Strona główna

Schemat programu do zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych


Pobieranie 22.64 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.64 Kb.
Schemat programu do zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych

Program zgodny z podstawą programową: • Rozporządzenie MENiS z 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Adresat programu: etap edukacyjny/ klasa

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • z zaburzeniami funkcji wzrokowych,

 • z zaburzeniami funkcji słuchowych,

 • z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji),

 • z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,

 • z zaburzeniami manualno-graficznymi

 • ze specyficznymi zaburzeniami zdolności matematycznych, mające trudności w nauce

Założenia programowe: (ogólna idea programu)

Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie

możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego

dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.Cele ogóle:

1. Umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umiejętności matematycznych,

czytania i pisania oraz kontynuowania dalszej nauki w szkole.

2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących

przyczyną trudności szkolnych.

3. Przezwyciężenie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu oraz przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec dalszej nauki.

Praca z uczniem oparta na założonych celach wytycza trzy kierunki, a zarazem trzy rodzaje oddziaływań terapeutycznych:

1. Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

2. Ćwiczenia sprawności czytania, pisania i liczenia, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz służyć przezwyciężaniu konkretnych

trudności w nauce, a tym samym prowadzić do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia.

3. Oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie

aktywizujące uczniów do nauki.Cele szczegółowe :

PLANOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU

Punktem wyjścia do przedstawionych oddziaływań, a zarazem właściwego opracowania programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: • Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka (zajęcia, zabawy, rozmowy, kontakty z rówieśnikami);

 • Poznanie wyników badań psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych;

 • Opracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej wiedzy, umiejętności i postaw dziecka na podstawie testów czytania i pisania oraz informacji uzyskanych od nauczycieli, wychowawców, rodziców;

 • Opracowanie indywidualnych programów do pracy w oparciu o uzyskane wyniki i informacje z jednoczesnym uwzględnieniem rodzaju zaburzeń rozwojowych i możliwości psychoruchowych;

 • Bieżące monitorowanie i korygowanie zaplanowanych działań, metod i form pracy z uczniem;

 • Ewaluacja programu, analiza i ocena oraz wnioski do dalszej pracy.Sposób realizacji programu:

1.etap – kształtowanie zachowań umożliwiających współpracę ( gry i zabawy kształtujące komunikację )

II etap –wyciszenie lękowych nastawień do zadań ( kształtowanie odporności emocjonalnej oraz samooceny)

III etap - kształtowanie procesów intelektualnych, rozpoczynając od najłatwiejszych – znanych dziecku do nieco trudniejszych

Treści kształcenia:

Rodzaje ćwiczeń

Zadania edukacyjne

Orientacja w schemacie własnego ciała

Orientacja w przestrzeniZabawy integracyjne

Rysowanie figur geometrycznych, wykresów, brył przestrzennychĆwiczenia grafomotoryczne

Rysowanie szlaczków, pisanie cyfr

Rysowanie figur geometrycznych

Ćwiczenia wg systemu „Edukacja przez ruch”

Konstruowanie siatki brył przestrzennych, rysowanie wykresówĆwiczenia słuchowo-jezykowe

Ćwiczenia w głośnym czytaniu treści zadań

Werbalizowanie operacji matematycznychĆwiczenia percepcji wzrokowej

Odczytywanie danych z tabelek, grafów

Tworzenie map pamięci z wzorami, regułami

Zabawy na koncentrację


Ćwiczenia funkcji motorycznych

Ćwiczenia w czytelnym zapisywaniu działań

Rola zapisu w działaniach pisemnych, równaniach,

wykresach funkcji


Ćwiczenia usprawniające matematyczne manipulacje

Ćwiczenia z użyciem liczmanów, przedmiotów do przeliczania

Korzystanie z kostek do gry , gry planszowe

Liczenie przy użyciu kalkulatora


Ćwiczenia w kształtowaniu odporności emocjonalnej

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne

Układanki, zabawy umysłoweProcedury osiągania celów

( metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualizacji)Przewidywane osiągnięcia (w formie operacyjnej)

- przelicza przedmioty na konkretach w zakresie ……

- dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie…

-rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem rysunku

-rozpoznaje figury geometryczne

Ewaluacja programu:

adresaci


narzędzia

Przedmiot ewaluacjiBibliografia:

Bogdanowicz M. O dysleksji, Lublin 1994

Dorota Dziamska Edukacja przez ruch. Matematyczne obrazy w szkole Warszawa 2009, WsiP

E.Gruszczyk – Kolczyńska „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczniu się matematyki, WSiP 1997

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Dziecięca Matematyka, WSiP 2000

Andrzej Grabowski,  Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb WKM "Rachmistrz" 1999

Andrzej Grabowski,  Gry zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia      część I, II WKM "Rachmistrz", 1996

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość