Strona główna

Rozwoju regionalnego


Pobieranie 135.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar135.11 Kb.URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGOEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
Instrukcja sporządzania
matrycy logicznej na potrzeby wstępnej kwalifikacji projektów w ramach


Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Spis treści:Informacje ogólne 4

Etapy sporządzania matrycy logicznej 6

ETAP ANALIZ 6

ETAP PLANOWANIA 8

Opis struktury matrycy logicznej 9

A. Logika interwencji 10

B. Wskaźniki 11

C. Źródła weryfikacji 13

D. Założenia/ryzyka 13

Sprawdzenie poprawności matrycy logicznej 14
Matryca logiczna dla potrzeb wstępnej kwalifikacji projektu

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Schemat 1


Tytuł projektu (I)

Nazwa i numer działania MRPO (II)


Nazwa i oznaczenie schematu MRPO (III)


Planowany termin rozpoczęcia projektu

(IV)

Planowany termin zakończenia projektu (V)

Całkowita wartość projektu (VI)

Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej (VII)

A - Logika interwencji

B – Wskaźniki

C - Źródła weryfikacji

D - Założenia/Ryzyka

4. Cele ogólne (4.A)

Oddziaływanie (4.B)

Źródła weryfikacji (4.C)3. Cel bezpośredni projektu (3.A)

Wskaźniki rezultatu (3.B)

Źródła weryfikacji (3.C)

Założenia/ Ryzyka (3.D)2. Produkty projektu (2.A)

Wskaźniki produktu (2.B)

Źródła weryfikacji (2.C)

Założenia/ Ryzyka (2.D)

1. Działania w ramach projektu (1.A)

Środki (1.B)

Koszty (1.C)

Założenia/ Ryzyka (1.D)
Warunki wstępne (0.D)


Informacje ogólne
Matryca logiczna (Schemat 1) to jedna z metod planowania oraz oceny projektów, której podstawową zasadą jest uporządkowanie podstawowych elementów opisujących projekt
w sekwencji logicznych, następujących po sobie kroków.

Odzwierciedla ona związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy różnymi poziomami celów, wskazuje jak weryfikować czy cele te zostały osiągnięte oraz określa, jakie założenia (ryzyka) poza obszarem kontrolowanym przez projekt mogą wpłynąć na jego zakończenie.


Na potrzeby wstępnej kwalifikacji projektów (preselekcji) w ramach poszczególnych działań i schematów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) przewidziano użycie matrycy logicznej dla aplikujących o wsparcie projektodawców, jako narzędzia dodatkowej weryfikacji założeń projektu oraz stopnia jego przygotowania i wpisywania się w cele odpowiedniego działania w ramach programu.
Wszelkie informacje zawarte w matrycy logicznej projektu muszą wykazywać pełną spójność z zapisami karty projektu.

Sporządzanie matrycy logicznej jest jedną z faz cyklu życia projektu. Fazy życia projektu to nic innego jak zestaw następujących po sobie i logicznie wynikających z siebie etapów działań, zmierzających do zaplanowania i zrealizowania projektu. Dzięki zastosowaniu tej metodologii łatwiejsze staje się zarządzanie projektem poprzez zidentyfikowanie, a następnie wprowadzenie szeregu narzędzi służących do planowania, wdrażania, monitorowania oraz oceny efektów realizacji projektów.


Cykl życia projektu składa się VI faz: fazy diagnozy sytuacji i określenia potrzeb, fazy identyfikacji projektu, fazy przygotowania projektu, fazy akceptacji projektu, fazy wdrożenia projektu wraz z monitorowaniem oraz fazy ewaluacji.
I Faza diagnozy sytuacji i określenia potrzeb zwana również fazą programowania – bazuje na realizowanych w danym regionie strategiach, planach zagospodarowania itd. W tej fazie należy dokonać przeglądu wskaźników społeczno ekonomicznych oraz przeglądu celów, priorytetów i działań określonych dla danej Osi Priorytetowej, w ramach której sporządzany będzie projekt. Można tutaj również uwzględnić wnioski i doświadczenia płynące z programów czy inicjatyw realizowanych w przeszłości.
II Faza Identyfikacji projektu – to faza będąca czynnością wtórną w stosunku do diagnozy. Wstępnej ocenie poddawane są tutaj koncepcje i propozycje przedsięwzięć. Ocena taka obejmuje konsultacje z planowaną grupą docelową projektu, analizę problemów właściwych dla danej grupy, danego regionu oraz sposobów ich rozwiązania. Dopiero wtedy możliwe jest trafne podjęcie decyzji co do wyboru rodzaju projektu.
III Faza Przygotowania projektu zwana również fazą formułowania – to właśnie w tej fazie opracowywana jest matryca logiczna. Obejmuje ona również szczegółowe planowanie celów, rezultatów, działań, zasobów, harmonogramu, budżetu oraz wszystkich innych elementów tworzących kompletne przedsięwzięcie. Etapem końcowym tej fazy jest formalne złożenie aplikacji projektu o dofinansowanie ze środków funduszu.
IV Faza Akceptacji – obejmuje ona ocenę przez Instytucję Organizującą Konkurs złożonych aplikacji. Procedura oceny kończy się decyzją o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku. Decyzja przyjęcia wniosku formalizowana jest poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
V Faza Wdrażania – jest to najdłuższa faza cyklu życia projektu. Tutaj projekt styka się
z rzeczywistością, widoczny jest faktyczny przebieg oraz postępy przedsięwzięcia. Jeżeli realizacja odbiega od zaplanowanego wcześniej harmonogramu, proces realizacji projektu jest korygowany tak, aby zapewnić osiągnięcie zaplanowanych rezultatów oraz wskaźników produktów czy celów. Z uwagi na powyższe konieczne jest prowadzenie monitoringu realizacji projektu.
VI Faza Ewaluacji - tutaj następuje ocena projektu pod kątem stopnia osiągnięcia zakładanych celów oraz formułowania wniosków na przyszłość. Wnioski z ewaluacji pomagają planować następne programy i projekty.
Podział cyklu życia projektu na sześć faz dostarcza podstaw do skutecznego planowania, wdrażania i oceny przedsięwzięć.

Etapy sporządzania matrycy logicznej
Matryca logiczna służy nie tylko do syntetycznego przedstawienia projektu, ale również sama w sobie jest narzędziem podnoszenia jego jakości. Wypełniając matrycę, przyszli Beneficjenci zobligowani są do powtórnej analizy swojego pomysłu i do zaplanowania działań w taki sposób, aby związek przyczynowo-skutkowy między działaniami a ich efektami wykazywał pełną spójność.
Matryca logiczna, będąca elementem fazy przygotowania projektu, sporządzana jest w dwóch etapach:

 • na etapie analiz;

 • na etapie planowania.ETAP ANALIZ

Jest to proces budowania koncepcji. Nie jest to jeszcze wypełnianie poszczególnych rubryk matrycy, ale analiza, która ma na celu określenie problemów i potrzeb grupy docelowej, do której adresujemy projekt oraz określenie konkretnych działań zmierzających do rozwiązania tych problemów, czy zaspokojenia potrzeb.


Etap analiz składa się z 4 elementów:
1. Analiza interesariuszy (partnerów projektu oraz innych grup zainteresowanych realizacją projektu)

Określa ona w jaki sposób (pozytywny i/lub negatywny) realizacja projektu wpłynie na wszystkie osoby, grupy osób oraz różne podmioty (instytucje, firmy), które mogą mieć jakiekolwiek powiązania z projektem - bądź jako odbiorcy produktów projektu, bądź jako podmioty zaangażowane w procesy decyzyjne warunkujące prawidłowe wdrożenie i eksploatację produktów projektu, etc.

Celem tej analizy jest odpowiednie wyznaczenie strategii oddziaływania na odbiorców projektu oraz uwzględnienie ich oczekiwań.
2. Analiza problemów (opis stanu obecnego)

Analiza ta polega na zidentyfikowaniu oraz zdefiniowaniu negatywnych czynników wpływających na bieżącą sytuację Beneficjenta lub danej społeczności lokalnej / regionalnej. Analiza ta ma na celu rozpoznanie szerokiego spektrum problemów, z którymi zmaga się Beneficjent. Oprócz negatywnych czynników wpływu, analizie podlega również sytuacja podmiotu (Beneficjenta) i wynikające z niej problemy. Następnie konieczne jest ustalenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zidentyfikowanymi i zdefiniowanymi problemami.

Pomocnym narzędziem przy tej analizie jest zobrazowanie problemów w formie diagramu nazywanego „drzewem problemowym” lub „hierarchią problemów”.

Drzewo problemów powstaje w drodze poszukiwania powiązań między parami problemów, przy czym zasada jest następująca: • Jeśli dany problem jest przyczyną drugiego, zapisywany jest o jeden poziom niżej

 • Jeśli dany problem jest skutkiem drugiego, zapisywany jest o jeden poziom wyżej

 • Jeśli brak jest zależności między problemami, zapisywane są na tym samym poziomie.

Przy sporządzaniu drzewa należy pamiętać o tym, aby określić problem główny, który ma charakter bazowy w stosunku do pozostałych problemów. Powinien być sformułowany
i uzgodniony wspólnie przez różne grupy interesów biorących udział w projekcie.

W ten sposób powstaje drzewo problemów, które jest odzwierciedleniem obecnej, negatywnej sytuacji obszaru, sektora czy grupy społecznej.

Z przeprowadzonej analizy wynikać powinna potrzeba zareagowania na problem, bądź też usunięcia skutków zaistniałych problemów.
3. Analiza celów

Analiza celów, w odróżnieniu do poprzedniej, prezentuje pozytywne aspekty pożądanej sytuacji w przyszłości. Polega przede wszystkim na przeformułowaniu określeń z „drzewa problemów” na cele. Jest to odwrócenie negatywnej, problemowej sytuacji przedstawionej w analizie problemów na pozytywne aspekty dążenia grupy docelowej.

Osiągnięcie celów powinno zagwarantować rozwiązanie odpowiadających im problemów.

Sytuacje negatywne, które pojawiły się w drzewie problemów przeformułowywane są


w rozwiązania, pozytywne cele, co w efekcie daje nam „drzewo celów”.

Np. Jeżeli jednym z problemów jest „Niska wiedza społeczeństwa lokalnego o możliwości skorzystania ze środków EFRR w formie bezzwrotnej pomocy” to celem będzie tutaj „Podniesienie wiedzy społeczeństwa lokalnego o możliwości skorzystania ze środków EFRR
w formie pomocy bezzwrotnej”.

Sformułowane w ten sposób drzewo celów jest w pewnym sensie lustrzanym odbiciem drzewa problemów. Zależności przyczynowo – skutkowe przyjmują postać zależności między środkami a celami, przy czym cele podstawowe (bliższe) z niższych poziomów są środkami do osiągnięcia celów dalszych (z poziomów wyższych). Należy tutaj pamiętać że drzewo celów może ujawniać luki logiczne, których nie było w drzewie problemów, dlatego prawdziwość zależności środki – cele należy starannie zweryfikować i w razie potrzeby odpowiednio przemodelować. Cele dotyczące tych samych lub podobnych obszarów można pogrupować, co będzie wstępem do następnego kroku, którym jest analiza strategii.


Sformułowane cele powinny być: osiągalne, logiczne, znane, zrozumiałe, udokumentowane (zapisane), mierzalne, jasno formułowane w kategorii korzyści grup docelowych.
Najważniejsze elementy tej analizy to:

 1. Opis przyszłej sytuacji po eliminacji problemów wraz z udziałem grupy docelowej

 2. Weryfikacja hierarchii celów (cele długofalowe tj. ogólne, bezpośrednie tj. szczegółowe, działania)


4. Analiza strategii

Jest to kluczowy element pierwszego etapu sporządzania matrycy logicznej, który polega na podjęciu decyzji, które cele wyodrębnione podczas analizy celów będą uwzględnione w ramach projektu (projekt jest zawsze odpowiedzią na część problemów i w związku z tym realizuje jedynie część pożądanych przez Beneficjenta celów).

Analizę tę powinny cechować:

1. Przejrzyste kryteria wyboru strategii

2. Identyfikacja różnych możliwych strategii służących realizacji celów – analiza wariantowa

3. Wybór optymalnej strategii dla realizacji projektu, czyli sposobu realizacji wybranych przez nas celów.

Tak opracowana strategia powinna być poddana rewizji (przeglądowi) po to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jest ona odpowiednia i wykonalna? To znaczy, czy:

priorytety interesariuszy są priorytetami projektu,

istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu (czy projekt przyniesie oczekiwane rezultaty przyczyniające się do osiągnięcia celów),

budżet jest adekwatny do realizacji projektu oraz zapewnione zostały źródła finansowania,

czas realizacji i osiągania celów jest odpowiedni, itp.
Po dokonaniu analizy interesariuszy, problemów, celów oraz określeniu strategii postępowania można przystąpić do wypełniania matrycy logicznej projektu, która stanie się podstawą do przygotowania karty projektu na potrzeby wstępnej kwalifikacji wniosków w ramach konkursu.

ETAP PLANOWANIA

Jest to proces, podczas którego koncepcje projektów są rozwijane i szczegółowo opracowywane. Etap ten w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz, służy określeniu wykonalności oraz trwałości projektu.


Etap ten obrazowany jest przy pomocy formularza matrycy logicznej.
Matryca logiczna składa się z czterech kolumn:

 1. Logika interwencji

 2. Wskaźniki

 3. Źródła weryfikacji

 4. Założenia/Ryzyka (zewnętrzne czynniki oddziaływania na projekt)

oraz czterech wierszy:

  1. Działania w ramach projektu

  2. Produkty projektu

  3. Cel bezpośredni projektu

  4. Cele ogólne

Przystępując do konstruowania matrycy logicznej należy postawić sobie następujące pytania:

• Jakie warunki wstępne muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem projektu, jakimi zasobami dysponuje Beneficjent w związku z planowanym rozpoczęciem projektu? (Warunki wstępne 0.D)

• Dlaczego realizuje się projekt? (Logika interwencji 1.A-4.A)

• Ile projekt będzie kosztował? (Całkowita wartość projektu VI, Środki 1.B, Koszty 1.C)

• Jak projekt będzie realizowany? (Działania w ramach projektu 1.A)

• Gdzie szukać informacji koniecznych do oceny powodzenia projektu? (Źródła weryfikacji 2.C- 4.C)

• Jakie czynniki zewnętrzne są kluczowe dla powodzenia projektu? (Założenia/ Ryzyka 1.D-3.D)


Jak zatem wynika z powyższych kwestii, matryca logiczna ma wesprzeć działania podmiotu zarządzającego projektem w procesie planowania. Stąd tabelaryczna wizualizacja takiego planu winna się charakteryzować:

Logiką pionową, która rozpoznaje jakie są zamierzenia projektu, wyjaśnia związek przyczynowo-skutkowy między działaniami, produktami, celami bezpośrednimi


i ogólnymi projektu oraz precyzuje ważne założenia i ryzyka leżące poza obszarem kontroli Beneficjenta lub managera projektu

oraz


Logiką poziomą, która nawiązuje do pomiaru efektów projektu i zużytych przez niego zasobów poprzez określenie kluczowych wskaźników i źródeł ich weryfikacji.

Opis struktury matrycy logicznej
Część wstępna
I. Tytuł projektu

W tym miejscu po raz pierwszy pojawia się nazwa projektu, która powinna pozostawać w niezmienionej postaci w całym cyklu wnioskowania. Tytuł ten pojawi się również w karcie projektu, a następnie w formularzu wniosku oraz wszelkich załącznikach będących elementem pełnej dokumentacji wnioskowej.

Tytuł projektu powinien stanowić krótką (do 150 znaków uwzględniając spacje) jednoznaczną nazwę, tak aby w sposób jasny identyfikował projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu innych projektów realizowanych przez Beneficjenta. Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację, etap i fazę zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji).
II. Nazwa i numer działania MRPO

Należy wpisać działanie (numer i nazwę) MRPO, w ramach którego realizowany będzie projekt, np. Działanie 3.3 Instytucje kultury


III. Nazwa i oznaczenie schematu MRPO

Jeżeli projekt realizowany będzie w ramach działania, które podzielone zostało na schematy, należy wpisać jego oznaczenie literowe, np. A Rozwój infrastruktury kulturalnej. W przypadku braku schematów w danym działaniu należy wpisać „Nie dotyczy”.


IV. Planowany termin rozpoczęcia projektu

W tym polu należy podać przybliżony termin rozpoczęcia realizacji projektu w ujęciu miesięcznym.

przykład: czerwiec 2008 r.

Za planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać przewidywaną datę zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych. Jeśli Beneficjent podpisał już umowę z wykonawcą - wpisuje datę zawarcia umowy. W przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj” za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjmuje się datę zawarcia umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac inwestycyjnych w projekcie. W przypadku zakupów sprzętowych terminem tym jest bądź zawarcie umowy z dostawcą sprzętu


(w przypadku działań realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych), bądź też bezpośrednio zakup sprzętu (w przypadku działań wyłączonych ze względu na wartość ze stosowania Prawa zamówień publicznych). W przypadku projektów nieinwestycyjnych za rozpoczęcie realizacji projektu należy uznać podjęcie pierwszych działań, które podlegają współfinansowaniu w ramach programu. Informacje tu zawarte powinny być tożsame z punktem 4.1 Planowany termin rozpoczęcia projektu w karcie projektu.
V. Planowany termin zakończenia projektu

W tym polu należy podać przybliżony termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu w ujęciu miesięcznym.

przykład: październik 2009 r.

Termin ten jest tożsamy z datą planowanego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub planowaną datą dokonania zapłaty za ostatnią fakturę w ramach projektu w zależności, który


z terminów jest późniejszy.


WAŻNE:

Okres pomiędzy punktem IV i V nie może przekroczyć 24 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach 36 miesięcy.
VI. Całkowita wartość projektu

Należy wpisać całkowitą przewidywaną wartość projektu, pamiętając, że powinna być tak skalkulowana, aby nie zmieniła się ona istotnie przy składaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Kwoty powinny być określone precyzyjnie i należy je podać w zaokrągleniu do pełnych złotówek.

Informacje tu zawarte powinny być tożsame z punktem 6.1 Całkowita wartość projektu w karcie projektu.
VII. Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej

Należy wpisać całkowitą przewidywaną wnioskowaną wartość dofinansowania z dotacji rozwojowej w ramach MRPO, uwzględniając w tym zakresie zapisy Uszczegółowienia MRPO oraz regulaminu konkursu.

Kwoty powinny być określone precyzyjnie i należy je podać w zaokrągleniu do pełnych złotówek. Informacje tu zawarte powinny być tożsame z punktem 7.1 Wnioskowana kwota dotacji rozwojowej w ramach MRPO w karcie projektu.

A. Logika interwencji
Logika interwencji (1A-4A) oparta jest na analizie strategii. Produkty, cel bezpośredni oraz cele ogólne powinny zostać zaczerpnięte z analizy strategii oraz powinny być spójne
z zapisami karty projektu.

1.A Działania w ramach projektu

W komórce tej należy w sposób syntetyczny wpisać działania, które muszą zostać podjęte, aby projekt został zrealizowany. Przez działania rozumie się czynności wykonywane przez Beneficjenta w ramach projektu takie jak np. roboty budowlano - montażowe w obiekcie, zakup sprzętu, wydruk ulotek promocyjnych etc. Planowane działania muszą być wykonalne biorąc pod uwagę posiadane i angażowane zasoby oraz środki. Rozwinięcie zapisów zawartych w tej komórce znajdzie się w karcie projektu, gdzie opisany zostanie sposób realizacji projektu (punkt 3.4 Opis projektu w karcie projektu)


2.A Produkty projektu

Realizując działania (1.A), wydaje się konkretne środki finansowe na nabywanie, bądź wytwarzanie określonych dóbr. Dobra te to produkty działań, materialnie odzwierciedlające realizację projektu. Należy zatem określić jakie główne produkty zostaną osiągnięte i wpisać je odpowiednio w komórkę 2.A pamiętając, że spis ten musi być spójny z punktami 3.4 Opis projektu oraz punktem 5.1 Wskaźniki produktu karty projektu. Produkty te podajemy w sposób ogólny, nie podając jednostki miary dla danego produktu.Np. Rozbudowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt muzeum w miejscowości X.
3.A Cel bezpośredni projektu

W tym miejscu określić należy stan zaspokojenia potrzeby grupy docelowej. Cele bezpośrednie projektu są zawsze bezpośrednio związane z daną społecznością lokalną lub też konkretną instytucją Beneficjenta.

Rubryka 3.A musi być spójna z zapisami punktu 3.7 Cele projektu karty projektu.

Posługując się przykładem można wskazać, iż celem bezpośrednim projektu polegającego na rozbudowie i wyposażeniu muzeum w miejscowości X będzie wzbogacenie oferty tego Muzeum. Cel bezpośredni powinien integrować elementy materialne (infrastruktura) z ofertą i w ten sposób odpowiadać na potrzeby grupy odbiorców.


4.A Cele ogólne

Cel bezpośredni projektu (3.A) przyczynia się do osiągnięcia celu szerszego, ogólnego czyli efekty realizacji projektu oddziałują w dłuższym okresie i na szersze otoczenie. Na osiągnięcie celu ogólnego projekt ma z reguły pośredni wpływ, a co najistotniejsze, nie realizuje go


w pojedynkę, ale wspólnie z wieloma innymi projektami realizowanymi na danym terenie. Cel długofalowy realizowany przez projekt musi również wykazywać spójności ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013 oraz właściwymi strategiami sektorowymi.

Przykładem celu szerszego jest wzmocnienie potencjału kulturalnego subregionu a przez to całego regionu.


B. Wskaźniki

Wskaźniki to obiektywnie oszacowane i wyrażone liczbowo elementy logiki interwencji (kolumny A), które pozwalają badać stopień realizacji produktów oraz celu bezpośredniego


i celów ogólnych.
W odróżnieniu od karty projektu, wskaźniki prezentowane w matrycy logicznej powinny być odzwierciedleniem konkretnego projektu - charakterystyczne dla danego projektu i miejscowości. Zawarte w matrycy projektu szczegółowe wskaźniki zostaną ujednolicone w karcie projektu w postaci wskaźników standardowych, przypisanych określonemu Działaniu MRPO. Ilość oraz szczegółowość wskaźników zaprezentowanych w matrycy logicznej może być zwiększona w porównaniu do karty projektu, należy jednak pamiętać, iż wskaźniki szczegółowe z matrycy muszą być logicznie i zawartościowo spójne ze wskaźnikami standardowymi w karcie projektu. Zaleca się również aby wskaźniki zawarte w karcie, w miarę możliwości zostały wprowadzone do matrycy, co zapewni spójność informacji. Np. wskaźnik z matrycy „rozbudowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt muzeum w miejscowości X” przetransponowany zostanie na standardowy wskaźnik „Powierzchnia wybudowanej, rozbudowanej, odnowionej publicznej infrastruktury kulturalnej”.
Należy pamiętać o kilku podstawowych cechach wskaźników.

Powinny one przede wszystkim być:

- Konkretne – czyli nie budzące wątpliwości w interpretacji, wskazujące na przedmiot pomiaru

- Mierzalne – możliwe do wyrażenia wartościami liczbowymi

- Akceptowalne – badanie i weryfikacja wyników nie powinny być skomplikowane i kosztowne

- Realne do osiągnięcia – wskaźniki powinny być oszacowane w taki sposób, aby nie pozostawiać wątpliwości, co do osiągnięcia przedstawionych wartości

- Wiarygodne – weryfikowalne i obiektywne, nie będące konsekwencją przypadku. Oznacza to, że takie same wyniki uzyskiwane będą w różnych pomiarach i przez różnych obserwatorów

- Określone w czasie – należy pamiętać, że niektóre wartości wskaźników będą osiągnięte po upływie określonego czasu (w zależności od poziomu wskaźnika).


Wskaźniki powinny również odzwierciedlać zmianę, jaka nastąpiła w stosunku do stanu wyjściowego.

1.B Środki

W tej komórce należy wpisać wszelkie nakłady ludzkie i rzeczowe, jakie planuje się zaangażować do realizacji działań (1.A). Właściwe oszacowanie tych zasobów, pozwoli określić budżet projektu, który w sposób bardzo ogólny znajdzie się w komórce „Koszty” 1.C.


2.B Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Wartości zawarte w tej komórce odnoszą się bezpośrednio do działalności lub też działań podejmowanych przez Beneficjenta oraz do dóbr i usług, jakie uzyskuje się w konsekwencji realizacji projektu i które w sposób bezpośredni pochłonęły zaplanowane środki finansowe. Zapisy w punkcie 2.B powinny być spójne z zapisami punktu 5.1 Wskaźniki produktu karty projektu oraz wykazywać ogólną spójność z punktem 3.4 Opis projektu w karcie projektu.

Wskaźniki produktu w matrycy logicznej projektu należy odpowiednio zdefiniować oraz oszacować tj. należy podać wartości zaplanowanego do uzyskania produktu wraz z odpowiednimi jednostkami miary

Np. Powierzchnia rozbudowanego muzeum w miejscowości X – 70 m²Liczba zakupionych jednostek sprzętu audiowizualnego dla muzeum w miejscowości X - 15 sztuk
3.B Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu obrazują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczne oraz stopień realizacji celu bezpośredniego uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu oraz/lub w okresie jego trwałości. Za okres trwałości projektu w ujęciu funduszy strukturalnych uznaje się okres 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji. Efekty zobrazowane za pomocą rezultatu powinny mieć charakter bezpośrednio związany z realizacją projektu. Zapisy


w punkcie 3.B powinny być spójne z zapisami punktu 5.2 Wskaźniki rezultatu karty projektu.

Wskaźniki rezultatu w matrycy logicznej projektu należy odpowiednio zdefiniować oraz oszacować tj. należy podać wartości zaplanowanego do uzyskania rezultatu wraz z odpowiednimi jednostkami miary.Np. Liczba osób korzystających z rozbudowanego i wyposażonego obiektu muzeum w miejscowości X (w okresie trwałości projektu)– 2 000 osób

Liczba wystaw tematycznych organizowanych w rozbudowanym i wyposażonym obiekcie muzeum w miejscowości X (w okresie trwałości projektu)– 10 wystaw

Liczba nowoutworzonych, trwałych miejsc pracy w związku z realizacją projektu (w okresie trwałości projektu)– 3 etaty
4.B Oddziaływanie

Przykładem długofalowego oddziaływania jest w przypadku wzmocnienia potencjału kulturalnego subregionu a przez to całego regionu, zwiększenie atrakcyjności województwa w oczach turystów i inwestorów.C. Źródła weryfikacji

Źródła informacji – na każdym poziomie efektów realizacji projektu (2.C-4.C), które wskazują gdzie i w jakiej formie możliwe będzie znalezienie oraz zweryfikowanie post factum informacji o efektach projektu. Oznacza to, że powinny być to dokumenty (materiały), które będą opracowane i dostępne po realizacji projektu. Nie mogą to być zatem np. studia wykonalności, czy dokumentacje techniczne, czy wykonawcze, ale dokumenty typu: protokoły odbioru, faktury, udokumentowane statystyki, raporty kasowe ze sprzedaży biletów etc. Jeżeli będą to analizy własne nie można zapomnieć o sporządzeniu odpowiedniego dokumentu w którym, oprócz wyników, zawarta będzie również metodologia prowadzenia badań.

Np. Źródłem weryfikacji wskaźnika produktu - Powierzchnia rozbudowanego muzeum w miejscowości X – 70 m²  - będzie protokół odbioru robót budowlanych.

W przypadku wskaźnika produktu Liczba zakupionych jednostek sprzętu audiowizualnego dla muzeum w miejscowości X - 15 sztuk - źródłem weryfikacji będą zapłacone faktury za sprzęt.

W przypadku wskaźników rezultatu będą to dane własne muzeum, raporty kasowe ze sprzedaży biletów, lista zatrudnionych w instytucji etc.

W przypadku niektórych projektów trudności sprawiać może określenie precyzyjnego źródła weryfikacji dla wskaźników realizacji celów ogólnych. Należy podkreślić, iż Beneficjent nie będzie zobowiązany do monitorowania w/w wskaźników samodzielnie, jest jednak zobowiązany do wskazania źródeł informacji, które mogą być potencjalnie istotne dla monitorowania wskaźników realizacji celów ogólnych. Mogą być tu wskazane wszelkie statystyki i badania ruchu turystycznego lub też badania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości dokonywane przez Beneficjenta, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne j.s.t lub inne zewnętrzne podmioty.1.C Koszty

W tej komórce należy wskazać budżet projektu oszacowany na podstawie posiadanych zasobów.


D. Założenia/ryzyka

W punkcie tym należy wskazać zewnętrzne czynniki nie będące bezpośrednio częścią projektu, a mające wpływ na jego wdrażanie i trwałość na danym etapie – etapie działań, produktów, celów bezpośrednich i ogólnych. Precyzuje się tu ważne założenia i obszary problemowe, które warunkują osiągnięcie danego etapu logiki interwencji.

Warunkiem osiągnięcia celu bezpośredniego, opisanego za pomocą rezultatu w postaci 2 000 osób korzystających corocznie z obiektu muzeum, jest opracowanie ciekawego, adekwatnego do potrzeb i preferencji odbiorców programu kulturowego oraz dobór odpowiednich form promocji zaplanowanych imprez wśród potencjalnych odbiorców. Bez podjęcia działań w w/w zakresie osiągnięcie zaplanowanego wskaźnika może okazać się trudne lub niemożliwe. Należy również wskazać ewentualne zagrożenia w postaci np. zmniejszenia budżetu jednostki
Dodatkowym elementem matrycy logicznej projektu jest komórka 0.D – Warunki wstępne

W tym punkcie należy opisać czym dysponuje Beneficjent na dzień składania karty projektu.Chodzi tu zarówno o czynniki materialne (maszyny, urządzenia, grunty, budynki itp.), niematerialne (organizacyjne, prawne, administracyjne – dokumentacje, pozwolenia) jak
i zasoby kadrowe. Punkt ten powinien wykazywać spójność z punktem 3.5 Informacja nt. stanu przygotowania projektu do realizacji karty projektu.

Sprawdzenie poprawności matrycy logicznej
Sprawdzenie to polega na zestawieniu wszystkich informacji zawartych w matrycy w aspekcie powiązań przyczynowo-skutkowych. Matryca logiczna powinna charakteryzować się logiką pionową rozpoznającą jakie są zamierzenia projektu i precyzującą ważne założenia i ryzyka oraz logiką poziomą nawiązującą do pomiaru efektów projektu i zużytych zasobów poprzez określenie wskaźników i źródeł ich weryfikacji. Na tym etapie należy zbadać czy nie popełniono błędów w planowaniu poszczególnych poziomów wdrażania projektu i czy w efekcie otrzymaliśmy kompletny i spójny dokument, a nie zbiór wypełnionych i niepowiązanych ze sobą komórek.
Sprawdzenia takiego można dokonać czytając w sposób odpowiedni logikę matrycy (Schemat 2):

 • Biorąc pod uwagę warunki wstępne (0.D), podjęte działania w ramach projektu (1.A) przy udziale zaangażowanych środków (1.B), jeżeli przyjęte założenia (1.D) nie ulegną zmianie prowadzą do otrzymania określonych produktów projektu (2.A)
 • Wypracowane produkty projektu (2.A), których wielkość zostanie oszacowana (2.B), a weryfikacja będzie możliwa poprzez zestawienie odpowiednich dokumentów (2.C) biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne – założenia (2.D) doprowadzą do osiągnięcia określonego celu bezpośredniego (3.A)
 • Otrzymany cel bezpośredni (3.A), którego wielkość zostanie oszacowana (3.B), a weryfikacja będzie możliwa poprzez zestawienie odpowiednich dokumentów (3.C) biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne – założenia (3.D) przyczyni się do osiągnięcia sprecyzowanych celów ogólnych (4.A)
Tytuł projektu (I)

Nazwa i numer działania MRPO (II)


Nazwa i oznaczenie schematu MRPO (III)


Planowany termin rozpoczęcia projektu

(IV)

Planowany termin zakończenia projektu (V)

Całkowita wartość projektu (VI)

Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej (VII)

A - Logika interwencji

B - Wskaźniki

C - Źródła weryfikacji

D - Założenia/Ryzyka

4. Cele ogólne (4.A)

Oddziaływanie (4.B)

Źródła weryfikacji (4.C)3. Cel bezpośredni projektu (3.A)

Wskaźniki rezultatu (3.B)

Źródła weryfikacji (3.C)

Założenia/ Ryzyka (3.D)

2. Produkty projektu (2.A)

Wskaźniki produktu (2.B)

Źródła weryfikacji (2.C)

Założenia/ Ryzyka (2.D)

1. Działania w ramach projektu (1.A)

Środki (1.B)

Koszty (1.C)

Założenia/ Ryzyka (1.D)
Warunki wstępne (0.D)


Schemat
Instytucja Zarządzająca MRPO 2007-2013


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość