Strona główna

Scenariusz lekcji Doktryna izolacjonizmu w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych


Pobieranie 13.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.59 Kb.

Scenariusz lekcji - Doktryna izolacjonizmu w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


 1. geneza doktryny izolacjonizmu

 2. czym była doktryna izolacjonizmu

 3. doktryna Monroe

 4. podstawowe założenia polityki zagranicznej USA w XIX wieku

 5. ustawy o neutralności (1935-1941)

 6. przystąpienie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej

 7. tendencje izolacjonistyczne w USA po II wojnie światowej

 8. charakter współczesnej polityki zagranicznej USA

b) Umiejętności


 1. definiowanie pojęcia „doktryna” w znaczeniu filozoficznym (jako opis poglądów, założeń z danej dziedziny wiedzy) oraz wojskowym (jako strategia państwa na wypadek wojny)

 2. rozumienie czym była doktryna izolacjonizmu – wymienianie jej głównych zasad

 3. wyjaśnianie pojęć: „izolacja”, „izolować”

 4. postrzeganie tendencji izolacjonistycznych w kontekście podejmowania decyzji o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I oraz II wojny światowej

2. Metoda i forma pracy


Praca ze słownikiem języka polskiego. Definiowanie terminu „izolacja”. Uczniowie przywołują różne konteksty, w których możemy użyć tego pojęcia.

Metoda podająca. Nauczyciel przedstawia historię doktryny izolacjonizmu, zarysowuje siłę jej oddziaływania w okresie wojen światowych. Uczniowie słuchają i zapisują najważniejsze fakty. Są aktywizowani przez nauczyciela pytaniami dotyczącymi tematyki I oraz II wojny światowej.Ostatnia faza zajęć będzie miała charakter dyskusji na temat roli i pozycji, jaką zajmują Stany Zjednoczone we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

3. Środki dydaktyczne


 1. słownik języka polskiego

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Objaśnianie pojęcia „doktryna”. Użycie słów „izolacja”, „izolować” – znaczenia i konteksty, w jakich spotykamy te wyrażenia. Próba opowiedzenia własnymi słowami, czym może być doktryna izolacjonizmu.

b) Faza realizacyjna


 1. historia doktryny izolacjonizmu

 • geneza izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych – proklamacja neutralności Georga Washingtona (1796)

 • znaczenie doktryny Monroe’a dla rozwoju idei izolacjonizmu

 • nieangażowanie się w konflikty europejskie i przestrzeganie nieingerencji Europy na kontynentach amerykańskich jako główne wytyczne dla polityki zagranicznej USA w XIX wieku

 • ustawy o neutralności (1935-1941) – akty prawne potwierdzające neutralność Stanów Zjednoczonych wobec stron konfliktów toczących się poza obszarem obu Ameryk

 • ruchy izolacjonistyczne po II wojnie światowej

 1. doktryna izolacjonizmu a udział Stanów Zjednoczonych w wojnach światowych

  • sierpień 1914 – ogłoszenie przez prezydenta Wilsona neutralności Stanów Zjednoczonych w rozpoczętej właśnie wojnie

  • znaczenie dla polityki USA kredytowania przez banki amerykańskie zakupów państw Ententy

  • nieograniczona wojna podwodna prowadzona przez Niemcy – zaostrzenie stosunków z USA

  • zerwanie przez Stany Zjednoczone stosunków dyplomatycznych z Niemcami w lutym 1917 roku

  • znaczenie depeszy Zimmermana dla przełamania oporów izolacjonistów wobec przystąpienia USA do wojny

  • kwiecień 1917 – decyzja Kongresu o przystąpieniu USA do wojny z Niemcami

  • powrót do doktryny izolacjonizmu po zakończeniu I wojny światowej

  • funkcjonowanie komitetu Nye’a (1934) - badającego działalność biznesu amerykańskiego w okresie I wojny światowej, wzrost tendencji izolacjonistycznych w USA

  • działalność komitetu „Ameryka Pierwsza” w latach 1940-1941 – niechęć społeczeństwa amerykańskiego do angażowania się w wojnę

  • stopniowe „oswajanie” społeczeństwa z myślą o nieuniknioności zaangażowania się Stanów Zjednoczonych po stronie państw demokratycznych, polityka prezydenta Franklina D. Roosevelta

  • atak japoński na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku – przystąpienie USA do wojny

c) Faza podsumowująca


Próba oceny polityki zagranicznej USA na początku XXI wieku w kontekście doktryny izolacjonizmu. Jaką pozycję zajmują Stany Zjednoczone we współczesnych stosunkach międzynarodowych? Jaką formę aktywności przybiera ich polityka zagraniczna?

5. Bibliografia


 1. Krzysztof Michałek, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991.

 2. Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych, Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabela Rusinowa, Warszawa 1992.

 3. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. Andrzeja Bartnickiego i Donalda Critchlowa, T. 2, Warszawa 1995.

 4. Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. Stanisława Dubisza, Warszawa 2003.

6. Załączniki

a) Zadanie domowe


Pozycja Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie. Hegemon czy obrońca demokracji? (Forma pracy – pisemna; objętość pracy – do 600 słów)

7. Czas trwania lekcji


Jedna godzina lekcyjna.

8. Uwagi do scenariusza


Idea izolacjonizmu towarzyszyła dyskusjom na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w zasadzie od samego początku ich dziejów. Były okresy, kiedy niechęć do uczestniczenia w jakichkolwiek konfliktach bezpośrednio nie dotyczących USA, była w społeczeństwie amerykańskim szczególnie silna.

Dzisiaj, w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone cieszą się pozycją najsilniejszego mocarstwa i angażują swoje siły i środki w wielu międzynarodowych konfliktach, trudno jest mówić o tendencjach izolacjonistycznych w myśli politycznej tego kraju. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal żywa pozostaje dyskusja o charakter i zakres ingerowania USA w sprawy świata. Pojawiają się głosy o obowiązku obrony demokracji przez Stany Zjednoczone w każdym zakątku ziemi. Zwolennicy takiego stanowiska, dostrzegają w nim nie tylko idealistyczną wizję USA jako stróża praworządności, ale również widzą tu zabezpieczenie żywotnych interesów Ameryki. Takie opinie mają wielu oponentów i stąd przy każdej decyzji o zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w jakikolwiek konflikt, wybuchają gorące spory o jego zakres.Niniejszy scenariusz ma nie tylko przybliżyć niektóre fakty z historii, ale również powinien pomóc lepiej zrozumieć meritum, toczących się także dzisiaj, dyskusji wokół powyżej zarysowanych problemów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość