Strona główna

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy stare babice


Pobieranie 292.32 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar292.32 Kb.
  1   2   3
Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/55/11

Rady Gminy Stare Babice

z dnia 30 czerwca 2011r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE BABICE

Lp.

Data wpływu uwagi.

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi.

Treść uwagi.

Oznaczenie nieruch. której dotyczy uwaga.

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi,

Rozstrzygnięcie Rady Gminy

zał. do uchwały nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r.uwaga

uwzględnionauwaga

nieuwzględnionauwaga

uwzględnionauwaga

nieuwzględniona1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

STARE BABICE

1.

26.08.

2010r


Stefania Mandes


Zwężenie projektowanej drogi zbiorczej do szer. 10 m w liniach rozgraniczających.

428/4

Stare Babice14-5 KDZ
Uwaga nieuwzględniona.

Proj. droga zbiorcza o projektowanej szer. w liniach rozgraniczających 20m pozostanie w tej szerokości, gdyż musi spełniać warunki Rozporządz. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z dn. 2 marca 1999r. Dz.U. Nr 43.


Uwaga nieuwzględniona

2.

30.08.2010r

Elżbieta i Henryk Michaluk

Wanda i Zenon Sułeccy

Urszula, Alina i Jan Pakulscy

Sławomir Madej

Piotr Gotowicki i Ewa Hejak


Prośba o zmianę przeznaczenia dz. 411/4, dz. 411/5, dz. 411.6, dz. 411/8, dz.411/10, dz. 411/11 i dz. 411/15 z rolnych na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

411/4, 411/5, 411/6, 411/8, 411/10, 411/11, 411/15

Stare BabiceR
Uwaga nieuwzględniona.

Zmiana przeznaczenia dz. 411/4, dz. 411/5, dz. 411.6, dz. 411/8, dz.411/10, dz. 411/11 i dz. 411/15 z terenów rolnych na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu i aktualnie jest niemożliwa do przeprowadzenia. Zmiana przeznaczenia tych działek nastąpi w innej procedurze.


Uwaga nieuwzględniona

3.

02.09.2010r

Anna Romaniuk


Prośba o zmianę przeznaczenia dla dz. 248/3 i 249/3 z przeznaczenia MN1/U2 na MN1.

248/3, 249/3

Stare BabiceMN1/U2

Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymanie przeznaczenia MN1/U2 dla terenu dz. 248/3 i dz. 249/3 umożliwia zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszkaniową i usługową razem, na odpowiednio różnych ustaleniach planu.


Uwaga nieuwzględniona

4

06.09.2010r

Czesława Łuczak

Andrzej Łuczak
Zwężenie projektowanej drogi zbiorczej do szer. 10 m w liniach rozgraniczających

429/5

Stare Babice14-5 KDZ
Uwaga nieuwzględniona.

Proj.droga zbiorcza o projektowanej szer. w liniach rozgraniczających 20m pozostanie w tej szerokości, gdyż musi spełniać warunki Rozporządz. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z dn. 2 marca 1999r. Dz.U. Nr 43.


Uwaga nieuwzględniona

5

06.09.2010r

Andrzej i Anna Łuczak


Prośba o założenie ekranów wyciszających od proj.drogi zbiorczej

452

Stare Babice14-5KDZ
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga nie dotyczy planu, wiąże się z etapem realizacji drogi zbiorczej powiatowej.


Uwaga nieuwzględniona

6

07.09.2010r

Leokadia Magiera


Protest przeciwko poszerzeniu ul.Pohulanka i ul. Krętej

250/11

Stare Babiceul. Pohulanka

i ul. Kręta


Uwaga nieuwzględniona.

Parametry tych dróg gminnych muszą być zachowane i nie ulegną zmianie, gdyż pełnią ważną funkcję w układzie komunikacji gminy.


Uwaga nieuwzględniona

7

08.09.2010r

Wojciech Polański

Prośba o przesunięcie proj. drogi gminnej na dz. 782/10 tak, aby ta droga była zlokalizowana także na dz. 782/16

782/10, 782/11

Stare Babice14-6 KDL
Uwaga nieuwzględniona.

Przebieg drogi w/g obowiązującego planu, do uściślenia w przyszłej procedurze zmiany planu dla tego obszaru /wg harmonogramu/.


Uwaga nieuwzględniona

8

15.09.2010r

Małgorzata Bura


Wniosek o zmniejszenie szerokości ul.Koczarskiej.

Elektrownia wiatrowa.337/1,

337/2,


337/3

Stare Babice14-13 KDL

Uwaga nieuwzględniona.

Nie zmieniono szerokości ul. Koczarskiej, gdyż ulica ta pełni ważną funkcję w układzie komunikacji gminy.

W odniesieniu do elektrowni wiatrowej to obszar ten znajduje się w WOCHK. Ponadto przedsięwzięcie takie jest sprzeczne ze Studium.

Uwaga nieuwzględniona

9

13.09.2010r

Wojciech Brennek


Wniosek o dopuszczenie budowy elektrowni wiatrowej ze względu na fakt, iż teren sąsiadujący jest niezabudowany.

Zmniejszenie szerokości ul. Koczarskiej w liniach rozgraniczających.326/4, 327/4, 328/2, 329/2

Stare BabiceMN1/U2
Uwaga nieuwzględniona.

W odniesieniu do elektrowni wiatrowej obszar znajduje się w WOCHK ponadto przedsięwzięcie takie jest sprzeczne ze Studium. Ponadto tereny sąsiednie przeznaczone będą pod zabudowę mieszkaniową.

W odniesieniu do szer. ul. Koczarskiej to jej nie zmieniono, gdyż ulica ta pełni ważną funkcję w układzie komunikacji gminy.

Uwaga nieuwzględniona

BABICE NOWE

10

01.09.2010r

Krystyna Nowacka

Prośba o likwidację dojazdu do dz.45 przez dz. 44.

44, 45

Babice Nowe15-4KDW
Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymanie tej drogi jest niezbędne do obsługi działek sąsiednich, także dz. 45.

Droga w planie pozostaje jako droga wewnętrzna.

Uwaga nieuwzględniona

11

14.09.2010r

Zuzanna Napiórkowska


Wniosek o wyznaczenie dodatkowego siedliska na dz. 104/12.

104/12 Babice Nowe

R
Uwaga nieuwzględniona.

Wcześniej wyznaczono na dz. 104/12 siedlisko, stąd nie ma uzasadnienia wyznaczania na tej działce następnego siedliska skoro poprzednie nie zostało zabudowane.


Uwaga nieuwzględniona

12

14.09.2010r

Zuzanna Napiórkowska


Prośba o skorygowanie granic ewidencyjnych dz. 104/8, dz. 104/9, 104/10.

104/8, 104/9, 104/10 Babice Nowe

MN1/U2
Uwaga nieuwzględniona.

Nie dotyczy procedury Planu. Plan sporządzono na mapie z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej i nie podlega ingerencji przez osoby nieuprawnione.


Uwaga nieuwzględniona

13

13.09.2010r

Andrzej Tamborek

Aleksandra Dąbrowska
1.Wniosek o usytuowanie

symetryczne proj. linii rozgr. drogi 18-28KDD w stosunku do osi obecnej drogi na dz. 160.

2. Wniosek o skorygow.

usytuowania drogi

18-3KDZ przez takie jej przesunięcie, aby była po równo na dz. 167/5 i dz.167/6.


167/5 Babice Nowe

18-32KDD (poprzednio 28KDD),

R1

Uwaga nieuwzględniona.

ad1. Uwaga nieuwzględniona, gdyż droga

18-32KDD o szer. 10m w części zach. działki jest jedynie przejściowym rozwiązaniem. Ta droga zostanie włączona w całości w drogę regionalną 18-3KDZ o szer. 30m. Poza drogą regionalną droga ta ma taki przebieg jak zawnioskowano w uwadze.

ad 2. Uwaga nieuwzględniona Planowana droga jest zgodna z obowiązującym planem. Ustalenie tej drogi nastąpiło na wniosek Marszałka Województwa. Tylko na wniosek Marszałka Wójt Gminy mógłby zmienić jej przebieg.Uwaga nieuwzględniona


LATCHORZEW

14

15.09.2010r

ALCOPOL Sp. z o.o


Prośba o dopuszczenie zabudowy szeregowej.

507,

518 LatchorzewMN1
Uwaga nieuwzględniona.

Nie dopuszcza się zabudowy szeregowej ze względu na charakter tego rejonu wsi o zabudowie wolnostojącej oraz niezgodność z ustaleniami Studium.


Uwaga nieuwzględniona


BLIZNE JASIŃSKIEGO

15

14.09.2010r

Tadeusz Koper Blizne Jasińskiego

Prośba o skorygowanie terenu przeznaczonego na ZP, zaprojektowanie drogi gminnej o szer. 8m, wydzielenie z dz. 267 pasa szer. 4m pod projekt ul. Zagłoby, poszerzenie ul. Reja do 10 m.

267

Blizne JasińskiegoZP,MN1
Uwaga nieuwzględniona

Przywraca się funkcję terenu UP/ZP w/g dotychczasowego planu, gdyż jest brak terenów na usługi publiczne z zielenią parkową w tej części gminy. W związku z tym nie wprowadza się zmian układu komunikacyjnego.


Uwaga nieuwzględniona


BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

16

13.08.2010r

Krzysztof Niedbała

Piotr SzczukiewiczProtest przeciwko usytuowaniu placu manewrowego na dz. 116/10 i dz. 117/3.

117/3 i 116/10 Blizne Łaszczyńsk.

21-1KDW
Uwaga nieuwzględniona.

Nie zmieniono usytuowania i wielkości placu manewrowego i pozostawiono w takim kształcie jak w obowiązującym planie.


Uwaga nieuwzględniona

17

07.09.2010r

Tadeusz Lampka, adw. Hubert Szperl -NWS Adwokaci


Protest przeciwko usytuowaniu placu manewrowego na części dz. 116/7.

116/7

Blizne Łaszczyńsk.21-1KDW
Uwaga nieuwzględniona.

Nie zmieniono usytuowania i wielkości placu manewrowego i pozostawiono w takim kształcie jak w obowiązującym planie.


Uwaga nieuwzględniona

18

15.09.2010r

Krzysztof Sztychmiler


Protest przeciwko usytuowaniu projektowanej drogi 40KUD (wg obowiązującego planu)i prośba o jej zwężenie do szer. 5,5 m, na dz. 298.

298

Blizne Łaszczyńsk.21-18KDD
Uwaga nieuwzględniona.

Rozpoczęta realizacja drogi 40KUD postępuje w/g obowiązującego planu Zwężenie tej drogi oznaczałoby obniżenie standardu obsługi działek już zabudowanych i protesty ich właścicieli.

Projektowana droga nie będzie zmniejszona do szer. 5,5m, a usytuowanie jej na dz. 298 nie ulegnie zmianie, gdyż takie było planowane od 1998r. i jest w tej sytuacji jedynie właściwe.

Uwaga nieuwzględniona

19

15.09.2010r

Kazimiera Klusiewicz


Protest przeciwko uciążliwości trasy S-8, i odległości zbiorników wodnych znajdujących się na dz. 143/1 od istniejącej zabudowy mieszk. na dz. 144/2.

144/5

Blizne Łaszczyńsk.U3
Uwaga nieuwzględniona.

Problematyka uciążliwości od trasy S-8 i odległość zbiorników retencyjnych od zabudowy mieszkaniowej na dz. 144/5 są zagadnieniami związanymi są z realizacją trasy a nie z ustaleniami planu miejsc.


Uwaga nieuwzględniona

20

15.09.2010r

Sławomir i Małgorzata Kościelniak


Brak właściwej obsługi komunikacyjnej dz. 262/1 oraz protest przeciwko uciążliwości trasy S-8 w strefie jej oddziaływania.

262/1

Blizne Łaszczyńsk.MU
Uwaga nieuwzględniona.

Plan nie zakazuje zjazdu na dz. 262/1 z drogi wojewódzkiej przy węźle trasy S-8.

Poruszone zagadnienia związane z uciążliwością trasy są związane z jej realizacją, a nie z ustaleniami planu miejscowego.

Uwaga nieuwzględniona

21

15.09.2010r

Longin Bogucki Kazimiera Bogucka, Henryka Andrzejewska


Zmiana przeznaczenia z MU na UM na dz. 261/1 przy węźle trasy S-8 oraz

protest przeciwko uciążliwości trasy S-8 w strefie jej oddziaływania.261/1

Blizne Łaszczyńsk.MUUwaga nieuwzględniona.

Przeznaczenie terenu dz. 261/1 jako MU jest równoznaczne z funkcją UM w obowiązującym planie miejscowym. Poruszone zagadnienia uciążliwości trasy związane są z jej realizacją, a nie z ustaleniami planu miejscowego.


Uwaga nieuwzględniona

22

13.09.2010r

Janusz Żygowski


Posesja w strefie oddziaływania trasy S-8 i obok zbiorników retencyjnych, nie spełnia warunków dla MN1 na dz. 232.

232

Blizne Łaszczyńsk.
MN1
Uwaga nieuwzględniona.

Poruszone zagadnienia związane są z realizacją trasy a nie z ustaleniami planu miejscowego. Wniosek zawiera też krytykę funkcji MN1 na tym terenie, jednak nie zaproponowano innej funkcji


Uwaga nieuwzględniona


LIPKÓW

23

15.09.2010r

Piotr Bednarski


Wniosek o usunięcie drogi gminnej z dz. 57/8 i dz. 58/3.

57/8,

58/3 Lipków11-2KDW
Uwaga nieuwzględniona.

Droga niezbędna do obsługi tego rejonu wsi Lipków, zapewnia ciągłość przejazdu.


Uwaga nieuwzględniona

24

15.09.2010r

Sołectwo Lipków


Wniosek o przesunięcie drogi gminnej z dz. 15 na dz.27

15,

27

Lipków11-15KDD
Uwaga nieuwzględniona.

Droga niezbędna do obsługi tego rejonu wsi, wraz z ciągiem pieszym do Strugi.


Uwaga nieuwzględniona

25

13.09.2010r

Grażyna Wasilewska

Wniosek o usunięcie drogi gminnej z dz. 57/8 i dz. 58/3.

57/8,

58/3 Lipków11-3 KDPJ
Uwaga nieuwzględniona.

Droga niezbędna do obsługi tego rejonu wsi Lipków, zapewnia ciągłość przejazdu.


Uwaga nieuwzględniona

KOCZARGI STARE

26

01.09.2010r

Artur Jastrzębski,

Jakub Kłoczewiak
Prośba ustalenie zabudowy bliźniaczej

na terenie przeznaczonym pod siedlisko, na dz. 438 i

dz. 439.


438, 439 Koczargi Stare

MR
Uwaga nieuwzględniona.

W definicji zabudowy zagrodowej nie występuje kategoria domu bliźniaczego /rozporządzenie ws. war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/.


Uwaga nieuwzględniona

27

13.09.2010r

Sławomir Warzęchowski


Prośba o usunięcie ciągu pieszego do „Strugi”,

zlokalizowanego na

dz. 213/9, dz. 213/10,

dz. 213/13 i dz. 213/14.213/9,

213/10,


213/13, 213/14

Koczargi Stare10-2 KDP
Uwaga nieuwzględniona.

Ciąg pieszy jest niezbędny dla zapewnienia dostępu do terenów zieleni ogólnodostępnej nad „Strugą”.


Uwaga nieuwzględniona

28

15.09.2010r

Leszek Kluz


Wiosek o zmianę normatywu podziału działki z 1500m2 na 1000m2 dla zabudowy bliźniaczej na

dz. 224.


29/12,

29/13,


29/14,

224 Koczargi StareMN2
Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Na dz. 224 nie dokonano podziału w związku z tym należy stosować normatyw jaki zostanie ustalony w planie.


Uwaga nieuwzględniona

29

14.09.2010r

Marek Tandecki


Prośba o zmianę przebiegu drogi gminnej ul. Sasanki z dz. 63 na

dz. 69/3 – droga prywatna. Ta zmiana ma umożliwić wymiany terenów dz. 63 i dz. 122.63,

69/3 Koczargi Stare10-3 KDD
Uwaga nieuwzględniona.

Utrzymano układ drogowy zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.

Dz.63 objęta jest scaleniem z innymi działkami. Wymiany terenów pomiędzy właścicielami nie podlegają ustaleniom planu.

Uwaga nieuwzględniona

KOCZARGI NOWE

30

06.09.2010r

Marzena Kuczko, Zofia Bartczak


Prośba o zmianę przeznaczenia całej

dz. 26 pod zabudowę mieszkaniową.26 Koczargi Nowe

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu. W tej procedurze nie wyznacza się nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową MN.


Uwaga nieuwzględniona


ZIELONKI WIEŚ

31

15.09.2010r

Jarosław Chruściel

Dotyczy kolizji projektowanej inwestycji drogowej po zach. stronie ul. Białej Góry.

111/1

Zielonki Wieś12-1 KDL

12-2 KDL

Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Problematyka przyjętych rozwiązań technicznych przebudowy ul. Białej Góry nie dotyczy ustaleń planu miejscowego.


Uwaga nieuwzględniona

32

15.09.2010r

Elżbieta i Stanisław Królak


Wniosek o zmianę przeznaczenia całej

dz. 63/1 pod zabudowę mieszkaniową.63/1 Zielonki Wieś

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu. W tej procedurze nie wyznacza się nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową MN.


Uwaga nieuwzględniona


WOJCIESZYN

33

10.08.2010r

Miłosz Walerzak


Prośba o usunięcie części drogi gminnej z dz. 286,

dz. 287 i zastąpienie jej placem manewrowym.286,

287 Wojcieszyn7-5 KDD.
Uwaga nieuwzględniona.

Droga niezbędna do obsługi tego rejonu wsi Wojcieszyn, zapewnia ciągłość przejazdu.


Uwaga nieuwzględniona

34

06.09.2010r

Piotr Orzechowski


Prośba o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej na dz. 29/15.

29/15 Wojcieszyn

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, dz. 29/15 nie przylega do zabudowy istniejącej.


Uwaga nieuwzględniona

35

15.09.2010r

Aldona Osińska


Wniosek o zmianę usytuowania planowanej obwodnicy drogi wojew. na dz. 310, ze względu na brak możliwości wydzielenia 2 działek budowlanych.

310 Wojcieszyn

R
Uwaga nieuwzględniona.

Przebieg drogi ustalony jest w obowiązującym Studium i obowiązującym planem miejscowym. Przebieg drogi został uzgodniony przez właściwe organy i instytucje państwowe.


Uwaga nieuwzględniona

36

14.09.2010r

Włodzimierz Zatorski


Wniosek aby dz. 65 i dz. 66/1 w pasie do ropociągu miały przeznaczenie MN1 lub MN2.

65,

66/1 WojcieszynRUwaga nieuwzględniona.

Uwaga w zakresie powiększenia terenów pod zabudowę mieszkaniową MN jest niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu. W obecnej procedurze planu nie wyznacza się nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.


Uwaga nieuwzględniona


BORZĘCIN DUŻY

37

31.08.

2010r


Grażyna Morawska – Narkiewicz


Wniosek o zastosowanie ronda na skrzyżowaniu

ul. Spacerowej i

ul. Warszawskiej – Bis.


802/30 Borzęcin Duży

R1
Uwaga nieuwzględniona.

Dotyczy rozwiązań komunikacyjnych do uściślenia na etapie realizacji drogi wojew. ul. Warszawska Bis


Uwaga nieuwzględniona

38

31.08.

2010r


Jan Porębski


Prośba o powiększenie terenu zabudowy zagrodowej o dodatkowy

na dz. 46/446/4 Borzęcin Duży

R
Uwaga nieuwzględniona.

Wyznaczono zabudowę siedliskową MR i zabudowę mieszkaniową przy ul. Trakt Królewski.

39

06.09.2010r

Robert Wilczyński


Prośba o ustalenie drogi gminnej na bazie dz.161 do dz. 180/4.

161,

180/4, Borzęcin DużyR
Uwaga nieuwzględniona.

W opracowywanym planie miejscowym nie nie wyznacza się dojazdów do terenów rolnych. Aktualnie nie jest planowana droga gminna w tym rejonie.


Uwaga nieuwzględniona

40

09.09.2010r

Jerzy Kubański


Prośba o powiększenie terenu zabudowy za rowem.

390 Borzęcin duży

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu.Uwaga nieuwzględniona

41

15.09.2010r

Zygmunt i Elżbieta Antczak


Prośba o zmianę ustaleń §17,18,19 i 20.

397 Borzęcin Duży

Wg ustaleń planu
Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Uwaga w zakresie zmiany ustaleń planu w § 17, 18, 19, 20 nie zostanie uwzględniona, gdyż ustalenia te nie odbiegają od aktualnie obowiązujących oraz nie naruszają prawa.


Uwaga nieuwzględniona

42

15.09.2010r

Adrian Golka


Prośba o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej na

dz. 160/10 oraz poszerzenie dojazdu w oparciu o dz.161.160/10, 160/13,

161


Borzęcin Duży

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 160/10 nie przylega do zabudowy istniejącej oraz nie wyznacza się dojazdów do terenów rolnych. Aktualnie nie jest planowana droga gminna w tym rejonie.


Uwaga nieuwzględniona

MARIEW

43

15.09.2010r

Teresa Poręcka


Prośba o wyznaczenie dodatkowej zabudowy siedliskowej na dz. 234 poza istniejącą zabudową mieszkaniową MN2.

234 Mariew

R
Uwaga nieuwzględniona.

Teren MN2 przy drodze na tej samej działce jest niezabudowany w związku z tym nie ma powodu aby dodatkowo wyznaczyć tam teren pod siedlisko.


Uwaga nieuwzględniona

44

13.09.2010r

Krzysztof Zdziech

Wniosek o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na

dz. 229/2.229/2 Mariew

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/2 nie przylega do zabudowy istniejącej.


Uwaga nieuwzględniona

45

13.09.2010r

Krzysztof Zdziech

Wniosek o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na

dz. 229/3.229/3 Mariew

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/3 nie przylega do zabudowy istniejącej.


Uwaga nieuwzględniona

46

13.09.2010r

Dariusz Góralczyk

Wniosek o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na

dz. 229/4.229/4 Mariew

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/4 nie przylega do zabudowy istniejącej.


Uwaga nieuwzględniona

47

13.09.2010r

Mariusz Grabowski


Wniosek o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na

dz. 229/5.229/5 Mariew

R
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/5 nie przylega do zabudowy istniejącej.


Uwaga nieuwzględniona

STANISŁAWÓW

48

06.09.2010r

Andrzej Zalewski


Wniosek o 3 działki zabudowy mieszkaniowej lub siedliskowej na dz. 44

i wyznaczenie drogi wewnętrznej.44

StanisławówR, ZL
Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu.

W obecnej edycji planu nie wyznacza się nowych terenów mieszkaniowych.

Wyznaczono 1 siedlisko. Droga wewnętrzna nie wymaga wyznaczania w planie.


Uwaga nieuwzględniona
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość