Strona główna

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport


Pobieranie 79.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar79.16 Kb.

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport
Volume 90 2016
p-ISSN: 0209-3324
e-ISSN: 2450-1549
DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.1
Journal homepage: http://sjsutst.polsl.pl

Article citation info:

Nazwisko, I., Nazwisko, I. Tytuł artykułu w języku angielskim. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2016, 90, 11-21. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.1. – 12 PKT, WYRÓWNANIE DO LEWEJ (np. Nowak, A., Kowalski, T., Sozal, M. Transport law. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2016, 90, 11-21. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.1.) – rok (TEKST NORMALNY), numer czasopisma (TEKST POGRUBIONY), numery stron publikacji będą sprecyzowane przez wydawnictwo (TEKST NORMALNY)

#12#

#12#


Imię NAZWISKO1, Imię NAZWISKO2, Imię NAZWISKO3 – TEKST POGRUBIONY, 12 PKT, WYRÓWNANIE DO LEWEJ (np. Adam NOWAK1, Tomasz KOWALSKI2, Maria SOZAL3) – Autorzy w przypisie dolnym na pierwszej stronie podają afiliację oraz adres e-mail

#12#


#12#

#12#


TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM (np. PRAWO TRANSPORTOWE) – 14 PKT, TEKST POGRUBIONY, WYRÓWNANIE DO LEWEJ, KAPITALIKI

#12#


Summary. Tekst streszczenia w języku angielskim. Tekst powinien być wyjustowany. Odstępy od bocznych marginesów po 1 cm. Na początku wcięcie 0,25 cm. Nagłówek streszczenia pogrubiony. Streszczenie powinno zawierać wskazanie naukowych osiągnięć artykułu. – TEKST WYJUSTOWANY, 12 PKT

Keywords: słowo kluczowe 1; …; słowo kluczowe N (minimum 3) – w języku angielskim (np. Keywords: transport procedures; regulations; cargo) – TEKST WYJUSTOWANY, 12 PKT

#12#


#12#

1. WSTĘP

#12#


Artykuły publikowane w czasopiśmie powinny zawierać nowe, oryginalne materiały i informacje.

Autorzy publikacji umieszczanych w czasopiśmie nie otrzymują honorariów oraz akceptują ukazanie się artykułów w wersji drukowanej oraz internetowej czasopisma.

Fotografie i rysunki w nadesłanych materiałach zamieszczane są na odpowiedzialność autorów artykułów.

#12#


#12#

2. TYTUŁ ROZDZIAŁU, TEKST POGRUBIONY, WYRÓWNANIE DO LEWEJ, KAPITALIKI

#12#


Niniejsza instrukcja stanowi wzór tekstu artykułu. Artykuły muszą być przygotowywane za pomocą edytora tekstu Word. Wszędzie, gdzie nie ma dodatkowych wskazań, obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt. Odstęp pojedynczy. Na początku każdego akapitu wcięcie 0,5 cm. Symbole #12# oznaczają puste wiersze o podanej wysokości.

Artykuł może zawierać od 4 do 12 stron tekstu wraz z rysunkami, tablicami i literaturą. Preferowana parzysta liczba stron (6 lub 8).

Podstawowy tekst może być napisany wyłącznie w języku angielskim.

Format strony: Strona A4, wszystkie marginesy 2,5 cm.

Nagłówki. Na stronie pierwszej tak jak podano w przykładzie, z tym, że numer czasopisma, tom i rok wydania będą sprecyzowane przez wydawnictwo. Na stronach parzystych z lewej – numer strony, z prawej – autorzy (w formacie: Inicjały. Nazwisko itd.). Na stronach nieparzystych z lewej – tytuł artykułu (może być skrócony), z prawej – numer strony. W rozpatrywanej instrukcji numeracja stron przykładowa. Ostateczna numeracja stron będzie ustalona przez wydawnictwo.

Należy stosować dziesiętną numerację tytułów paragrafów, rysunków, wzorów i tabel oraz pozycji bibliografii. Numeracja ciągła. Wskazane jest umieszczenie w tekście odwołań do wszystkich pozycji bibliograficznych umieszczonych na końcu pracy. Odwołania do literatury muszą być podawane w nawiasach kwadratowych, np. [2, 8-10].

Treść artykułu podzielona na rozdziały i podrozdziały – 2 linie odstępu 12 pkt, przed każdym rozdziałem, pod rozdziałami 1 linia odstępu 12 pkt; tytuły podrozdziałów – 1 linia odstępu 12 pkt przed każdym podrozdziałem, pod podrozdziałami 1 linia odstępu 12 pkt.

Zaleca się stosowanie numeracji rozdziałów (1., 2.) i podrozdziałów dwupoziomowo, tj. 1.1, 1.2, 2.1.

Każdy artykuł musi zawierać na końcu wnioski lub podsumowanie, a następnie spis literatury.

Artykuł kończy zdanie z informacją o dacie przekazania artykułu do redakcji i o dacie zatwierdzenia ostatecznej wersji. Konkretne daty wpisuje redakcja.

Na końcu artykułu znajduje się informacja dotycząca licencji oraz jej symbol graficzny.

Redakcja może wprowadzać odstępstwa od zalecanych reguł (np. inne niż zalecane odstępy między tytułem a tekstem) w razie potrzeby charakteru redakcyjnego. To samo może dotyczyć autorów, ale to musi być uzgodnione wcześniej z redakcją.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: SJSUTST@polsl.pl lub piotr.czech@polsl.pl.

#12#


2.1. Tytuł podrozdziału, tekst pogrubiony

#12#


Dla pisania wzorów wykorzystywany jest Microsoft Equation. Podstawowa czcionka: Times New Roman, 12 pkt, pochylona. Numer wzoru czcionką prostą. Przykład napisania wzoru:

(1)

#12#


#12#

3. TABELE, RYSUNKI

#12#


Każda tabela musi mieć swój tytuł. Preferowany kierunek napisania – poziomy. Wyjątkowo dla dużych tabel może być wykorzystany kierunek pionowy. Wtedy tabela będzie zajmować całą stronę.

Numeracja tabel i rysunków musi być ciągła jednopoziomowa.

Przykład napisania tabel podany został na przykładzie tab. 1.

#12#


Tab. 1

Tytuł tabeli (np. Values of critical gaps for small roundabouts with one-lane minor roads and different value of exterior diameter) – po angielsku, TEKST WYŚRODKOWANY

#12#


Exterior diameter [m]

below 24

from 24 to 30

above 30 to 36

above 36

Critical gap [s]

5.0

4.8

4.6

4.5

#12#

3.1. Grafika

#12#


Grafika rysunków musi być kompatybilna z wymogami programu Word. Rysunki wykonywane w odcieniach szarości. Jakość rysunków powinna być wystarczająca, żeby rysunek był czytelny.

Opis rysunku w tekście powinien poprzedzać sam rysunek i być wystarczający do zrozumienia rysunku. Pod rysunkiem podaje się jego tytuł w języku angielskim – dla artykułu napisanego w języku angielskim, lub polskim – dla artykułu napisanego w języku polskim. Czcionka: 12 pkt., wyrównanie lewostronne, odstęp pojedynczy.

Przykład rysunku i podpisów podany został na rys. 1.

#12#


#12#


Fig. 1. Nazwa rysunku (np. Fig. 1. Implementation of GPS in small, medium and large transportation enterprises) – po angielsku, TEKST WYŚRODKOWANY

#12#


Rysunki mogą także być wieloczęściowe, tj. a, b, c… W tym przypadku wszystkie części muszą znajdować się na jednej stronie i mieć jeden podpis z objaśnieniami, dotyczącymi poszczególnych części rysunku.

#12#


#12#

4. SPIS LITERATURY

#12#


Niżej przedstawiony został przykład spisu literatury. Bibliografię należy podać po haśle – References, bez wpisywania hasła – 4. SPIS LITERATURY. Tytuły książek, artykułów, czasopism muszą być podawane zgodnie z oryginałem. W przypadku publikacji w językach innych niż angielski należy dodać tłumaczenie na język angielski. Kolejność alfabetyczna, bez podziału na książki, artykuły itd. (nie wpisywać haseł – „Książki, skrypty i sprawozdania:”, „Artykuły w czasopismach” itd.). WYRÓWNANIE DO LEWEJ, 12 PKT. Podstawowe zasady są zgodne z ISO 690, PN-ISO 690 (system Chicago).

Książki, skrypty i sprawozdania:
Autor 1 nazwisko Autor 1 imię, Autor 2 imię Autor 2 nazwisko, Autor 3 imię Autor 3 nazwisko. Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. ISBN. DOI.
Uwaga 1:

Autor 1 – najpierw „Nazwisko” (bez cudzysłowu) potem „Imię” (bez cudzysłowu),

Autor 2, 3, itd. – najpierw „Imię” (bez cudzysłowu) potem „Nazwisko” (bez cudzysłowu).
Uwaga 2:

Pomiędzy kolejnymi autorami należy wstawiać „przecinek”.


Uwaga 3:

Pomiędzy „Miejsce wydania” (bez cudzysłowu) i „Wydawnictwo” (bez cudzysłowu) jest „dwukropek”.


Uwaga 4:

Tytuł książki – TEKST KURSYWĄ.


Przykład:

Tytuł książki: The Handbook of Logistics and Distribution Management

Autorzy (imię nazwisko): Peter Baker, Phil Croucher, Alan Rushton

Rok wydania: 2010

Miejsce wydania: London

Wydawnictwo: Kogan Page Limited

ISBN: 978-0-7494-5714-3.
Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

Baker Peter, Phil Croucher, Alan Rushton. 2010. The Handbook of Logistics and Distribution Management. London: Kogan Page Limited. ISBN 978-0-7494-5714-3.Rozdział w książce:
Autor rozdziału 1 nazwisko Autor rozdziału 1 imię, Autor rozdziału 2 imię Autor rozdziału 2 nazwisko, Autor rozdziału 3 imię Autor rozdziału 3 nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. In Tytuł książki, edited by Autor książki 1 imię Autor książki 1 nazwisko, Autor książki 2 imię Autor książki 2 nazwisko, Autor książki 3 imię Autor książki 3 nazwisko, strony. Miejsce wydania: Wydawnictwo. ISBN. DOI.
Uwaga 1:

Autor rozdziału 1 – najpierw „Nazwisko” (bez cudzysłowu) potem „Imię” (bez cudzysłowu),

Autor rozdziału 2, 3, itd. – najpierw „Imię” (bez cudzysłowu) potem „Nazwisko” (bez cudzysłowu).
Uwaga 2:

Autor książki 1, 2, 3, itd. – najpierw „Imię” (bez cudzysłowu) potem „Nazwisko” (bez cudzysłowu).


Uwaga 3:

Tytuł książki – TEKST KURSYWĄ.


Uwaga 4:

Tytuł rozdziału – TEKST NORMALNY.


Uwaga 5:

Przed tytułem rozdziału należy wpisać słowo „In” (bez cudzysłowu) – TEKST NORMALNY.


Uwaga 6:

Za tytułem książki należy dać „przecinek” i wpisać słowa „edited by” (bez cudzysłowu).


Uwaga 7:

Za autorami książki należy dać „przecinek” i podać numery stron.


Uwaga 8:

Pomiędzy „Miejsce wydania” (bez cudzysłowu) i „Wydawnictwo” (bez cudzysłowu) jest „dwukropek”.


Przykład:

Tytuł książki: Advanced Microsystems for Automotive Applications. Smart Systems for Green and Automated Driving

Autorzy książki (imię nazwisko): Tim Schulze, Beate Müller, Gereon Meyer

Tytuł rozdziału: Driver Head Pose Estimation by Regression

Autorzy rozdziału (imię nazwisko): Yodit Tessema, Matthias Höffken, Ulrich Kreßel

Strony: 55-67

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Switzerland

Wydawnictwo: Springer International Publishing

ISBN: 978-3-319-20854-1


Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

Tessema Yodit, Matthias Höffken, Ulrich Kreßel. 2010. Driver Head Pose Estimation by Regression. In The Handbook of Logistics and Distribution Management, edited by Tim Schulze, Beate Müller, Gereon Meyer, 55-67. Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-20854-1.Artykuły w czasopismach:
Autor 1 nazwisko Autor 1 imię, Autor 2 imię Autor 2 nazwisko, Autor 3 imię Autor 3 nazwisko. Rok. „Tytuł artykułu”. Nazwa czasopisma Tom (Zeszyt): strony. ISSN. DOI.
Uwaga 1:

Autor 1 – najpierw „Nazwisko” (bez cudzysłowu) potem „Imię” (bez cudzysłowu),

Autor 2, 3, itd. – najpierw „Imię” (bez cudzysłowu) potem „Nazwisko” (bez cudzysłowu).
Uwaga 2:

Tytuł artykułu należ podawać w „cudzysłowie”, TEKST NORMALNY.


Uwaga 3:

Nazwa czasopisma – TEKST KURSYWĄ.


Uwaga 4:

Pomiędzy nazwą czasopisma i numerem tomu nie ma „kropki”, „przecinka”, itp.


Uwaga 5:

Numer tomu – TEKST NORMALNY.


Uwaga 6:

Numer zeszytu należy podawać w „nawiasie” – TEKST NORMALNY.


Uwaga 7:

Przed numerem stron należ wpisać „dwukropek”.


Uwaga 8:

Numery stron – TEKST NORMALNY.


Przykład:

Tytuł artykułu: Transportation network reduction

Autorzy (imię nazwisko): Stanislav Palúch, Štefan Peško, Tomáš Majer, Jan Černý

Nazwa czasopisma: Transport Problems

Rok wydania: 2015

Volume: 10

Issue: 2

Strony: 69-74

ISSN: 1896-0596

DOI: 10.20858/tp.2015.10.2.7


Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

Palúch Stanislav, Štefan Peško, Tomáš Majer, Jan Černý. 2015. „Transportation network reduction”. Transport Problems 10 (2): 69-74. ISSN 1896-0596. DOI: 10.20858/tp.2015.10.2.7.Artykuły w materiałach konferencyjnych itp.:
Autor 1 nazwisko Autor 1 imię, Autor 2 imię Autor 2 nazwisko, Autor 3 imię Autor 3 nazwisko. Rok. „Tytuł referatu”. In Nazwa konferencji: strony. Organizator konferencji. Data konferencji, Miejsce konferencji. ISBN. DOI.
Uwaga 1:

Autor 1 – najpierw „Nazwisko” (bez cudzysłowu) potem „Imię” (bez cudzysłowu),

Autor 2, 3, itd. – najpierw „Imię” potem „Nazwisko” (bez cudzysłowu).
Uwaga 2:

Tytuł referatu należ podawać w „cudzysłowie”, TEKST NORMALNY.


Uwaga 3:

Nazwa konferencji – TEKST KURSYWĄ.


Uwaga 4:

Przed nazwą konferencji należy wpisać słowo „In” (bez cudzysłowu) – TEKST NORMALNY.


Uwaga 5:

Przed numerem stron należ wpisać „dwukropek” – TEKST NORMALNY.


Uwaga 6:

Numery stron – TEKST NORMALNY.


Uwaga 7:

Pomiędzy „Data konferencji” i „Miejsce konferencji” należy wpisać „przecinek”.


Uwaga 8:

„Organizator konferencji” i „Data konferencji” i „Miejsce konferencji” – TEKST NORMALNY.


Przykład:

Tytuł referatu: Optimization of the knowledge base by choosing the strategy of the technical service and repair of locomotives

Autorzy (imię nazwisko): Edvard Tartakovsky, Volodymyr Puzyr, Yurii Datsun

Nazwa konferencji: VII International Conference „Transport Problems”

Rok: 2015

Organizator konferencji: Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice, Poland.

Miejsce konferencji: Katowice-Opole, Poland

Data konferencji: 24-26 June 2015

Strony: 585-590

ISBN: 978-83-935232-6-9


Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

Tartakovsky Edvard, Volodymyr Puzyr, Yurii Datsun. 2015. „Optimization of the knowledge base by choosing the strategy of the technical service and repair of locomotives”. In VII International Conference Transport Problems”: 585-590. Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice, Poland. 24-26 June 2015, Katowice-Opole, Poland. ISBN 978-83-935232-6-9.Rozprawy doktorskie itp.:
Autor nazwisko Autor imię. Rok. „Tytuł rozprawy”. PhD thesis, Miejsce wydania: Nazwa Uczelni.
Uwaga 1:

Autor – najpierw „Nazwisko” (bez cudzysłowu) potem „Imię” (bez cudzysłowu).


Uwaga 2:

Tytuł rozprawy należ podawać w „cudzysłowie”, TEKST NORMALNY.


Uwaga 3:

Pomiędzy tytułem rozprawy a słowami „PhD thesis” (bez cudzysłowu) należy wpisać „kropkę”.


Uwaga 4:

Za słowami „PhD thesis” (bez cudzysłowu) należy dać „przecinek” i podać miejsce wydania rozprawy – TEKST NORMALNY.


Uwaga 5:

Pomiędzy „Miejsce wydania” i „Nazwa Uczelni” jest „dwukropek”.


Uwaga 6:

W przypadku braku znajomości pełnego imienia autora należy wpisać nazwisko i pierwszą literę imienia i „kropkę”.


Przykład:

Tytuł rozprawy doktorskiej (w języku ukraińskim): Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста

Autor (imię nazwisko – w języku ukraińskim): В.П. Славич

Rok: 2009

Miejsce wydania (w języku ukraińskim): Херсон, Україна

Nazwa Uczelni (w języku ukraińskim): Херсонський національний технічний університет


Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

Славич В.П. 2009. „Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста”. PhD thesis, Херсон, Україна: Херсонський національний технічний університет. [In Ukrainian: Slavych V.P. 2009. „Methods and models of computer-aided management of traffic flows”. PhD thesis, Herson, Ukraine: Kherson National Technical University].Normy:
Oznaczenie normy. Tytuł normy. Miejsce wydania: Nazwa instytucji.
Uwaga 1:

Pomiędzy „Oznaczenie normy” i „Tytuł normy” i „Miejsce wydania” są „kropki”.


Uwaga 2:

„Tytuł normy” (bez cudzysłowu) – TEKST KURSYWĄ.


Uwaga 3:

„Oznaczenie normy” i „Miejsce wydania” i „Nazwa instytucji” – TEKST NORMALNY.


Uwaga 4:

Pomiędzy „Miejsce wydania” i „Nazwa instytucji” należ wpisać „dwukropek”.


Przykład:

Oznaczenie normy: PN-EN 13001-2:2013

Tytuł normy (w języku polskim): Bezpieczeństwo dźwignic. Ogólne zasady projektowania. Część 2: Obciążenia.

Miejsce wydania (w języku polskim): Warszawa

Instytucja (w języku polskim): Polski Komitet Normalizacyjny
Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

PN-EN 13001-2:2013. Bezpieczeństwo dźwignic. Ogólne zasady projektowania. Część 2: Obciążenia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny. [In Polish: PN-EN 13001-2:2013. Security of cranes. General principles for design. Part 2: Loads. Warsaw: Polish Committee of Standardization].Patenty:
Oznaczenie patentu. Tytuł patentu. Właściciel patentu. Data przyznania patentu.
Uwaga 1:

Pomiędzy „Oznaczenie patentu” i „Tytuł patentu” i „Właściciel patentu” i „Data przyznania patentu” są „kropki”.


Uwaga 2:

„Tytuł patentu” (bez cudzysłowu) – TEKST KURSYWĄ.


Uwaga 3:

„Oznaczenie patentu” i „Właściciel patentu” i „Data przyznania patentu” – TEKST NORMALNY.


Przykład:

Oznaczenie patentu: EP 1713073 A1

Tytuł patentu: Universal housing for holding storage devices

Właściciel patentu: Quantum Corporation, San Jose, US. (Thorson T.A.)

Data przyznania patentu: 18.10.2006
Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

EP 1713073 A1. Universal housing for holding storage devices. Quantum Corporation, San Jose, US. (Thorson T.A.). 18.10.2006.Strony internetowe:
Nazwa strony internetowej. „Tytuł opracowania”. Accessed: Data dostępu. Available at: Adres internetowy strony.
Uwaga 1:

Pomiędzy „Nazwa strony internetowej” i „Tytuł opracowania” i „Data dostępu” i „Adres internetowy strony” są „kropki” – TEKST NORMALNY.


Uwaga 2:

Tytuł opracowania należ podawać w „cudzysłowie”.


Uwaga 3:

Przed podaniem daty dostępu należy wpisać słowo „Accessed” (bez cudzysłowu) i dać „dwukropek”.


Uwaga 4:

Przed podaniem adresu strony internetowej należy wpisać słowa „Available at” (bez cudzysłowu) i dać „dwukropek”.


Uwaga 5:

Adres strony internetowej – TEKST NORMALNY bez podkreślenia.


Przykład:

Nazwa strony internetowej: CNBC

Tytuł opracowania: Crude oil's growing rail transport problem

Data dostępu: 30.06.2015

Adres internetowy strony: http://www.cnbc.com/2015/02/17/oil-train-explodes-in-west-virginia.html
Notatka bibliograficzna w „References” (bez cudzysłowu):

CNBC. „Crude oil's growing rail transport problem”. Accessed: 30.06.2015. Available at: http://www.cnbc.com/2015/02/17/oil-train-explodes-in-west-virginia.html

#12#

#12#


References

#12#


  1. Baker Peter, Phil Croucher, Alan Rushton. 2010. The Handbook of Logistics and Distribution Management. London: Kogan Page Limited. ISBN 978-0-7494-5714-3.

  2. Славич В.П. 2009. „Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками міста”. PhD thesis, Херсон, Україна: Херсонський національний технічний університет. [In Ukrainian: Slavych V.P. 2009. „Methods and models of computer-aided management of traffic flows”. PhD thesis, Herson, Ukraine: Kherson National Technical University].

  3. CNBC. „Crude oil's growing rail transport problem”. Accessed: 30.06.2015. Available at: http://www.cnbc.com/2015/02/17/oil-train-explodes-in-west-virginia.html.

  4. EP 1713073 A1. Universal housing for holding storage devices. Quantum Corporation, San Jose, US. (Thorson T.A.). 18.10.2006.

  5. Palúch Stanislav, Štefan Peško, Tomáš Majer, Jan Černý. 2015. „Transportation network reduction”. Transport Problems 10 (2): 69-74. ISSN 1896-0596. DOI: 10.20858/tp.2015.10.2.7.

  6. PN-EN 13001-2:2013. Bezpieczeństwo dźwignic. Ogólne zasady projektowania. Część 2: Obciążenia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny. [In Polish: PN-EN 13001-2:2013. Security of cranes. General principles for design. Part 2: Loads. Warsaw: Polish Committee of Standardization].

  7. Tartakovsky Edvard, Volodymyr Puzyr, Yurii Datsun. 2015. „Optimization of the knowledge base by choosing the strategy of the technical service and repair of locomotives”. In VII International Conference Transport Problems”: 585-590. Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Katowice, Poland. 24-26 June 2015, Katowice-Opole, Poland. ISBN 978-83-935232-6-9.

  8. Tessema Yodit, Matthias Höffken, Ulrich Kreßel. 2010. Driver Head Pose Estimation by Regression. In The Handbook of Logistics and Distribution Management, edited by Tim Schulze, Beate Müller, Gereon Meyer, 55-67. Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-20854-1.

#12#

#12#


Received 23.10.2014; accepted in revised form 25.06.2015

#12#


#12#

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License1 Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland. E-mail: adam.nowak@polsl.pl. – kompletne dane w języku angielskim, WYRÓWNANIE DO LEWEJ, 10 PKT

2 Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland. E-mail: tomasz_kowalski@onet.eu.

3 Faculty of Mechanical Engineering, The Technical University of Košice, Letná 9 Street, 042 00 Košice, Slovak Republic. E-mail: maria.sozal@tuke.sk.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość