Strona główna

Sąd Rejonowy w Legionowie III wydział Rodzinny I Nieletnich ul. Sobieskiego 47 05 – 118 Legionowo Powód


Pobieranie 26.37 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.37 Kb.
POZEW O ALIMENTY – WZÓR

Legionowo, dnia …………………………….Sąd Rejonowy w Legionowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Sobieskiego 47

05 – 118 Legionowo

Powód: ………………………………..

…………………………………………….

(imię, nazwisko, adres małoletniego)

Pesel …………………………………………………………W imieniu którego występuje

matka/ojciec

………………………………………………

……………………………………………..

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu)

Pesel ………………………………………………………….

Pozwany: ……………………………..

…………………………………………….

(imię, nazwisko, adres i nr telefonu)

Pesel ………………………………………………………….

Wartość przedmiotu sporu: ………………….. zł (słownie …………………………..)

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego wnoszę o: 1. Zasądzenie na rzecz małoletniej/go od pozwanego/ej, tytułem alimentów, kwoty po …………. Zł miesięcznie, za okres od dnia ………………, płatnych do końca każdego następującego po sobie miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki;

 2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na termin rozprawy,

 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,

 4. Obciążenie pozwanego kosztami procesu

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

(podpis osoby składającej)

Załączniki:
 1. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka

 2. wykaz kosztów utrzymania dziecka

 3. zaświadczenie o zarobkach matki/ojca (osoby składającej pozew)

 4. odpis pozwu


WSKAZÓWKI DO POZWU O ALIMENTY

KTO SKŁADA

 • Pozew wnosi osoba uprawniona przeciwko osobie zobowiązanej zobowiązani/uprawnieni są wobec siebie krewni w linii prostej (dziadkowie-rodzice/dzieci-wnuki) oraz rodzeństwo,
 • pozew może wnieść w imieniu uprawnionego jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun, kurator)
SĄD WŁAŚCIWY
 • jeśli już toczy się sprawa o rozwód lub separację – żądanie alimentów przedstawia się w tym postępowaniu przed sądem okręgowym
W JAKIM CELU

 • Pozew o alimenty wnosi się celem uzyskania środków utrzymania, tj. środków pieniężnych lub innych, np. rzeczowych oraz środków wychowania
W JAKIEJ SYTUACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ

 • Brak jest terminu do wytoczenia powództwa o alimenty,

 • sprawa o alimenty toczyć się może wielokrotnie między tymi samymi osobami,
W JAKI SPOSÓB

 • W pozwie należy dowieść swych potrzeb oraz stanu niedostatku (tylko gdy nie pozywa dziecko rodzica),
 • należy również wykazać możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego,
 • należy załączyć oryginały odpisów aktów stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami sporu,


ponadto:

  • PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!!

 • sąd do którego jest kierowane

 • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby wnoszącej pozew lub jej pełnomocnika,
 • własnoręczny podpis osoby wnoszącej pozew,

 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.,

 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.)PAMIĘTAJ!!!

 • ZŁÓŻ PO JEDNYM EGZEMPLARZU POZWU DLA KAŻDEJ INNEJ OSOBY (SĄ TO TZW ODPISY POZWU), • JEŚLI WNOSISZ PISMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY – WYŚLIJ LIST POLECONY ZACHOWAJ DOWÓD NADANIA PISMA
 • KAŻDY ZOSTAWIONY W SĄDZIE EGZEMPLARZ POZWU WINIEN MIEĆ KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW
 • W EGZEMPLARZU POZWU KIEROWANYM DLA SĄDU ZŁÓŻ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (AKTÓW STANU, UMÓW I INNYCH OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.),
OPŁATA

 • Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych zwolniona jest od kosztów sądowych,
NASTĘPNE KROKI

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość