Strona główna

Rozporządzenie rady (WE) nr 1262/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r ustanawiające środki kontrolne w odniesieniu do statków pływających pod banderą państw niebędących Umawiającymi się Stronami Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku


Data19.06.2016
Rozmiar36 Kb.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1262/2000
z dnia 8 czerwca 2000 r.
ustanawiające środki kontrolne w odniesieniu do statków pływających pod banderą państw niebędących Umawiającymi się Stronami Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,


uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na Północno-Zachodnim Atlantyku, zwanej dalej „Konwencją NAFO”3.
(2) Konwencja NAFO zapewnia odpowiednie ramy dla regionalnej współpracy w zakresie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi poprzez, między innymi, ustanowienie międzynarodowej organizacji znanej jako Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zwana dalej „NAFO” i przyjmowanie wniosków w odniesieniu do środków ochrony i zarządzania zasobami połowowymi na obszarze regulowanym NAFO, które stają się wiążące dla Umawiających się Stron.
(3) Praktyka działania statków rybackich pod banderą państw niebędących Umawiającymi się Stronami NAFO jako sposób uniknięcia obowiązku przestrzegania środków ochrony i środków egzekwowania ustanowionych przez NAFO jest jednym z czynników poważnie osłabiających skuteczność takich środków i dlatego powinna się ją odradzać.
(4) NAFO stale zaprasza dane państwa niebędące Umawiającymi się Stronami albo do przystąpienia do NAFO albo do wyrażenia zgody na stosowanie środków ochrony i egzekwowania ustanowionych przez NAFO mając na celu wypełnienie zobowiązań tych państw w odniesieniu do statków rybackich uprawnionych do pływania pod ich banderą.
(5) Na dziewiętnastym corocznym spotkaniu we wrześniu 1997 r. NAFO przyjęła „program wspierania przestrzegania środków ochrony i egzekwowania ustanowionych przez NAFO”, celem którego jest zapewnienie, że skuteczność środków ochrony i egzekwowania ustanowionych przez NAFO nie jest podważana przez statki państw niebędących Umawiającymi się Stronami.
(6) Dany program przewiduje między innymi obowiązkową inspekcję statków państw niebędących Umawiającymi się Stronami, gdy statki znajdą się dobrowolnie w portach Umawiających się Stron oraz, przy uwzględnieniu wielogatunkowych łowisk w obszarze regulowanym NAFO, przewiduje zakaz wyładunków i przeładunków, jeśli w trakcie takiej inspekcji stwierdza się, że połów został pozyskany z naruszeniem środków ochrony i egzekwowania ustanowionych przez NAFO, jak również niektórych innych równoległych środków przyjętych przez Umawiające się Strony.
(7) Na dwudziestym corocznym spotkaniu NAFO we wrześniu 1998 r. ustalono niektóre szczegółowe rozwiązania w programie, dotyczące przeładunków na morzu i istotnych spostrzeżeń.
(8) Na dwudziestym pierwszym corocznym spotkaniu NAFO we wrześniu 1999 r. opracowano dodatkowe szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do statków bezpaństwowych.
(9) Na mocy Traktatu władzę nad wodami wewnętrznymi i portami sprawują Państwa Członkowskie. Jednakże w odniesieniu do dostępu do urządzeń portowych Wspólnoty dla statków państw niebędących Umawiającymi się Stronami, które widziano zaangażowane w działalność połowową w obszarze regulowanym NAFO, konieczne jest uchwalenia dodatkowych jednolitych środków na poziomie wspólnotowym, które uzupełniają środki przewidziane w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa4 i zapewniają, że działania takich statków w portach Wspólnoty nie podważają skuteczności środków ochrony i egzekwowania ustanowionych przez NAFO,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł I
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a) „działalność połowowa” oznacza prowadzenie połowów, czynności w zakresie przetwórstwa rybnego, przeładunek ryb lub produktów rybnych lub wszelkie inne działanie związane z przygotowaniem do połowów lub odnoszące się do połowów w obszarze regulowanym NAFO;
b) „obszar regulowany NAFO” oznacza obszar określony w art. 1 ust. 2 Konwencji NAFO;
c) „statek państwa niebędącego Umawiającą się Stroną” oznacza statek, który został spostrzeżony i zgłoszony jako zaangażowany w działalność połowową w obszarze regulowanym NAFO oraz
(i) który pływa pod banderą państwa niebędącego Umawiającą się Stroną NAFO; lub
(ii) w odniesieniu do którego istnieją uzasadnione podstawy do podejrzewania go o to, że nie ma przynależności państwowej.
Artykuł 2
Po otrzymaniu sprawozdania o spostrzeżeniu statku państwa niebędącego Umawiającą się Stroną przez inspektora Wspólnoty przydzielonego do systemu wspólnej inspekcji międzynarodowej i nadzoru NAFO, Komisja przesyła te informacje bezzwłocznie do Sekretariatu NAFO i, w miarę możliwości, do statku państwa niebędącego Umawiającą się Stroną, powiadamiając go, że taka informacja będzie przesłana do wszystkich Umawiających się Stron Konwencji NAFO i do jego państwa bandery.
Artykuł 3
Komisja przekazuje bezzwłocznie wszystkim Państwom Członkowskim każde sprawozdanie o spostrzeżeniu, które otrzymała zgodnie z art. 2 lub w drodze powiadomienia z Sekretariatu NAFO lub od innej Umawiającej się Strony.
Artykuł 4
Statkom rybackim Wspólnoty zakazuje się otrzymywania przeładunków ryb ze statku państwa niebędącego Umawiającą się Stroną.
Artykuł 5
1. Państwa Członkowskie zapewniają, aby każdy statek państwa niebędącego Umawiającą się Stroną, który wchodzi do wyznaczonego portu w rozumieniu art. 28 pkt 2 lit. e) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, był kontrolowany przez właściwe organy. Statek nie może wyładowywać ani przeładowywać żadnego połowu do czasu zakończenia tej inspekcji.
2. Jeżeli po zakończeniu inspekcji właściwe organy ustalą, że statek państwa niebędącego Umawiającą się Stroną trzyma na pokładzie którykolwiek z gatunków wymienionych w załączniku I i II, dane Państwo Członkowskie zakazuje wyładowania i/lub przeładunku.
3. Jednakże żaden taki zakaz nie ma zastosowania, jeśli kapitan kontrolowanego statku lub jego przedstawiciel w sposób zadawalający właściwe organy danego Państwa Członkowskiego udowodni, że:
- gatunki trzymane na pokładzie zostały złowione poza obszarem regulowanym NAFO, lub
- gatunki trzymane na pokładzie i wymienione w załączniku II zostały złowione zgodnie ze środkami ochrony i egzekwowania ustanowionymi przez NAFO.
Artykuł 6
1. Państwa Członkowskie zawiadamiają bezzwłocznie Komisję o wynikach każdej inspekcji oraz, gdzie stosowne, o każdym kolejnym zakazie wyładowania i/lub przeładunku, stosowanym w wyniku inspekcji. Informacja ta zawiera nazwę kontrolowanego statku państwa niebędącego Umawiającą się Stroną i państwa bandery, datę i port inspekcji, podstawy wydania kolejnego zakazu wyładowania i/lub przeładunku albo, tam gdzie taki zakaz nie został wydany, dowody przedstawione zgodnie z art. 5 ust. 3.
2. Komisja bezzwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu NAFO i, jak najszybciej, do państwa bandery kontrolowanego statku niebędącego Umawiającą się Stroną.
Artykuł 7
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 8 czerwca 2000 r.
W imieniu Rady
G. OLIVEIRA MARTINS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I
WYKAZ GATUNKÓW REGULOWANYCH

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1. Dorsz
Gadus morhua

2. Karmazynowate

(gdzie indziej nieokreślone)
Sebastes spp.

3. Niegładzica

Hippoglossoides platesoides
4. Żółcica

Limanda ferruginea
5. Szkarłacica

Glyptocephalus cynoglossus
6. Gromadnik

Mallotus villosus
7. Halibut niebieski

Reinhardtius hippoglassoides
8. Kałamarnica krótkopłetwa

Illex illecebrosus
9. Krewetka głębokowodna

Pandalus spp.ZAŁĄCZNIK II
WYKAZ GATUNKÓW NIEREGULOWANYCH

Nazwa polska
Nazwa naukowa

1. Plamiak
Malanogramus aeglefinus

2. Morszczuk srebrzysty
Merluccius bilinaris

3. Miętus czerwony
Urophycis fuss

4. Czarniak
Pollachisu virens

5. Buławik
Macrourus rupestris

5a. Buławik czarny
Coryphaenoides rupestris

5b. Buławik siwy
Macrourus berglax

6. Śledź pospolity
Clupea harengus

7. Makrela atlantycka
Scomber scombrus

8. Błyszczyk
Peprilus triacanthus

9. Aloza tęczowa
Alosa pseudoharengus

10. Argentyna wielka
Argentina silus

11. Kałamarnica długopłetwa
Loligo pealei

12. Zębacze
Anarchichas spp.

13. Raje

Raja spp.

1 Dz.U. C 56 z 29.2.2000, str. 1

2 Opinia wydana dnia 19 maja 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

3 Dz.U. L 378 z 30.12.1978, str. 1.

4 Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2846/98 (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 5).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość