Strona główna

Rozporządzenie ministra rolnictwa I rozwoju wsi1


Pobieranie 277.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar277.11 Kb.
Dz.U.2008.122.789

2012-01-04 zm. Dz.U.2011.272.1611 § 1ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 czerwca 2008 r.w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin(1)

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2008 r.)

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za:

1) świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie pobierania prób, przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych, dokonywania oceny organoleptycznej oraz przeprowadzania szkoleń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) (2) wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych, a także formularzy paszportów roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność organizmów szkodliwych ustala się za próby pobrane z ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy ilość badanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów nie przekracza 50 % ilości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stawkę opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o 50 %.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do stawek opłat za pobieranie prób bulw ziemniaka.

§ 3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie:

1) pobierania prób nasion do badań:

a) na obecność organizmów szkodliwych,

b) laboratoryjnych cech jakościowych, zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion,

2) przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych nasion

- zwiększa się o 50 % w przypadku nasion zaprawionych.§ 4. Nie pobiera się opłat za:

1) powtórne badanie tą samą lub inną metodą - w przypadku konieczności powtórzenia badania laboratoryjnego prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na obecność określonego organizmu szkodliwego;

2) pobranie próby - w przypadku konieczności pobrania kolejnej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badania, o którym mowa w pkt 1;

3) świadczenie usług w zakresie przeprowadzania fitosanitarnej oceny makroskopowej pobranych prób, jeżeli zostały przeprowadzone badania laboratoryjne tych prób i została za te badania pobrana opłata.§ 5. Jeżeli stwierdzenie występowania organizmu szkodliwego wymaga przeprowadzenia badania laboratoryjnego więcej niż jedną metodą, to opłaty pobiera się za badanie każdą z tych metod.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

______


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. Nr 150, poz. 1263 oraz z 2006 r. Nr 178, poz. 1317),

- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych (Dz. U. Nr 74, poz. 681).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (3)

STAWKI OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓB, PRZEPROWADZANIA BADAŃ MAKROSKOPOWYCH I LABORATORYJNYCH, DOKONYWANIA OCENY ORGANOLEPTYCZNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

I. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób

1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań
Lp.


Rodzaj usługi


Ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów


Stawki opłat (w zł)


1


2


3


4


1


Pobieranie prób nasion roślin rolniczych:
1.1


mniejszych od ziarniaków pszenicy


do 10.000 kg


40,00


1.2


większych lub równych ziarniakom pszenicy


do 20.000 kg


45,00


2


Pobieranie prób nasion warzyw:
2.1


większych lub równych bardzo dużym nasionom fasoli typu piękny Jaś


do 20.000 kg


45,00


2.2


mniejszych od bardzo dużych nasion fasoli typu piękny Jaś i większych od nasion grochu


do 5.000 kg


30,00


2.3


mniejszych lub równych nasionom grochu i większych od nasion pomidora


do 500 kg


16,50


2.4


mniejszych lub równych nasionom pomidora


do 100 kg


15,00


3


Pobieranie prób nasion kwiatów:
3.1


większych od nasion groszku pachnącego


do 1.000 kg


30,00


3.2


mniejszych lub równych nasionom groszku pachnącego i większych od nasion petunii


do 500 kg


16,50


3.3


mniejszych lub równych nasionom petunii


do 100 kg


15,00


4


Pobieranie prób nasion drzew:
4.1


większych od nasion dębu


do 5.000 kg


30,00


4.2


mniejszych lub równych nasionom dębu i większych od nasion świerku


do 500 kg


16,50


4.3


mniejszych lub równych nasionom świerku


do 100 kg


15,00


5


Pobieranie prób bulw ziemniaka


do 25.000 kg


22,00


6


Pobieranie prób materiału przeznaczonego do rozmnażania wegetatywnego, w tym prób: cebul, bulw, kłączy, korzeni bulwiastych, podkładek, sadzonek, oraz roślin ozdobnych, w tym: roślin doniczkowych, kwiatów, zieleni ciętej, z wyłączeniem cebuli dymki


do 20.000 sztuk


22,00


7


Pobieranie prób cebuli dymki


do 1.000 kg


10,00


8


Pobieranie prób świeżych owoców i warzyw, innych towarów konsumpcyjnych, w tym suszonych lub przetworzonych


do 25.000 kg


22,00


9


Pobieranie prób ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych, pasz, przetworów zbożowych


do 60.000 kg


24,00


10


Pobieranie prób towarów włóknistych


do 50 opakowań jednostkowych lub 25.000 kq


22,00


11


Pobieranie prób drewna i produktów z drewna


do 100 m3 lub 25.000 kg


22,00


12


Pobieranie prób roślin w czasie ich uprawy


do 1 ha upraw polowych lub do 0,25 ha upraw pod osłonami


30,00


13


Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów innych niż wymienione w lp. 1-12


do 20.000 sztuk lub do 25.000 kg, lub do 100 m3


22,00

2. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób podłoży i wody
Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat (w zł)


1


Pobieranie prób gleby z powierzchni:

do 0,25 ha


16,50
powyżej 0,25 do 0,50 ha


27,50
powyżej 0,50 do 1,00 ha


33,00
za każdy następny rozpoczęty hektar


16,50


2


Pobieranie prób podłoża uprawowego w workach lub luzem lub podłoża towarzyszącego materiałowi roślinnemu do 100 m3 lub do 25.000 kg, lub do 20.000 sztuk materiału roślinnego


22,00


3


Pobieranie prób wody

z każdego badanego ujęcia
16,50

3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób nasion do badań laboratoryjnych cech jakościowych, zgodnie z metodyką Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA)
Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat (w zł)


1


Pobieranie i wydzielanie z partii nasion:1.1


prób średnich do oceny laboratoryjnej w celu wystawienia świadectwa ISTA


85,00


1.2


każdej próby jednostkowej w celu badania jednolitości partii nasion


1,00


2


Pobieranie i wydzielanie z partii nasion prób średnich do oceny laboratoryjnej cech jakościowych:2.1


pierwszej próby średniej


55,00


2.2


każdej następnej próby średniej, pobieranej w tym samym pomieszczeniu i w tym samym dniu


4,50

4. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich i innych pierwiastków, azotanów oraz substancji szkodliwych i pozostałości środków ochrony roślin
Lp.


Rodzaj usługi


Ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów


Stawki opłat (w zł)


1


Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich i innych pierwiastków, azotanów oraz substancji szkodliwych i pozostałości środków ochrony roślin


do 25.000 kg


22,00II. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych

1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania fitosanitarnej oceny makroskopowej prób pobranych z partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań laboratoryjnych prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów - na obecność organizmów szkodliwych
Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat

(w zł/1 próbę1))


1


2


3


1


Fitosanitarna ocena makroskopowa próby


5,00


2


Czynności wstępne, poprzedzające badania laboratoryjne:2.1


podkiełkowywanie materiału roślinnego w szklarni


42,00


2.2


podkiełkowywanie materiału roślinnego w warunkach naturalnych


31,00


2.3


stymulacja zarodnikowania grzybów i organizmów grzybopodobnych


12,00


2.4


hodowla szkodników w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności do stadium pozwalającego na ich oznaczenie


110,00


3


Badanie na obecność wirusów, wiroidów i organizmów wirusopodobnych, z zastosowaniem:3.1


testu biologicznego


96,00


3.2


testu DAPI - badanie na obecność fitoplazm


61,00


3.3


testu ELISA


15,00


3.4


metody elektroforezy powrotnej (R-PAGE) - badanie na obecność wiroidów


159,00


3.5


metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy):3.5.1


metodą IC-RT-PCR - badanie na obecność wirusów


218,00


3.5.2


metodą RT-PCR/RFLP - badanie na obecność wiroidów


183,00


3.5.3


metodą One-step RT-PCR - badanie na obecność wiroidów


236,00


3.5.4


metodą nested PCR/RFLP - badanie na obecność fitoplazm


252,00


3.5.5


metodą PCR/RFLP - badanie na obecność fitoplazm:3.5.5.1


badanie na obecność Apple poliferation phytoplasma


26,00


3.5.5.2


badanie na obecność innych fitoplazm


276,00


3.6


metody Real-Time PCR:3.6.1


badanie na obecność wirusa mozaiki pepino:3.6.1.1


badanie nasion


483,00


3.6.1.2


badanie liści lub owoców


154,00


3.6.2


badanie na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka


154,00


4


Badanie na obecność bakterii lub identyfikacja bakterii, z zastosowaniem:4.1


testu immunofluorescencji (IF) w przypadku:4.1.1


porażenia utajonego


107,00


4.1.2


czystej kultury


69,00


4.1.3


badania bulw ziemniaka w kierunku porażenia utajonego przez Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum (jeden z patogenów lub obydwa jednocześnie)


107,00


4.2


metody hodowlanej w przypadku:4.2.1


jawnego porażenia materiału roślinnego


76,00


4.2.2


utajonego porażenia nasion


101,00


4.3


testu ELISA (badanie materiału roślinnego lub czystej kultury)


20,00


4.4


testów biochemicznych (badanie czystej kultury)


54,00


4.5


barwienia Grama (badanie czystej kultury)


15,00


4.6


testu aglutynacji (badanie czystej kultury)


15,00


4.7


metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy)


185,00


4.8


metody FISH


105,00


4.9


metody FAP (analizy kwasów tłuszczowych)


118,00


4.10


testu biologicznego


75,00


4.11


badania 1 ujęcia wód powierzchniowych na obecność Ralstonia solanacearum


41,00


5


Badanie na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych lub ich identyfikacja, z zastosowaniem:5.1


metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej)


46,00


5.2


metody obmywania i odwirowywania (wykrywanie i identyfikacja)


52,00


5.3


metody hodowlanej (wykrywanie obecności grzybów i organizmów grzybopodobnych)


187,00


5.4


metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy)


206,00


5.5


metody elektroforezy izoenzymów z użyciem aparatu Phast System


279,00


5.6


testu Duncana - wykrywanie i identyfikacja Phytophthora fragariae var. fragariae


96,00


5.7


metody pułapkowej - wykrywanie Phytophthora spp.


30,00


5.8


metody stymulacji objawów - wykrywanie porażenia utajonego Phoma exigua var. foveata


39,00


5.9


metody chromatografii cienkowarstwowej - identyfikacja Phoma exigua var. foveata


64,00


5.10


metody epifluorescencji bezpośredniej - identyfikacja Tilletia controversa lub Tilletia caries


32,00


5.11


testu ELISA - wykrywanie i identyfikacja Colletotrichum acutatum


88,00


5.12


testu z paraquatem - wykrywanie Colletotrichum acutatum


415,00


5.13


testu z Gramoxone - wykrywanie Colletotrichum acutatum


41,00


5.14


badania gleby lub innego podłoża na obecność Synchytrium endobioticum z zastosowaniem:5.14.1


metody przesiewania na mokro i flotacji (Pratt lub Jellema)


29,00


5.14.2


testu biologicznego w warunkach naturalnych


83,00


5.14.3


testu biologicznego w warunkach szklarniowych


131,00


6


Badanie na obecność nicieni lub ich oznaczenie, z zastosowaniem:6.1


metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej):6.1.1


oznaczenie cyst mątwików rodzajów Globodera i Heterodera


27,00


6.1.2


oznaczenie nicieni innych niż wymienione w lp. 6.1.1


48,00


6.2


metody Baermanna:6.2.1


ekstrakcja nicieni z materiału roślinnego


15,00


6.2.2


ekstrakcja nicieni z gleby, podłoża lub nawozu naturalnego


50,00


6.3


metody z zastosowaniem aparatu Oostenbrinka (ekstrakcja nicieni z gleby lub podłoża):6.3.1


ekstrakcja nicieni rodzaju Longidorus i Xiphinema


10,00


6.3.2


ekstrakcja Ditylenchus dipsaci


51,00


6.3.3


ekstrakcja nicieni innych niż wymienione w lp. 6.3.1 i 6.3.2


51,00


6.4


metody butelkowej, metody Buhra, metody z zastosowaniem aparatu Seinhorsta, aparatu Wilkego lub automatycznego ekstraktora do cyst (ekstrakcja cyst mątwików z gleby lub innego podłoża)


14,00


6.5


metody inkubacji korzeni (ekstrakcja nicieni)


14,00


6.6


metody ekstrakcji nicieni z drewna (inkubacja próbek i ekstrakcja nicieni)


45,00


6.7


metody barwienia korzeni (wykrywanie nicieni)


28,00


6.8


metody przesiewania i przeglądania - badanie ziarna na obecność galasów Anguina tritici


19,00


6.9


testu biologicznego - badanie gleby na obecność Meloidogyne spp.


71,00


6.10


metody multiplex PCR - identyfikacja Globodera pallida i Globodera rostochiensis


153,00


6.11


metody PCR/RFLP - identyfikacja Bursaphelenchus xylophilus


220,00


6.12


metody przeglądania miąższu bulwy w przypadku badania bulw ziemniaka w celu wykrycia obecności nicieni Nacobbus aberrans i Meloidogyne spp.


42,00


7


Badanie na obecność roztoczy lub ich oznaczenie, z zastosowaniem:7.1


metody przesiewania i przeglądania (ekstrakcja szkodników)


19,00


7.2


metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej), z użyciem mikroskopu optycznego (oznaczenie szkodnika, w tym wykonanie preparatu mikroskopowego)


61,00


8


Badanie na obecność owadów lub ich oznaczenie:8.1


ekstrakcja szkodników:8.1.1


metodą przesiewania i przeglądania


19,00


8.1.2


z zastosowaniem aparatu Tüllgrena


45,00


8.2


badanie nasion metodą barwienia (metoda Brudnej lub Frankenfelda-Harrisa)


22,00


8.3


oznaczenie szkodnika metodą mikroskopową (morfologiczno-metryczną):8.3.1


przy użyciu mikroskopu stereoskopowego lub optycznego, bez spreparowania okazów lub wykonania preparatów mikroskopowych


45,00


8.3.2


oznaczenie szkodnika przy użyciu mikroskopu stereoskopowego, w tym spreparowanie okazów


50,00


8.3.3


oznaczenie szkodnika przy użyciu mikroskopu optycznego, w tym wykonanie preparatów mikroskopowych


72,00


8.4


identyfikacja kwarantannowych gatunków miniarek z rodzaju Liriomyza metodą PCR/RFLP


220,00


9


Badanie na obecność chwastów i roślin pasożytniczych lub ich oznaczenie, z zastosowaniem:9.1


metody przesiewania i przeglądania:9.1.1


analiza na obecność nasion roślin rodzaju Cuscuta


77,00


9.1.2


analiza na obecność nasion chwastów i roślin pasożytniczych innych niż rośliny rodzaju Cuscuta


19,00


9.2


metody elektromagnetycznej (analiza na obecność nasion roślin rodzaju Cuscuta)


40,00


9.3


metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej), przy użyciu mikroskopu stereoskopowego:9.3.1


oznaczenie okazów roślin


23,00


9.3.2


oznaczenie nasion roślin rodzaju Cuscuta


32,00


9.3.3


oznaczenie nasion chwastów i roślin pasożytniczych


23,00
innych niż nasiona roślin rodzaju Cuscuta10


Badanie na obecność każdego organizmu lub jego oznaczenie metodami innymi niż określone w lp. 1-9


28,00

2. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych cech jakościowych prób nasion
Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat

(w zł)


1


Analiza laboratoryjna próby średniej w celu wystawienia świadectwa ISTA:1.1


nasion gatunków roślin motylkowatych drobnonasiennych, traw, roślin oleistych i włóknistych oraz wszystkich gatunków roślin warzywnych i ozdobnych


153,00


1.2


nasion pozostałych gatunków roślin


112,00


2


Oznaczenie w próbie średniej jednej z cech jakościowych, z wyjątkiem oznaczeń wymienionych w lp. 3-6:2.1


nasion gatunków roślin motylkowatych drobnonasiennych, traw, roślin oleistych i włóknistych oraz wszystkich gatunków roślin warzywnych i ozdobnych


41,00


2.2


nasion pozostałych gatunków roślin


26,00


3


Oznaczenie w próbie średniej żywotności nasion


71,00


4


Oznaczenie w próbie ploidalności nasion


88,00


5


Oznaczenie jednolitości partii nasion w jednej próbie jednostkowej


9,50


6


Badanie na obecność modyfikacji genetycznych:6.1


izolacja DNA


91,00


6.2


wykrywanie i identyfikacja modyfikacji genetycznych - analiza jakościowa na obecność jednego elementu lub genu lub zdarzenia transformacyjnego z zastosowaniem metody PCR


40,00


6.3


oznaczenie procentowej zawartości modyfikacji genetycznej - analiza ilościowa metodą Real-Time PCR


1.205,00

3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych mających na celu oznaczenie pozostałości środków ochrony roślin
Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat

(w zł)


1


Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym techniką MSPD/GC-NPD, MSPD/GC-ECD:1.1


od 1 do 5 substancji aktywnych


174,00


1.2


każdej następnej substancji aktywnej


17,00


2


Oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych techniką spektrofotometryczną


91,00


3


Oznaczanie karbendazymu w materiale roślinnym techniką HPLC


187,00


4


Oznaczanie pozostałości związków triazynowych w glebie


237,00III. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie dokonywania fitosanitarnej oceny organoleptycznej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów


Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat

(w zł)


1


Ocena upraw polowych i szklarniowych:1.1


do 1 ha


16,50


1.2


za każdy następny rozpoczęty hektar


13,00


2


Ocena materiału roślinnego przechowywanego lub przewożonego:2.1


do ilości wskazanej w części I ust. 1


16,50


2.2


za każdą następną część materiału roślinnego do ilości wskazanej w części I ust. 1


13,00


3


Ocena podłoża:3.1


do 100 m3 lub 20.000 sztuk, lub 25.000 kg


12,00


3.2


za każde rozpoczęte, następne 100 m3 lub 20.000 sztuk, lub 25.000 kg


9,00IV. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania szkoleń


Lp.


Rodzaj usługi


Stawki opłat (w zł)2)


1


Szkolenie teoretyczne


35,00


2


Szkolenie praktyczne


45,00

______


1) Liczbę prób ustala się zgodnie z międzynarodowymi standardami, w szczególności określonymi przez międzynarodowe organizacje ochrony roślin (FAO, EPPO), a w przypadku ich braku zgodnie z przyjętą metodyką badawczą.

2) Za 1 godzinę szkolenia od 1 uczestnika.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 (4)

STAWKI OPŁAT ZA WYDAWANIE ETYKIET, PASZPORTÓW ROŚLIN, PLOMB URZĘDOWYCH I FORMULARZY PASZPORTÓW ROŚLIN PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA


Lp.


Czynność


Stawki opłat

(w zł/szt.)
1


Wydanie etykiety spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie:

1) wypełnionej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w przypadku materiału:

a) szkółkarskiego


0,20


b) siewnego


0,37


2) niewypełnionej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w przypadku materiału:a) szkółkarskiego


0,14


b) siewnego


0,30


2


Wydanie paszportu roślin w formie etykiety zawierającej:1) 10 informacji


0,37


2) 5 informacji

3) 10 informacji oraz spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie, w przypadku:
0,20


a) sadzeniaków ziemniaka


0,37


b) materiału siewnego innego niż sadzeniaki ziemniaka


0,20


3


Wydanie formularza paszportu roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w formie etykiety zawierającej:1) 10 informacji


0,30


2) 5 informacji


0,14


3) 10 informacji oraz spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie, w przypadku materiału siewnego innego niż sadzeniaki ziemniaka


0,14


4


Wydanie plomby urzędowej


0,30


Przypisy:

1) Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.272.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2012 r.

2) § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.272.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2012 r.

3) Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.272.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2012 r.

4) Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.272.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2012 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość