Strona główna

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy stare babice


Pobieranie 292.32 Kb.
Strona3/3
Data20.06.2016
Rozmiar292.32 Kb.
1   2   3
Aldona Osińska (dz. 310 Wojcieszyn) dotyczy wniosku o zmianę usytuowania planowanej obwodnicy drogi wojew. na dz. 310, ze względu na brak możliwości wydzielenia 2 działek budowlanych.

 1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

 2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

 3. Uzasadnienie: Przebieg drogi ustalony jest w obowiązującym Studium i obowiązującym planem miejscowym. Przebieg drogi został uzgodniony przez właściwe organy i instytucje państwowe.
 1. Uwagę złożył dn.14.09.2010r. p. Włodzimierz Zatorski (dz. 65,66/1 Wojcieszyn) dotyczy pasa terenu do ropociągu o przeznaczeniu MN1 lub MN2.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga w zakresie powiększenia terenów pod zabudowę mieszkaniową MN jest niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu. W obecnej procedurze planu nie wyznacza się nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.
 1. Uwagę złożyła dn.31.08.2010r. p. Grażyna Morawska-Narkiewicz (dz. 802/30 Borzęcin Duży ) dotyczy wniosku o zastosowanie ronda i ekranu na skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Warszawskiej – Bis.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R1

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Dotyczy rozwiązań komunikacyjnych do uściślenia na etapie realizacji drogi wojew. ul. Warszawska – Bis.

 2. Uwagę złożył dn.31.08.2010r. p. Jan Porębski (dz. 46/4 Borzęcin Duży ) dotyczy prośby o powiększenie terenu zabudowy zagrodowej o dodatkowy na dz. 46/4

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Wyznaczono zabudowę siedliskową MR i zabudowę mieszkaniową przy ul. Trakt Królewski.
 1. Uwagę złożył dn.06.09.2010r. p. Robert Wilczyński (dz. 161,180/4 Borzęcin Duży ) dotyczy prośby o ustalenie drogi gminnej na bazie dz.161 do dz. 180/4.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: W opracowywanym planie miejscowym nie wyznacza się dojazdów do terenów rolnych. Aktualnie nie jest planowana droga gminna w tym rejonie.
 1. Uwagę złożyła dn.09.09.2010r. p. Jerzy Kubański (dz. 390 Borzęcin Duży ) dotyczy prośby o powiększenie terenu zabudowy za rowem.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu.
 1. Uwagę złożyli dn.15.09.2010r. p. Zygmunt i Elżbieta Antczak (dz. 397 Borzęcin Duży ) dotyczy zmiany ustaleń §17,18,19 i 20.

  1. Rozwiązania projektowe: według ustaleń planu

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga w zakresie zmiany ustaleń planu w § 17, 18, 19, 20 nie zostanie uwzględniona, gdyż ustalenia te nie odbiegają od aktualnie obowiązujących oraz nie naruszają prawa.
 1. Uwagę złożył dn.15.09.2010r. p. Adrian Golka (dz. 160/10,160/13,161 Borzęcin Duży ) dotyczy prośby o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej na dz. 160/10 oraz poszerzenie dojazdu w oparciu o dz.161.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 160/10 nie przylega do zabudowy istniejącej oraz nie wyznacza się dojazdów do terenów rolnych. Aktualnie nie jest planowana droga gminna w tym rejonie.
 1. Uwagę złożyła dn.15.09.2010r. p. Teresa Poręcka (dz. 234 Mariew ) dotyczy prośby o wyznaczenie dodatkowej zabudowy siedliskowej na dz. 234 poza istniejącą zabudową mieszkaniową MN2.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – MN2

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Teren MN2 przy drodze na tej samej działce jest niezabudowany w związku z tym nie ma powodu aby dodatkowo wyznaczyć tam teren pod siedlisko.
 1. Uwagę złożył dn.13.09.2010r. p. Krzysztof Zdziech (dz. 229/2 Mariew ) dotyczy wniosku o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na dz. 229/2

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/2 nie przylega do zabudowy istniejącej.
 1. Uwagę złożył dn.13.09.2010r. p. Krzysztof Zdziech (dz. 229/3 Mariew ) dotyczy wniosku o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na dz. 229/3.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/3 nie przylega do zabudowy istniejącej.
 1. Uwagę złożył dn.13.09.2010r. p. Dariusz Góralczyk (dz. 229/4 Mariew ) dotyczy wniosku o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na dz. 229/4

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/4 nie przylega do zabudowy istniejącej.
 1. Uwagę złożył dn.13.09.2010r. p. Mariusz Grabowski (dz. 229/5 Mariew ) dotyczy wniosku o wyznaczenie nowej zabudowy siedliskowej MR na dz. 229/5

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu, gdyż dz. 229/5 nie przylega do zabudowy istniejącej.
 1. Uwagę złożył dn.06.09.2010r. p. Andrzej Zalewski (dz. 44 Stanisławów ) dotyczy wniosku o 3 działki zabudowy mieszkaniowej lub siedliskowej na dz. 44 i wyznaczenie drogi wewnętrznej.

  1. Rozwiązania projektowe: przeznaczenie terenu – R, ZL

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

  3. Uzasadnienie: Uwaga niezgodna z uchwałą o przystąpieniu do planu. W obecnej edycji planu nie wyznacza się nowych terenów mieszkaniowych. Wprowadzono zabudowę siedliskową MR – 1 siedlisko, na dz. 44, na rysunku planu. Droga wewnętrzna nie wymaga wyznaczania w planie.

 2. Uwagę złożyła dn. 10.02.2011r. p. Elżbieta Turzyńska-Kijek (dz. 263/1 Blizne Łaszczyńskiego) dotyczy prośby o ustalenia przeznaczenia jako MN1/U2 dla działki 263/1. Na tym terenie nie powinno być dopuszczona infrastruktura techniczna.

  1. Rozwiązanie projektowe: przeznaczenie terenu- U1

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona

  3. Uzasadnienie: Ustalenie przeznaczenia jako MN1/U2 dla działki 263/1 nie jest możliwe. Dla tej działki ustalono przeznaczenie U1-usługi publiczne. Istniejący zbiornik obsługuje trasę S-8 i znajduje się na dz. 264/1 i 265/1.
 1. Uwagę złożyli dn. 10.02.2011r. Sławomir Kościelniak i Małgorzata Kościelniak (dz. 262/1, 263/1 Blizne Łaszczyńskiego) dotyczy prośby o: 1. ustalenie przeznaczenia jako MN1/U2 dla działki 263/1 uniemożliwiające na tym terenie dopuszczenia budowy infrastruktury technicznej; 2. nie ustalenie przeznaczenia U1 dla działki 263/1-usługi publiczne, tylko ustalić przeznaczenie tak jak dla dz. 262/1 tzn. MN1/U2.

  1. Rozwiązanie projektowe: przeznaczenie terenu U1

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona

  3. Uzasadnienie: przeznaczenie jako MN1/U2 dla działki 263/1 nie jest możliwe. Dla tej działki ustalono przeznaczenie U1-usługi publiczne. Istniejący zbiornik obsługuje wybudowaną trasę S-8 i znajduje się na dz. 264/1 i 265/1
 1. Uwagę złożył dn. 11.02.2011r. p. Tadeusz Koper (dz. 267 Blizne Jasińskiego) dotyczy zmiany ustaleń przeznaczenia w projekcie planu miejscowego dla dz. 267 na zgodne z treścią ustaleń Studium, gdyż ustalenia przedstawione na rysunku w trakcie wyłożenia są niezgodne ze Studium. 1.Ustalenie przeznaczenia jako MN1 i ZP dla dz. 267 zgodnie z rysunkiem Studium, a nie U2/ZP tak jak jest w projekcie planu. 2. Zmiana ustaleń na MN1 i zabudowę mieszkaniową tak jak na terenach sąsiadujących z działką 267 lub MNU- mieszkaniowo-usługową

  1. Rozwiązanie projektowe: przeznaczenie terenu-U2/ZPa

  2. Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona

  3. Uzasadnienie: Zmiana nie jest sprzeczna ze Studium Gminy mimo, że także nie jest z nim zgodna dosłownie. Ad 1 i 2. Zaplanowania funkcja usług U2 oraz teren zielni parkowej umożliwią realizację obiektów np. służby zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, gastronomii, hotelarstwa itp.-przez Inwestora prywatnego, ale służące okolicznym mieszkańcom Gminy i Warszawy. W gminie jest kilka tysięcy działek budowlanych niezabudowanych a terenów pod usługi brak. W obecnym czasie jest duże zainteresowanie Inwestorów budową: hoteli, prywatnych przychodni, przedszkoli, żłobków, gastronomii, klubów sportowych, domów opieki itp. Brak jest natomiast dobrych lokalizacji. Przedmiotowa lokalizacja na ww. cele na działce 267 w Blizne Jasińskiego jest bardzo dobra. Wszystkie inwestycje łącznie z urządzeniem zielni parkowej planowane są jako prywatne-U2.1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość