Strona główna

Scenariusz lekcji z języka polskiego dla kl. I szkoły zawodowej specjalnej Autor: Małgorzata Piotrowska


Pobieranie 46.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.69 Kb.


Scenariusz lekcji z języka polskiego

dla kl. I szkoły zawodowej specjalnej
Autor: Małgorzata Piotrowska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wy-chowawczym w Radomsku
I. Temat: Kim jest ta osoba? (charakterystyka)
Cele:

po zajęciach uczeń powinien: • umieć charakteryzować postać na podstawie rekwizytów,

 • umieć ocenić postać,

 • sprawnie posługiwać się pojęciami: esteta, elegancja, filatelista, numizmatyk, ta-lizman, poliglota,

 • stosować poznanie słowa w zdaniach,

 • zrozumieć i wyjaśnić znaczenie poznanych wyrazów,

 • szanować prywatność drugiej osoby.


Metody pracy:

 • dyskutowanie, debatowanie,

 • czytanie ze zrozumieniem,

 • myślenie twórcze „burza mózgów”.


Pomoce dydaktyczne:

 • Słownik języka polskiego

 • rekwizyty: kosmetyczka a w niej grzebień, perfumy, spinka do włosów, pomadka,

 • torba, a w niej znaczki, monety, pocztówki, płyty z muzyką poważną, tomik po-ezji, powieści, katalog z modą, śpiewnik, przewodnik metodyczny do języka pol-skiego.

II. Wprowadzenie

Opis przebiegu zajęć


Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć. Informuje, że na lekcji bę-dziemy w sposób nietypowy, bo za pomocą rekwizytów, charakteryzować postać, któ-rej nie znamy. Dopiero pod koniec lekcji uczniowie dowiedzą się kogo charakteryzo-wali.

Nauczyciel wyjmuje rekwizyty, prezentuje je. Uczniowie określają wiek, płeć, zainteresowania osoby. Należy zwrócić uwagę na porządek o ułożeniu przedmiotów. Nowe poznane wyrazy, które nauczyciel wprowadził, zostają zapisane na tablicy.


Lekcja przebiega w następujący sposób.

 • Jakiej płci jest charakteryzowana osoba? (pokaz rekwizytów z kosmetycz-ki)

 • Jak wygląda ta osoba?

 • Co możecie powiedzieć o jej wyglądzie na podstawie zgromadzonych rze-czy?

 • W jakim jest wieku?

 • Jak nazywamy osobę, która dba o swój wygląd i ładnie się ubiera? (wpro-wadzenie pojęcia elegancja)

Po podsumowaniu hipotez uczniów nauczyciel prezentuje przedmioty z torby. Uczniowie dotykają i oglądają je, przypisują charakteryzowanej osobie różne cechy charakteru. • Czym interesuje się ta osoba? (pokaz znaczków)

 • Jak nazywa się osoba, która zbiera znaczki? (wprowadzenie pojęcia filateli-styka)

 • Czym jeszcze interesuje się kobieta? (pokaz monet)

 • Jak nazywa się osoba, która zbiera stare monety? (wprowadzenie pojęcia numizmatyka)

 • Jakiej muzyki słucha? (pokaz płyt i śpiewnika)

 • O czym świadczą książki, które nosi ze sobą? (pokaz, książki, tomik poezji, powieść, rozmówki)

 • Jak nazywa się osoba, która zna wiele języków? (pojęcie poliglota)

 • Jak spędza wolny czas ta osoba? (pokaz pocztówek)

 • Czym się jeszcze interesuje? (pokaz katalogu z modą)

 • Co jeszcze powiemy o tej kobiecie? ( pokaz muszelki i kamyka)

 • Po co nosi te rzeczy?

 • Jak nazywamy takie rzeczy, w które wierzymy, że przynoszą szczęście? (pojęcie talizman)

 • Jaka jest ta osoba, co o niej powiemy na podstawie tych wszystkich przed-miotów?

Ostatnim ogniwem charakterystyki jest pokaz przewodnika metodycznego z ję-zyka polskiego i zeszytu ucznia.

Kim jest charakteryzowana osoba, czym się zajmuje?
Nauczyciel dzieli klasę na 6 zespołów. Każda grupa odszukuje wskazany wyraz w Słowniku języka polskiego i Słowniku wyrazów obcych i ma odczytać jego znacze-nie.
Liderzy odczytają wyrazy. Następnie przepisują krótkie znaczenie wszystkich poznanych wyrazów.

Uzupełnij zdania

1. Osoba, która zbiera, kolekcjonuje znaczki to .............................................

2. Człowiek ubierający się modnie, wykwintnie z gustem to ........................................

3. Włada wieloma językami ..................................................

4. Rzecz przynosząca szczęście, chroniąca przed złem .............................................

5. Znawca piękna ........................................................
Z podanych wyrazów wybierz te, które odpowiadają charakteryzowanej osobie:

kulturalna, małomówna, taktowna, wulgarna, zrównoważona, inteligentna, rozsądna, uzdolniona, obowiązkowa, sumienna, ciekawa świata, pracowita, zdyscyplinowana, za-dbana, niechlujna, energiczna, towarzyska, oczytana.


Przypisz cechy charakteru na podstawie rekwizytów.

1) spinka do włosów, perfumy, katalog z modą - ................................................

2) płyty z muzyką poważną, książki, rozmówki - ...............................................

3) pocztówki, znaczki - ................................................


Kolejnym etapem lekcji jest podział klasy na 3 grupy. Każda grupa otrzymała polecenie do wykonania, a celem tych ćwiczeń było sprawdzenie rozumienia pozna-nych wyrazów.
Liderzy grup odczytują wykonane ćwiczenia.
III. Podsumowanie:

 • Na czym polega charakterystyk?

 • Co uwzględniamy przy charakteryzowaniu postaci?

 • Co wiemy o charakteryzowanej na lekcji postaci?Praca domowa


„Widzę siebie w lustrze” – opis własnego wyglądu.

Scenariusz lekcji z języka polskiego

dla kl. I szkoły zawodowej specjalnej
Autor: Małgorzata Piotrowska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wy-chowawczym w Radomsku
I. Temat: Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza bohaterów dramatu J. Słowackiego, na podstawie fragmentu utworu i inscenizacji
Cele:

po zajęciach uczeń powinien: • znać treść fragmentu utworu,

 • umieć charakteryzować omawiane postacie,

 • umieć ocenić charakterystycznych bohaterów,

 • wyszukać odpowiednich cytatów z utworu,

 • poprawnie czytać tekst z podziałem na rok z uwzględnieniem informacji tempa z modulacją głosu,

 • ocenić grę aktorów, sposób mówienia , kostiumy, dekorację,

 • szanować swoja rodzinę.Metody pracy


 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • dyskutowanie,

 • czytanie i notowanie


Pomoce dydaktyczne:

 • inscenizacja.

 • teksty z poleceniami,

 • zajęcia ze spektakli teatralnych,

 • słownik języka polskiegoII. Wprowadzenie
Opis przebiegu zajęć

Lekcja obejmuje dwie godziny. Rozpoczyna się od inscenizacji fragmentu utwo-ru zamieszczonego w podręczniku, którzy uczniowie mieli przeczytać w domu. Mło-dzież podczas oglądania ma za zadanie zwrócić uwagę na wygląd bohaterów, ubiór i zachowanie wobec matki Kirkora. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Wyjaśniam, ze Słownika języka polskiego, pojęcie insceniza-cja, zapisuje krótką definicję na tablicy. Charakteryzuj bohaterów.


W tym celu podaje następujące pytania.


 • Czy podobało Wam się przedstawienie?

 • Co podobało Wam się w przedstawieniu?

 • Jakie postacie występowały?

 • Która postać najbardziej Wam się podobała?

 • Kto się nie podobał i dlaczego?

 • Gdzie rozgrywają się wydarzenia?

 • Kim są postacie występujące w utworze?

 • W jakich warunkach żyje bohaterka?

 • Dokąd wyruszył Kirkor?

 • Dlaczego zatrzymał się przed chatą wdowy?

 • Przed jakim trudnym wyborem stanął Kirkor?

 • Dlaczego nie mógł zdecydować się na wybór żony?

 • W jaki sposób matka pomogła Kirkorowi dokonać wyboru?

 • Którą z dziewcząt doradziłbyś wybrać Kirkorowi?III. Rozwinięcie

Po ogólnym omówieniu przystępujemy do charakteryzowania Balladyny i Aliny. Klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Jedna grupa odnajduje w tekście cytaty chara-kteryzujące Alinę, druga grupa charakteryzujące Balladynę. Wyznaczenie liderów grup odpowiedzialnych za realizację zadania. Uczniowie swoje wypowiedzi popierają cyta-tami. • Jak wyglądała Alina?

 • Jak wyglądała Balladyna?

 • Jak Alina odnosi się do swojej matki?

 • Jak matkę traktuje Balladyna?

 • O co prosi Kirkora Alina, jeżeli zostanie jego żoną?

 • Co obiecuje Kirkorowi Balladyna?

 • W jaki sposób mówi Balladyna? (przykłady)

 • Jak mówi Alina?

 • Jaki charakter, usposobienie ma Balladyna?

 • Jakimi cechami wyróżnia się Alina?

 • Która postać wzbudza naszą sympatię i dlaczego?
Alina

Balladyna

jasne włosy

ciemne włosy

niebieskie oczy

czarne oczy

różowa cera

jasna cera

troszczy się o matkę i siostrę

myśli o sobie

szczera, uczciwa wobec Kirkora, skromna, pracowita

chce się przypodobać Kirkorowi, imponu-je jej jego bogactwo, wiele obiecuje, jest sprytna, nieszczera, chciwa

mówi wolno, spokojnie, zrównoważona, opanowana

mówi szybko urywanymi zdaniami, gwał-towna, niecierpliwa,

morderczyni siostry


Po zebraniu wniosków nauczyciel opowiada krótko dalsze losy bohaterek.


IV. Podsumowanie

Klasa zostaje podzielona na trzy grupy. Każda z grup dostaje inne polecenie do wykonania, które maja za zadanie utrwalić wiedzę.

Nauczyciel rozdaje karteczki z poleceniami.
grupa I.

Dopasuj do siebie części przysłów o rodzicach.Dla każdej matki

temu się nie powinie noga

Kto czci rodziców i Boga

miłe jej dziatki

Ze wszystkich cnót siebie odziera

tego Bóg szczęściem obdarza

Kto swych rodziców poważa

kto swej matki nie wspiera


grupa II

Z podanych wyrazów podkreśl te, które charakteryzują Balladynę.

gwałtowna, spokojna, despotyczna, niecierpliwa, porywcza, cicha, opanowana, grzecz-na, miła, wesoła, rozsądna, nieszczera, obłudna, zawistna, żądna władzy, nieczuła, po-zbawiona skrupułów, cicha, okrutna, bezwzględna, zaborcza, uczuciowa, wrażliwa.
grupa III

Z podanych wyrazów wybierz te, które charakteryzują Alinę.skromna, uprzejma, rozważna, zrównoważona, naiwna, dobroduszna, zakłamana, do-kuczliwa, łatwowierna, przekorna, kapryśna, energiczna, błyskotliwa, bezmyślna, wraż-liwa.
Po zaprezentowaniu zadań uczniowie czytają tekst z podziałem na role z uwzględ- nieniem modulacji głosem i intonacją

Praca domowa


Scharakteryzuj wybraną bohaterkę.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość