2783/75 otrzymuje brzmienie:


Artykuł 1
W handlu między Wspólnotą a państwami trzecimi należności przywozowe obowiązują w stosunku do następujących produktów:

Kod CN

Wyszczególnienie
3502
ex 3502 10

3502 10 91
3502 10 99

Albuminy, albuminiany i pozostałe pochodne albumin:


- Albumina jaja:
- - Pozostałe (nie nadające się lub uznane za nie nadające się do spożycia przez ludzi)
- - - Suszona (np. w arkuszach, łuskach, płatkach, w proszku)
- - - Pozostałe:

ex 3502 90

3502 90 51


3502 90 59

- Pozostałe:
- - Albuminy inne niż albumina jaja:
- - - Pozostałe (nie nadające się lub uznane za nie nadające się do spożycia przez ludzi):
- - - - Albumina mleka:
- - - - Suszona (np. w arkuszach, łuskach, płatkach, w proszku)
- - - - - Pozostałe”
Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1987 r.
W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący


1 Dz.U. nr L 256 z 7.09.1987, str. 1.

2 Dz.U. nr L 376 z 31.12.1987, str. 1.

3 Dz.U. nr L 282 z 1.01.1975, str. 104.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość