Strona główna

Rozporządzenie komisji (WE) nr 2400/96 z dnia 17 grudnia 1996 r w sprawie wpisu niektórych nazw do,,Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (ewg)


Pobieranie 12.28 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.28 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2400/96
z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie wpisu niektórych nazw do ,,Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Komisja WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych1, w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Państwa Członkowskie przekazały Komisji wnioski w sprawie rejestracji niektórych nazw jako oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia;
zgodnie z art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia stwierdzono, że wnioski te są zgodne z rozporządzeniem, a w szczególności zawierają wszystkie szczegóły przewidziane w jego art. 4;
nie przekazano do Komisji żadnej deklaracji sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia, na skutek publikacji danych nazw w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich2;
w rezultacie omawiane nazwy mogą zostać wpisane do ,,Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” i dlatego są chronione w obrębie całej Wspólnoty jako oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia,
Przyjmuje niniejsze rozporządzenie:
Artykuł 1
Niniejszym wpisuje się do “Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego jako chronione oznaczenia geograficzne (PGI) lub chronione nazwy pochodzenia (PDO), zgodnie z przepisami art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1996 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO TRAKTATU WE, PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Mięso świeże i podroby:
HISZPANIA:
- Ternera Gallega (PGI)
Produkty mięsne:
PORTUGALIA:
- Presunto de Barrancos (PDO)
Owoce, warzywa i zboża:
HISZPANIA:
- Berenjena de Almagro (PGI)
DANIA:
- Lammefjordsgulerod (PGI)


1 Dz.U. nr L 208 z 24.07.1992, str. 1.

2 Dz.U. nr C 130 z 3.05.1996, str. 7, 9 oraz 10.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość