Strona główna

Rzp-sz. 2110. 18. 2016 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych oraz materiałÓw laboratoryjnych


Pobieranie 105.19 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar105.19 Kb.
Świerże Górne, 24-03-2016r.

Nr sprawy: RZP-SZ.2110.18.2016
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Zamawiający: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367

tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16

Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55

adres internetowy: www.enea-wytwarzanie.pl

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536267, o kapitale zakładowym w wysokości 2.046.049.500,00 zł, kapitale wpłaconym w wysokości 2.046.049.500,00 zł; Konto: Bank Pekao S.A. O/Kozienice 70 1240 5703 1111 0000 4901 5522.

Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Zbigniew Szewc

tel. 48 614-10-17, fax: 48 614-26-601. Przedmiot zamówienia:

Nr części

Nr poz.

Nazwa asortymentu

Jm

Ilość

Termin dostawy

I

1

KWAS BENZOESOWY IKA C723

szt

5

2016-06-30

2

PODTRZYMKA CERAMICZNA WAGI ELTRA TGA NR KAT. 26285

szt

1

2016-06-30

3

TULEJA PROWADZĄCA WAGI ELTRA TGA NR KAT. 26287

szt

1

2016-06-30

4

FILTR PYŁU DO CHS ANALIZATOR CHS ELTRA NR KAT. 48102

szt

5

2016-12-30

5

FILTR PYŁU DO CHS ANALIZATOR CHS ELTRA NR KAT. 48102

szt

10

2016-06-30

6

OGRANICZNIK DLA ŁÓDECZEK ELTRA

szt

12

2016-12-30

7

OGRANICZNIK DLA ŁÓDECZEK ELTRA

szt

12

2016-06-30

8

USZCZELKA DO PIECA ELTRA ANALIZATOR CS ELTRA NR KAT. 70380

szt

5

2016-12-30

9

USZCZELKA DO PIECA ELTRA ANALIZATOR CS ELTRA NR KAT. 70380

szt

5

2016-06-30

10

USZCZELKA DO OSADNIKA PYŁU ANALIZATOR CHS ELTRA NR KAT. 70410

szt

5

2016-12-30

11

USZCZELKA DO OSADNIKA PYŁU ANALIZATOR CHS ELTRA NR KAT. 70410

szt

5

2016-06-30

12

WZORZEC METIMEX CRM NCS FC 28140 OK 58,12%C OK 1,30%S OK 3,4%H - wymagany certyfikat jakości

szt

10

2016-06-30

13

WZORZEC METIMEX CRM NCS FC 28111 OK 59,75%C OK 1,24%S OK 3,7%H- wymagany certyfikat jakości

szt

7

2016-06-30

14

WZORZEC METIMEX CRM NCS FC 28108 OK 72,65%C OK 0,57%S- wymagany certyfikat jakości

szt

5

2016-06-30

15

ANHYDRON DO ANALIZATORA ELTRA NR KAT. 90200 OPAK 500G

szt

25

2016-12-30

16

ANHYDRON DO ANALIZATORA ELTRA NR KAT. 90200 OPAK 500G

szt

25

2016-06-30

17

RURA CERAMICZNA URZĄDZENIE ELTRA CS500 KAT.90162

szt

20

2016-12-30

18

RURA CERAMICZNA URZĄDZENIE ELTRA CS500 KAT.90162

szt

20

2016-06-30

19

NITKI BAWEŁNIANE DO IKA KALORYMETR IKA NR KAT. 1483700

szt

10

2016-12-30

20

NITKI BAWEŁNIANE DO IKA KALORYMETR IKA NR KAT. 1483700

szt

10

2016-06-30

21

PŁYN AQUA PRO DO TERMOSTATU IKA IKA POL C5003.1

szt

10

2016-06-30

22

OSŁONA WAGI ELTRA TGA NR KAT. 26288

szt

1

2016-06-30

II

23

ANHYDRON, LECO NR KAT. 201-171-HAZ

szt

5

2016-12-30

24

ANHYDRON, LECO NR KAT. 201-171-HAZ

szt

5

2016-06-30

25

LANCE TUBE O-RING, LECO NR KAT. 625-401-302

szt

1

2016-06-30

26

INTER TUBE O-RING, LECO NR KAT. 611-476

szt

1

2016-06-30

27

OUTER TUBE O-RING, LECO NR KAT. 611-477

szt

1

2016-12-30

28

TYGIEL POROWATY LECO NR KAT. 614-961-110; 1OP=10SZT.

op

5

2016-12-30

29

KWAS BENZOESOWY W TABLETKACH LECO NR.KAT.774-208-150 1OP=50SZT - wymagany certyfikat jakości

KPL

10

2016-12-30

30

KWAS BENZOESOWY W TABLETKACH LECO NR.KAT.774-208-150 1OP=50SZT - wymagany certyfikat jakości

KPL

5

2016-06-30

31

TIN FOIL CUPS, LECO NR KAT. 502-186-100; 1OP=1000SZT.

op

3

2016-06-30

32

COPPER STICKS, LECO NR KAT. 502-844; 1OP=100G

op

8

2016-06-30

33

USZCZELKA LECO NR KAT. 608-624

szt

5

2016-06-30

34

USZCZELKA LECO NR KAT. 608-694

szt

1

2016-06-30

35

LID WATHER JACKED LECO NR KAT. 608-693

szt

1

2016-06-30

36

WZORZEC WĘGLA OK 5 PROCENT LECO NR KAT. 502-030 - wymagany certyfikat jakości

g

250

2016-12-30

37

WZORZEC WĘGLA OK 5 PROCENT LECO NR KAT. 502-030 - wymagany certyfikat jakości

g

250

2016-06-30

38

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH LECO, NR.KAT.619-591-877

szt

2

2016-06-30

39

COM AID FOR SOLID LECO, NR.KAT.501-426

szt

1

2016-06-30

40

RURA SPALAŃ LECO, NR.KAT.619-065

szt

2

2016-06-30

41

QUARTZ WOOL STRIP LECO, NR.KAT.608-379; 1OP=10SZT.

op

7

2016-06-30

42

WZORZEC WĘGLA OK 1 PROCENT LECO NR KAT. 502-029 - wymagany certyfikat jakości

g

200

2016-12-30

43

WZORZEC WĘGLA OK 1 PROCENT LECO NR KAT. 502-029 - wymagany certyfikat jakości

g

200

2016-06-30

44

WZORZEC SYNTHETIC CARBON LECO KAT 502-630 C 0,4-0,6% - wymagany certyfikat jakości

g

100

2016-12-30

45

WZORZEC SYNTHETIC CARBON LECO KAT 502-630 C 0,4-0,6% - wymagany certyfikat jakości

g

100

2016-06-30

46

TYGIEL DO SPALAŃ LECO NR. KAT. 774-204 1 OP.=10 SZT

szt

30

2016-06-30

47

ZEWNĘTRZNA RURA SPALAŃ, LECO NR KAT. 606-309

szt

1

2016-06-30

48

WEWNĘTRZNA RURA SPALAŃ, LECO NR KAT. 606-313

szt

1

2016-06-30

49

O-RING, LECO NR KAT. 625-401-303

szt

1

2016-06-30

50

PURGE TUBE O-RING, LECO NR KAT. 625-401-301

szt

1

2016-06-30

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Dopuszcza się składania ofert częściowych na jedną lub dwie części:

część I – asortyment opisany w poz. od 1÷22

część II - asortyment opisany w poz. od 23÷50.

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Termin dostawy: zgodnie z terminem dostawy opisanym w punkcie 1.

6. Wadium:

zł 500,- (słownie: złotych pięćset 00/100) na część I przedmiotu zamówienia,

zł 1000,- (słownie: złotych jeden tysiąc 00/100) na część II przedmiotu zamówienia..

7. Warunki uczestnictwa w postępowaniu: jak w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert: - najniższa cena.

9. Termin i miejsce składania ofert.

9.1. data: 26 kwietnia 2016 roku, godz. 10:00.

9.2. miejsce: Kancelaria Ogólna (pok. Nr 6), Budynek Archiwum Zakładowego, ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

10. Termin związania ofertą: 60 dni

11. Termin i miejsce otwarcia ofert.

11.1. data: 26 kwietnia 2016 roku, godz. 11:30.

11.2. miejsce: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. budynek "Pionu Zakupów" pok. nr 2.

12. Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału postępowaniu - polski.

13. Dokumenty terminy i warunki ich uzyskania.

13.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea-wytwarzanie.pl - jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na podstawie pisemnego zapotrzebowania można też ją uzyskać osobiście (przez kuriera) u Zamawiającego lub przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa.

13.2. Wymagane dokumenty, oświadczenia itp. - opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.

15. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania dostawców dotyczące niniejszego przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.Miejsce i data publikacji:

- Tablica ogłoszeń dn. ………….

- Strona internetowa ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. dn. ……………..

(Podpis sporządzającego adnotację)


* Zamówienie nie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

numer strony:
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość