Rozporządzenie ministra pracy I polityki społecznejPobieranie 1.57 Mb.
Strona1/9
Data17.06.2016
Rozmiar1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dz.U.02.217.1833

Zmiany:

2005.11.12 zm. Dz.U.05.212.1769 § 1

2007.09.21 zm. Dz.U.07.161.1142 § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 listopada 2002 r.w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Dawki graniczne promieniowania jonizującego i wskaźniki pochodne określające zagrożenie promieniowaniem jonizującym określają odrębne przepisy.

§ 2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.§ 3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - ustalone jako wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 36).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

A. Substancje chemiczneLp.


Nazwa i numer CAS1 substancji chemicznej (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)


Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

NDS


NDSCh


NDSP


1


2


3


4


5


1


Acetaldehyd (aldehyd octowy)

[75-07-0]
5


-


45


2


Acetanilid - pyły

[103-84-4]
6


-


-


3


Acetofenon

[98-86-2]
50


100


-


4


Aceton

[67-64-1]
600


1.800


-


5


Acetonitryl

[75-05-8]
70


140


-


6


Akrylaldehyd

[107-02-8]
0,050,1-


7


Akrylamid

[79-06-1]
0,1


-


-


8


Akrylan butylu

[141-32-2]
11


30


-


9


Akrylan 2-etyloheksylu

[103-11-7]
35


100


-


10


Akrylan etylu

[140-88-5]
20


40


-


11


Akrylan metylu

[96-33-3]
14


28


-


12


Akrylonitryl

[107-13-1]
2


10


-


13


Aldryna2 - rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (aldrin)

[309-00-2]
0,01


0,08


-


14


Alfa-cypermetryna - aerozole, mieszanina izomerów

(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu

[67375-30-8]


1


-


-


15


Amidosiarczan(VI) amonu - pył całkowity

[7773-06-0]
10


-


-


16


2-Aminoetanol

[141-43-5]
2,5


7,5


-


17


4-Aminofenol (p-aminofenol) - pyły

[123-30-8]
5


-


-


18


N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina

(trójetylenoczteroamina)

[112-24-3]


1


3


-


19


Amoniak

[7664-41-7]
14


28


-


20


Anilina

[62-53-3]
5


20


-


21


Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu - w przeliczeniu na Sb


0,5


-


-


22


Arsan

[7784-42-1]
0,02


-


-


23


Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As


0,01


-


-


24


Asfalt naftowy - dymy

[8052-42-4]
5


10


-


25


Atrazyna - 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna

[1912-24-9]
5


-


-


26


Azotan(V)propylu (n-propylu azotan)

[627-13-4]
30


100


-


27


Azydek sodu

[26628-22-8]
0,1


0,3


-


28


Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ba


0,5


-


-


29


Benzaldehyd (benzoesowy aldehyd)

[100-52-7]
10


40


-


30


Benzen

[71-43-2]
1,6


-


-


31


Benzenotiol

[108-98-5]
2


-


-


32


Benzo[a]piren

[50-32-8]
0,002


-


-


33


p-Benzochinon

[106-51-4]
0,1


0,4


-


34


Benzydyna

[92-87-5]
0


0


-


35


Benzyna:a) ekstrakcyjna3[8030-30-6]


500


1.500


-
b) do lakierów[8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-

0;64742-48-9]


300


900


-


36


Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be


0,0002


-


-


37


Bezwodnik ftalowy - pary i aerozole

[85-44-9]
1


2


-


38


Bezwodnik maleinowy

[108-31-6]
0,5


1


-


39


Bezwodnik octowy

[108-24-7]
10


-


20


40


Bicyklo[4.4.0]dekan

(dekalina, dekahydronaftalen)

[91-17-8]


100


300


-


41


Bifenyl (dwufenyl)

[92-52-4]
1


2


-


42


Bifenylo-4-amina

[92-67-1]
0,001


-


-


43


Brom

[7726-95-6]
0,71,4-


44


Bromfenwinfos - fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

[33399-00-7]
0,01


-


-


45


Bromochlorometan

[74-97-5]
1.000


1.300


-


46


2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan

(halotan)

[151-67-7]


40


100


-


47


Bromoetan (etylu bromek)

[74-96-4]
50


100


-


48


Bromoform

[75-25-2]
5


-


-


49


Bromometan

[74-83-9]
5


15


-


50


Bromowodór

[10035-10-6]
-


-


6,5


51


Buta-1,3-dien (butadien)

[106-99-0]
10


40


-


52


Butan (n-butan)

[106-97-8]
1.900


3.000


-


53


Butan-2-ol (sec-butylowy alkohol)

[78-92-2]
300


45054


Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)

[71-36-3]
50


150


-


55


Butan-2-on

[78-93-3]
450900-


56


Butano-1-tiol (n-butylowy merkaptan) [109-79-5]


1


2


-


57


(E)-But-2-enal (krotonowy aldehyd) [4170-30-3]


6


12


-


58


1-Butoksy-2,3-epoksypropan

[2426-08-6]
30


60


-


59


2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)

[111-76-2]
98


200


-


60


Butyloamina

[109-73-9]
-


-


10


61


4-tert-Butylotoluen (p-tert-butylotoluen)

[98-51-1]
30


-


-


62


Chlor

[7782-50-5]
0,7


1,5


-


63


Chlorek amonu (amonowy chlorek) - pary i dymy

[12125-02-9]
10


20


-


64


Chlorek chromylu

[14977-61-8]
0,15


-


-


65


Chlorfenwinfos - fosforan(V) 2-chloro- 1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

[470-90-6]
0,01


0,1


-


66


Chloroacetaldehyd

[107-20-0]
1


3


-


67


Chloroaceton

[78-95-5]
-


-


4


68


2-Chloroanilina (o-chloroanilina)

[95-51-2]
3


10


-


69


3-Chloroanilina (m-chloroanilina)

[108-42-9]
3


10


-


70


4-Chloroanilina (p-chloroanilina)

[106-47-8]
3


10


-


71


Chlorobenzen

[108-90-7]
23


70


-


72


2-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren, 2-chloro-1,3-butadien)

[126-99-8]
2


16


-


73


Chlorodifluorometan (Freon 22)

[75-45-6]
3.000


-


-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy